అగస్త్య ఉవాచ
శ్రీకామకోష్ఠపీఠస్థా మహాత్రిపురసుందరీ |
కంకం విలాసమకరోత్కామాక్షీత్యభివిశ్రుతా || 3,40.1 ||

శ్రీకామాక్షీతి సా దేవీ మహాత్రిపురసుందరీ |
భూమండలస్థితా దేవీ కిం కరోతి మహేశ్వరీ |
ఏతస్యాశ్చరితం దివ్యం వద మే వదతాం వర || 3,40.2 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
అత్ర స్థితాపి సర్వేషాం హృదయస్థా ఘటోద్భవ |
తత్తత్కర్మానురూపం సా ప్రదత్తే దేహినాం ఫలం || 3,40.3 ||

యత్కించిద్వర్తతే లోకే సర్వమస్యా విచేష్టితం |
కించిచ్చింతయతే కశ్చిత్స్వచ్ఛందం విదధాత్యసౌ || 3,40.4 ||

తస్యా ఏవావతారాస్తు త్రిపురాద్యాశ్చ శక్తయః |
ఇయమేవ మహాలక్ష్మీః ససర్జాండత్రయం పురా || 3,40.5 ||

పరత్రయాణామావాసం శక్తీనాం తిసృణామపి |
ఏకస్మాదండతో జాతావంబికాపురుషోత్తమౌ || 3,40.6 ||

శ్రీవిరించౌ తతోఽన్యస్మాదన్య స్మాచ్చ గిరాశివౌ |
ఇందిరాం యోజయామాస ముకుందేన మహేశ్వరీ |
పార్వత్యా పరమేశానం సరస్వత్యా పితామహం || 3,40.7 ||

బ్రహ్మాణం సర్వ లోకానాం సృష్టికార్యే న్యయుంక్త సా |
వాసుదేవం పరిత్రాణే సంహారే చ త్రిలోచనం || 3,40.8 ||

తే సర్వేఽపి మహాలక్ష్మీం ధ్యాయంతః శర్మదాం సదా |
బ్రహ్మలోకే చ వైకుంఠే కైలాసే చ వసంత్యమీ || 3,40.9 ||

కదాచిత్పార్వతీ దేవీ కైలాసశిఖరే శుభే |
విహరంతీ మహేశస్య పిధానం నేత్రయోర్వ్యధాత్ || 3,40.10 ||

చంద్రసూర్యౌం యతస్తస్య నేత్రాత్తస్మాజ్జగత్త్రయం |
అంధకారావృతమభూదతేజస్కం సమంతతః || 3,40.11 ||

తతశ్చ సకలా లోకా స్త్యక్తదేవపితృక్తియాః |
ఇతి కర్త్తవ్యతామూఢా న ప్రజానంత కించన || 3,40.12 ||

తద్దృష్ట్వా భగవాన్రుద్రః పార్వతీమిదమబ్రవీత్ |
త్వయా పాపం కృతం దేవి మమ నేత్రపిధానతః || 3,40.13 ||

ఋషయస్త్యక్తతపసో హతసంధ్యాశ్చ వైదికాః |
సర్వం చ వైదికం కర్మ త్వయా నాశితమంబికే || 3,40.14 ||

తస్మాత్పాపస్య శాంత్యర్థం తపః కురు సుదుష్కరం |
గత్వా కాశీం వ్రతం తత్ర కించిత్కాలం సమాచర || 3,40.15 ||

పశ్చాత్కాంచీపురం గత్వా కామాక్షీం తత్ర ద్రక్ష్యసి |
ఆరాధయైతాం నిత్యాం త్వం సర్వపాపహరీం శివాం || 3,40.16 ||

తులసీమగ్రతః కృత్త్వా కంపాకూలే తపః కురు |
ఇత్యాదిశ్య మహాదేవస్తత్రైవాంతరధీయత || 3,40.17 ||

తథా కృతవతీశానీ భర్తురాజ్ఞానువర్తినీ |
చిరేణ తపసా క్లిష్టామనన్యహృదయాం శివాం || 3,40.18 ||

