అగస్త్య ఉవాచ
అశ్వానన మహాప్రాజ్ఞ వర్ణితం మంత్రిణీబలం |
విషంగస్య వధో యుద్ధే వర్ణితో దండనాథయా || 3,29.1 ||

శ్రీదేవ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి రణచక్రే పరాక్రమం |
సోదరస్యాపదం దృష్ట్వా భండః కిమకరోచ్ఛుచా || 3,29.2 ||

కథం తస్య రణోత్సాహః కైః సమం సమయుధ్యత |
సహాయాః కేఽభవంస్తస్య హతభ్రాతృతనూభువః || 3,29.3 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
ఇదం శృణు మహాప్రాజ్ఞ సర్వపాపనికృంతనం |
లలితాచరితం పుణ్యమణిమాదిగుమప్రదం || 3,29.4 ||

వైషువాయనకాలేషు పుణ్యేషు సమయేషు చ |
సిద్ధిదం సర్వపాపఘ్నం కీర్తిదం పంచపర్వసు || 3,29.5 ||

తదా హతౌ రణే తత్ర శ్రుత్వా నిజసహోదరౌ |
శోకేన మహతావిష్టో భండః ప్రవిలలాప సః || 3,29.6 ||

వికీర్మకేశో ధరణౌ మూర్ఛితః పతితస్తదా |
న లేభే కించిదాశ్వాసం భ్రాతృవ్యసనకర్శితః || 3,29.7 ||

పునః పునః ప్రవిలపన్కుటిలాక్షేణ భూరిశః |
ఆశ్వాస్యామానః శోకేన యుక్తః కోపమవాప సః || 3,29.8 ||

ఫాలం వహన్నతిక్రూరం భ్రమద్భ్రుకుటిభీషణం |
అంగారపాటలాక్షశ్చ నిఃశ్వసన్కృష్ణసర్పవత్ || 3,29.9 ||

ఉవాచ కుటిలాక్షం ద్రాక్సమస్తపృతనాపతిం |
క్షిప్రం ముహుర్ముహుః స్పృష్ట్వా ధున్వానః కరవాలికాం || 3,29.10 ||

క్రోధహుంకారమాతన్వన్గర్జన్నుత్పాతమేఘవత్ || 3,29.11 ||

యయైవ దృష్టయా మాయాబలాద్యుద్ధే వినాశితాః |
భ్రాతరో మమ పుత్రాశ్చ సేనానాథాః సహస్రశః || 3,29.12 ||

తస్యాః స్త్రియాః ప్రమత్తాయాః కంఠోత్థైః శోణితద్రవైః |
భ్రాతృపుత్రమహాశోకవహ్నిం నిర్వాపయామ్యహం || 3,29.13 ||

గచ్ఛ రే కుటిలాక్ష త్వం సజ్జీకురు పతాకినీం |
ఇత్యుక్త్వా కఠినం వర్మ వజ్రపాతసహం మహత్ || 3,29.14 ||

దధానో భుజమధ్యేన బధ్నన్పృష్ఠ తథేషుధీ |
ఉద్దామమౌర్వినిఃశ్వాసకఠోరం భ్రామయంధనుః || 3,29.15 ||

కాలాగ్నిరివ సంక్రుద్ధో నిర్జగామ నిజాత్పురాత్ |
తాలజంఘాదికైః సార్ద్ధంపూర్వద్వారే నివేశితే || 3,29.16 ||

చతుర్భిర్ధృతశస్త్రౌఘైర్ధృతవర్మభిరుద్ధతైః |
పంచత్రింశచ్చమూనాథైః కుటిలాక్షపురఃసరైః || 3,29.17 ||

సర్వసేనాపతీంద్రేణ కుటిలాక్షేణ స క్రుధా |
మిలితేన చ భండేన చత్వారింశచ్చమూవరాః || 3,29.18 ||

దీప్తాయుధా దీప్తకేశా నిర్జగ్ముర్దీప్తకంకటాః |
ద్విసహస్రాక్షౌహిణీనాం పంచాశీతిః పరార్ధికా || 3,29.19 ||

