అగస్త్య ఉవాచ
చక్రరాజరథేంద్రస్య యాఃపర్వణి సమాశ్రితాః |
దేవతా ప్రకటాభిఖ్యాస్తాసామాఖ్యాం నివేదయ || 3,19.1 ||

సంఖ్యాశ్చ తాసామఖిలా వర్ణభేదాంశ్చ శోభనాన్ |
ఆయుధాని చ దివ్యాని కథయస్వ హయానన || 3,19.2 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
నవమం పర్వ దీప్తస్య రథస్య సముపస్థితాః |
తశ ప్రోక్తా సిద్ధిదేవ్యస్తాసాం నామాని మచ్ఛృణు || 3,19.3 ||

అణిమా మహిమాచైవ లఘిమా గరిమా తథా |
ఈశితా వశితా చైవ ప్రాప్తిః సిద్ధిశ్చ సప్తమీ || 3,19.4 ||

ప్రాకామ్యముక్తిసిద్ధిశ్చ సర్వకామాభిధాపరా |
ఏతాదేవ్యశ్చతుర్బాహ్వ్యో జపాకుసుమసంనిభాః || 3,19.5 ||

చింతామణికపాలం చ త్రిశూలం సిద్ధికజ్జలం |
దధానా దయయా పూర్ణా యోగిభిశ్చ నిషేవితాః || 3,19.6 ||

తత్ర పూర్వార్ద్ధభాగే చ బ్రహ్మాద్యా అష్ట శక్తయః |
బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైవ కౌమారీ వైష్మవీ తథా |
వారాహీ చైవ మాంహేంద్రీ చాముండా చైవ సప్తమీ || 3,19.7 ||

మహాలక్ష్మీరష్టమీ చ ద్విభుజాః శోణవిగ్రహాః |
కపాలముత్పలం చైవ బిభ్రాణా రక్తవాససః || 3,19.8 ||

అథ వాన్య ప్రకారేణ కేచిద్ధ్యానం పచక్షతే |
బ్రహ్మాదిసదృశాకారా బ్రహ్మాదిసదృశాయుధాః || 3,19.9 ||

బ్రహ్మాదీనాం పరం చిహ్నం ధారయంత్యః ప్రకీర్తితాః |
తాసామూర్ధ్వస్థానగతాం ముద్రా దేవ్యో మహత్తరాః || 3,19.10 ||

ముద్రావిరచనాయుక్తైర్హస్తైః కమలకాంతిభిః |
దాడిమీపుష్పసంకాశాః పీతాంబరమనోహరాః || 3,19.11 ||

చతుర్భుజా భుజద్వంద్వధృతచర్మకృపాణకాః |
మదరక్తవిలోలాక్ష్యస్తాసాం నామాని మచ్ఛృణు || 3,19.12 ||

సర్వసంక్షోభిణీ చైవ సర్వవిద్రావిణీ తథా |
సర్వాకర్షణకృన్ముద్రా తథా సర్వవశంకరీ || 3,19.13 ||

సర్వోన్మాదనముద్రా చ యష్టిః సర్వమహాంకుశా |
సర్వఖేచరికా ముద్రా సర్వబీజా తథాపరా || 3,19.14 ||

సర్వయోనిశ్చ నవమీ తథా సర్వత్రిశండికా |
సిద్ధిబ్రాహయాదిముద్రాస్తా ఏతాః ప్రకటశక్తయః || 3,19.15 ||

భండాసురస్య సంహారం కర్తుం రక్తరథే స్థితాః |
యా గుప్తాఖ్యాః పూర్వముక్తాస్తాసాం నామాని మచ్ఛృణు || 3,19.16 ||

కామాకర్షణికా చైవ బుద్ధ్యాకర్షణికా కలా |
అహంకారాకర్షిణీ చ శబ్దాకర్షణికా కలా || 3,19.17 ||

స్పర్శాకర్షణికా నిత్యా రూపాకర్షణికా కలా |
రసాకర్షణికా నిత్యా గంధాకర్షణికా కలా || 3,19.18 ||

చిత్తాకర్షణికా నిత్యా ధైర్యాకర్షణికా కలా |
స్మృత్యా కర్షణికా నిత్యా నామాకర్ణణికా కలా || 3,19.19 ||

