హయగ్రీవ ఉవాచ
కిరిచక్రరథేంద్రస్య పంచపర్వసమాశ్రితాః |
దేవతాశ్చ శృణు ప్రాజ్ఞ నామ యచ్ఛృణ్వతాం జయః || 3,20.1 ||

ప్రథమం పర్వబింద్వాఖ్యం సంప్రాప్తా దండనాయికా |
సా తత్ర జగదుద్దండకంటకవ్రాతఘస్మరీ || 3,20.2 ||

నానావిధాభిర్జ్వాలాభిర్నర్తయంతీ జయశ్రియం || 3,20.3 ||

ఉద్దండపోత్రనిర్ఘాతనిర్భిన్నోద్ధతదానవాః |
దంష్ట్రాబాలమృగాంకాంశువిభావనవిభావరీ || 3,20.4 ||

ప్రావృషేణ్యపయోవాహవ్యూహనీలవపుర్ల్లతా |
కిరిచక్రరథేంద్రస్య సాలంకారాయతే సదా |
పోత్రిణీ పుత్రితాశేషవిశ్వావర్తకదంబికా || 3,20.5 ||

తస్యైవ రథనాభస్య ద్వితీయం పర్వ సంశ్రితాః |
జృంభినీ మోహినీ చైవ స్తంభినీ తిస్ర ఏవ హి |
ఉత్ఫుల్లదాడిమీప్రఖ్యం సర్వదానవమర్దనాః || 3,20.6 ||

ముసలం చ హలం హాలాపాత్రం మణిగణర్పితం |
జ్వలన్మాణిక్యవలయైర్బి భ్రాణాః పాణిపల్లవైః || 3,20.7 ||

అతితీక్ష్ణకరాలాక్ష్యో జ్వాలాభిర్దైత్యసైనికాన్ |
దహంత్య ఇవ నిఃశంకం సేవంతే సూకరాననాం || 3,20.8 ||

కిరిచక్రరథేంద్రస్య తృతీయం పర్వ సంశ్రితాః |
అంధిన్యాద్యాః పంచ దేవ్యో దేవీయంత్రకృతాస్పదాః || 3,20.9 ||

కఠోరేణాట్టహాసేన భిందంత్యో భువనత్రయం |
జ్వాలా ఇవ తు కల్పగ్నేరంగనావేషమాశ్రితాః || 3,20.10 ||

భండాసురస్య సర్వేషాం సైన్యానాం రుధిరప్లుతిం |
లిలిక్షమాణా జిహ్వాభిర్లేలిహానాభిరుజ్జ్వలాః || 3,20.11 ||

సేవంతేం సతతం దండనాథాముద్దండవిక్రమాం |
కిరిచక్రరథేంద్రస్య చతుర్థం పర్వ సంశ్రితాః || 3,20.12 ||

బ్రహ్మాద్యాః పంచమీవర్జ్యా అష్టమీరవర్జితా అపి |
షడేవ దేవ్యః షట్చక్రజ్వలజ్జ్వాలాకలేవరాః || 3,20.13 ||

మహతా విక్రమౌఘేణ విబంత్య ఇవ దానవాన్ |
ఆజ్ఞయా దండనాథాయాస్తం ప్రదేశముపాసతే || 3,20.14 ||

తస్యైవ పర్వణోఽధస్తాత్త్వరితాః స్థానమాశ్రితాః |
యక్షిణీ శంఖినీ చైవ లాకినీ హాకినీ తథా || 3,20.15 ||

శాకినీ డాకినీ చైవ తాసామైక్యస్వరూపిణీ |
హాకినీ సప్తమీత్యేతాశ్చండదోర్దండవిక్రమాః || 3,20.16 ||

పిబంత్య ఇవ భూతాని పిబంత్య ఇవ మేదినీం |
త్వచం రక్తం తథా మాంసం మేదోఽస్థి చ విరోధినాం || 3,20.17 ||

మజ్జానమథ శుక్రం చ పిబంతయో వికటాననాః |
నిష్ఠురైః సింహనాదైశ్చ పూరయంత్యో దిశో దశ || 3,20.18 ||

ధాతునాథా ఇతి ప్రోక్తా అణిమాద్యష్టసిద్ధిదాః |
మోహనే మారణే చైవ స్తంభనే తాడనే తథా || 3,20.19 ||

భక్షణే దుష్టదైత్యానామామూలం చ నికృంతనే |
పండితాః ఖండితాశేషవిపదో భక్తిశాలిషు || 3,20.20 ||