తదేనమన్వగాదేకహేలయా మథితుం ద్విషః |
భండాసురే వినిర్యాతే సర్వసైనికసంకులే || 3,29.20 ||

శూన్యకే నగరే తత్ర స్త్రీమాత్రమవశేషితం |
ఆభిలో నామ దైత్యేంద్రో రథవర్యో మహారథః |
సహస్రయుగ్యసింహాఢ్యమారురోహ రణోద్ధతః || 3,29.21 ||

తత్వరే విజ్వలజ్జ్వాలాకాలాగ్నిరివ దీప్తిమాన్ |
ఘాతకో నామ వై ఖడ్గశ్చంద్రహాససమాకృతిః || 3,29.22 ||

ఇతస్తతశ్చలంతీనాం సేనానాం ధూలిరుత్థితా |
వోఢుం తాసాం భరం భూమిరక్షమేవ దివం యయౌ || 3,29.23 ||

కేచిద్భూమేరపర్యాప్తాః ప్రచేలుర్వ్యోమవర్త్మనా |
కేషాంచిత్స్కంధమారూఢాః కేచిచ్చేలుర్మహారథాః || 3,29.24 ||

న దిక్షు న చ భూచక్రే న వ్యోమని చ తే మముః |
దుఃఖదుఖేన తే చేలురన్యోన్యాశ్లేషపీడితాః || 3,29.25 ||

అత్యంత సేనాసంమర్దాద్రథచక్రైర్విచూర్ణితాః |
కేచిత్పాదేన నాగానాం మర్దితా న్యపతన్భువి || 3,29.26 ||

ఇత్థం ప్రచలితా తేన సమం సర్వైశ్చ సైనికైః |
వజ్రనిష్పేషసదృశో మేఘనాదో వ్యధీయత || 3,29.27 ||

తేనాతీవ కఠోరేణ సింహనాదేన భూయసా |
భండదైత్యముఖోత్థేన విదీర్ణమభవజ్జగత్ || 3,29.28 ||

సాగరాః శోషమాపన్నాశ్చంద్రాకారై ప్రపలాయితౌ |
ఉడూని న్యపతన్వ్యోమ్నో భూమిర్దేలాయితాభవత్ || 3,29.29 ||

దిఙ్నాగాశ్చాభవంస్త్రస్తా మూర్చ్ఛితాశ్చ దివౌకసః |
శక్తీనాం కటకం చాసీదకాండత్రాసవిహ్వలం || 3,29.30 ||

ప్రాణాన్సంధారయామాసుః కథంచిన్మధ్య ఆహవే |
శక్తయో భయవిభ్రష్టాన్యాయుధాని పునర్దధుః || 3,29.31 ||

వహ్నిప్రాకారవలయం ప్రశాంతం పునరుత్థితం |
దైత్యేంద్రసింహనాదేన చమూనాథధనుఃస్వనైః || 3,29.32 ||

క్రందనైశ్చాపి యోద్ధౄణామభూచ్ఛబ్దమయం జగత్ |
తేన నాదేన మహతా భండదైత్యవినిర్గమం |
నిశ్చిత్య లలితా దేవీ స్వయం యోద్ధుం ప్రచక్రమే || 3,29.33 ||

అశక్యమన్యశక్తీనామాకలయ్య మహాహవం |
భండదైత్యేన దుష్టేన స్వయముద్యోగమాస్థితా || 3,29.34 ||

చక్రరాజరథస్తస్యాః ప్రచచాల మహోదయః |
చతుర్వేదమహాచక్రపురుషార్థమహాభయః || 3,29.35 ||

ఆనందధ్వజసంయుక్తో నవభిః పర్వభిర్యుతః |
నవపర్వస్థదేవీభిరాకృష్టగురుధన్విభిః || 3,29.36 ||

పరార్ధాధికసంఖ్యాతపరివారసమృద్ధిభిః |
పర్వస్థానేషు సర్వేషు పాలితః సర్వతో దిశం || 3,29.37 ||

దశయోజనమున్నద్ధశ్చతుర్యోజన విస్తృతః |
మహారాజ్ఞీచక్రరాజో రథేంద్రః ప్రచలన్బభౌ || 3,29.38 ||

