అగస్త్య ఉవాచ
అశ్వానన మహాప్రాజ్ఞ శ్రుతమాఖ్యానముత్తమం |
విక్రమో లలితాదేవ్యా విశిష్టో వర్ణితస్త్వయా || 3,30.1 ||

చరితైరనఘైర్దేవ్యాః సుప్రీతోఽస్మి హయానన |
శ్రుతా సా మహతీశక్తిర్మంత్రిణీదండనాథయోః || 3,30.2 ||

పశ్చాత్కిమకరోత్తత్ర యుద్ధానంతరమంబికా |
చతుర్థదినశర్వర్యాం విభాతాయాం హయానన || 3,30.3 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
శృణు కుంభజ తత్ప్రాజ్ఞ యత్తయా జగదంబయా |
పశ్చాదాచరితం కర్మ నిహతే భండదానవే || 3,30.4 ||

శక్తీనామఖిలం సైన్యం దైత్యయుధశతార్దితం |
ముహురాహ్లాదయామాస లోచనైరమృతాప్లుతైః || 3,30.5 ||

లలితాపరమేశాన్యాః కటాక్షామృతధారయా |
జహుర్యుద్ధపరిశ్రాంతిం శక్తయః ప్రీతిమానసాః || 3,30.6 ||

అస్మిన్నవసరే దేవా భండమర్దనతోషితాః |
సర్వేఽపి సేవితుం ప్రాప్తా బ్రహ్మవిష్ణుపురోగమాః || 3,30.7 ||

బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ శక్రాద్యాస్త్రిదశాస్తథా |
ఆదిత్యా వసవో రుద్రా మరుతః సాధ్యదేవతాః || 3,30.8 ||

సిద్ధాః కింపురుషా యక్షా నిరృత్యాద్యా నిశాచరాః |
ప్రహ్లాదాద్యా మహాదైత్యాః సర్వేఽప్యండనివాసినః || 3,30.9 ||

ఆగత్య తుష్టువుః ప్రీత్యా సింహాసనమహేశ్వరీం || 3,30.10 ||

బ్రహ్మాద్యా ఊచుః
నమోనమస్తే జగదేకనాథే నమోనమః శ్రీత్రిపురాభిధానే |
నమోనమో భండమహాసురఘ్నే నమోఽస్తు కామేశ్వరి వామకేశి || 3,30.11 ||

చింతామణే చింతితదానదక్షేఽచింతయే చిరాకారతరంగమాలే |
చిత్రాంబరే చిత్రజగత్ప్రసూతే చిత్రాఖ్యనిత్యే సుఖదే నమస్తే || 3,30.12 ||

మోక్షప్రదే ముగ్ధశశాంకచూడే ముగ్ధస్మితే మోహనభేదదక్షే |
ముద్రేశ్వరీచర్చితరాజతంత్రే ముద్రాప్రియే దేవి నమోనమస్తే || 3,30.13 ||

క్రూరాంతకధ్వంసిని కోమలాంగే కోపేషు కాలీం తనుమాదధానే |
క్రోడాననే పాలితసైన్యచక్రే క్రోడీకృతాశేషభయే నమస్తే || 3,30.14 ||

షడంగదేవీపరివారకృష్ణే షడంగయుక్తశ్రుతివాక్యమృగ్యే |
షట్చక్రసంస్థే చ షడూర్మియుక్తే షడ్భావరూపే లలితే నమస్తే || 3,30.15 ||

కామే శివే ముఖ్యసమస్తనిత్యే కాంతాసనాంతే కమలాయతాక్షి |
కామప్రదే కామిని కామశంభోః కామ్యే కలానామధిపే నమస్తే || 3,30.16 ||

దివ్యౌషధాద్యే నగరౌఘరూపే దివ్యే దినాధీశసహస్రకాంతే |
దేదీప్యమానే దయయా సనాథే దేవాధిదేవప్రమదే నమస్తే || 3,30.17 ||

సదాణిమాద్యష్టకసేవనీయే సదాశివాత్మోజ్జ్వలమంచవాసే |
సభ్యే సదేకాల యపాదపూజ్యే సవిత్రి లోకస్య నమోనమస్తే || 3,30.18 ||

