హతేషు తేషు రోషాంధో నిశ్వసంఛూన్యకేశ్వరః |
కుజలాశమితి ప్రోచే యుయుత్సావ్యాకులాశయః || 3,24.1 ||

భద్ర సేనాపతేఽస్మాకమభద్రం సముపాగతం |
కరంకాద్యశ్చమూనాథాః కందలద్భుజవిక్రమాః || 3,24.2 ||

సర్పిణీమాయయా సర్వగీర్వాణమదభంజనాః |
పాపీయస్యా తయా గూఢమాయయా వినిపాతితాః || 3,24.3 ||

బలాహకప్రభృతయః సప్త యే సైనికాధిపాః |
తానుదగ్రభుజాసత్త్వాన్ప్రాహిణు ప్రధనం ప్రతి || 3,24.4 ||

త్రిశతం చాక్షౌహిణీనాం ప్రస్థాపయ సహైవ తైః |
తే మర్దయిత్వా లలితాసైన్యం మాయాపరాయణాః || 3,24.5 ||

అయే విజయమాహార్య సంప్రాప్స్యంతి మమాంతికం |
కీకసగర్భసంజాతాస్తే ప్రచండపరాక్రమాః || 3,24.6 ||

బలాహకముఖాః సప్త భ్రాతరో జయినః సదా |
తేషామవశ్యం విజయో భవిష్యతి రణాంగణే || 3,24.7 ||

ఇతి భండాసురేణోక్తః కుటిలాక్షః సమాహ్వయత్ |
బలాహకముఖాన్సప్త సేనానాథాన్మదోత్కటాన్ || 3,24.8 ||

బలాహకః ప్రథమతస్తస్మా త్సూచీముఖోఽపరః |
అన్యః ఫాలముఖశ్చైవ వికర్ణో వికటాననః || 3,24.9 ||

కరాలాయుః కరటకః సప్తైతే వీర్యశాలినః |
భండాసురం నమస్కృత్య యుద్ధకౌతూహలోల్వణాః || 3,24.10 ||

కీకసాసూనవః సర్వే భ్రాతరోఽన్యోన్యమావృతాః |
అన్యోన్యసుసహాయాశ్చ నిర్జగముర్నగరాంతరాత్ || 3,24.11 ||

త్రిశాతాక్షౌహిణీసేనాసేనాన్యోఽన్వగమంస్తదా |
ఉల్లిఖంతి కేతుజాలైరంబరే ఘనమండలం || 3,24.12 ||

ఘోరసంగ్రామిణీపాదా ఘాతైర్మర్దితభూతలా |
పిబంతి ధూలికాజాలైరశేషానపి సాగరాన్ || 3,24.13 ||

భేరీనిః సాణతంపోట్టపణవానకనిస్వనైః |
నభోగుణమయం విశ్వమాదధానాః పదేపదే || 3,24.14 ||

త్రిశతాక్షౌహిణీసేనాం తాం గృహీత్వా మదేద్ధతాః |
ప్రవేష్టుమివ విశ్వస్మిన్కైకసేయాః ప్రతస్థిరే || 3,24.15 ||

ధృతరోషారుణాః సూర్యమండలో ద్దీప్తకంకటాః |
ఉద్దీప్తశస్త్రభరణాశ్చేలుర్ద్దీప్తోర్ధ్వకేశినః || 3,24.16 ||

సప్త లోకాన్ప్రమథితుం ప్రోషితాః పూర్వముద్ధతాః |
భండాసురేణ మహతా జగద్విజయకారిణా || 3,24.17 ||

సప్తలోకవిమర్దేన తేన దృష్ట్వా మహాబలాః |
ప్రోషితా లలితాసైన్యం జేతుకామేన దుర్ధియా || 3,24.18 ||

తే పతంతో రణతలముచ్చలచ్ఛత్రపాణయః |
శక్తిసేనామభిముఖం సక్రోధమభిదుద్రువుః || 3,24.19 ||

ముహుః కిలకిలారాబైర్ఘోషయంతో దిశో దశ |
దేవ్యాస్తు సైనికం యత్ర తత్ర తే జగమురుద్ధతాః || 3,24.20 ||

సైన్యం చ లలితాదేవ్యాః సన్నద్ధం శాస్త్రభీషణం |
అభ్యమిత్రీణమభవద్బద్ధభ్రుకుటినిష్ఠురం || 3,24.21 ||