అగ్రతః కృతసాంనిధ్యా కామాక్షీ వాక్యమబ్రవీత్ |
వత్సే తపోభిరత్యుగ్రైరలం ప్రీతాస్మి సువ్రతే || 3,40.19 ||

ఉన్మీల్య నయనే పశ్చాత్పార్వతీ స్వపురః స్థితాం |
బాలార్కాయుతసంకాశాం సర్వాభరణభూషితాం || 3,40.20 ||

కిరీటహారకేయూరకటకాద్యైరలంకృతాం |
పాశాంకుశేక్షుకోదండపంచబాణలసత్కరాం || 3,40.21 ||

కిరీటముకుటోల్లాసిచంద్రరేఖావిభూషణాం |
విధాతృహరిరుద్రేశసదాశివపదప్రదాం || 3,40.22 ||

సగుణం బ్రహ్మతామాహురనుత్తరపదాభిధాం |
ప్రపంచద్వయనిర్మాణకారిణీం తాం పరాంబికాం || 3,40.23 ||

తాం దృష్ట్వాథ మహారాజ్ఞీం మహా నందపరిప్లుతా |
పులకాచితసర్వాంగీ హర్షేణోత్ఫుల్లలోచనా || 3,40.24 ||

చండికామంగలాద్యైశ్చ సహసా స్వసఖీజనైః |
ప్రణిపత్య చ సాష్టాంగం కృత్వా చైవ ప్రదక్షిణాం || 3,40.25 ||

బద్ధాంజలిపుటా భూయః ప్రణతా స్వైక్యరూపిణీ |
తామాహ కృపయా వీక్ష్య మహాత్రిపురసుందరీ || 3,40.26 ||

బాహుభ్యాం సంపరిష్వజ్య సస్నేహమిదమబ్రవీత్ |
వత్సే లభస్వ భర్తారం రుద్రం స్వమనసేప్సితం || 3,40.27 ||

లోకే త్వమపి రక్షార్థం మమాజ్ఞామ నువర్తయ |
అహం త్వమితి కో భేదస్త్వమేవాహం న సంశయః || 3,40.28 ||

కిం పాపం తవ కల్యాణి త్వం హి పాపనికృంతనీ |
ఆమనంతి హి యోగీంద్రాస్త్వామేవ బ్రహ్మరూపిణీం || 3,40.29 ||

లీలామాత్రమిదం వత్సే పరలోకవిడంబనం |
ఇత్యూచిషీం మహారాజ్ఞీమబికాం సర్వమంగలా |
భక్త్యా ప్రణమ్య పశ్యంతీ పరాం ప్రీతిముపాయయౌ || 3,40.30 ||

స్తువత్యామేవ పార్వత్యాం తదానీమేవ సాపరా |
ప్రవిష్టా హృదయం తస్యాః ప్రహృష్టాయా మహామునే || 3,40.31 ||

అథ విస్మయమాపన్నా చింతయంతీ ముహుర్ముహుః |
స్వప్నః కిమేష దృష్టో వా మయా కిమథ వా భ్రమః || 3,40.32 ||

ఇత్థం విమృశ్య పరితః ప్రేరయామాస లోచనే |
జయాం చ విజయాం పశ్చాత్సఖ్యావాలోక్య సస్మితే |
ప్రసన్నవదనా సా తు ప్రణతే వదతి స్మ సా || 3,40.33 ||

ఏతావంతమలం కాలం కుత్ర యాతే యువాం ప్రియే |
మయా దృష్టాం తు కామాక్షీం యువాం చేత్కిమపశ్యతం || 3,40.34 ||

సఖ్యౌ తు తద్వచః శ్రుత్వా ప్రహర్షోత్ఫుల్లలోచనే |
పుష్పాణి పూజనార్హాణి నిధాయాగ్రే సమూచతుః || 3,40.35 ||

సత్యమేవాధునా దృష్టా హ్యావాభ్యామపి సా పరా |
న స్వప్నో న భ్రమో వాపి సాక్షాత్తే హృదయం గతా |
ఇత్యుక్త్వా పార్శ్వయోస్తస్యా నిషణ్ణే వినయానతే || 3,40.36 ||