బీజాకర్షణికా నిత్యా చాత్మకర్షణికా కలా |
అమృతాకర్షణీ నిత్యా శరీరాకర్షిణీ కలా || 3,19.20 ||

ఏతాః షోడశ శీతాంశుకలారూపాశ్చ శక్తయః |
అష్టమం పర్వ సంప్రాప్తా గుప్తా నామ్నా ప్రకీర్తితాః || 3,19.21 ||

విద్రుమద్రుమసంకాశా మందస్మిత మనోహరాః |
చతుర్భుజాస్త్రినేత్రాశ్చ చంద్రార్కముకుజోజ్జ్వలాః || 3,19.22 ||

చాపబాణౌ చర్మఖడ్గౌ దధానా దివ్యకాంతయః |
భండాసురవధార్థాయ ప్రవృత్తాః కుంభసంభవ || 3,19.23 ||

సాయంతనజ్వలద్దీపప్రఖ్యచక్రరథస్య తు |
సప్తమే పర్వణి కృతావాసా గుప్తతరాభిధాః || 3,19.24 ||

అనంగమదనానంగమదనాతురయా సహ |
అనంగలేఖా చానంగవేగానంగాంకుశాపి చ || 3,19.25 ||

అనంగమాలిగ్యపరా ఏతా దేవ్యో జపాత్విషః |
ఇక్షుచాపం పుష్పశరాన్పుష్పకందుకముత్పలం || 3,19.26 ||

బిభ్రత్యోఽదభ్రవిక్రాంతిశాలిన్యో లలితాజ్ఞయా |
భండాసురమభిక్రుద్ధాః ప్రజ్వలంత్య ఇవ స్థితాః || 3,19.27 ||

అథ చక్రరథేంద్రస్య షష్ఠం పర్వ సమాశ్రితాః |
సర్వసంక్షోభిణీముఖ్యాః సంప్రదాయాఖ్యయా యుతాః || 3,19.28 ||

వేణీకృతకచస్తోమాః సిందూరతిలకోజ్జ్వలాః |
అతితీవ్రస్వభావాశ్చ కాలానలసమత్విషః || 3,19.29 ||

వహ్నిబాణం వహ్నిచాపం వహ్నిరూపమసిం తథా |
వహ్నిచక్రాఖ్యాఫలకం దధానా దీప్తవిగ్రహాః || 3,19.30 ||

అసురేంద్రం ప్రతి క్రుద్ధాః కామభస్మసముద్భవాః |
ఆజ్ఞాశక్తయ ఏవైతా లలితాయా మహౌజసః || 3,19.31 ||

సర్వసంక్షోభిణీ చైవ సర్వవిద్రావిణీ తథా |
సర్వాకర్షణికా శక్తిః సర్వాహ్లాదినికా తథా || 3,19.32 ||

సర్వసంమోహినీశక్తిః సర్వస్తంభనశక్తికా |
సర్వజృంభణశక్తిశ్చ సర్వోన్మాదనశక్తికా || 3,19.33 ||

సర్వార్థసాధికా శక్తిః సర్వసంపత్తిపూరణీ |
సర్వమంత్రమయీ శక్తిః సర్వద్వంద్వక్షయంకరీ || 3,19.34 ||

ఏవం తు సంప్రదాయానాం నామాని కథితాని వై |
అథ పంచమపర్వస్థాః కులోత్తీర్ణా ఇతి స్మృతాః || 3,19.35 ||

తాశ్చ సప్తటికసంకాశాః పరశుం పాశమేవ చ |
గదాం ఘంటాం మణిం చైవ దధానా దీప్తవిగ్రహాః || 3,19.36 ||

దేవద్విషమతి క్రుద్ధా భ్రుకుటీకుటిలాననాః |
ఏతాసామపి నామాని సమాకర్మయ కుంభజ || 3,19.37 ||

సర్వసిద్ధిప్రదా దేవీ సర్వసంపత్ప్రదా తథా |
సర్వప్రియంకరీ దేవీ సర్వమంగలకారిణీ || 3,19.38 ||