పాశిన్యో ముసలిన్యశ్చ చక్రిణ్యశ్చాపరా మునే |
ముద్గరిణ్యః పట్టిశిన్యః కోదండిన్యస్తథాపరాః || 3,24.22 ||

అనేకాఃశక్తయస్తీవ్రా లలితాసైన్యసంగతాః |
పిబంత్య ఇవ దైత్యాబ్ధిం సాన్నిపేతుః సహస్రశః || 3,24.23 ||

ఆయాతాయాత హే దుష్టాః పాపిన్యో వనితాధమాః |
మాయాపరిగ్రహైర్దూరం మోహయంత్యో జడాశయాన్ || 3,24.24 ||

నేష్యామో భవతీరద్య ప్రేతనాథనికేతనం |
శ్వసద్భుజగసంకాశైర్బాణైర త్యంతభీషణైః |
ఇతి శక్తీర్భర్త్సయంతో దానవాశ్చక్రురాహవం || 3,24.25 ||

కాచిచ్చిచ్ఛేద దైత్యేంద్రం కంఠే పట్టిశపాతనాత్ |
తద్గలోద్గలితో రక్తపూర ఊర్ధ్వముఖోఽభవత్ || 3,24.26 ||

తత్ర లగ్నా బహుతరా గృధ్రా మండలతాం గతాః |
తైరేవ ప్రేతనాథస్య చ్ఛత్రచ్ఛవిరుదంచితా || 3,24.27 ||

కాచిచ్ఛక్తిః మురారాతిం ముక్తశక్త్యాయుధం రణే |
లూనతచ్ఛక్తినైకేన బాణేన వ్యలునీత చ || 3,24.28 ||

ఏకా తు గజమారూఢా కస్యచిద్దైత్యదుర్మతేః |
ఉరఃస్థలే స్వకరిణా వప్రాఘాతమశిక్షయత్ || 3,24.29 ||

కాచిత్ప్రతిభటారూఢం దంతినం కుంభసీమని |
ఖడ్గేన సహసా హత్వా గజస్య స్వప్రియం వ్యధాత్ || 3,24.30 ||

కరముక్తేన చక్రేణ కస్యచిద్దేవవైరిణః |
ధనుర్దండం ద్విధా కృత్వా స్వభ్రువోః ప్రతిమాం తనేత్ || 3,24.31 ||

శక్తిరన్యా శరైః శాతైః శాతయిత్వా విరోధినః |
కృపాణపద్మా రోమాల్యాం స్వకీయాయాం ముదం వ్యధాత్ || 3,24.32 ||

కాచిన్ముద్గరపాతేన చూర్ణయిత్వా విరోధినః |
రథ్యక్రనితంబస్య స్వస్య తేనాతనోన్ముదం || 3,24.33 ||

రథకూబరముగ్రేణ కస్యచిద్దానవప్రభోః |
ఖడ్గేన ఛిందతీ స్వస్య ప్రియమువ్యాస్తతాన హ || 3,24.34 ||

అభ్యంతరం శక్తిసేనా దైత్యానాం ప్రవివేశ హ |
ప్రవివేశ చ దైత్యానాం సేనా శక్తిబలాంతరం || 3,24.35 ||

నీరక్షీరవదత్యంతాశ్లేషం శక్తిసురద్విషాం |
సంకులాకారతాం ప్రాప్తో యుద్ధకాలేఽభవత్తదా || 3,24.36 ||

శక్తీనాం ఖడ్గపాతేన లూనశుండారదద్వయాః |
దైత్యానాం కరిణో మత్తా మహాక్రోడా ఇవాభవన్ || 3,24.37 ||

ఏవం ప్రవృత్తే సమరే వీరాణాం చ భయంకరే |
అశక్యే స్మర్తుమప్యంతం కాతరత్వవతాం నృణాం |
భీషణానాం భీషణే చ శస్త్రవ్యాపారదుర్గమే || 3,24.38 ||

బలాహకో మహాగృధ్రం వజ్రతీక్ష్ణముఖాదికం |
కాలదండోపమం జంఘాకాండే చండపరాక్రమం || 3,24.39 ||

సంహారగుప్తనామానం పూర్వమగ్రే సముత్థితం |
ధూమవద్ధూసరాకారం పక్షక్షేపభయంకరం || 3,24.40 ||

ఆరుహ్య వివిధంయుద్ధం కృతవాన్యుద్ధదుర్మదః |
పక్షౌ వితత్య క్రోశార్ధం స స్థితో భీమనిఃస్వనైః |
అంగారకుండవచ్చంచుం విదార్యాభక్షయచ్చమూం || 3,24.41 ||