ఏకామ్రమూలే భగవాన్భవానీవిరహార్తిమాన్ |
గౌరీసంప్రాప్తయే దధ్యౌ కామాక్షీం నియతేంద్రియః || 3,40.37 ||

తత్రాపి కృతసాంనిధ్యా శ్రీవిద్యాదేవతా పరా |
అచష్ట కృపయా తుష్టా ధ్యాయంతం నిశ్చలం శివం || 3,40.38 ||

అలం ధ్యానేన కందర్పదర్పఘ్న త్వం మమాజ్ఞయా |
అంగీకురుష్వ కందర్పం భూయో మచ్ఛాసనే స్థితం || 3,40.39 ||

ఏకామ్రసంజ్ఞే మత్పీఠే త్విహైవ నివసన్సదా |
త్వమేవాగత్య మత్ప్రీత్యై సంనిధౌ మమ సువ్రత |
గౌరీమనుగృహాణ త్వం కంపానీరనివాసినీం || 3,40.40 ||

తాపద్వయం జహీహ్యాశు యోగజం తద్వియోగజం |
ఇత్యుక్త్వాంతర్దధే తస్య హృదయే పరమా రమా || 3,40.41 ||

శివో వ్యుత్థాయ సహసా ధీరః సంహృష్టమానసః |
తస్యా అనుగ్రహం లబ్ధ్వా సర్వదేవనిషేవితః || 3,40.42 ||

హృదిధ్యాయంశ్చ తామేవ మహాత్రిపురసుందరీం |
యద్విలాసాత్సముత్పన్నం లయం యాతి చ యత్ర వై || 3,40.43 ||

జగచ్చరాచరం చైతత్ప్రపంచద్వితయాత్మకం |
భూషయంతీం శివాం కంపామనుకంపార్ద్రమానసాం || 3,40.44 ||

అంగీకృత్య తదా గౌరీ వైవాహికవిధానతః |
ఆదాయ వృషమారుహ్య కైలాసశిఖరం యయౌ || 3,40.45 ||

పునరన్యం మహప్రాజ్ఞం సమాకర్ణయ కుంభజ |
ఆదిలక్ష్మ్యాః ప్రభావం తు కథయామి తవానఘ || 3,40.46 ||

సభాయాం బ్రహ్మణో గత్వా సమాసేదుస్త్రిముర్త్తయః |
దిక్పాలాశ్చ సురాః సర్వే సనకాద్యాశ్చ యోగినః || 3,40.47 ||

దేవర్షయో నారదాద్యా వశిష్ఠాద్యాశ్చ తాపసాః |
తే సర్వే సహితాస్తత్ర బ్రహ్మణశ్చ కపర్దినః |
ద్వయోః పంచముఖత్వేన భేదం న వివిదుస్తదా || 3,40.48 ||

అన్యోన్యం పృష్టవంతస్తే బ్రహ్మా కః కశ్చశంకరః |
తేషాం సంవదతాం మధ్యే క్షిప్రమంతర్హితః శివః || 3,40.49 ||

తదా పంచముఖో బ్రహ్మా సితో నారాయణస్తయోః |
ఉభయోరపి సంవాదస్త్వహం బ్రహ్మేత్యజాయత || 3,40.50 ||

అ5 అన్నాభికమలాజ్జాతస్త్వం యన్మమాత్మజః |
సృష్టికర్తా త్వహం బ్రహ్మా నామసాధర్మ్యతస్తథా |
త్వం చ రుద్రశ్చ మే పుత్రౌ సృష్టికర్తురుభౌ యువాం || 3,40.51 ||

ఇతి మాయామోహితయోరుభయోరంతరే తదా |
తయోశ్చ స్వస్య మాహాత్మ్యమహం బ్రహ్మేతి దర్శయన్ |
ప్రాదురాసీన్మహాజ్యోతిస్తంభరూపో మహేశ్వరః || 3,40.52 ||

జ్ఞాత్వైవైనం మహేశానం విష్ణుస్తూష్ణీం తతః స్థితః |
పంచవక్త్రస్తతో బ్రహ్మా హ్యవమత్యైవమాస్థితః |
బ్రహ్మణః శిరసామూర్ధ్వం జ్యోతిశ్చక్రమభూత్పురః || 3,40.53 ||