తస్మిన్ప్రచలితే జుష్టే శ్యామయా దండనాథయా |
గేయచక్రం తు బాలాగ్రే కిరిచక్రం తు బృష్ఠతః || 3,29.39 ||

అన్యాసామపి శక్తీనాం వాహనాని పరార్ద్ధశః |
నృసింహోష్ట్రనరవ్యాలమృగపక్షిహయాస్తథా || 3,29.40 ||

గజభేరుండశరభ వ్యాఘ్రవాతమృగాస్తథా |
ఏతాదృశశ్చ తిర్యంచోఽప్యన్యే వాహనతాం గతాః || 3,29.41 ||

ముహురుచ్చావచాః శక్తీర్భండాసురవధోద్యతాః |
యోజనాయామవిస్తారమపి తద్ద్వారమండలం |
వహ్నిప్రాకారచక్రస్య న పర్యాప్తం చమూపతేః || 3,29.42 ||

జ్వాలామాలినికా నిత్యా ద్వారస్యాత్యంతవిస్తృతిం |
వితతాన సమస్తానాం సైన్యానాం నిర్గమైషిణీ || 3,29.43 ||

అథ సా జగతాం మాతా మహారాజ్ఞీ మహోదయా |
నిర్జగామా గ్నిపురతా వరద్వారాత్ప్రతాపినీ || 3,29.44 ||

దేవదుందుభయో నేదుః పతితాః పుష్పవృష్టయః |
మహాముక్తాతపత్రం తద్దివి దీప్తమదృశ్యత || 3,29.45 ||

నిమిత్తాని ప్రసన్నాని శంసకాని జయశ్రియాః |
అభవంల్లలితాసైన్యే ఉత్పాతాస్తు ద్విషాం బలే || 3,29.46 ||

తతః ప్రవవృతే యుద్ధం సేన యోరుభయోరపి |
ప్రసర్పద్విశిఖైః స్తోమబద్ధాంధతమసచ్ఛటం || 3,29.47 ||

హన్యమానగజస్తోమసృతశోణితబిందుభిః |
హ్నీయమాణశిరశ్ఛన్నదైత్యశ్వేతాతపత్రకం || 3,29.48 ||

న దిశో న నభో నాగా న భూమిర్న చ కించన |
దృశ్యతే కేవలం దృష్టం రజోమాత్రం చ సూర్చ్ఛితం || 3,29.49 ||

నృత్యత్కబంధనివహావిర్భూతతటపాదపం |
దైత్యకేశసహస్రైస్తు శైవాలాంకురకోమలా || 3,29.50 ||

శ్వేతాతపత్రయవలయశ్వేతపంకజభాసురా |
చక్రకృత్తకరిగ్రామపాదకూర్మపరంపరా || 3,29.51 ||

శక్తిధ్వస్తమహాదైత్యగలగండశిలోచ్చయా |
విలూనకాండైః పతితైః సఫేనా బలచామరైః || 3,29.52 ||

తీక్ష్ణాసివల్లరీజాలైర్నిబిడీకృతతీరభూః |
దైత్యవీరేక్షమశ్రేణిముక్తింసపుటభాసురా || 3,29.53 ||

దైత్యవాహనసంఘాతన క్రమీనశతాకులా |
ప్రావహచ్ఛోణితనదీ సేనయోర్యుధ్యమానయోః || 3,29.54 ||

ఇత్థం ప్రవవృతే యుద్ధం మృత్యోశ్చ త్రాసదాయకం |
చతుర్థయుద్ధదివసే ప్రాతరా రభ్యభీషణం |
ప్రహరద్వయపర్యంతం సేనయోరుభయోరపి || 3,29.55 ||

తతః శ్రీలలితాదేవ్యా భండస్యాథాభవద్రణః |
అస్త్రప్రత్యస్త్రసంక్షోభైస్తుములీకృతదిక్తటః || 3,29.56 ||

ధనుర్జ్యాతలటంకారహుంకారైరతిభీషణః |
తూణీరవదనాత్కృష్టధనుర్వరవినిః సృతైః |
విముక్తైర్విశిశైర్భీమైరాహవే ప్రాణహారిభిః || 3,29.57 ||

