ఆకర్ణ్య లలితాదేవ్యా యాత్రానిగమనిస్వనం |
మహాంతం క్షోభమాయాతా భండాసురపురాలయాః || 3,21.1 ||

యత్ర చాస్తి దురాశస్య భండదైత్యస్య దుర్ధియః |
మహేంద్రపర్వతోపాంతే మహార్ణవతటే పురం || 3,21.2 ||

తత్తు శూన్యకనామ్నైవ విఖ్యాతం భువనత్రయే |
విషంగాగ్రజదైత్యస్య సదావాసః కిలాభవత్ || 3,21.3 ||

తస్మిన్నేవ పురే తస్య శతయోజనవిస్తరే |
విత్రేసుర సురాః సర్వే శ్రీదేవ్యాగమసంభ్రమాత్ || 3,21.4 ||

శతయోజనవిస్తీర్ణం తత్సర్వం పురమాసురం |
ధూమైరివావృతమభూదుత్పాతజనితైర్ముహుః || 3,21.5 ||

అకాల ఏవ నిర్భిన్నా భిత్తయో దైత్యపత్తనే |
ధూర్ణమానా పతంతి స్మ మహోల్కా గగనస్థలాత్ || 3,21.6 ||

ఉత్పాతానాం ప్రాథమికో భూకంపః పర్యవర్తత |
మహీ జజ్వాల సకలా తత్ర శూన్యకపత్తనే || 3,21.7 ||

అకాల ఏవ హృత్కంపం భేజుర్దైత్యపురౌకసః |
ధ్వజాగ్రవర్తినః కంకగృధ్రాశ్చైవ బకాః ఖగాః || 3,21.8 ||

ఆదిత్యమండలే దృష్ట్వాదృష్ట్వా చక్రందురుచ్చకైః |
క్రవ్యాదా బహవస్తత్ర లోచనైర్నావలోకితాః || 3,21.9 ||

ముహురాకాశవాణీభిః పరుషాభిర్బభాషిరే |
సర్వతో దిక్షుదృశ్యంతే కేతవస్తు మలీమసాః || 3,21.10 ||

ధూమాయమానాః ప్రక్షోభజనకా దైత్యరక్షసాం |
దైత్యస్త్రీణాం చ విభ్రష్టా అకాలే భూషణస్రజః || 3,21.11 ||

హాహేతి దూరం క్రందంత్యః పర్యశ్రు సమరోదిషుః |
దపణానాం వర్మణాం చ ధ్వజానాం ఖడ్గసంపదాం || 3,21.12 ||

మణీనామంబరాణాం చ మాలిన్యమభవన్ముహుః |
సౌధేషు చంద్రశాలాసు కేలివేశ్మసు సర్వతః || 3,21.13 ||

అట్టాలకేషు గోష్ఠేషు విపణేషు సభాసు చ |
చతుష్కికాస్వలింగేషు ప్రగ్రీవేషు వలేషు చ || 3,21.14 ||

సర్వతోభద్రవాసేషు నంద్యావర్తేషు వేశ్మసు |
విచ్ఛందకేషు సంక్షుబ్ధేష్వవరోధనపాలిషు |
స్వస్తికేషు చ సర్వేషు గర్భాగారపుటేషు చ || 3,21.15 ||

గోపురేషు కపాటేషు వలభీనాం చ సీమసు |
వాతాయనేషు కక్ష్యాసు ధిష్ణ్యేషు చ ఖలేషు చ || 3,21.16 ||

సర్వత్ర దైత్య నగరవాసిభిర్జనమండలైః |
అశ్రూయంత మహాఘోషాః పరుషా భూతభాషితాః || 3,21.17 ||

శిథిలీ సవతో జాతా ఘోరపర్ణా భయానకా |
కరటైః కటుకాలాపైర్వలోకి దివాకరః |
ఆరావిషు కరోటీనాం కోటయశ్చాపతన్భువి || 3,21.18 ||

అపతన్వేదిమధ్యేషు బిందవః శోణితాంభసాం |
కేశౌఘకాశ్చ నిష్పేతుః సర్వతో ధూమధూసరాః || 3,21.19 ||

భౌమాంతరిక్షదివ్యానాముత్పాతానామితి వ్రజం |
అవలోక్య భృశం త్రస్తాః సర్వే నగరవాసినః |
నివేదయామాసురమీ భండాయ ప్రథితౌజసే || 3,21.20 ||