తన్మధ్యే సంస్థితో దేవః ప్రాదురాసోమయా సహ |
ఊర్ధ్వమైక్షథ భూయస్తమవమత్య వచోఽబ్రవీత్ || 3,40.54 ||

తన్నిశమ్య భృశం క్రోధమవాప త్రిపురాంతకః |
విష్ణుమేవం తదాలోక్య క్రోధేనైవ వికారతః || 3,40.55 ||

తయోరేవ సముత్పన్నో భైరవః క్రోధసంయుతః |
మూర్ధానమేకం చిచ్ఛేద నఖేనైవ తదా విధేః |
హాహేతి తత్ర సర్వేఽపి క్రందంతశ్చ పలాయితాః || 3,40.56 ||

అథ బ్రహ్మకపాలం తు నఖలగ్నం స భైరవః |
భూయోభూయో ధునోతి స్మ తథాపి న ముమోచ తం || 3,40.57 ||

తద్బ్రహ్మహత్యాముక్త్యర్థం చచార ధరణీతలే |
పుణ్యక్షేత్రాణి సర్వాణి గంగాద్యాశ్చ మహానదీః || 3,40.58 ||

న చ తాభిర్విముక్తోఽభూత్కపాలీ బ్రహ్మహత్యయా |
విషణ్ణవదనో దీనో నిఃశ్రీక ఇవ లక్షితః |
చిరేణ ప్రాప్తవాన్కాంచీం బ్రహ్మణా పూర్వమోషితాం || 3,40.59 ||

తత్ర భిక్షామటన్నిత్యం సేవమానః పరా శ్రియం |
పంచతీర్థే ప్రతిదినం స్నాత్వా భూలక్షణాంకితే || 3,40.60 ||

కంచిత్కాలమువాసాథ ప్రభ్రాంత ఇవ బిల్వలః |
కాంచీక్షేత్రనివాసేన క్రమేణ ప్రయతాశయః || 3,40.61 ||

నిర్ధూతనిఖిలాతంకః శ్రీదేవీం మనసా వాన్ |
ఉత్తరే సేవితుం లక్ష్మ్యా వాసుదేవేన దక్షిణే || 3,40.62 ||

శ్రీకామకోష్ఠమాగత్య పురస్తాత్తస్య సంస్థితః |
ఆదిలక్ష్మీపదధ్యానమాతతాన యతాత్మవాన్ || 3,40.63 ||

యథా దీపో నివాతస్థో నిస్తరంగో యథాంబుధిః |
తథాంతర్వాయురోధేన న చచాలా చలేశ్వరః || 3,40.64 ||

తైలధారావదచ్ఛిన్నామనవచ్ఛిన్నభైరవః |
వితేనే శైలతనయానాథశ్రీధ్యానసంతతిం |
న బ్రహ్మా నైవ విష్ణుర్వా న సిద్ధః కపిలోఽపి వా || 3,40.65 ||

నాన్యే చ సనకాద్యా యే మునయో వా శుకాదయః |
తయా సమాధినిష్ఠాయాం న సమర్థాః కథంచన || 3,40.66 ||

అథ శ్రీభావయోగేన శ్రీభావం ప్రాప్తవాఞ్శివః |
తతః ప్రసన్నా శ్రీదేవీ ప్రభామండలవర్తినీ |
అర్ధరాత్రే పురః స్థిత్వా వాచం ప్రోవాచ వాఙ్మయీ || 3,40.67 ||

శ్రీకంఠ సర్వపాపఘ్న కిం పాపం తవ విద్యతే |
మద్రూపస్త్వం కథం దేహః సేయం లోకవిడంబనా || 3,40.68 ||

శ్వోభూతే బ్రహ్మహత్యాయాః క్షణాన్ముక్తో భవిష్యసి |
ఇత్యుక్త్వాంతర్దధే తత్ర మహాసింహాసనేశ్వరీ || 3,40.69 ||

భైరవోఽపి ప్రహృష్టాత్మా కృతార్థః శ్రీవిలోకనాత్ |
వినీయ తం నిశాశేషం శ్రీధ్యానైకపరాయణః || 3,40.70 ||