సంహారగుప్తం స మహాగృధ్రః క్రూరవిలోచనః |
బలాహకమువాహోచ్చైరాకృష్టధనుషం రణే || 3,24.42 ||

బలాహకో వపుర్ధున్వన్గృధ్రపృష్ఠకృతస్థితిః |
సపక్షకూటశైలస్థో బలాహక ఇవాభవత్ || 3,24.43 ||

సూచీముఖశ్చ దైత్యేంద్రః సూచీనిష్ఠురపక్షతిం |
కాకవాహనమారుహ్య కఠినం సమరం వ్యధాత్ || 3,24.44 ||

మత్తః పర్వతశృంగాభశ్చంచూదండం సముద్వహన్ |
కాలదండప్రమాణేన జంఘాకాండేన భీషణః || 3,24.45 ||

పుష్కలావర్తకసమా జంబాలసదృశద్యతిః |
క్రోశమాత్రాయతౌ పక్షావుభావపి సముద్వహన్ || 3,24.46 ||

సూచీముఖాధిష్ఠితోఽసౌ కరటః కటువాసితః |
మర్దయంచంచుఘాతేన శక్తీనాం మండలం మహత్ || 3,24.47 ||

అథో ఫలముఖః ఫాలం గృహీత్వా నిజమాయుధం |
కంకమారుహ్య సమరే చకాశే గిరిసన్నిభం || 3,24.48 ||

వికర్ణాఖ్యశ్చ దైత్యేంద్రశ్చమూభర్తా మహాబలః |
భేరుండపతనారూఢః ప్రచండయుద్ధమాతనోత్ || 3,24.49 ||

వికటానననామానం విలసత్పట్టిశాయుధం |
ఉవాహ సమరే చండః కుక్కుటోఽతిభయంకరః || 3,24.50 ||

గర్జన్కంఠస్థరోమాణి హర్షయంజ్వలదీక్షణః |
పశ్యన్పురః శక్తిసైన్యం చచాల చరణాయుధః || 3,24.51 ||

కరాలాక్షశ్చ భూభర్తా షష్ఠోఽత్యంతగరిష్ఠదః |
వజ్రనిష్ఠురఘోషశ్చ ప్రాచలత్ప్రేతవాహనః || 3,24.52 ||

శ్మశానమంత్రశూరేణతేన సంసాధితః పురా |
ప్రేతో భూతసమావిష్టస్తమువాహ రణాజిరే || 3,24.53 ||

అవాఙ్ముఖో దీర్ఘబాహుః ప్రసారితపదద్వయః |
ప్రోతో వాహనతాం ప్రాప్తఃకరాలాక్షమథావహత్ || 3,24.54 ||

అన్యః కరటకో నామ దైత్యసేనాశిఖామణిః |
సర్దయామాస శక్తీనాం సైన్యం వేతాలవాహనః || 3,24.55 ||

యోజనాయతమూర్తిః సన్వేతాలః క్రూరలోచనః |
శ్మశానభూమౌ వేతాలో మంత్రేణానేన సాధితః || 3,24.56 ||

మర్దయామాస పృతనాం శక్తీనాం తేన దేశితః |
తస్య వేతాలవర్యస్య వర్తమానోంససీమని |
బహుధాయుధ్యత తదా శక్తిభిః సహ దానవః || 3,24.57 ||

ఏవమేతే ఖలాత్మానః సప్త సప్తార్ణవోపమాః |
శక్తీనాం సైనికం తత్ర వ్యాకులీచక్రురుద్ధతాః || 3,24.58 ||

తే సప్త పూర్వం తపసా సవితారమతోషయన్ |
తేన దత్తో వరస్తేషాం తపస్తుష్టేన భాస్వతా || 3,24.59 ||

కైకసేయా మహాభాగా భవతాం తపసాధునా |
పరితుష్టోఽస్మి భద్రం వో భవంతో వృణతాం వరం || 3,24.60 ||

ఇత్యుక్తే దిననాథేన కైకసేయాస్తపః కృశాః |
ప్రార్థయామాసురత్యర్థం దుర్దాంతం వరమీదృశం || 3,24.61 ||

రణేషు సన్నిధాతవ్యమస్మాకం నేత్రకుక్షిషు |
భవతా ఘోరతేజోభిర్దహతా ప్రతిరోధినః || 3,24.62 ||