సర్వకామప్రదా దేవీ సర్వదుఃఖవిమోచినీ || 3,19.39 ||

సర్వమృత్యుప్రశమినీ సర్వవిఘ్ననివారిణీ |
సర్వాంగసుందరీ దేవీ సర్వసౌభాగ్యదాయినీ || 3,19.40 ||

దశైంతాః కథితా దేవ్యో దయయా పూరితాశయాః |
చక్రే తురీయపర్వస్థా ముక్తాహారసమత్విషః || 3,19.41 ||

నిగర్భయోగినీనామ్నా ప్రథితా దశ కీర్తితాః |
సర్వజ్ఞా సర్వశక్తిశ్చ సర్వైశ్వర్యప్రదా తథా || 3,19.42 ||

సర్వజ్ఞానమయీ దేవీ సర్వవ్యాధివినాశినీ |
సర్వాధారస్వరూపా చ సర్వపాపహరా తథా || 3,19.43 ||

సర్వానందమయీ దేవీ సర్వరక్షాస్వరూపిణీ |
దశమీ దేవతాజ్ఞేయా సర్వేష్సితఫలప్రదా || 3,19.44 ||

ఏతాశ్చతుర్భుజా జ్ఞేయా వజ్రం శక్తిం చ తోమరం |
చక్రం చైవాభిబిభ్రాణా భండాసురవధోద్యతాః || 3,19.45 ||

అథ చక్రరథేంద్రస్య తృతీయం పర్వసంశ్రితాః |
రహస్యయోగినీనామ్నా ప్రఖ్యాతా వాగధీశ్వరాః || 3,19.46 ||

రక్తాశోకప్రసూనాభాబాణకార్ముకపాణయః |
కవచచ్ఛన్నసర్వాంగయో వీణాపుస్తకశోభితాః || 3,19.47 ||

వశినీ చైవ కామేశీ భోగినీ విమలా తథా |
అరుణాచ జవిన్యాఖ్యా సర్వేశీ కౌలినీ తథా || 3,19.48 ||

అష్టావేతాః స్మృతా దేవ్యో దైత్యసంహారహేతవః |
అథ చక్రరథేంద్రస్య ద్వితీయం పర్వసంశ్రితాః || 3,19.49 ||

చాపబాణౌ పానపాత్రం మాతురుంగం కృపాణికాం |
తిస్రస్త్రిపీఠనిలయా అష్టబాహుసమన్వితాః || 3,19.50 ||

పలకం నాగపాశం చ ఘంటాం చైవ మహాధ్వనిం |
విభ్రాణా మదిరామత్తా అతిగుప్తరహస్యకాః || 3,19.51 ||

కామేశీ చైవ వజ్రేశీ భగమాలిన్యథాపరా |
తిస్ర ఏతాః స్మృతా దేవ్యో భండే కోపసమన్వితాః || 3,19.52 ||

లలితాసమమాహాత్మ్యా లలితాసమతేజసః |
ఏతాస్తు నిత్యం శ్రీదేవ్యా అంతరంగాః ప్రకీర్తితాః || 3,19.53 ||

అథానందమహాపీఠే రథమధ్యమపర్వణి |
పరితో రచితావాసాః ప్రోక్తాః పంచదశాక్షరాః || 3,19.54 ||

తిథినిత్యాః కాలరూపా విశ్వం వ్యాప్యైవ సంస్థితాః |
భండాసురాదిదైత్యేషు ప్రక్షుబ్ధభ్రుకుటీతటాః || 3,19.55 ||

దేవీసమనిజాకారా దేవీసమనిజాయుధాః |
జగతాముపకారాయ వర్తమానా యుగేయుగే || 3,19.56 ||

తాసాం నామాని మత్తస్త్వమవధారయకుంభజ |
కామేశీ భగమాలా చ నిత్యక్లిన్నా తథైవ చ || 3,19.57 ||

భేరుండా వహ్నివాసిన్యో మహావజ్రేశ్వరీ తథా |
దతీ చ త్వరితా దేవీ నవమీ కులసుందరీ || 3,19.58 ||

నిత్యా నీలపతాకా చ విజయా సర్వమంగలా |
జ్వాలామాలినికాచిత్రే దశ పంచ చ కీర్తితాః || 3,19.59 ||