ధాతునాథా ఇతిప్రోక్తాః సర్వధాతుషు సంస్థితాః |
సప్తాపి వారిధీనూర్మిమాలాసంచుంబితాంబరాన్ || 3,20.21 ||

క్షణర్ధేనైవ నిష్పాతుం నిష్పన్నబహుసాహసాః |
శకటా కారదంతాశ్చ భయంకరవిలోచనాః || 3,20.22 ||

స్వస్వామినీద్రోహకృతాం స్వకీయసమయద్రుహాం |
వైదికద్రోహణాదేవ ద్రోహిణాం వీరవైరిణాం || 3,20.23 ||

యజ్ఞద్రోహకృతాం దుష్టదైత్యానాం భక్షణే సమాః |
నిత్యమేవ చ సేవంతే పోత్రిణీం దండనాయికాం || 3,20.24 ||

తస్యైవ పర్వణః పార్శ్వే ద్వితీయే దివ్యమందిరే |
క్రోధినీ స్తంభినీ ఖ్యాతే వర్తేతే దేవతే ఉభే || 3,20.25 ||

చామరే వీజయంత్యౌ చ లోలకంకణదోర్లతే |
దేవద్విషాం చమూరక్తహాలాపానమహోద్ధతే || 3,20.26 ||

సదా విఘూర్ణమానాక్ష్యౌ సదా ప్రహసితాననే |
అథ తస్య రథేంద్రస్య కిరిచక్రాశ్రితస్య చ || 3,20.27 ||

పార్శ్వద్వయకృతావాసమాయుధద్వంద్వముత్తమం |
హలం చ ముసలం చైవ దేవతారూపమాస్థితం || 3,20.28 ||

స్వకీయముకుటస్థానే స్వకీయాయుధవిగ్రహం |
ఆబిభ్రాణం జగ షిఘస్మరం విబుధైః స్మృతం || 3,20.29 ||

ఏతదాయుధయుగ్మేన లలితా దడనాయికా |
ఖండయిష్యతి సంగ్రామం విషంగం నామదానహం || 3,20.30 ||

తస్యైవ పర్వణో దండనాథాయా అగ్రసీమని |
వర్త్తమానో మహాభీమః సింహో నాదైర్ధ్వనన్నభః || 3,20.31 ||

దంష్ట్రాకటకటాత్కార బధిరీకృతదిఙ్ముఖః |
చండోచ్చండ ఇతి ఖ్యాతశ్చతుర్హస్తస్త్రిలోచనః || 3,20.32 ||

శూలఖడ్గప్రేతపాశాందధానో దీప్తవిగ్రహః |
సదా సంసేవతే దేవీం పశ్యన్నేవ హి పోత్రిణీం || 3,20.33 ||

కిరిచక్రరథేంద్రస్య షష్టం పర్వ సమాశ్రితాః |
వార్త్తాల్యాద్యా అష్ట దేవ్యో దిక్ష్వష్టాసూపవిశ్రుతాః || 3,20.34 ||

అష్టపర్వతనిష్పాతఘోరనిర్ఘాతనిఃస్వనాః |
అష్టనాగస్ఫురద్భూషా అనష్టబలతేజసః || 3,20.35 ||

ప్రకృష్టదోష్ప్రకాండోష్మహుతదానవకోటయః |
సేవంతే లలితాం దేవ్యో దండనాథామహర్నిశం || 3,20.36 ||

తాసామాఖ్యాశ్చ విఖ్యాతాః సమాకర్ణయ కుంభజ |
వార్తాలీ చైవ వారాహీసా వారాహముఖీ పరా || 3,20.37 ||

అంధినీ రోధినీ చైవ జృంభిణీ చైవ మోహినీ |
స్తంభినీతి రిపుక్షోభస్తంభనోచ్చాటనక్షమాః || 3,20.38 ||

తాసాం చ పర్వణో వామభాగే సతతసంస్థితిః |
దండనాథోపవాహ్యస్తు కాసరో ధూసరాకృతిః || 3,20.39 ||

అర్ధక్రోశాయతః శృంగద్వితయే క్రోశవిగ్రహః |
ఖడ్గవన్నిష్ఠురైర్లోమజాతైః సంవృతవిగ్రహః || 3,20.40 ||

కాలదండవదుచ్చండబాలకాండభయంకరః |
నీలాంజనాచలప్రఖ్యో వికటోన్నతరుష్టభూః || 3,20.41 ||

మహానీలగిరిశ్రేష్ఠగరిష్ఠస్కంధమండలః |
ప్రభూతోష్మలనిశ్వాసప్రసరాకంపితాంబుధిః || 3,20.42 ||