త్వయా యదా సన్నిహితం తపనాస్మాకమక్షిషు |
తదాక్షివిషయః సర్వో నిశ్చేష్టో భవతాత్ప్రభో || 3,24.63 ||

త్వత్సాన్నిధ్యసమిద్ధేన నేత్రేణాస్మాకమీక్షితాః |
స్తబ్ధశస్త్రా భవిష్యంతి ప్రతిరోధకసైనికాః || 3,24.64 ||

తతః స్తబ్ధేషు శస్త్రేషు వీక్షణాదేవ నః ప్రభో |
నిశ్చేష్టా రిపవోఽస్మాభిర్హంతవ్యాః సుకరత్వతః || 3,24.65 ||

ఇతి పూర్వం వరః ప్రాప్తః కైకసేయౌర్దివాకరాత్ |
వరదానేన తే తత్ర యుద్ధే చేరుర్మధోద్ధతాః || 3,24.66 ||

అథ సూర్యసమావిష్టనేత్రైస్తేస్తు నిరీక్షితాః |
శక్తయః స్తబ్ధశస్త్రౌఘా విఫలోత్సా హతాం గతాః || 3,24.67 ||

కీకసాతనయైస్తైస్తు సప్తభిః సత్త్వశాలిభిః |
విష్టంభితాస్త్రశస్త్రాణాం శక్తీనాం నోద్యమోఽభవత్ || 3,24.68 ||

ఉద్యమే క్రియభాణేఽపి శస్త్రస్తంభేన భూయసా |
అభిభూతాః సనిశ్వాసం శక్తయో జోషమాసత || 3,24.69 ||

అథ తే వాసరం ప్రాప్య నానాప్రహరణోద్యతాః |
వ్యమర్దయంఛక్తిసైన్యం దైత్యాః స్వస్వామిదేశితాః || 3,24.70 ||

శక్తయస్తాస్తు సైన్యేన నిర్వ్యాపారా నిరాయుధాః |
అక్షుభ్యంత శరైస్తేషాం వజ్రకంకటభోదిభిః || 3,24.71 ||

శక్తయో దైత్యశస్త్రౌధైర్విద్ధగాత్రాః సృతామృజః |
సుపల్లవా రణే రేజుః కంకోలలతికా ఇవ || 3,24.72 ||

హాహాకారం వితన్వత్యః ప్రపన్నా లలితేశ్వరీం |
చుక్రుశుః శక్తయః సర్వాస్తైః స్తంభితనిజాయుధాః || 3,24.73 ||

అథ దేవ్యాజ్ఞయా దండనాథా ప్రత్యంగరక్షిణీ |
తిరస్కరణికా దేవీ సముత్తస్థౌ రణాజిరే || 3,24.74 ||

తమోలిప్తాహ్వయం నామ విమానం సర్వతోముఖం |
మహామాయా సమారుహ్య శక్తీనామభయం వ్యధాత్ || 3,24.75 ||

తమాలశ్యామలాకారా శ్యామకంచుకధారిణీ |
శ్యామచ్ఛాయే తమోలిప్తే శ్యామయుక్తతురంగమే || 3,24.76 ||

వాసంతీ మోహనాభిఖ్యం ధనురాదాయ సస్వనం |
సింహనాదం వినద్యేషూనవర్షత్సర్పసన్నిభాన్ || 3,24.77 ||

కృష్ణరూపభుజంగ భానధోముసలసంనిభాన్ |
మోహనాస్త్రవినిష్ఠ్యూతాన్బాణాందైత్యా న సేహిరే || 3,24.78 ||

ఇతస్తతో మర్ద్యమానా మహామాయాశిలీముఖైః |
ప్రకోపం పరమం ప్రాప్తా బలాహకముఖాః ఖలాః || 3,24.79 ||

అథో తిరస్కరణ్యంబా దండనాథానిదేశతః |
అంధాభిధం మహాస్త్రం సా ముమోచ ద్విషతాం గణే || 3,24.80 ||

బలాహకాద్యాస్తే సప్త దిననాథవరోద్ధతాః |
అంధాస్త్రేణ నిజం నేత్రం దధిరే చ్ఛాదితం యథా || 3,24.81 ||

తిరస్కరణికాదేవ్యా మహామోహనధన్వనః |
ఉద్గతేనాంధబాణేన చక్షుస్తేషాం వ్యధీయత || 3,24.82 ||