ఏతాభిః సహితా దేవీ సదా సేవైకబుద్ధిభిః |
దుష్టం భండాసురం జేతుం నిర్యయౌ పరమేశ్వరీ || 3,19.60 ||

మంత్రినాథా మహాచక్రే గీతిం చక్రే రథోత్తమే |
సప్తపర్వాణి చోక్తాని తత్ర దేవ్యాశ్చ తాః శృణు || 3,19.61 ||

గేయచక్రరథే పర్వమధ్యపీఢనికేతనా |
సంగీతయోగినీ ప్రోక్తా శ్రీదేవ్యా అతివల్లభా || 3,19.62 ||

తదేవ ప్రథమం పర్వ మంత్రిణ్యాస్తు నివాసభూః |
అథ ద్వితీయపర్వస్థా గేయచక్రే రథోత్తమే || 3,19.63 ||

రతిః ప్రీతిర్మనోజా చ వీణాకార్ముకపాణయః |
తమాలశ్యామలాకారా దానవోన్మూలనక్షమాః || 3,19.64 ||

తృతీయపర్వసంరూఢా మనోభూబాణదేవతా |
ద్రావిణీ శోషిణీ చైవ బంధినీ మోహినీ తథా || 3,19.65 ||

ఉన్మాదినీతి పంచైతా దీప్తకార్ముకపాణయః |
తత్ర పర్వణ్యధస్తాత్తు వర్తమానా మహౌజసః || 3,19.66 ||

కామరాజశ్చ కందర్పౌం మన్మథో మకరధ్వజః |
మనోభవః పంచమః స్యాదేతే త్రైలోక్యమోహనాః || 3,19.67 ||

కస్తూరీతిలకోల్లాసిభాలాముక్తావిరాజితాః |
కవచచ్ఛన్నసర్వాంగాః పలాశప్రసవత్విషః || 3,19.68 ||

పంచకామా ఇమే ప్రోక్తా భండాసురవధార్థినః |
జేయచక్రరథేంద్రస్య చతుర్థం పర్వ సంశ్రితాః || 3,19.69 ||

బ్రహ్మీముఖ్యాస్తు పూర్వోక్తాశ్చండికా త్వష్టమీ పరా |
తత్ర పర్వణ్యధస్తాచ్చ లక్ష్మీశ్చైవ సరస్వతీ || 3,19.70 ||

రతిః ప్రీతిః కీర్తిశాంతీ పుష్టిస్తుష్టిశ్చ శక్తయః |
ఏతాశ్చక్రోధరక్తాక్ష్యో దైత్యం హంతుం మహాబలం || 3,19.71 ||

కుంతచక్రధరాః ప్రోక్తాః కుమార్యః కుంభసంభవ |
పంచమం పర్వ సంప్రాప్తా వామాద్యాః షోడశాపరాః || 3,19.72 ||

గీతిం చక్రూ రథేంద్రస్య తాసాం నామాని మచ్ఛృణు |
వామా జ్యేష్టా చ రౌద్రీ చ శాంతిః శ్రద్ధా సరస్వతీ || 3,19.73 ||

శ్రీభూశాక్తిశ్చ లక్ష్మీశ్చ సృష్టిశ్చైవ తు మోహినీ |
తథా ప్రమాథినీ చాశ్వసినీ వీచిస్తథైవ చ || 3,19.74 ||

విద్యున్మాలిన్యథ సురానందాథో నాగబుద్ధికా |
ఏతాస్తు కురవిందాభా జగత్క్షోభణలంపటాః || 3,19.75 ||

మహాసరసమన్నాహమాదధానాః పదేపదే |
వజ్రకంకటసంఛన్నా అట్టహాసోజ్జ్వలాః పరే |
వజ్రదండౌ శతఘ్నీం చ సంబిభ్రాణా భుశుండికాః || 3,19.76 ||

అథ గీతిరథేంద్రస్య షష్ఠం పర్వ సమాశ్రితాః |
అసితాంగప్రభృతయో భైరవాః శస్త్రభీషణాః || 3,19.77 ||

త్రిశిఖం పానపాత్రం చ బిభ్రాణా నీలవర్చసః |
అసితాంగో రురుశ్చండః క్రోధ ఉన్మత్తభైరవః || 3,19.78 ||