ఘర్ఘరధ్వనినా కాలమహిషం విహసన్నివ |
వర్త్తతే ఖురవిక్షిప్తపుష్కలావర్తవారిదః || 3,20.43 ||

తస్యైవ పర్వణోఽధస్తాచ్చిత్రస్థానకృతాలయాః |
ఇంద్రాదయోఽనేకభేదా దిశామష్టకదేవతాః || 3,20.44 ||

లలితాయాం కార్యసిద్ధిం విజ్ఞాపయితుమాగతాః |
ఇంద్రశ్చాప్సరసశ్చైవ స చతుష్షష్టికోటయః || 3,20.45 ||

సిద్ధ అగ్నిశ్చ సాధ్యాశ్చ విశ్వేదేవాస్తథాపరే |
విశ్వకర్మా మయశ్చైవ మాతరశ్చ బలోన్నతాః || 3,20.46 ||

రుద్రాశ్చ పరిచారాశ్చ రుద్రాశ్చైవ పిశాచకాః |
క్రందంచిరక్షసాం నాథా రాక్షసా బహవస్తథా || 3,20.47 ||

మిత్రాశ్చ తత్ర గంధర్వాః సదా గానవిశారదాః |
విశ్వావసుప్రభృతయో విఖ్యాతాస్తత్పురోగమాః || 3,20.48 ||

తథా భూతగణాశ్చాన్యే వరుణో వాసవః పరే |
విద్యాధరాః కిన్నరాశ్చ మారుతేశ్వర ఏవ చ || 3,20.49 ||

తథా చిత్రరథశ్చైవ రథకారక కారకాః |
తుంబురుర్నారదో యక్షః సోమోయక్షేశ్వరస్తథా || 3,20.50 ||

దేవైశ్చ భగవాంస్తత్ర గోవిందః కమలాపతిః |
ఈశానశ్చ జగచ్చక్రభక్షకః శూలభీషణః || 3,20.51 ||

బ్రహ్మా చైవాశ్వినీపుత్రో వైద్యవిద్యావిశారదౌ |
ధన్వంతరిశ్చ భగవానథాన్యే గణనాయకాః || 3,20.52 ||

కటకాండగలద్దాన సంతర్పితమధువ్రతాః |
అనంతో వాసుకిస్తక్షః కర్కేటః పద్మ ఏవ చ || 3,20.53 ||

మహాపద్మః శంఖపాలో గులికః సుబలస్తథా |
ఏతే నాగేశ్వరాశ్చైవ నాగకోటిభిరావృతాః || 3,20.54 ||

ఏవంప్రకారా బహవో దేవతాస్తత్ర జాగ్రతి |
పూర్వాదిదిశమారభ్య పరితః కృతమందిరాః || 3,20.55 ||

తత్రైవ దేవతాశ్చక్రే చక్రాకారా మరుద్దిశః |
ఆశ్రిత్య కిల వర్తంతే తదధిష్ఠాతృదేవతాః || 3,20.56 ||

జృంభిణీ స్తంభినీ చైవ మోహినీ తిస్ర ఏవ చ |
తస్యైవ పర్వణః ప్రాంతే కిరిచక్రస్య భాస్వతః || 3,20.57 ||

కపాలం చ గదాం బిభ్రదూర్ధ్వకేశో మహావపుః |
పాతాలతలజంబాలబహులా కారకాలిమా || 3,20.58 ||

అట్టహాసమహావజ్రదీర్ణబ్రహ్మాండమండలః |
భిందన్డమరుకధ్వానై రోదసీకందరోదరం || 3,20.59 ||

ఫూత్కారీత్రిపురాయుక్తం ఫణిపాశం కరే వహన్ |
క్షేత్రపాలః సదా భాతి సేవమానః కిటీశ్వరీం || 3,20.60 ||

తస్యైవ చ సమీపస్థస్తస్యా వాహనకేసరీ |
యమా రుహ్య ప్రవవృతే భంటాసురబధైషిణీ || 3,20.61 ||

ప్రాగుక్తమేవ దేవేశీవాహసింహస్య లక్షణ్మ్ |
తస్యైవ పర్వణోఽధస్తాద్దండనాథాసమత్విషః || 3,20.62 ||

దండినీసదృశాశేషభూషణాయుధమండితాః |
శమ్యాః క్రోడాననాశ్చంద్రరేఖోత్తంసితకుంతలాః || 3,20.63 ||