హస్తలాఘవవేగేన న ప్రాజ్ఞాయత కించన |
మహారాజ్ఞీకరాంభోజవ్యాపారం శరమోక్షణే |
శృణు సర్వం ప్రవక్ష్యామి కుంభసంభవ సంగరే || 3,29.58 ||

సంధానే త్వేకధా తస్య దశధా చాపనిర్గమే |
శతధా గగనే దైత్యసైన్యప్రాప్తౌ సహస్రధా |
దైత్యాంగసంగే సంప్రాప్తాః కోటిసంఖ్యాః శిలీముఖాః || 3,29.59 ||

పరాంధకారం సృజతీ భిందతీ రోదసీ శరైః |
మర్మాభినత్ప్రచండస్య మహారాజ్ఞీ మహేషుభిః || 3,29.60 ||

వహత్కోపారుణం నేత్రం తతో భండః స దానవః |
వవష శరజాలేన మహతా లలితేశ్వరీం || 3,29.61 ||

అంధతామిస్రకం నామ మహాస్త్రం ప్రముమోచ సః |
మహాతరణిబాణేన తన్నునోద మహేశ్వరీ || 3,29.62 ||

పాఖండాస్త్రం మహావీరో భండః ప్రముముచే రణే |
గాయత్ర్యస్త్రం తస్య నుత్యై ససర్జ జగదంబికా || 3,29.63 ||

అంధాస్త్రమసృజద్భండః శక్తిదృష్టివినాశనం |
చాక్షుష్మతమహాస్త్రేణ శమయాయాస తత్ప్రసూః || 3,29.64 ||

శక్తినాశాభిధం భండో ముమోచాస్త్రం మహారణే |
విశ్వావసోరథాస్త్రేణ తస్య దర్పమపాకరోత్ || 3,29.65 ||

అంతకాస్త్రం ససర్జోచ్చైః సంక్రుద్ధో భడదానవః |
మహామృత్యుంజయాస్త్రేణ నాశయామాస తద్బలం || 3,29.66 ||

సర్వాస్త్రస్మృతినాశాఖ్యమస్త్రం భండో వ్యముంచత |
ధారణాస్త్రేణ చక్రేశీ తద్బలం సమనాశయత్ || 3,29.67 ||

భయాస్త్రమసృజద్భండః శక్తీనాం భీతిదాయకం |
అభయంకరమైంద్రాస్త్రం ముముచే జగదంబికా || 3,29.68 ||

మహారోగాస్త్రమసృజచ్ఛక్తిసేనాసు దానవః |
రాజయక్ష్మాదయో రోగాస్తతోఽభూవన్సహస్రశః || 3,29.69 ||

తన్నివారణసిద్ధ్యర్థం లలితా పరమేశ్వరీ |
నామత్రయమహామంత్రమహాస్త్రం సా ముమోచ హ || 3,29.70 ||

అచ్యుతశ్చాప్యనంతశ్చ గోవిందస్తు శరోత్థితాః |
హుంకారమాత్రతో దగ్ధ్వారోగాంస్తాననయన్ముదం || 3,29.71 ||

నత్వా చ తాం మహేశానీం తద్భక్తవ్యాధిమర్దనం |
విధాతుం త్రిషు లోకేషు నియుక్తాః స్వపదం యయుః || 3,29.72 ||

ఆయుర్నాశనమస్త్రం తు ముక్తవాన్భండదానవః |
కాలసంకర్షణీరూపమస్త్రం రాజ్ఞీ వ్యముంచత || 3,29.73 ||

మహాసురాస్త్రముద్దామం వ్యసృజద్భండదానవః |
తతః సహస్రశో జాతా మహాకాయా మహాబలాః || 3,29.74 ||

మధుశ్చ కైటభశ్చైవ మహిషాసుర ఏవ చ |
ధూమ్రలోచనదైత్యశ్చ చండముండాదయోఽసురాః || 3,29.75 ||

చిక్షుభశ్చామరశ్చైవ రక్తబీజోఽసురస్తథా |
శుంభశ్చైవ నిశుంభశ్చ కాలకేయా మహాబలాః || 3,29.76 ||