కపాలీ భీషణశ్చైవ సంహారశ్చాష్ట భైరవాః |
అథ గీతిరథేంద్రస్య సప్తమం పర్వ సంశ్రితాః || 3,19.79 ||

మాతంగీ సిద్ధలక్ష్మీశ్చ మహామాతంగికాపి చ |
మహతీ సిద్ధలక్ష్మీశ్చ శోణా బాణధనుర్ధరాః || 3,19.80 ||

తస్యైవ పర్వణోఽధస్తాద్గణపః క్షేత్రపస్తథా |
దుర్గాంబా బటుకశ్చేంవ సర్వే తే శస్త్రపాణయః || 3,19.81 ||

తత్రైవ పర్వణోఽధస్తాల్లక్ష్మీశ్చైవ సరస్వతీ |
శంఖః పద్మో నిధిశ్చైవ తే సర్వే శస్త్రపాణయః || 3,19.82 ||

లోకద్విషం ప్రతి క్రుద్ధా భండం చండపరాక్రమం |
శక్రాదయశ్చ విష్మ్వంతా దశ దిక్చక్రనాయకాః || 3,19.83 ||

శక్తిరూపాస్తత్ర పర్వణ్యధస్తాత్కృతసంశ్రయాః |
వజ్రే శక్తిం కాలదండమకిం పాశం ధ్వజం తథా || 3,19.84 ||

గదాం త్రిశూలం దర్భాస్త్రం వజ్రం చ దధతస్త్వమీ |
సేవంతే మంత్రినాథాం తాం నిత్యం భక్తిసమన్వితాః || 3,19.85 ||

భండాసురాందుర్దురూఢాన్నిహంతుం విశ్వకంటకాన్ |
మంత్రినాథాశ్రయద్వారా లలితాజ్ఞాపనోత్సుకాః || 3,19.86 ||

గీతిచక్రరథోపాంతే దిక్పాలాః సంశ్రయం దదుః |
సర్వేషాం చైవ దేవానాం మంత్రిణీ ద్వారతః కృతా || 3,19.87 ||

విజ్ఞాపనా మహాదేవ్యాః కార్యసిద్ధిం ప్రయచ్ఛతి |
రాక్షీ విజ్ఞాపనా చేతి ప్రధానద్వారతః కృతా || 3,19.88 ||

యథా ఖలు ఫలప్రాప్తిః సేవకానాం హి జాయతే |
అన్యథా కథమేతేషాం సామర్థ్యం జ్వలితౌజసః || 3,19.89 ||

అపధృష్యప్రభావాయాః శ్రీదేవ్యా ఉపసర్పణే |
సా హి సంగీతవిద్యేతి శ్రీదేవ్యా అతివల్లభా || 3,19.90 ||

నాతిలంఘతి చ క్వాపి తదుక్తం కార్యసిద్ధిషు |
శ్రీదేవ్యాఃశక్తిసామ్రాజ్యే సర్వకర్మాణి మంత్రిణీ || 3,19.91 ||

అకర్త్తుమన్యథా కర్తుం కర్తుం చైవ ప్రగల్భతే |
తస్మాత్సర్వేఽపి దిక్పాలాః శ్రీదేవ్యా జయకాంక్షిణః |
తస్యాః ప్రధానభూతాయాః సేవామేవ వితన్వతే || 3,19.92 ||

ఇతి శ్రీలలితాదేవ్యాశ్చక్రరాజరథోత్తమే |
పర్వస్థితానాం దేవీనాం నామాని కథితాన్యలం || 3,19.93 ||

భండాసురస్య సంహారే తస్యా దివ్యాయుధాన్యపి |
ప్రోక్తాని గేయచక్రస్య పర్వదేవ్యాశ్చ కీర్తితాః || 3,19.94 ||

ఇమాని సర్వదేవీనాం నామాన్యాకర్ణయంతి యే |
సర్వపాపవినిర్ముక్తాస్తే స్యుర్విజయినో నరాః || 3,19.95 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపఖ్యానే శ్రీచక్రరాజరథజ్ఞేయచక్రరథపర్వస్థదేవతానామప్రకాశనం నామైకోనవింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s