హలం చ ముసలం హస్తే ఘూర్ణయంత్యో ముహుర్ముహుః |
లలితాద్రోహిణాం శ్యామాద్రోహిణాం స్వామినీద్రుహాం || 3,20.64 ||

రక్తస్రోతోభిరుత్కూలైః పూరయంత్యః కపాలకం |
నిజభక్తద్రోహకృతా మంత్రమాలావిభూషణాః || 3,20.65 ||

స్వగోష్ఠీసమాయాక్షేపకారిణాం ముండమండలైః |
అఖండరక్తవిచ్ఛర్దైర్బిభ్రత్యో వక్షసి క్రజః || 3,20.66 ||

సహస్రం దేవతాః ప్రోక్తాః సేవమానాః కిటీశ్వరీం || 3,20.67 ||

తాసాం నామాని సర్వాసాం దండిన్యాః కుంభసంభవ |
సహస్రనామాధ్యాయే తు వక్ష్యంతే నాధునా పునః || 3,20.68 ||

అథ తాసాం దేవతానాం కోలాస్యానాం సమీపతః |
వాహనం కృష్ణసారంగో దండిన్యాః సమయే స్థితః || 3,20.69 ||

క్రోశార్ధార్ద్ధాయతః శృంగే తదర్ధార్ధాయతో ముఖే |
క్రోశప్రమాణాపాదశ్చ సదా చోద్ధృతవాలధిః || 3,20.70 ||

ఉదరే ధవలచ్ఛాయో హుంకారేణ మహీయసా |
హసన్మారుతవాహస్య హరిణస్య పరాక్రమం || 3,20.71 ||

తస్యైవ పర్వణో దేశే వర్త్తతే వాహనోత్తమం |
కిరిచక్రరథేంద్రస్య స్థితస్తత్రైవ పర్వణి || 3,20.72 ||

వర్త్తతే మదిరాసింధుర్దేవతారూపమాస్థితా |
మాణిక్యగిరివచ్ఛోణం హస్తే పిశితపిండకం || 3,20.73 ||

దధానా ఘూర్ణమా నాక్షీ హేమాంభోజస్రగావృతా |
మదశక్త్యా సమాశ్లిష్టా ధృతరక్తసరోజయా || 3,20.74 ||

యదాయదా భండదైత్యః సంగ్రామే సంప్రవర్తతే |
యుద్ధస్వేద మనుప్రాప్తాః శక్తయః స్యుః పిపాసితాః || 3,20.75 ||

తదాతదా సురాసింధురాత్మానం బహుధా క్షిపన్ |
రణే ఖేదం దేవతానామంజసాపాకరిష్యతి || 3,20.76 ||

తదప్యద్భుతమే వర్షే భవిష్యతి న సంశయః |
తదా శ్రోష్యసి సంగ్రామే కథ్యమానం మయా ముదా || 3,20.77 ||

తస్యైవ పర్వణోఽధస్తాదష్టదిక్ష్వఘ ఏవ హి |
ఉపర్యపి కృతావాసా హేతుకాద్యా దశ స్మృతాః || 3,20.78 ||

మహాంతో భైరవశ్రేష్ఠాః ఖ్యాతా విపులవిక్రమాః |
ఉద్దీప్తాయుత తేజోభిర్ద్దివా దీపితభానవః || 3,20.79 ||

కల్పాంతకాలే దండిన్యా ఆజ్ఞయా విశ్వఘస్మరాః |
అత్యుదగ్రప్రకృతయో రదదష్టౌష్ఠసంపుటాః || 3,20.80 ||

త్రిశూలాగ్రవినిర్భిన్నమహావారిదమండలాః |
హేతుకస్త్రిపురారిశ్చ తృతీయశ్చాగ్నిభైరవః || 3,20.81 ||

యమజిహ్వైకపాదౌ చ తథా కాలకరాలకౌ |
భీమరూపో హాటకేశస్తథైవాచలనామవాన్ || 3,20.82 ||

ఏతే దశైవ విఖ్యాతా దశకోటిభటాన్వితాః |
తస్యైవ కిరిచక్రస్య వర్తంతే పర్వసీమని || 3,20.83 ||

ఏవం హి దండనాథాయాః కిరిచక్రస్య దేవతాః |
జృంభిణ్యాద్యచలేంద్రాంతాః ప్రోక్తాస్త్రైలోక్యపావనాః || 3,20.84 ||

