అగస్త్య ఉవాచ
కీదృశం యంత్రమేతస్యా మంత్రోవా కీదృశో వరః |
ఉపదేష్టా చ కీదృక్స్యాచ్ఛిష్యో వా కీదృశః స్మృతః || 3,41.1 ||

సర్వజ్ఞస్త్వం హయగ్రీవ సాక్షాత్పరమపూరుషః |
స్వామిన్మయి కృపాదృష్ట్యా సర్వమేతన్నివేదయ || 3,41.2 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
మంత్రం శ్రీచక్రగేవాస్యాః సేయం హి త్రిపురాంబికా |
సైషైవ హి మహాలక్ష్మీః స్ఫురచ్చైవాత్మనః పురా || 3,41.3 ||

పస్యతి స్మ తదా చక్రం జ్యోతిర్మయవిజృంభితం |
అస్య చక్రస్య మాహాత్మ్యమపరిజ్ఞేయమేవ హి || 3,41.4 ||

సాక్షాత్సైవ మహాలక్ష్మీః శ్రీచక్రమితి తత్త్వతః |
యదభ్యర్చ్య మహావిష్ణుః సర్వలోకవిమోహనం |
కామసంమోహినీరూపం భేజే రాజీవలోచనః || 3,41.5 ||

అర్చయిత్వా తదీశానః సర్వవిద్యేశ్వరోఽభవత్ |
తదారాధ్య విశేషేణ బ్రహ్మా బ్రహ్మాండసూరభూత్ |
మునీనాం మోహనశ్చాసీత్స్మరో యద్వరివస్యయా || 3,41.6 ||

శ్రీదేవ్యాః పురతశ్చక్రం హేమరౌప్యాదినిర్మితం |
నిధాయ గంధైరభ్యర్చ్య షోడశాక్షరవిద్యయా || 3,41.7 ||

ప్రత్యహం తులసీపత్రైః పవిత్రైర్మంగలాకృతిః |
సహస్రైర్మూలమంత్రేణ శ్రీదేవీధ్యానసంయుతః || 3,41.8 ||

అర్చయిత్వా చ మధ్వాజ్యశర్కరాపాయసైః శుభైః |
అనవద్యైశ్చ నైవేద్యైర్మాషాపూపైర్మనోహరైః || 3,41.9 ||

యః ప్రీణతి మహాలక్ష్మీం మతిమాన్మండలత్రయే |
మహసా తస్య సాంనిధ్యమాధత్తే పరమేశ్వరీ || 3,41.10 ||

మనసా వాంఛితం యచ్చ ప్రసన్నా తత్ప్రపూరయేత్ |
ధవలై కుసుమైశ్చక్రముక్తరీత్యా తు యోర్ఽచయేత్ || 3,41.11 ||

తస్యైవ రసనాభాగే నిత్యం నృత్యతి భారతీ |
పాటలైః కుసుమైశ్చక్రం యోర్ఽచయేదుక్తమార్గతః |
సార్వభౌమం చ రాజానం దాసవద్వశయేదసౌ || 3,41.12 ||

పీతవర్ణైః శుభైః పుష్పైః పూర్వవత్పూజయేచ్చ యః |
తస్య వక్షస్థలే నిత్యం సాక్షాచ్ఛ్రీర్వసతి ధ్రువం || 3,41.13 ||

దుర్గంధైర్గంధహీనైశ్చ సువర్ణైరపి నార్చయేత్ |
సుగంధైరేవ కుసుమైః పుష్పైశ్చాభ్యర్చర్యోచ్ఛవాం || 3,41.14 ||

కామాక్ష్యైవ మహాలక్ష్మీశ్చక్రం శ్రీచక్రమేవ హి |
శ్రీవిద్యైషా పరా విద్యా నాయికా గురునాయికా || 3,41.15 ||

ఏతస్యా మంత్రరాజస్తు శ్రీవిద్యైవ తపోధన |
కామరాజాంతమంత్రాంతే శ్రీబీజేన సమన్వితః || 3,41.16 ||

షోడశాక్షరవిద్యేయం శ్రీవిద్యేతి ప్రకీర్తితా |
ఇత్థం రహస్యమాఖ్యాతం గోపనీయం ప్రయత్నతః || 3,41.17 ||

తిసృణామపి మూర్తీనాం శక్తిర్విద్యేయమీరితా |
సర్వేషా మపి మంత్రాణాం విద్యైషా ప్రాణరూపిణీ || 3,41.18 ||

పారంపర్యేణ విజ్ఞాతా విద్యేయం బంధమోచినీ |
సంస్మృతా పాపహరణీ జరామృత్యువినాశినీ || 3,41.19 ||