బ్రాహ్మీముఖైర్మాతృగణైర్నిషేవ్యే బ్రహ్మప్రియే బ్రాహ్మణబంధమేత్రి |
బ్రహ్మామృతస్రోతసి రాజహంసిబ్రహ్మేశ్వరి శ్రీలలితే నమస్తే || 3,30.19 ||

సంక్షోభిణీముఖ్యసమస్తముద్రాసంసేవితే సంసరణప్రహంత్రి |
సంసారలీలాకృతిసారసాక్షి సదా నమస్తే లలితేఽధినాథే |
నిత్యే కలాషోడశకేన నామాకర్షిణ్యధీశి ప్రమథేన సేవ్యే || 3,30.20 ||

నిత్యే నిరాతంకదయాప్రపంచే నీలాలకశ్రేణి నమోనమస్తే |
అనంగపుష్పాదిభిరున్నదాభిరనంగదేవీభిరజస్రసేవ్యే |
అభవ్యహంత్ర్యక్షరరాశిరూపే హతారివర్గే లలితే నమస్తే || 3,30.21 ||

సంక్షోభిణీముఖ్యచతుర్దశార్చిర్మాలావృతోదారమహాప్రదీప్తే |
ఆత్మానమాబిభ్రతి విభ్రమాఢ్యే శుభ్రాశ్రయే శుభ్రపదే నమస్తే || 3,30.22 ||

సశర్వసిద్ధాది కశక్తివంద్యే సర్వజ్ఞవిజ్ఞాతపదారవిందే |
సర్వాధికే సర్వగతే సమస్తసిద్ధిప్రదే శ్రీలలితే నమస్తే || 3,30.23 ||

సర్వజ్ఞజాతప్రథమాభిరన్యదేవీ భిరప్యాశ్రితచక్రభూమే |
సర్వామరాకాంక్షితపూరయిత్రి సర్వస్య లోకస్య సవిత్రి పాహి || 3,30.24 ||

వందే వశిన్యాదికవాగ్విభూతే వర్ద్ధిష్ణుచక్ర ద్యుతివాహవాహే |
బలాహకశ్యామకచే వచోఽబ్ధే వరప్రదే సుందరి పాహి విశ్వం || 3,30.25 ||

బాణాదిదివ్యాయుధసార్వభౌమే భండాసురానీకవనాంతదావే |
అత్యుగ్రతేజోజ్జ్వలితాంబురాశే ప్రసేవ్యమానే పరితో నమస్తే || 3,30.26 ||

కామేశి వజ్రేశి భగేశ్యరూపే కన్యే కలే కాలవిలోపదక్షే |
కథావిశేషీకృతదైత్యసైన్యే కామేశయాంతే కమలే నమస్తే || 3,30.27 ||

బిందుస్థితే బిందుకలైకరూపే బింద్వాత్మికే బృంహితచిత్ప్రకాశే |
బృహత్కుచంభోజవిలోలహారే బృహత్ప్రభావే లలితే నమస్తే || 3,30.28 ||

కామేశ్వరోత్సంగసదానివాసే కాలాత్మికే దేవి కృతానుకంపే |
కల్పావసానోత్థిత కాలిరూపే కామప్రదే కల్పలతే నమస్తే || 3,30.29 ||

సవారుణే సాంద్రసుధాంశుశీతే సారంగశావాక్షి సరోజవక్త్రే |
సారస్య సారస్య సదైకభూమే సమస్తవిద్యేశ్వరి సంనతిస్తే || 3,30.30 ||

తవ ప్రభావేణ చిదగ్నిజాయాం శ్రీశంభునాథప్రకడీకృతాయాః |
భండాసురాద్యాః సమరే ప్రచండా హతా జగత్కంటకతాం ప్రయాతాః || 3,30.31 ||

నవ్యాని సర్వాణి వపూంషి కృత్వా హి సాంద్రకారుణ్యసుధాప్లవైర్న్నః |
త్వయా సమస్తం భువనం సహర్షం సుజీవితం సుందరి సభ్యలభ్యే || 3,30.32 ||

శ్రీశంభునాథస్య మహాశయస్య ద్వితీయతేజః ప్రసరాత్మకే యః |
స్థాణ్వాశ్రమే కౢప్తతయా విరక్తః సతీవియోగేన విరస్తభోగః || 3,30.33 ||