ప్రాతః పంచమహాతీర్థే స్నాత్వా సంధ్యాముపాస్య చ |
పునః పునర్ధూనుతే స్మ కరలగ్నం కపాలకం || 3,40.71 ||

తథాపి తత్తు నాస్రంసత్స నిర్వేదం పరం గతః |
స్వప్నః కిమేష మాయా వా మానసభ్రాంతిరేవ వా || 3,40.72 ||

ముహురేవం విచింత్యేశః శోకవ్యాకులమానసః |
స్వయమేవ నిగృహ్యాథ శోకం ధీరాగ్రణీః శివః || 3,40.73 ||

తులసీమండలం నత్వా పూజయిత్వా పురః స్థితః |
నిగృహీతేంద్రియగ్రామః సమాధిస్థోఽభవత్పునః || 3,40.74 ||

యామమాత్రే గతే దేవీ పునః సాంనిధ్యమాగతా |
అలం సమాధినా శంభో నిమజ్జాత్ర సరోవరే || 3,40.75 ||

ఇత్యా దిశ్య తిరోఽధత్త సోఽపి చింతాముపాగమత్ |
ఇయం చ మాయా స్వప్నో వా కిం కర్త్తవ్యం మయాథ వా || 3,40.76 ||

శ్వోభూతే బ్రహ్మహత్యాయాః క్షణాన్ముక్తో భవిష్యసి |
ఇత్యుక్తం శ్రీపరాదేవ్యా యామాతీతమిదం దినం || 3,40.77 ||

ఏవం సర్వం చ మిథ్యైవేత్యధికం చింతయావృతః |
భగవాన్వ్యో మవాణ్యా తు నిమజ్జాప్స్వితి గర్జితం || 3,40.78 ||

శ్రుత్వా శంకాం సముత్సృజ్య తత్త్వం నిశ్చిత్య శంకరః |
నిమమజ్జ సరస్యాం తు గంగాయాం పునరుత్థితః || 3,40.79 ||

తత్ర కాశీం సమాలోక్య కిమేతదితి చింతయన్ |
స ముహుర్తం స్థితస్తూష్ణీం నఖలీనకపాలకః || 3,40.80 ||

లలాటంత పముద్వీక్ష్య తరణిం తరుణోందుభృత్ |
భిక్షార్థం నగరీమేనాం ప్రవివేశ వశీ శివః || 3,40.81 ||

గృహాణి కానిచిద్గత్వా ప్రతోల్యాం పర్యటన్భవః |
సోఽపశ్యదగ్రతః కాంచిత్కాంచీం శ్రీదేవతాకృతిం || 3,40.82 ||

భిక్షాం జ్యోతిర్మయీం తస్మై దత్త్వా క్షిప్రం తిరోదధే |
క్షణాద్బ్రహ్మకపాలం తత్ప్రచ్యుతం తన్నఖాగ్రతః || 3,40.83 ||

తద్దృష్ట్వాద్భుతమీశానః కామాక్షీ శీలముత్తమం |
ప్రసన్నవదనాంభోజో బహు మేనే ముహుః పరం || 3,40.84 ||

పురీ కాంచీ పురీ పుణ్యా నదీ కంపా నదీ పరా |
దేవతా సైవ కామాక్షీత్యాసీత్సంభావనా పురః || 3,40.85 ||

ఇత్థం దేవీప్రభావేణ విముక్తః సంకటాద్ధరః |
స్వస్థః స్వస్థానమగమచ్ఛ్లాఘమానః పరాం శ్రియం || 3,40.86 ||

పునరన్యత్ప్రవక్ష్యామి విలాసం శృణు కుంభజ |
ప్రభావం శ్రీమహాదేవ్యాః కామదం శృణ్వతాం సదా || 3,40.87 ||

అయోధ్యాధిపతిః శ్రీమాన్నామ్నా దశరథో నృపః |
సంతానరహితోఽతిష్ఠద్బహుకాలం శుచాకులః || 3,40.88 ||

రహస్యాహూయ మతిమాన్వశిష్ఠం స్వపురోహితం |
ఉవాచాచారసంశుద్ధః సర్వశాస్త్రార్థవేదినం || 3,40.89 ||