పూజితా దుఃఖదౌర్భాగ్యవ్యాధిదారిద్రయనాశినీ |
స్తుతా విఘ్నౌఘశమినీ ధ్యాతా సర్వార్థసిద్ధిదా || 3,41.20 ||

ముద్రావిశేషతత్త్వజ్ఞో దీక్షాక్షపితకల్మషః |
భజేద్యః పరమేశానీమభీష్టఫలమాప్నుయాత్ || 3,41.21 ||

ధవలాంబరసంవీతాం ధవలావాసమధ్యగాం |
పూజయేద్ధవలైః పుష్పైర్బ్రహ్మచర్యయుతో నరః || 3,41.22 ||

ధవలైశ్చైవ నైవేద్యైర్దధిక్షీరౌదనాదిభిః |
సంకల్పధవలైర్వాపి పూజయేత్పరమేశ్వరీం || 3,41.23 ||

శ్రీర్వాలంత్ర్యక్షీబీజైః క్రమాత్ఖండేషు యోజితాం |
షోడశాక్షరవిద్యాం తామర్చయేచ్ఛుద్ధమానసః || 3,41.24 ||

అనులోమవిలోమేన ప్రజపన్మాత్రికాక్షరైః || 3,41.25 ||

భావయన్నేవ దేవాగ్రే శ్రీదేవీం దీపరూపిణీం |
మనసోపాంశునా వాపి నిగదేనాపి తాపస || 3,41.26 ||

శ్రీదేవీన్యాససహితః శ్రీదేవీకృతవిగ్రహః |
ఏకలక్షజపేనైవ మహాపాపైః ప్రముచ్యతే || 3,41.27 ||

లక్షద్వయేన దేవర్షే సప్తజన్మకృతాన్యపి |
పాపాని నాశయత్యేవ సాధకస్య పరా కలా || 3,41.28 ||

లక్షత్రితయజాపేన సహస్రజనిపాతకైః |
ముచ్యతే నాత్ర సందేహో నిర్మలో నితరాం మునే |
క్రమాత్షోడశలక్షేణ దేవీసాంనిధ్యమాప్నుయాత్ || 3,41.29 ||

పూజా త్రైకాలికీ నిత్యం జపస్తర్పణమేవ చ |
హోమో బ్రాహ్మణభుక్తిశ్చ పురశ్చరణముచ్యతే || 3,41.30 ||

హోమతర్పణయోః స్వాహా న్యాసపూజనయోర్నమః |
మంత్రాంతే పూజయేద్దేవీం జపకాలే యథోచితం || 3,41.31 ||

జపాద్దశాంశో హోమః స్యాత్తద్దశాంశం తు తర్పణం |
తద్దశాంశం బ్రాహ్మణానాం భోజనం వింధ్యమర్దన || 3,41.32 ||

దేశకాలోపఘాతే తు యద్యదంగం విహీయతే |
తత్సంఖ్యాద్విగుణం జప్త్వా పురశ్చర్యాం సమాపయేత్ || 3,41.33 ||

తతః కామ్యప్రయోగార్థం పునర్లక్షత్రయం జపేత్ |
వ్రతస్థో నిర్వికారశ్చ త్రికాలం పూజనేరతః |
పశ్చాద్వశ్యాదికర్మాణి కుర్వన్సిద్ధిమవాప్స్యతి || 3,41.34 ||

అభ్యర్చ్య చక్రమధ్యస్థో మంత్రీ చింతయతే యదా |
సర్వమాత్మానమరుణం సాధ్యమప్యరుణీకృతం || 3,41.35 ||

తతో భవతి వింధ్యారే సర్వసౌభాగ్యసుందరః |
వల్లభః సర్వలోకానాం వశయేన్నాత్రసంశయః || 3,41.36 ||

రోచనాకుంకుమాభ్యాం తు సమభాగం తు చందనం |
శతమష్టోత్తరం జప్త్వా తిలకం కారయేద్బుధః || 3,41.37 ||

తతో యమీక్షతే వక్తి స్పృశతే చింతయేచ్చ యం |
అర్ధేన చ శరీరేణ స వశం యాతి దాసవత్ || 3,41.38 ||

తథా పుష్పం ఫలం గంధం పానం వస్త్రం తపోధన |
శతమష్టోత్తరం జప్త్వా యస్యై సంప్రోష్యతే స్త్రియై |
సద్య ఆకృష్యతే సా తు విమూఢహృదయా సతీ || 3,41.39 ||

లిఖేద్రోచన యైకాంతే ప్రతిమామవనీతలే |
సురూపాం చ సశృంగారవేషాభరణమండితాం || 3,41.40 ||