స చ భండః ప్రచండోత్థైస్తైరుత్పాతకదంబకైః |
అసంజాతధృతిభ్రంశో మంత్ర స్థానముపాగమత్ || 3,21.21 ||

మేరోరివ వపుర్భేదం బహురత్నవిచిత్రితం |
అధ్యాసామాస దైత్యేంద్రః సింహాసనమనుత్తమం || 3,21.22 ||

స్ఫురన్ముకుటలగ్నానాం రత్నానాం కిరణైర్ఘనైః |
దీపయన్నఖిలాశాంతానద్యుతద్దానవేశ్వరః || 3,21.23 ||

ఏకయోజనవిస్తారే మహత్యాస్థానమండపే |
తుంగసింహాసనస్థం తం సిషేవాతే తదానుజై || 3,21.24 ||

విశుక్రశ్చ విషంగశ్చ మహాబలపరాక్రమౌ |
త్రైలోక్యకంటకీభూతభుజదండభయంకరౌ || 3,21.25 ||

అగ్రజస్య సదైవాజ్ఞామవిలంఘ్య ముహుర్ముహుః |
త్రైలోక్యవిజయే లబ్ధం వర్ధయంతౌ మహద్యశః || 3,21.26 ||

న తేన శిరసా తస్య మృదూనంతౌ పాదపీఠికాం |
కృతాం జరిప్రణామౌ చ సముపావిశతా భువి || 3,21.27 ||

అథాస్థానే స్థితే తస్మిన్నమరద్వేషిణాం వరే |
సర్వే సామంతదైత్యేంద్రాస్తం ద్రష్టుం సముపాగతాః || 3,21.28 ||

తేషామే కైకసైన్యానాం గణనా న హి విద్యతే |
స్వంస్వం నామ సముచ్చార్య ప్రణేముర్భండకేశ్వరం || 3,21.29 ||

మ చ తానసురాన్సర్వానతిధీరకనీనకైః |
సంభావయన్సమాలోకైః కియంతం చిత్క్షణం స్థితః || 3,21.30 ||

అవోచత విశుక్రస్తమగ్రజం దానవేశ్వరం |
మథ్యమానమహాసింధుసమానార్గలనిస్వనః || 3,21.31 ||

దేవత్వదీయదోర్ద్దండవిధ్వస్తబలవిక్రమాః |
పాపినః పామరాచారా దురాత్మానః సురాధమాః || 3,21.32 ||

శరణ్యమన్యతః క్వాపి నాప్నువంతో విషాదినః |
జ్వలజ్జ్వాలాకులే వహ్నౌ పతిత్వా నాశమాగతాః || 3,21.33 ||

తస్మాద్దేవాత్సముత్పన్నా కాచిత్స్త్రీ బలగర్వితా |
స్వయమేవ కిలాస్రాక్షుస్తాం దేవా వాసవాదయః || 3,21.34 ||

తైః పునః ప్రబలోత్సాహైః ప్రోత్సాహితపరాక్రమాః |
బహుస్త్రీపరివారాశ్చ వివిధాయుధమండితాః || 3,21.35 ||

అస్మాంజేతుం కిలాయాంతి హా కష్టం విధివైశసం |
అబలానాం సమూహస్ఛేద్బలినోఽస్మాన్విజేష్యతే || 3,21.36 ||

తర్హి పల్లవభంగేన పాషాణస్య విదారణం |
ఊహ్యమానమిదం హంతుం పరిహాసాయ కల్ప్యతే || 3,21.37 ||

విడంబనా న కిమసౌ లజ్జాకరమిదం న కిం |
అస్మత్సైనికనాసీరభటేభ్యోఽపి భవేద్భయం || 3,21.38 ||

కాతరత్వం సమాపన్నాః శక్రాద్యాస్త్రిదివౌకసః |
బ్రహ్మాదయశ్చ నిర్విణ్ణవిగ్రహా మద్బలాయుధైః || 3,21.39 ||

విష్ణోశ్చ కా కథైవాస్తే విత్రస్తః స మహేశ్వరః |
అన్యేషామిహ కా వార్తా దిక్పాలాస్తే పలాయితాః || 3,21.40 ||