శ్రీనాథ బహవోఽతీతాః కాలానాధిగతః సుతః |
సంతతేర్మమ సంతాపః సంతతం వర్ధతేతరాం |
కిం కుర్వే యది సంతానసంపత్స్యాత్తన్నివేదయ || 3,40.90 ||

వశిష్ఠ ఉవాచ
మమ వంశ మహారాజ రహస్యం కథయామి తే |
అయోధ్యా మథురా మాయా కాశీ కాంచీ హ్యవంతికా |
ఏతా పుణ్యతమాః ప్రోక్తాః పురీణాముత్తమోత్తమాః || 3,40.91 ||

అస్యాః సాంనిధ్యమాత్రేణ మహాత్రిపురసుందరీం |
అర్చయంతి హ్యయోధ్యాయాం మనుష్యా అధిదేవతాం || 3,40.92 ||

నైతస్యాః సదృశీ కాచిద్దేవతా విద్యతే పరా |
ఏనామేవర్చయంత్యన్యే సర్వే శ్రీదేవతాం నృప || 3,40.93 ||

బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాద్యాః సస్త్రీకాః సర్వదా సదా |
నారికేలఫలాలీభిః పనసైః కదలీఫలైః || 3,40.94 ||

మధ్వాజ్యశర్కరాప్రాజ్యైర్మహాపాయసరాశిభిః |
సిద్ధద్రవ్యవిశేషైశ్చ పూజయేత్త్రిపురాంబికాం |
అభీష్టమచిరేణైవ సంప్రదాస్యతి సైవ నః || 3,40.95 ||

ఇత్యుక్తవంతమభ్యర్చ్య గురుమిష్టైరుపాయనైః |
స్వాంగజప్రాప్తయే భూయో విససర్జ విశాంపతిః || 3,40.96 ||

తతో గురూక్తరీత్యైవ లలితాం పరమేశ్వరీం |
అర్చయామాస రాజేంద్రో భక్త్యా పరమయా యుతః || 3,40.97 ||

ఏవం ప్రతిదినం పూజాం విధాయ ప్రీతమానసః |
అయోధ్యాదేవతాధామామశిషత్తత్ర సంగతః || 3,40.98 ||

అర్ధరాత్రే వ్యతీతే తు నిభృతోల్లాసదీపికే |
కించిన్నిద్రాలసస్యాస్య పురతస్త్రిపురాంబికా || 3,40.99 ||

పాశాంకుశధనుర్బాణపరిష్కృతచతుర్భుజా |
సర్వశృంగారవేషాఢ్యా సర్వాభరణభూషితా |
స్థిత్వా వాచమువాచేమాం మందమిందుమతీసుతం || 3,40.100 ||

అస్తి పంక్తిరథ శ్రీమన్పుత్రభాగ్యం తవానఘ |
విశ్వాసఘాతకర్మాణి సంతి పూర్వకృతాని తే || 3,40.101 ||

తాదృశాం కర్మణాం శాంత్యై గత్వా కాంచీపురం వరం |
స్నాత్వా కంపాసరస్యాం చ తత్ర మాం పశ్య పావనీం || 3,40.102 ||

మధ్యే కాంచీపురస్య త్వం కందరాకాశమధ్యగం |
కామకోష్ఠం విపాప్మాపి సప్తద్వారబిలాన్వితం || 3,40.103 ||

సామ్రాజ్యసూచకం పుంసాం త్రయాణామపి సిద్ధిదం |
ప్రాఙ్ముఖీ తత్ర వర్తేఽహం మహాసింహాసనేశ్వరీ || 3,40.104 ||

మహాలక్ష్మీస్వరూపేణ ద్విభుజా పద్మధారిణీ |
చక్రేశ్వరీ మహారాజ్ఞీ హ్యదృశ్యా స్థూలచక్షుషాం || 3,40.105 ||

మమాక్షిజా మహాగౌరీ వర్తతే మమ దక్షిణే |
సౌందర్యసారసీమా సా సర్వాభరణభూషితా || 3,40.106 ||