తత్రత్యైర్దేవతావృందైర్బహవస్తత్ర సంగరే |
దానవా మారయిష్యంతే పాస్యంతే రక్తవృష్టయః || 3,20.85 ||

ఇత్థం బహువిధత్రాణం పర్వస్థైర్దేవతాగణైః |
కిరిచక్రం దండనేత్ర్యా రథరత్నం చచాల హ || 3,20.86 ||

చక్రరాజరథో యత్ర తత్ర గేయరథోత్తమః |
యత్ర గేయరథస్తత్ర కిరిచక్రరథోత్తమః || 3,20.87 ||

ఏతద్రథ త్రయం తత్ర త్రైలోక్యమివ జంగమం |
శక్తిసేనాసహస్రస్యాంతశ్చచార తదా శుభం || 3,20.88 ||

మేరుమందరవింధ్యానాం సమవాయ ఇవాభవత్ |
మహాఘోషః ప్రవవృతే శక్తీనాం సైన్యమండలే |
చచాల వసుధా సర్వా తచ్చక్రరవదారితా || 3,20.89 ||

లలితా చక్రరాజాఖ్యా రథనాథస్య కీర్తితాః |
షట్సారథయ ఉద్దండపాశగ్రహణకోవిదాః || 3,20.90 ||

యత్ర గేయరథస్తత్ర కిరిచక్రరథోత్తమం |
ఇతి దేవీ ప్రథమతస్తథా త్రిపురభైరవీ || 3,20.91 ||

సంహారభైరవశ్చాన్యో రక్తయోగినివల్లభః |
సారసః పంచమశ్చైవ చాముండా చ తథా పరా || 3,20.92 ||

ఏతాసు దేవతాస్తత్ర రథసారథయః స్మృతాః |
గేయచ క్రరథేంద్రస్య సారథిస్తు హసంతికా || 3,20.93 ||

కిరిచక్రరథేంద్రస్య స్తంభినీ సారథిః స్మృతా |
దశయోజనమున్నమ్రో లలితారథపుంగవః || 3,20.94 ||

సప్తయోజనముచ్ఛ్రాయో గీతసక్రరథోత్తమః |
షడ్యోజనసమున్నమ్రో కిరిచక్రరథో మునే || 3,20.95 ||

మహాముక్తాతపత్రం తు దశయోజనవిస్తృతం |
వర్తతే లలితేశాన్యా రథ ఏవ న చాన్యతః || 3,20.96 ||

తదేవ శక్తిసామ్రాజ్యసూచకం పరికీర్తితం |
సామాన్యమాతపత్రం తు తథద్వంద్వేపి వర్తతే || 3,20.97 ||

అథ సా లలితేశానీ సర్వశక్తిమహేశ్వరీ |
మహాసామ్రాజ్యపదవీమారూఢా పరమేశ్వరీ || 3,20.98 ||

చచాల భండదేత్యస్య క్షయసిద్ధ్యభికాంక్షిణీ |
శబ్దాయంతే దిశః సర్వాః కంపతే చ వసుంధరా || 3,20.99 ||

క్షుభ్యంతి సర్వభూతాని లలితేశావినిర్గమే |
దేవదుందుభయో నేదుర్నిపేతుః పుష్పవృష్టయః || 3,20.100 ||

విశ్వావసుప్రభృతయో గంధర్వాః సురగాయకాః |
తుంబురుర్నారదశ్చైవ సాక్షాదేవ సరస్వతీ || 3,20.101 ||

జయమంగల పద్యాని పఠంతః పటుగీతిభిః |
హర్షసంఫుల్లవదనాః స్ఫురత్పులకభూషణాః |
ముహుర్జయజయేత్యేవం స్తువానా లలితేశ్వరీం || 3,20.102 ||

హర్షేణాఢ్యా మదోన్మత్తాః ప్రనృత్యంతః పదేపదే |
సప్తర్షయో వశిష్ఠాద్యా ఋగ్యజుః సామరూపిభిః || 3,20.103 ||

అథర్వరూపైర్మంత్రైశ్చ వర్ధయంతో జయశ్రియం |
హవిషేవ మహావహ్నిశిఖామత్యంతపావినీం || 3,20.104 ||

ఆశీర్వాదేన మహతా వర్ధయామాసురుత్తమాః |
తైః స్తూయమానా లలితా రాజమానా రథోత్తమే || 3,20.105 ||

భండాసురం వినిర్జేతుముద్దండైః సహ సైనికైః || 3,20.106 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే కిరిచక్రరథదేవతాప్రకాశనం నామ వింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s