తేనాద్రివంశే ధృతజన్మలాభాం కన్యాముమాం యోజయితుం ప్రవృత్తాః |
ఏవం స్మరం ప్రేరితవంత ఏవ తస్యాంతికం ఘోర తపఃస్థితస్య || 3,30.34 ||

తేనాథ వైరాగ్యతపోవిఘాతక్రోధేన లాలాటకృశానుదగ్ధః |
భస్మావశేషో మదనస్తతోఽభూత్తతో హి భండాసుర ఏష జాతః || 3,30.35 ||

తతో వధస్తస్య దురాశయస్య కృతో భవత్యా రణదుర్మదస్య |
అథాస్మదర్థే త్వతనుస్సజాతస్త్వం కామసంజీవనమాశుకుర్యాః || 3,30.36 ||

ఇయం రతిర్భర్తృవియోగఖిన్నా వైధవ్యమత్యంతమభవ్యమాప |
పునస్త్వదుత్పాదితకామసంగాద్భవిష్యతి శ్రీలలితే సనాథా || 3,30.37 ||

తయా తు దృష్టేన మనోభవేన సంమోహితః పూర్వవదిందుమౌలిః |
చిరం కృతాత్యంతమహాసపర్యా తాం పార్వతీం ద్రాక్పరిణేష్యతీశః || 3,30.38 ||

తయోశ్చ సంగాద్భవితా కుమారః సమస్తగీర్వాణచమూవినేతా |
తేనైవ వీరేణ రణే నిరస్య స తారకో నామ సురారిరాజః || 3,30.39 ||

యో భండదైత్యస్య దురాశయస్య మిత్రం స లోకత్రయధూమకేతుః |
శ్రీకంఠపుత్రైణ రణే హతశ్చేత్ప్రాణప్రతిష్ఠైవ తదా భవేన్నః || 3,30.40 ||

తస్మాత్త్వమంబత్రిపురే జనానాం మానాపహం మన్మథవీరవర్యం |
ఉత్పాద్యరత్యా విధవాత్వదుఃఖమపాకురు వ్యాకులకుంతలాయాః || 3,30.41 ||

ఏషా త్వనాథా భవతీం ప్రపన్నా భర్తృప్రణాశేన కృశాంగయష్టిః |
నమస్కరోతి త్రిపురాభిధానే తదత్ర కారుణ్యకలాం విధేహి || 3,30.42 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
ఇతి స్తుత్వా మహేశానీ బ్రహ్మాద్యా విబుధోత్తమాః |
తాం రతిం దర్శయమాసుర్మలినాం శోకకర్శితం || 3,30.43 ||

సా పర్యశ్రుముఖీ కీర్ణకుంతలా ధూలిధూసరా |
ననామ జగదంబాం వై వైధవ్యత్యక్తభూషణా || 3,30.44 ||

అథ తద్దర్శనోత్పన్నకారుణ్యా పరమేశ్వరీ |
తతః కటాక్షాదుత్పన్నః స్మయమానసుఖాంబుజః || 3,30.45 ||

పూర్వదేహాధికరుచిర్మన్మథో మదమేదురః |
ద్విభుజః సర్వభూషాఢ్యః పుష్పేషుః పుష్పకార్ముకః || 3,30.46 ||

ఆనందయన్కటాక్షేణ పూర్వజన్మప్రియాం రతిం |
అథ సాపి రతిర్దేవీ మహత్యానందసాగరే |
మజ్జంతీ నిజభర్తారమవరోక్య ముదం గతా || 3,30.47 ||

ఆనందయన్కటాక్షేణ పూర్వజన్మప్రియాం రతిం |
అథ సాపి రతిర్దేవీ మహత్యానందసాగరే |
మజ్జంతీ నిజభర్తారమవలోక్య ముదం గతా || 3,30.48 ||

శ్యామలే స్నాపయిత్వైనాం వస్త్రకాంచ్యాదిభూషణైః |
అలంకృత్య యథాపూర్వం శీఘ్రమానీయతామిహ || 3,30.49 ||

తదాజ్ఞాం శిరసా ధృత్వా శ్యామా సర్వం తథాకరోత |
బ్రహ్మర్షిభిర్వసిష్ఠాద్యైర్వైవాహి కవిధానతః || 3,30.50 ||