ధూమ్రాభిధానాశ్చ పరే తస్మాదస్త్రాత్సముత్థితాః |
తే సర్వే దానవశ్రేష్ఠాః కఠోరైః శస్త్రమండలైః || 3,29.77 ||

శక్తిసేనాం మర్దయంతో నర్ద్దంతశ్చ భయంకరం |
హాహేతి క్రందమానాశ్చశక్తయో దైత్యమర్దితాః || 3,29.78 ||

లలితాం శరణం ప్రాప్తాః పాహి పాహీతి సత్వరం |
అథ దేవీ భృశం క్రుద్ధా రుషాట్టహాసమాతనోత్ || 3,29.79 ||

తతః సముత్థితా కాచిద్దుర్గా నామ యశస్వినీ |
సమస్తదేవతేజోభిర్నిర్మితా విశ్వరూపిణీ || 3,29.80 ||

శూలం చ శూలినా దత్తం చక్రం చక్రిసమర్పితం |
శంఖం వరుణదత్తశ్చ శక్తిం దత్తాం హవిర్భుజా || 3,29.81 ||

చాపమక్షయతూణీరౌ మరుద్దత్తౌ మహామృధే |
వజ్రిదత్తం చ కులిశం చషకంధనదార్పితం || 3,29.82 ||

కాలదండం మహాదండం పాశం పాశధరార్పితం |
బ్రహ్మదత్తాం కుండికాం చ ఘంటామైరావతార్పితాం || 3,29.83 ||

మృత్యుదత్తౌ ఖడ్గఖేటౌ హారం జలధినార్పితం |
విశ్వకర్మప్రదత్తాని భూషణాని చ బిభ్రతీ || 3,29.84 ||

అంగైః సహస్రకిరణశ్రేణిభాసురరశ్మిభిః |
ఆయుధాని సమస్తాని దీపయంతి మహోదయైః || 3,29.85 ||

అన్యదత్తైరథాన్యైశ్చ శోభమానా పరిచ్ఛదైః |
సింహవాహనమారుహ్య యుద్ధం నారాయణీవ్యధాత్ || 3,29.86 ||

తథా తే మహిషప్రఖ్యా దానవా వినిపాతితాః |
చండికాసప్తశత్యాం తు యథా కర్మ పురాకరోత్ || 3,29.87 ||

తథైవ సమరంచక్రే మహిషాదిమదాపహం |
తత్కృత్వా దుష్కరం కర్మ లలితాం ప్రణనామ సా || 3,29.88 ||

మూకాస్త్రమసృద్దుష్టః శక్తిసేనాసు దానవః |
మహావాగ్వా దినీ నామ ససర్జాస్త్రం జగత్ప్రసూః || 3,29.89 ||

విద్యారూపస్య వేదస్య తస్కరానసురాధమాన్ |
ససర్జ తత్ర సమరే దుర్మదో భండదానవః || 3,29.90 ||

దక్షహస్తాంగుష్ఠనఖాన్మహారాజ్ఞ్యా తిరస్కృతః |
అర్ణవాస్త్రం మహాదీరో భండదైత్యో రణేఽసృజత్ || 3,29.91 ||

తత్రోద్దామపయః పూరే శక్తిసైన్యం మమజజ చ |
అథ శ్రీలలితాదక్షహస్తతర్జనికానఖాత్ |
ఆదికూర్మః సముత్పన్నో యోజనాయతవిస్తరః || 3,29.92 ||

ధృతాస్తేన మహాభోగఖర్పరేణ ప్రథీయసా |
శక్తయో హర్షమాపన్నాః సాగరాస్త్రభయం జహుః || 3,29.93 ||

తత్సాముద్రం చ భగవాన్సకలం సలిలం పపౌ |
హైరణ్యాక్షం మహాస్త్రం తు విజహౌ దుష్టదానవః || 3,29.94 ||

తస్మాత్సహస్రశో జాతా హిరణ్యాక్షా గదాయుధాః |
తైర్హన్యమానే శక్తీనాం సైన్యే సంత్రా సవిహ్వలే |
ఇతస్తతః ప్రచలితే శిథిలే రణకర్మణి || 3,29.95 ||