అంధీకృతాశ్చ తే సప్త న తు ప్రైక్షంత కించన |
తద్వీక్షణస్య విరహాచ్ఛస్త్రస్తంభః క్షయం గతః || 3,24.83 ||

పునః ససింహనాదం తాః ప్రోద్యతాయుధపాణయః |
చక్రుః సమరసన్నాహం దైత్యానాం ప్రజిఘాంసయా || 3,24.84 ||

తిరస్కరణికాం దేవీమగ్రే కృత్వా మహాబలాం |
సదుపాయప్రసంగేన భృశం తుష్టా రణం వ్యధుః || 3,24.85 ||

సాధుసాధు మహాభాగే తిరస్కరణికాంబికే |
స్థానే కృతతిరస్కారా ద్విపామేషాం దురాత్మనాం || 3,24.86 ||

త్వం హి దుర్జననేత్రాణాం తిరస్కారమహౌషధీ |
త్వయా బద్ధదృశానేన దైత్యచక్రేణ భూయతే || 3,24.87 ||

దేవకార్యమిదం దేవి త్వయా సమ్యగనుష్టితం |
అస్మాదృశామజయ్యేషు యదేషు వ్యసనం కృతం || 3,24.88 ||

తత్త్వయైవ దురాచారానేతాన్సప్త మహాసురాన్ |
నిహతాంల్లలితా శ్రుత్వా సంతోషం పరమాప్స్యతి || 3,24.89 ||

ఏవం త్వయా విరచితే దండినీప్రీతి మాప్స్యతి |
మంత్రిణ్యపి మహాభాగాయాస్యత్యేవ పరాం ముదం || 3,24.90 ||

తస్మాత్త్వమేవ సప్తైతాన్నిగృహణ రణాజిరే |
ఏషాం సైన్యం తు నిఖిలం నాశయామ ఉదాయుధాః || 3,24.91 ||

ఇత్యుక్త్వా ప్రేరితా తాభిః శక్తిభియుర్ద్ధకౌతుకాన్ |
తమోలిప్తేన యానేన బలాహకబలం యయౌ || 3,24.92 ||

తామాయాంతీం సమావేక్ష్య తే సప్తాథ సురాధమాః |
పునరేవ చ సావిత్రం వరం సస్మరురంజసా || 3,24.93 ||

ప్రవిష్టమపి సావిత్రం నాశకం తన్నిరోధనే |
తిరస్కృతం తు నేత్రస్థం తిరస్కరణితేజసా || 3,24.94 ||

వరదానాస్త్రరోషాంధం మహాబలపరాక్రమం |
అస్త్రేణ చ రుషా చాంధం బలాహకమహాసురం |
ఆకృష్య కేశేష్వసినా చకర్తాంతర్ధిదేవతా || 3,24.95 ||

తస్య వాహనగృధ్రస్య లునానా పత్రిణా శిరః |
సూచీముఖస్యాభిముఖం తిరస్కరణికా వ్రజత్ || 3,24.96 ||

తస్య పట్టిశపాతేన విలూయ కఠినం శిరః |
అన్యేషామపి పంచానాం పంచత్వమకరోచ్ఛనైః || 3,24.97 ||

తైః సప్తదైత్యముండైశ్చగ్రథితాన్యోన్యకేశకైః |
హారదామ గలే కృత్వా ననాదాంతర్ధిదేవతా || 3,24.98 ||

సమస్తమపి తత్సైన్యం శక్తయః క్రోధసూర్చ్ఛితాః |
హత్వా తద్రక్తసలిలైర్బహ్వీః ప్రావాహయన్నదీః || 3,24.99 ||

తత్రాశ్చర్యమభూద్భూరి మాహామాయాంబికాకృతం |
బలాహకాదిసేనాన్యాం దృష్టిరోధనవైభవాత్ || 3,24.100 ||

హతశిష్టాః కతిపయా బహువిత్రాససంకులాః |
శరణం జగ్మురత్యార్త్తాః క్రందంతం శూన్యకేశ్వరం || 3,24.101 ||

దండినీం చ మహామాయాం ప్రశంసంతి ముహుర్ముహుః |
ప్రసాదమపరం చక్షుస్తస్యా ఆదాయపిప్రియుః || 3,24.102 ||

సాధుసాధ్వితి తత్రస్థాః శక్తయః కంపమౌలయః |
తిరస్కరణికాం దేవీమశ్లాఘంత పదేపదే || 3,24.103 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే బలాహకాదిసప్తసేనాపతివధో నామ చతుర్వింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s