కారయామాస దంపత్యోః పాణిగ్రహణమంగలం |
అప్సరోభిశ్చ సర్వాభిర్నృత్యగీతాదిసంయుతం || 3,30.51 ||

ఏతద్దృష్ట్వా మహేంద్రాద్యా ఋషయశ్చ తపోధనాః |
సాధుసాధ్వితి శంసంతస్తుష్టువుర్లలితాంబికాం || 3,30.52 ||

పుష్పవృష్టిం విముంచంతః సర్వే సంతుష్టమానసాః |
బభూవుస్తౌ మహాభక్త్యా ప్రణమ్య లలితేశ్వరీం || 3,30.53 ||

తత్పార్శ్వే తు సమాగత్య బద్ధాంజలిపుటౌ స్థితౌ |
అథ కందర్పవీరోఽపి నమస్కృత్య మహేశ్వరీం |
వ్యజ్ఞాపయదిదం వాక్యం భక్తినిర్భరమానసః || 3,30.54 ||

యద్దగ్ధమీశనేత్రేణ వపుర్మే లలితాంబికే |
తత్త్వదీయకటాక్షస్య ప్రసాదాత్పునరాగతం || 3,30.55 ||

తవ పుత్రోఽస్మి దాసోఽస్మి క్వాపి కృత్యే నియుంక్ష్వ మాం |
ఇత్యుక్తా పరమేశానీ తమాహ మకరధ్వజం || 3,30.56 ||

శ్రీదేవ్యువాచ
వత్సాగచ్ఛ మనోజన్మన్న భయం తవ విద్యతే |
మత్ప్రసాదాజ్జగత్సర్వం మోహయావ్యాహతాశుగ || 3,30.57 ||

తద్బాణపాతనాజ్జాతధైర్యవిప్లవ ఈశ్వరః |
పర్వతస్య సుతాం గౌరీం పరిణేష్యతి సత్వరం || 3,30.58 ||

సహస్రకోటయః కామా మత్ప్రసాదాత్త్వదుద్భవాః |
సర్వేషాం దేహమావిశ్య దాస్యంతి రతిముత్తమాం || 3,30.59 ||

మత్ప్రసాదేన వైరాగ్యాత్సంక్రుద్ధోఽపి స ఈశ్వరః |
దేహదాహం విధాతుం తే న సమర్థో భవిష్యతి || 3,30.60 ||

అదృశ్యమూర్తిః సర్వేషాం ప్రాణినాం భవమోహనః |
స్వభార్యావిరహాశంకీ దేహస్యార్ధం ప్రదాస్యతి |
ప్రయాతోఽసౌ కాతరాత్మా త్వద్బాణాహతమానసః || 3,30.61 ||

అద్య ప్రభృతి కందర్ప మత్ప్రసాదాన్మహీయసః |
త్వన్నిందాం యే కరిష్యంతి త్వయి వా విముఖాశయాః |
అవశ్యం క్లీబతైవ స్యాత్తేషాం జన్మనిజన్మని || 3,30.62 ||

యే పాపిష్ఠా దురాత్మానో మద్భక్తద్రోహిణశ్చ హి |
తానగమ్యాసు నారీషు పాతయిత్వా వినాశయ || 3,30.63 ||

యేషాం మదీయ పూజాసు మద్భక్తేష్వాదృతం మనః |
తేషాం కామసుఖం సర్వం సంపాదయ సమీప్సితం || 3,30.64 ||

ఇతి శ్రీలలితాదేవ్యా కృతాజ్ఞావచనం స్మరః |
తథేతి శిరసా బిభ్రత్సాంజలిర్నిర్యయౌ తతః || 3,30.65 ||

తస్యానంగస్య సర్వేభ్యో రోమకూపేభ్య ఉత్థితాః |
బహవః శోభనాకారా మదనా విశ్వమోహనాః || 3,30.66 ||

తైర్విమోహ్య సమస్తం చ జగచ్చక్రం మనోభవః |
పునః స్థాణ్వాశ్రమం ప్రాప చంద్రమౌలేర్జిగీషయా || 3,30.67 ||

వసంతేన చ మిత్రేణ సేనాన్యా శీతరోచిషా |
రాగేణ పీఠమర్దేన మందానిలరయేణ చ || 3,30.68 ||