అథ శ్రీలలితాదక్షహస్తమధ్యాంగులీనఖాత్ |
మహావరాహః సమభూచ్ఛ్వేతః కైలాససంనిభః || 3,29.96 ||

తేన వజ్రసమానేన పోత్రిణాభివిదారితాః |
కోటిశస్తే హిరణ్యాక్షా మర్ద్యమానాః క్షయం గతాః || 3,29.97 ||

అథభండస్త్వతిక్రోధాద్భుకుటీం వితతాన హ |
తస్య భ్రుకుటితో జాతా హిరణ్యాః కోటిసంఖ్యకాః || 3,29.98 ||

జ్వలదాదిత్యవద్దీప్తా దీపప్రహరణాశ్వ తే |
అమర్దయచ్చక్తిసైన్యం ప్రహ్లాదం చాప్యమర్దయన్ || 3,29.99 ||

యః ప్రహ్లాదోఽస్తి శక్తీనాం పరమానందలక్షణః |
స ఏవ బాలకోభూత్వా హిరణ్యపరిపీడితః || 3,29.100 ||

లలితాం శరణం ప్రాప్తస్తేన రాజ్ఞీ కృపామగాత్ |
అథ శక్త్యా నందరూపం ప్రహ్లాదం పరిరక్షితుం || 3,29.101 ||

దక్షహస్తానామికాగ్రం ధునోతి స్మ మహేశ్వరీ |
తస్మాద్ధూతసటాజాలః ప్రజ్వలల్లోచనత్రయః || 3,29.102 ||

సింహాస్యః పురుషా కారః కంఠస్యాధో జనార్దనః |
నఖాయుధః కాలరుద్రరూపీ ఘోరాట్టహాసవాన్ || 3,29.103 ||

సహస్రసంఖ్యదోర్దండో లలితాజ్ఞానుపాలకః |
హిరణ్యకశిపూన్సర్వాన్భండభ్రుకుటిసంభవాన్ || 3,29.104 ||

క్షణాద్విదారయామాస నఖైః కులిశకర్కశైః |
బలీంద్రాస్త్రం మహాఘోరం సర్వదైవతనాశనం |
అముంచల్లలితా దేవీ ప్రతిభండమహాసురం || 3,29.105 ||

తదస్త్రదర్పనాశాయ వామనాః శతశోఽభవన్ |
మహారాజ్ఞీదక్షహస్తకనిష్ఠాగ్రాన్మహౌజసః || 3,29.106 ||

క్షణేక్షణే వర్ధమానాః పాశహస్తా మహాబలాః |
బలీంద్రానస్త్రసంభూతాన్బధ్నంతః పాశబంధనైః || 3,29.107 ||

దక్షహస్తకనిష్ఠాగ్రాజ్జాతాః కామేశయోషితః |
మహాకాయా మహోత్సాహాస్తదస్త్రం సమనాశయన్ || 3,29.108 ||

హైహయాస్త్రం సమసృజద్భండదైత్యో రణాజిరే |
తస్మాత్సహస్రశోజాతాః సహస్రార్జునకోటయః || 3,29.109 ||

అథ శ్రీలలితావామహస్తాంగుష్టనఖాదితః |
ప్రజ్వలన్భార్గవో రామః సక్రోధః సింహనాదవాన్ || 3,29.110 ||

ధారయా దారయన్నేతాన్కుఠారస్య కఠోరయా |
సహస్రార్జునసంఖ్యాతాన్క్షణాదేవ వ్యనాశయన్ || 3,29.111 ||

అథ క్రుద్ధో భండదైత్యః క్రోధాద్ధుంకారమాతనోత్ |
తస్మాద్ధుంకారతో జాతశ్చంద్రహాసకృపాణవాన్ || 3,29.112 ||

సహస్రాక్షౌహిణీరక్షఃసేనయా పరివారితః |
కనిష్ఠం కుంభకర్ణం చ మేఘనాదం చ నందనం |
గృహీత్వా శక్తిసైన్యం తదతిదూరమమర్దయత్ || 3,29.113 ||