మయా చ కల్పితాఽవాసా ద్విభుజా పద్మధారిణీ |
మహాలక్ష్మీస్వరూపేణ కిం వా కృత్యాత్మనా స్థితా || 3,40.107 ||

ఆపీఠమౌలిపర్యంతం పశ్య తస్తాం మమాంశజాం |
పాతకాన్యాశు నశ్యంతి కిం పునస్తూపపాతకం || 3,40.108 ||

కువాసనా కుబుద్ధిశ్చ కుతర్కనిచయశ్చ యః |
కుదేహశ్చ కుభావశ్చ నాస్తికత్వం లయం వ్రజేత్ || 3,40.109 ||

కురుష్వ మే మహాపూజాం సితామధ్వాజ్యపాయసైః |
వివిధైర్భక్ష్యభోజ్యైశ్చ పదార్థైః షడ్రసాన్వితైః || 3,40.110 ||

తత్రైవ సుప్రసన్నాహం పూరయిష్యామి తే వరం |
ఉపదిశ్యేతి సమ్రాజ్ఞీ దివ్యమూర్తిస్తిరోదధే || 3,40.111 ||

రాజాపి సహసోత్థాయ కిమేతదితి విస్మితః |
దేవీముద్బోధ్య కౌసల్యాం శుభలక్షణలక్షితాం || 3,40.112 ||

తస్యై తద్రాత్రివృత్తాంతం కథయామాస సాదరం |
తత్సమా కర్ణ్య సా దేవీ సంతోషమభజత్తదా || 3,40.113 ||

ప్రాప్తహర్షో నృపః ప్రాతస్తయా దయితయా సహ |
అనీకసచివోపేతః కాంచీపురముపాగమత్ || 3,40.114 ||

స్నాత్వా కంపాతరంగిణ్యాం దృష్ట్వా దేవీం చ పావనీం |
పంచతీర్థే తతః స్నాత్వా దేవ్యా కౌసల్యయా నృపః || 3,40.115 ||

గోభూవస్త్ర హిరణ్యాద్యైస్తత్తీర్థక్షేత్రవాసినః |
ప్రీణయిత్వా సపత్నీకస్తథా తద్భక్తిపూజకాన్ || 3,40.116 ||

అథాలయం సమావిశ్య మహాభక్త్యా నృపోత్తమః |
ప్రదక్షిణత్రయం కృత్వా వినయేన సమన్వితః || 3,40.117 ||

తతః సంనిధిమాగత్య దేవ్యా కౌసల్యయా సహ |
శ్రీకామకోష్ఠనిలయం మహాత్రిపురసుందరీం || 3,40.118 ||

త్రిమూర్తిజననీమంబాం దృష్ట్వా శ్రీచక్రరూపిణీం |
ప్రణిపత్య తు సాష్టాంగం భార్యయా సహ భక్తిమాన్ || 3,40.119 ||

స్వపురే త్రైపురే ధామ్ని పురేక్ష్వాకుప్రవర్తితే |
దుర్వాసా సశిష్యేణ పూజార్థం పూర్వకల్పితే || 3,40.120 ||

దాసీదాసధ్వజారోహగృహోత్సవసమన్వితే |
తత్ర స్వగురుణోక్తం చ కృత్వా స్వాత్మార్ఘపూజనం || 3,40.121 ||

రాత్రౌ స్వప్నే తు యద్రూపం దృష్టవాన్స్వపురే మహః |
తదేవాత్రాపి సందధ్యౌ సన్నిధౌ రాజసత్తమః || 3,40.122 ||

చిరం ధ్యాత్వా మహారాజః సువాసాంసి బహూని చ |
దివ్యాన్యాయతనాన్యస్యై దత్త్వా స్తోత్రం చకార హ || 3,40.123 ||

పాదాగ్రలంబిపరమాభరణాభిరామేమంజీరరత్నరుచిమంజులపాదపద్మే |
పీతాంబరస్ఫురితపేశలహేమకాంచి కేయూరకంకణపరిష్కృతబాహువల్లి || 3,40.124 ||

పుండ్రేక్షుచాపవిలసన్మృదువామపాణే రత్నోర్మికాసుమశరాంచితదక్షహస్తే |
వక్షోజమండలవిలాసివలక్షహారి పాశాంకుశాంగదలసద్భుజశోభితాంగి || 3,40.125 ||