తద్భాలగలహృన్నాభిజానుమండలయోజితం |
జన్మనామమహావిద్యామంకుశాంతర్విదర్భితం || 3,41.41 ||

సర్వాంగసంధిసంలీనామాలిఖ్య మదనాక్షరైః |
తదాశాభిముఖో భూత్వా త్రిపురీకృతవిగ్రహః || 3,41.42 ||

బద్ధ్వా తు క్షోభిణీం ముద్రాం విద్యామష్టశతం జపేత్ |
సంయోజ్య దహనాగారే చంద్రసూర్యప్రభాకులే || 3,41.43 ||

తతో విహ్వలితాపాంగీమనంగశరపీడితాం |
ప్రజ్వలన్మదనోన్మేషప్రస్ఫురజ్జఘనస్థలాం || 3,41.44 ||

శక్తిచక్రే లసద్రశ్మివలనాకవలీకృతాం |
దూరీకృతసుచారిత్రాం విశాలనయనాంబుజాం || 3,41.45 ||

ఆకృష్టనయనాం నష్టధైర్యసంలీనవ్రీడనాం |
మంత్రయంత్రౌషధమహాముద్రానిగడబంధనాం |
దూరీకృతసుచారిత్రాం విశాలనయనాంబుజాం || 3,41.46 ||

మనోఽధికమహామంత్రజపమానాం హృతాంశుకాం |
విమూఢామివ విక్షుబ్ధామివ ప్లుష్టామివాద్భుతాం || 3,41.47 ||

లిఖితామివ నిఃసంజ్ఞామివ ప్రమథితామివ |
నిలీనామివ నిశ్చేష్టామివాన్యత్వం గతామివ || 3,41.48 ||

భ్రమన్మంత్రానిలోద్ధూతవేణుపత్రాకృతిం చ ఖే |
భ్రమంతీం భావయేన్నారీం యోజనానాం శతాదపి || 3,41.49 ||

చక్రమధ్యగతాం పృథ్వీం సశైలవనకాననాం |
చతుఃసముద్రపర్యంతం జ్వలంతీం చింతయేత్తతః || 3,41.50 ||

షణ్మాసాభ్యాసయోగేన జాయతే మదనోపమః |
దృష్ట్వా కర్షయతే లోకం దృష్ట్వైవ కురుతే వశం || 3,41.51 ||

దృష్ట్వా సంక్షోభయేన్నారీం దృష్ట్వైవ హరతే విషం |
దృష్ట్వా కరీతి వాగీశం దృష్ట్వా సర్వం విమోహయేత్ |
దృష్ట్వా చాతుర్థికాదీంశ్చ జ్వరాన్నాశయతే క్షణాత్ || 3,41.52 ||

పీతద్రవ్యేణ లిఖితం చక్రం గూఢం తు ధారయేత్ |
వాక్స్తంభం వాదినాం క్షిప్రం కురుతే నాత్ర సంశయః || 3,41.53 ||

మహానీలీరసేనాపి శత్రునామయుతం లిఖేత్ |
దక్షిణాభిముఖో వహ్నౌ దగ్ధ్వా మారయతే రిపూన్ || 3,41.54 ||

మహిషాశ్వపురీషాభ్యాం గోమూత్రైర్నామ టంకితం |
ఆరనాలస్థితం చక్రం విద్వేషం కురుతే ద్విషాం || 3,41.55 ||

యుక్త్వా రోచనయా నామ కాకపక్షేణ మధ్యగం |
లంబమానస్తదాకారో ఉచ్చాటనకరం పరం || 3,41.56 ||

దుగ్ధలాక్షారోచనాభిర్మహానీలీరసేన చ |
లిఖిత్వా ధారయంశ్చక్రం చాతుర్వర్ణ్యం వశం నయేత్ || 3,41.57 ||

అనేనైవ విధానేన జలమధ్యే యది క్షిపేత్ |
సౌభాగ్యమతులం తస్య స్నానపానాన్న సంశయః || 3,41.58 ||

చక్రమధ్యగతం దేశం నగరీం వా వరాంగనాం |
జ్వలంతీం చింతయేన్నిత్యం సప్తాహాత్క్షోభయేన్మునే || 3,41.59 ||

లిఖిత్వా పీతవర్ణం తు చక్రమేతద్యదాచరేత్ |
పూర్వాశాభిముఖో భూత్వా స్తంభయేత్సర్వవాదినః || 3,41.60 ||

సిందూరవర్ణలిఖితం పూజయేదుత్తరాముఖః |
యదా తదా స్వవశగో లోకో భవతి నాన్యథా || 3,41.61 ||