అథ శ్రీలలితావామహస్తతర్జనికానఖాత్ |
కోదండరామః సమభూల్లక్ష్మణేన సమన్వితః || 3,29.114 ||

జటాముకుటవాన్వల్లీబంధ్ధతూణీరపృష్టభూః |
నీలోత్పలదలశ్యామో ధనుర్విస్ఫారయన్ముహుః || 3,29.115 ||

నాశయామాస దివ్యాస్త్రైః క్షణాద్రాక్షససైనికం |
మర్దయామాస పౌలస్త్యం కుంభకర్ణం చ సోదరం |
లక్ష్మణో మేఘనాదం చ మహావీరమనాశయత్ || 3,29.116 ||

ద్వివిదాస్త్రం మహాభీమమసృజద్భండదానవః |
తస్మాదనేకశో జాతాః కపయః పింగలోచనాః || 3,29.117 ||

క్రోధేనాత్యంతతా మ్రాస్యాః ప్రత్యేకం హనుమత్సమాః |
వ్యనాశయచ్ఛక్తిసైన్యం క్రూరక్రేంకారకారిణః || 3,29.118 ||

అథ శ్రీలలితావామహస్తమధ్యాంగులీనఖాత్ |
ఆవిర్బభూవ తాలాంకః క్రోధమధ్యారుణేక్షణః || 3,29.119 ||

నీలాంబరపినద్ధాంగః కైలాసాచలనిర్మలః |
ద్వివిదాస్త్రసముద్భూతాన్కపీన్సర్న్వాన్వ్యనాశయన్ || 3,29.120 ||

రాజాసురం నామ మహత్ససర్జాస్త్రం మహాబలః |
తస్మాదస్త్రాత్సముద్భూతా బహవో నృపదానవాః || 3,29.121 ||

శిశుపాలో దంతవక్త్రః శాల్వః కాశీపతిస్తథా |
పైండ్రకో వాసుదేవశ్చ రుక్మీ డింభకహంసకౌ || 3,29.122 ||

శంబరశ్చ ప్రలంబశ్చ తథా బాణాసురోఽపి చ |
కంసశ్చాణూరమల్లశ్చ ముష్టికోత్పలశేఖరౌ || 3,29.123 ||

అరిష్టో ధేనుకః కేశీ కాలియో యమలార్జునౌ |
పూతనా శకటశ్చైవ తృణావర్తాదయోఽసురాః || 3,29.124 ||

నరకాఖ్యో మహావీరో విష్ణురూపీ మురాసురః |
అనేకే సహ సేనాభిరుత్థితాః శస్త్రపాణయః || 3,29.125 ||

తాన్వినాశయితుంసర్వాన్వాసుదేవః సనాతనః |
శ్రీదేవీవామహస్తాబ్జానామికానఖసంభవః || 3,29.126 ||

చతుర్వ్యూహం సమాతేనే చత్వారస్తే తతోఽభవన్ |
వాసుదేవో ద్వితీయస్తు సంకర్షణ ఇతి స్మృతః || 3,29.127 ||

ప్రద్యుమ్నశ్చానిరుద్ధశ్చ తే సర్వే ప్రీద్యతాయుధాః |
తానశేషాందురాచారాన్భూమభోరప్రవర్తకాన్ || 3,29.128 ||

నాశయామాసురుర్వీశవేషచ్ఛన్నాన్మహాసురాన్ || 3,29.129 ||

అథ తేషు వినష్టేషు సంక్రుద్ధో భండ్రదానవః |
ధర్మవిప్లావకం ఘోరం కల్యస్త్రం సమముంచత || 3,29.130 ||

తతః కల్యస్త్రతోజాతా ఆంధ్రాః పుండాశ్చ భూమిపాః |
కిరాతాః శబరా హూణా యవనాః పాపవృత్తయః || 3,29.131 ||

వేద విప్లావకా ధర్మద్రోహిణః ప్రాణహింసకాః |
వర్ణాశ్రమేషు సాంకర్యకారిణో మలినాంగకాః |
లలితాశక్తిసైన్యాని భూయోభూయో వ్యమర్దయన్ || 3,29.132 ||