వక్త్రశ్రియా విజితశారదచంద్రబింబే తాటంకరత్నకరమండితగండభాగే |
వామే కరే సరసిజం సుబిసం దధానే కారుణ్యనిర్ఝరదపాంగయుతే మహేశి || 3,40.126 ||

మాణిక్యసూత్రమణిభాసురకంబుకంఠి భాలస్థచంద్రశకలోజ్జవలితాలకాఢ్యే |
మందస్మితస్ఫురణశాలిని మంజునాసే నేత్రశ్రియా విజితనీలసరోజపత్రే || 3,40.127 ||

సుభ్రూలతే సువదనే సులలాటచిత్రే యోగీంద్రమానససరోజనివాసహంసి |
రత్నానుబద్ధతపనీయమహాకిరీటే సర్వాంగసుందరి సమస్తసురేంద్రవంద్యే || 3,40.128 ||

కాంక్షానురూపవరదే కరుణార్ద్రచిత్తే సామ్రాజ్యసంపదభిమానిని చక్రనాథే |
ఇంద్రాదిదేవపరిసేవితపాదపద్మే సింహాసనేశ్వరీ పరే మయి సంనిదధ్యాః || 3,40.129 ||

ఇతి స్తత్వా స భూపాలో బహిర్నిర్గత్య భక్తితః |
తస్యాస్తు దక్షిణే భాగే మహాగౌరీం దదర్శ హ || 3,40.130 ||

ప్రణమ్య దండవద్భూమౌ కృత్వా చాస్యాః స్తుతిం పునః |
దత్త్వా చాస్యై మహార్హాణి వాసాంసి వివిధాని చ || 3,40.131 ||

అముల్యాని మహార్హాణి భూషణాని మహాంతి చ |
తతః ప్రదక్షిణీకృత్య నిర్గత్య సహ భార్యయా || 3,40.132 ||

స్వగురూక్తవిధానేన మహాపూజాం విధాయ చ |
తామేవ చింతయంస్తత్ర సప్తరాత్రమువాస సః || 3,40.133 ||

అష్టమే దివసే దేవీం నత్వా భక్త్యా విలోకయన్ |
అంబాభీష్టం ప్రదేహీతి ప్రార్థయామాస చేతసా || 3,40.134 ||

సుప్రసన్నా చ కామాక్షీ సాంతరిక్షగిరావదత్ |
భవిష్యంతి మదంశాస్తే చత్వారస్తనయా నృప || 3,40.135 ||

ఇత్యుదీరితమాకర్ణ్య ప్రమోదవికసన్ముఖః |
శ్రియం ప్రణమ్య సాష్టాంగమననన్యశరణః పరాం || 3,40.136 ||

ఆమంత్ర్య మనసైవాంబాం సస్త్రీకః సహ మంత్రిభిః |
అయోధ్యాం నగరీం ప్రాపదిందుమత్యాస్తు నందనః || 3,40.137 ||

ఏవం ప్రభావా కామాక్షీ సర్వలోకహితైషిణీ |
సర్వేషామపి భక్తానాం కాంక్షితం పూరయత్యలం || 3,40.138 ||

ఏనాం లోకేషు బహవః కామాక్షీం పరదేవతాం |
ఉపాస్య విధివద్భక్త్యా ప్రాప్తాః కామానశేషతః || 3,40.139 ||

అద్యాపి ప్రాప్నువంత్యేవ భక్తిమంతః ఫలం మునే |
అనేకే చ భవిష్యంతి కామాక్ష్యాః కరుణాదృశః || 3,40.140 ||

మాహాత్మ్యమస్యాః శ్రీదేవ్యాః కో వా వర్ణయితుం క్షమః |
నాహం న శంభుర్న బ్రహ్మా న విష్ణుః కిముతాపరే || 3,40.141 ||

ఇతి తే కథితం కించిత్కామాక్ష్యాః శీలముజ్జ్వలం |
శృణ్వతాం పఠతాం చాపి సర్వపాపహరం స్మృతం || 3,40.142 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండే మహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే చత్వారింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s