అస్మాకమిషుభిస్తీక్ష్ణైరదృశ్యైరంగపాతిభిః |
సర్వత్ర విద్ధవర్మాణో దుర్మదా విబుధాః కృతాః || 3,21.41 ||

తాదృశానామపి మహాపరాక్రమభుజోష్మణాం |
అస్మాకంవిజయాయాద్య స్త్రీ కాచిదభిధావతి || 3,21.42 ||

యద్యపి స్త్రీ తథాప్యేషా నావమాన్యా కదాచన |
అల్పోఽపి రిపురాత్మజ్ఞైర్నావమాన్యో జిగీషుభిః || 3,21.43 ||

తస్మాత్తదుత్సారణార్థం ప్రేషణీయాస్తు కింకరాః |
సకచగ్రహమాకృష్య సానేతవ్యా మదోద్ధతా || 3,21.44 ||

దేవ త్వదీయ శుద్ధాంతర్వర్తినీనాం మృగీదృశాం |
చిరేణ చేటికాభావం సా దుష్టా సంశ్రయిష్యతి || 3,21.45 ||

ఏకైకస్మాద్భటాదస్మాత్సైన్యేషు పరిపంథినః |
శంకతే ఖలు విత్రస్తం త్రైలోక్యం సచరాచరం || 3,21.46 ||

అన్యద్దేవస్య చిత్తం తు ప్రమాణమితి దానవ |
నివేద్య భండదైత్యస్య క్రోధం తస్య వ్యవీవృధత్ || 3,21.47 ||

విషంగస్తు మహాసత్త్వో విచారజ్ఞో విచక్షణః |
ఇదమాహ మహాదైత్యమగ్రజన్మానముద్ధతం || 3,21.48 ||

దేవ త్వమేవ జానాసి సర్వం కార్యమరిందమ |
న తు తే క్వాపి వక్తవ్యం నీతివర్త్మని వర్తతే || 3,21.49 ||

సర్వం విచార్య కర్తవ్యం విచారః పరమా గతిః |
అవిచారేణ చేత్కర్మ సమూలమవకృంతతి || 3,21.50 ||

పరస్య కటకే చారాః ప్రేషణీయాః ప్రయత్నతః |
తేషాం బలాబలం జ్ఞేయం జయసంసిద్ధిమిచ్ఛతా || 3,21.51 ||

చారచక్షుర్దృఢప్రజ్ఞః సదాశంకితమానసః |
అశంకితాకారవాంశ్చ గుప్తమంత్రః స్వమంత్రిషు || 3,21.52 ||

షడుపాయాన్ప్రయుంజానః సర్వత్రా భ్యర్హితే పదే |
విజయం లభతే రాజా జాల్మో మక్షు వినశ్యతి || 3,21.53 ||

అవిమృశ్యైవ యః కశ్చిదారంభః స వినాశకృత్ |
విమృశ్య తు కృతం కర్మ విశేషాజ్జయదాయకం || 3,21.54 ||

తిర్యగిత్యపి నారీతి క్షుద్రా చేత్యపి రాజభిః |
నావజ్ఞా వైరిణాం కార్యా శక్తేః సర్వత్ర సంభవః || 3,21.55 ||

స్తంభోత్పన్నేన కేనాపి నరతిర్యగ్వపుర్భృతా |
భూతేన సర్వభూతానాం హిరణ్యకశిపుర్హతః || 3,21.56 ||

పురా హి చండికా నామ నారీ మయావిజృంభిణీ |
నిశుంభశుంభౌ మహిషం వ్యాపాదితవతీ రణే || 3,21.57 ||

తత్ప్రసంగేన బహవస్తయా దైత్యా వినాశితాః |
అతో వదామినావజ్ఞా స్త్రీమాత్రే క్రియతాం క్వచిత్ || 3,21.58 ||

శక్తిరేవ హి సర్వత్ర కారణం విజయశ్రియః |
శక్తేరాధారతాం ప్రప్తైః స్త్రీపుంలింగైర్న నో భయం || 3,21.59 ||

శక్తిస్తు సర్వతో భాతి సంసారస్య స్వభావతః |
తర్హి తస్యా దురాశాయాః ప్రవృత్తిర్జ్ఞాయతాం త్వయా || 3,21.60 ||