అథ శ్రీలలితావామహస్తపద్మస్య భాస్వతః |
కనిష్ఠికానఖోద్భూతః కల్కిర్నామ జనార్దనః || 3,29.133 ||

అశ్వారూఢః ప్రతీప్త శ్రీరట్టహాసం చకార సః |
తస్యైవ ధ్వనినా సర్వే వజ్రనిష్పేషబంధునా || 3,29.134 ||

కిరాతా మూర్చ్ఛితా నేశుః శక్తయశ్చాపి హర్షితాః |
దశావతారనాథాస్తే కృత్వేదం కర్మ దుష్కరం || 3,29.135 ||

లలితాం తాం నమస్కృత్య బద్ధాంజలిపుటాః స్థితాః |
ప్రతికల్పం ధర్మరక్షాం కర్తుం మత్స్యా దిజన్మభిః |
లలితాంబానియుక్తాస్తే వైకుంఠాయ ప్రతస్థిరే || 3,29.136 ||

ఇత్థం సమస్తేష్వస్త్రంషు నాశితేషు దురాశయః |
మహామోహాస్త్రమసృజచ్ఛక్తయస్తేన మూర్ఛితాః || 3,29.137 ||

శాంభవాస్త్రం విసృజ్యాంబా మహామోహాస్త్రమక్షిణోత్ |
అస్త్రప్రత్యస్త్రధారాభిరిత్థం జాతే మహాహవే |
అస్తశైలంగభస్తీశో గంతుమారభతారుణః || 3,29.138 ||

అథ నారాయణాస్త్రేణ సా దేవీ లలితాంబికా |
సర్వా అక్షౌహిణీస్తస్య భస్మసాదకరోద్రణే || 3,29.139 ||

అథ పాశుపతాస్త్రేణ దీప్తకాలానలత్విషా |
చత్వారింశచ్చమూనాథాన్మహారాజ్ఞీ వ్యమర్దయత్ || 3,29.140 ||

అథైకశేషం తం దుష్టం నిహతాశేషబాంధవం |
క్రోధేన ప్రజ్వలంతం చ జగద్విప్లవకారిణం || 3,29.141 ||

మహాసురం మహాసత్త్వం భండం చండపరాక్రమం |
మహాకామేశ్వరాస్త్రేణ సహస్రాదిత్యవర్చసా |
గతాసుమకరోన్మాతా లలితా పరమేశ్వరీ || 3,29.142 ||

తదస్త్రజ్వాలయాక్రాంతం శూన్యకం తస్య పట్టనం |
సస్త్రీకం చ సబాలం చ సగోష్ఠం ధనధాన్యకం || 3,29.143 ||

నిర్దగ్ధమాసీత్సహసా స్థలమాత్రమశిష్యత |
భండస్య సంక్షయేణాసీత్త్రైలోక్యం హర్షనర్తితం || 3,29.144 ||

ఇత్థం విధాయ సురకార్యమనింద్యశీలా శ్రీచక్రరాజరథమండలమండనశ్రీః |
కామేశ్వరీ త్రిజగతాం జననీ బభాసే విద్యోతమానవిభవా విజ్యశ్రియాఢ్యా || 3,29.145 ||

సైన్యం సమస్తమపి సంగరకర్మఖిన్నం భండాసురప్రబలబాణకృశానుతప్తం |
అస్తం గతే సవితరి ప్రథితప్రభావా శ్రీదేవతా శిబిరమాత్మన ఆనినాయ || 3,29.146 ||

యో భండదానవవధం లలితాంబయేమం కౢప్తం సకృత్పఠతి తస్య తపోధనేంద్ర |
నాశం ప్రయాంతి కదనాని దృతాష్టసిద్ధేర్భుక్తిశ్చ ముక్తిరపి వర్తత ఏవ హస్తే || 3,29.147 ||

ఇమం పవిత్రం లలితాపరాక్రమం సమస్తపాపఘ్నమశేషసిద్ధిదం |
పఠంతి పుణ్యేషు దినేషు యే నరా భజంతి తే భాగ్యసమృద్ధిముత్తమాం || 3,29.148 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే భండాసురవధో నామైకోనత్రింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s