చక్రం గౌరికయాలిఖ్యపూజయేత్పశ్చిమాముఖః |
యః ససర్వాంగనాకర్షవశ్యక్షోభకరో భవేత్ || 3,41.62 ||

పూజయేద్వింధ్యదర్పారే రహస్యేకచరో గిరౌ |
అజరామరతాం మంత్రీ లభతే నాత్ర సంశయః || 3,41.63 ||

రహస్యమేతత్కథితం గోపితవ్యం మహామునే |
గోపనాత్సర్వసిద్ధిః స్యాద్భ్రంశ ఏవ ప్రకాశనాత్ || 3,41.64 ||

అవిధాయ పురశ్చర్యాం యః కర్మ కురుతే మునే |
దేవతాశాపమాప్నోతి న చ సిద్ధిం స విందతి || 3,41.65 ||

ప్రయోగదోషశాంత్యర్థం పునర్లక్షం జపేద్బుధః |
కుర్యాచ్చ విధివత్పూజాం పునర్యోగ్యో భవేన్నరః || 3,41.66 ||

నిష్కామో దేవతాం నిత్యం యోర్ఽచయేద్భక్తినిర్భరః || 3,41.67 ||

తామేవ చింతయన్నాస్తే యథాశక్తి మనుం జపన్ || 3,41.68 ||

సైవ తస్యైహికం భారం వహేన్ముక్తిం చ సాధయేత్ |
సదా సంనిహితా తస్య సర్వం చ కథయేత సా || 3,41.69 ||

వాత్సల్యసహితా ధేను యథా వత్సమనువ్రజేత్ |
తథానుగచ్ఛేత్సా దేవీ స్వభక్తం శరణాగతం || 3,41.70 ||

అగస్త్య ఉవాచ
శరణాగతశబ్దస్య కోర్ఽథో వద హయా నన |
వత్సం గౌరివ యం గౌరీ ధావంతమనుధావతి || 3,41.71 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
యః పుమానఖిలం భారమైహికాముష్మికాత్మకం |
శ్రీదేవతాయాం నిక్షిప్య సదా తద్గతమానసః || 3,41.72 ||

సర్వానుకూలః సర్వత్ర ప్రతికూలవివర్జితః |
అనన్యశరణో గౌరీం దృఢం సంప్రార్థ్య రక్షణే || 3,41.73 ||

రక్షిష్యతీతి విశ్వాసస్తత్సేవైకప్రయోజనః |
వరివస్యాతత్పరః స్యాత్సా ఏవ శరణాగతిః || 3,41.74 ||

యదా కదాచిత్స్తుతినిందనాదౌ నిందంతు లోకాః స్తువతాం జనో వా |
ఇతి స్వరూపం సుధియా సమీక్ష్య విషాదఖేదౌ న భజేత్ప్రపన్నః || 3,41.75 ||

అనుకూలస్య సంకల్పః ప్రతికూలస్య వర్జనం |
రక్షిష్యతీతి విశ్వాసో గోప్తృత్వవరణం తథా || 3,41.76 ||

ఆత్మనిక్షేపకార్పణ్యే షడ్విధా శరణాగతిః |
అంగీకృత్యాత్మనిక్షేపం పంచాంగాని సమర్పయేత్ |
న హ్యస్య సదృశం కించిద్భుక్తిముక్త్యోస్తు సాధనం || 3,41.77 ||

అమానిత్వమదంభిత్వమహింసా క్షాంతిరార్జవం |
ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యమాత్మవినిగ్రహః || 3,41.78 ||

ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యమనహంకార ఏవ చ |
జన్మమృత్యుజరావ్యాధిదుఃఖదోషానుదర్శనం |
అసక్తిరనభిష్వంగః పుత్రదారగృహాదిషు || 3,41.79 ||

నిత్యం చ సమచిత్తత్వమిష్టానిష్టోపపత్తిషు |
మయి చానన్యభావేన భక్తిఖ్యభిచారిణీ || 3,41.80 ||

వివిక్తదేశసేవిత్వమరతిర్జనసంసది |
అధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యత్వం తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనం |
ఏతాని సర్వదా జ్ఞానసాధనాని సమభ్యసేత్ || 3,41.81 ||

తత్కర్మకృత్తత్పరమస్తద్భక్తః సంగవర్జితః |
నిర్వైరః సర్వభూతేషు యః స యాతి పరాం శ్రియం || 3,41.82 ||

గురుస్తు మాదృశో ధీమాన్ఖ్యాతో వాతాపితాపన |
శిష్యోఽపి త్వాదృశః ప్రోక్తో రహస్యామ్నాయదేశికః || 3,41.83 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే ఏకచత్వారింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s