కేయం కస్మాత్సముత్పన్నా కిమాచారా కిమాశ్రయా |
కింబలా కింసహాయా వా దేవ తత్ప్రవిచార్యతాం || 3,21.61 ||

ఇత్యుక్తః స విషంగేణ కో విచారో మహౌజసాం |
అస్మద్బలే మహాసత్త్వా అక్షౌహిణ్యధిపాః శతం || 3,21.62 ||

పాతుం క్షమాస్తే జలధీనలం దగ్ధుం త్రివిష్టపం |
అరే పాపసమాచార కింవృథా శంకసే స్త్రియః || 3,21.63 ||

తత్సర్వం హి మయా పూర్వం చారద్వారావలోకితం |
అగ్రే సముదితా కాచిల్లలితానామధారిణీ || 3,21.64 ||

యథార్థనామవత్యేషా పుష్పవత్పేశలాకృతిః |
న స్త్త్వం న చ వీర్యం వా న సంగ్రామేషు వా గతిః || 3,21.65 ||

సా చావిచారనివహా కింతు మాయాపరాయణా |
తత్సత్త్వేనావిద్యమానం స్త్రీకదంబకమాత్మనః || 3,21.66 ||

ఉత్పాదితవతీ కిం తే న చైవం తు విచేష్టతే |
అథ వా భవ దుక్తేన న్యాయేనాస్తు మహద్బలం || 3,21.67 ||

త్రైలోక్యోల్లంఘిమహిమా భండః కేన విజీయతే || 3,21.68 ||

ఇదానీమపి మద్బాహుబలసంమర్దమూర్చ్ఛితాః |
శ్వసితుం చాపి పటవో న కదాచన నాకినః || 3,21.69 ||

కేచిత్పాతాలగర్భేషు కేచిదంబుధివారిషు |
కేచిద్దిగంతకోణేషు కేచిత్కుంజేషుభూభృతాం || 3,21.70 ||

విలీనా భృశవిత్రస్తాస్త్యక్తదారసుతశ్రియః |
భ్రష్టాధికారాః పశవశ్ఛన్నవేషాశ్చరంతి తే || 3,21.71 ||

ఏతాదృశం న జానాతి మమ బాహుపరాక్రమం |
అబలా న చిరోత్పన్నా తేనైషా దర్పమశ్నుతే || 3,21.72 ||

న జానంతి స్త్రియో మూఢా వృథా కల్పితసాహసాః |
వినాశమనుధావంతి కార్యాకార్యవిమోహితాః || 3,21.73 ||

అథ వా తాం పురస్కృత్య యద్యాగచ్ఛంతి నాకినః |
యథా మహోరగాః సిద్ధాః సాధ్యా వా యుద్ధదుర్మదాః || 3,21.74 ||

బ్రహ్మా వా పద్మనాభో వా రుద్రో వాపి సురాధిపః |
అన్యే వా హరితాం నాథాస్తాన్సంపేష్టుమహం పటుః || 3,21.75 ||

అథ వా మమ సేనాసు సేనాన్యో రణదుర్మదాః |
పక్వకర్కరికాపేషమవపేక్ష్యతి వైరిణః || 3,21.76 ||

కుటిలాక్షః కురండశ్చ కరంకః కాలవాశితః |
వజ్రదంతో వజ్రముఖో వజ్రలోమా బలాహకః || 3,21.77 ||

సూచీముఖః ఫలముఖో వికటో వికటాననః |
కరాలాక్షః కర్కటకో మదనో దీర్ఘజిహ్వకః || 3,21.78 ||

హుంబకో హలముల్లుంచః కర్కశః కల్కివాహనః |
పుల్కసః పుండ3 ఏతుశ్చ చండబాహుశ్చ కుక్కురః || 3,21.79 ||

జంబుకాక్షో జృంభణశ్చ తీక్ష్మశృంగస్త్రికంటక |
చతుర్గుప్తశ్చతుర్బాహుశ్చకారాక్షశ్చతుఃశిరాః || 3,21.80 ||

వజ్రఘోషశ్చోర్ధ్వకేశో మహామాయామహాహనుః |
మఖశత్రుర్మఖాస్కందీ సింహఘోషః శిరాలకః || 3,21.81 ||

అంధకః సింధునేత్రశ్చ కూపకః కూపలోచనః |
గుహాక్షో గండగల్లశ్చ చండధర్మో యమాంతకః || 3,21.82 ||