పుంస్కోకిలగలత్స్వానకాహలీభిశ్చ సంయుతః |
శృంగారవీరసంపన్నో రత్యాలింగితవిగ్రహః || 3,30.69 ||

జైత్ర శరాసనం ధున్వన్ప్రవీరాణాం పురోగమః |
మదనారేరభిముఖం ప్రాప్య నిభయ ఆస్థితః || 3,30.70 ||

తపోనిష్ఠం చంద్రచూడం తాడయామాస సాయకైః |
అథ కందర్పబాణౌధైస్తాడితశ్చంద్రశేఖరః |
దూరీచకార వైరాగ్యం తపస్తత్త్యాజ దుష్కరం || 3,30.71 ||

నియమానఖిలాంస్త్యక్త్వా త్యక్తధైర్యః శివః కృతః |
తామేవ పార్వతీం ధ్యాత్వా భూయోభూయః స్మరాతురః || 3,30.72 ||

నిశశ్వాస వహఞ్శర్వః పాండురం గండమండలం |
బాష్పాయమాణో విరహీ సంతప్తో ధైర్యవిప్లవాత్ |
భూయోభూయో గిరిసుతాం పూర్వదృష్టామనుస్మరన్ || 3,30.73 ||

అనంగబాణదహనైస్తప్యమానస్య శూలినః |
న చంద్రరేఖా నో గంగా దేహతాపచ్ఛిదేఽభవత్ || 3,30.74 ||

నందిభృంగిమహాకాలప్రముఖైర్గణమండలైః |
ఆహృతే పుష్పశయనే విలులోఠ ముహుర్ముహుః || 3,30.75 ||

నందినో హస్తమాలంబ్య పుష్పతల్పాంతరాత్పునః |
పుష్పతల్పాంతరం గత్వా వ్యచేష్టత ముహుర్ముహుః || 3,30.76 ||

న పుష్పశయనేనేందుఖండనిర్గలితామృతే |
న హిమానీపయసి వా నివృత్తస్తద్వపుర్జ్వరః || 3,30.77 ||

స తనేరతనుజ్వాలాం శమయిష్యన్ముహుర్ముహుః |
శిలీభూతాన్హిమపయః పట్టానధ్యవసచ్ఛివః |
భూయః శైలసుతారూపం చిత్రపట్టే నఖైర్లిఖత్ || 3,30.78 ||

తదాలోకనతోఽదూరమనంగార్తిమవర్ధయత్ |
తామాలిఖ్య హ్రియా నమ్రాం వీక్షమాణాం కటాక్షతః || 3,30.79 ||

తచ్చిత్రపట్టమంగేషు రోమహర్షేషు చాక్షిపత్ |
చింతాసంగేన మహతా మహాత్యా రతిసంపదా |
భూయసా స్మరతాపేన వివ్యథే విషమేక్షణః || 3,30.80 ||

తామేవ సర్వతః పశ్యంస్తస్యామేవ మనో దిశన్ |
తథైవ సంల్లపన్సార్ధమున్మాదేనోపపన్నయా || 3,30.81 ||

తన్మాత్రభూతహృదయస్తచ్చిత్తస్తత్పరాయణః |
తత్కథాసుధయా నీతసమస్తరజనీదినః || 3,30.82 ||

తచ్ఛీలవర్ణన రతస్తద్రూపాలోకనోత్సుకః |
తచ్చారుభోగసంకల్పమాలాకరసుమాలికః |
తన్మయత్వమనుప్రాప్తస్తతాపాతితరాం శివః || 3,30.83 ||

ఇమాం మనోభవ రుజమచికిత్స్యాం స ధూర్జటిః |
అవలోక్య వివాహాయ భృశముద్యమవానభూత్ || 3,30.84 ||

ఇత్థం విమోహ్య తం దేవం కందర్పో లలితాజ్ఞయా |
అథ తాం పర్వతసుతామాశుగైరభ్యతాపయత్ || 3,30.85 ||

ప్రభూతవిరహజ్వాలామలినైః శ్వసితానలైః |
శుష్యమాణాధరదలో భృశం పాండుకపోలభూః || 3,30.86 ||