లడునః పట్టసేనశ్చ పురజిత్పూర్వమారకః |
స్వర్గశత్రుః స్వర్గబలో దుర్గాఖ్యః స్వర్గకంటకః || 3,21.83 ||

అతిమాయో బృహన్మాయ ఉపమాయ ఉలూకజిత్ |
పురుషేణో విషేణశ్చ కుంతిషేణః పరూషకః || 3,21.84 ||

మలకశ్చ కశూరశ్చ మంగలో ద్రఘణస్తథా |
కోల్లాటః కుజిలాశ్వశ్చ దాసేరో బభ్రువాహనః || 3,21.85 ||

దృష్టహాసో దృష్టకేతుః పరిక్షేప్తాపకంచుకః |
మహామహో మహాదంష్ట్రో దుర్గతిః స్వర్గమేజయః || 3,21.86 ||

షట్కేతుః షడ్వసుశ్చైవ షడ్దంత షట్ప్రియస్తథా |
దుఃశఠో దుర్వినీతశ్చ ఛిన్నకర్ణశ్చ మూషకః || 3,21.87 ||

అదృహాసీ మహాశీ చ మహాశీర్షో మదోత్కటః |
కుంభోత్కచః కుంభనాసః కుంభగ్రీవో ఘటోదరః || 3,21.88 ||

అశ్వమేఢ్రో మహాండశ్చ కుంభాండః పూతినాసికః |
పూతిదంతః పూతిచక్షుః పూత్యాస్యః పూతిమేహనః || 3,21.89 ||

ఇత్యేవమాదయః శూరా హిరణ్యకశిపోః సమాః |
హిరణ్యాక్ష సమాశ్చైవ మమ పుత్రా మహాబలాః || 3,21.90 ||

ఏకైకస్య సుతాస్తేషు జాతాః శురాః పరఃశతం |
సేనాన్యో మే మదోదువృత్తా మమ పుత్రైరనుద్రుతాః || 3,21.91 ||

నాశయిష్యంతి సమరే ప్రోద్ధతానమరాధమాన్ |
యే కేచిత్కుపితా యుద్ధే సహస్రాక్షౌహిణీ వరాః |
భస్మశేషా భవేయుస్తై హా హంత కిముతాబలా || 3,21.92 ||

మాయావిలాసాః సర్వేఽపి తస్యాః సమరసీమని |
మహామాయావినోదాశ్చ కుప్యుస్తే భస్మసాద్బలం || 3,21.93 ||

తద్వృథా శంకయా ఖిన్నం మా తే భవతు మానసం |
ఇత్యక్త్వా భండదైత్యేంద్రః సముత్థాయ నృపాసనాత్ || 3,21.94 ||

ఉవాచ నిజసేనాన్యం కుటిలాక్షం మహాబలం |
ఉత్తిష్ఠ రే బలం సర్వం సంనాహయ సమంతతః || 3,21.95 ||

శూన్యకస్య సమంతాచ్చ ద్వారేషు బలమర్పయ |
దుర్గాణి సంగృహాణ త్వం కురుక్షేపణికాశతం || 3,21.96 ||

దుష్టాభిచారాః కర్తవ్యా మేత్రిభిశ్చ పురోహితైః |
సజ్జీకురు త్వం శస్త్రాణి యుద్ధమేతదుపస్థితం || 3,21.97 ||

సేనాపతిషు యం కేచిదగ్రే ప్రస్థాపయాధునా |
అనేకబలసంఘాతసహితం ఘోరదర్శనం || 3,21.98 ||

తేన సంగ్రామసమయే సన్నిపత్య వినిర్జితం |
కేశేష్వాకృష్య తాం మూఢాం దేవసత్త్వే న దర్పితాం || 3,21.99 ||

ఇత్యాభాష్య చమూనాథం సహస్రత్రితయాధిపం |
కుటిలాక్షం మహాసత్త్వం స్వయం చాంతః పురం యయౌ || 3,21.100 ||

అథాపతంత్యాః శ్రీదేవ్యా యాత్రానిః సాణనిఃస్వనాః |
అశ్రూయంత చ దైత్యేంద్రైరతికర్ణజ్వరావహాః || 3,21.101 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే భండాసురాహంకారో నామైకవింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s