నాహారే వా న శయనే న స్వాపే ధృతిమిచ్ఛతి |
మఖీసహస్రైః సిషిచే నిత్యం శీతోపచారకైః || 3,30.87 ||

పునః పునస్తప్యమానా పునరేవ చ విహ్వలా |
న జగామ రుజాశాంతి మన్మథాగ్నేర్మహీయసః || 3,30.88 ||

న నిద్రాం పార్వతీ భేజే విరహేణోపతాపితా |
స్వతనోస్తాపనేనాసౌ పితుః ఖేదమవర్ధయత్ || 3,30.89 ||

అప్రతీకారపురుషం విరహం తుహితుః శివే |
అవలోక్య స శైలేంద్రో మహాదుఃఖమవాప్తవాన్ || 3,30.90 ||

భద్రే త్వం తపసా దేవం తోషయిత్వా మహేశ్వరం |
భార్తారం తం సమృచ్ఛేతి పిత్రా సంప్రేరితాథ సా || 3,30.91 ||

హిమవచ్ఛైలశిఖరే గౌరీశిఖరనామని |
వకార పతిలాభాయ పార్వతీ దుష్కరం తపః || 3,30.92 ||

శిశిరేషు జలావాసా గ్రీష్మే దహనమధ్యగా |
అర్కే నివిష్టదృష్టిశ్చ సుఘోరం తప ఆస్థితా || 3,30.93 ||

తేనైవ తపసా తుష్టః సాన్నిధ్యం దత్తవాంఛివః |
అంగీచకార తాం భార్యాం వైవాహికవిధానతః || 3,30.94 ||

అథాద్రిపతినా దత్తాం తనయాం నలినేక్షణాం |
సప్తర్షిద్వారతః పూర్వం ప్రార్థితాముదవోఢ సః || 3,30.95 ||

తయా చ రమమాణోఽసౌ బహుకాలం మహేశ్వరః |
ఓషధీప్రస్థనగరే శ్వశురస్య గృహేఽవసత్ || 3,30.96 ||

పునః కైలాసమాగత్య సమస్తైః ప్రమథైః సహ |
పార్వతీమానినాయాద్రినాథస్య ప్రీతిమావహత్ || 3,30.97 ||

రమమాణస్తయా సార్థం కైలాసే మందరే తథా |
వింధ్యాద్రౌ హేమశైలే చ మలయే పారియాత్రకే || 3,30.98 ||

నానావిధేషు స్థానేషు రతిం ప్రాప మహేశ్వరః |
అథ తస్యాం ససర్జోగ్రం వీర్యం సా సోఢుమక్షమా || 3,30.99 ||

భువ్యత్యజత్సాపి వహ్నౌ కృత్తికాసు స చాక్షిపత్ |
తాశ్చ గంగాజలేఽముంచన్సా చైవ శరకాననే || 3,30.100 ||

తత్రోద్భూతో మహావీరో మహాసేనః షడాననః |
గంగాయాశ్చాంతికం నీతో ధూర్జటిర్వృద్ధి మాగమత్ || 3,30.101 ||

స వర్ధమానో దివసేదివసే తీవ్రవిక్రమః |
శిక్షితో నిజతాతేన సర్వా విద్యా అవాప్తవాన్ || 3,30.102 ||

అథ తాతకృతానుజ్ఞః సురసైన్యపతిర్భవన్ |
తారకం మారయామాస సమస్తైః సహ దానవైః || 3,30.103 ||

తతస్తారకదైత్యేంద్రవధసంతోషశాలినా |
శక్రేణ దత్తాం స గుహో దేవసేనాముపానయత్ || 3,30.104 ||

సా శక్రతనయా దేవసేనా నామ యశస్వినీ |
ఆసాద్యరమణం స్కందమానందం మృశమాదధౌ || 3,30.105 ||

ఇత్థం సంమోహితాశేషవిశ్వచక్రో మనోభవః |
దేవకార్యం సుసంపాద్య జగామ శ్రీపురం పునః || 3,30.106 ||

యత్ర శ్రీనగరే పుణ్యే లలితా పరమేశ్వరీ |
వర్తతే జగతామృద్ధ్యై తత్ర తాం సేవితుం యయౌ || 3,30.107 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే మదనపునర్భవో నామ త్రింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s