అగస్త్య ఉవాచ
అనాద్యనంతమవ్యక్తం వ్యక్తానామాదికారణం |
ఆనందబోధైకరసం తన్మహన్మన్మహే మహః || 3,39.1 ||

అశ్వానన మహాప్రాజ్ఞ వేదవేదాంతవిత్తమ |
శ్రుతమేతన్మహాపుణ్యం లలితాఖ్యానముత్తమం || 3,39.2 ||

సర్వపూజ్యా త్వయా ప్రోక్తా త్రిపురా పరదేవతా |
పాశాంకుశధనుర్బాణ పరిష్కృతచతుర్భుజా || 3,39.3 ||

తస్యా మంత్రమితి ప్రోక్తం శ్రీచక్రం చక్రూషణం |
నవావరణమీశానీ శ్రీపరస్యాధిదైవతం || 3,39.4 ||

కాంచీపురే పవిత్రేఽస్మిన్మహీమండలమండలే |
కేయం విభాతి కల్యాణీ కామాక్షీత్యభివిశ్రుతా || 3,39.5 ||

ద్విభుజా వివిధోల్లాసవిలసత్తనువల్లరీ |
అదృష్టపూర్వసైందర్యా పరజ్యోతిర్మయీ పరా || 3,39.6 ||

సూత ఉవాచ
అగస్త్యేనైవముక్తః సన్పరానందాదృతేక్షణః |
ధ్యాయంస్తచ్చ పరం తేజో హయగ్రీవో మహామనాః |
ఇతి ధ్యాత్వా నమస్కృత్య తమగస్త్యమథాబ్రవీత్ || 3,39.7 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
రహస్యం సంప్రవక్ష్యామి లోపాముద్రాపతే శృణు || 3,39.8 ||

ఆద్యా యాణుతరా సా స్యాచ్చిత్పరా త్వాదికారణం |
అంతాఖ్యేతి తథా ప్రోక్తా స్వరూపాత్తత్త్వచింతకైః || 3,39.9 ||

ద్వితీయాభూత్తతః శుద్ధపరాద్విభుజసంయుతా |
దక్షహస్తే యోగముద్రాం వామహస్తే తు పుస్తకం || 3,39.10 ||

బిభ్రతీ హిమకుందేందుముక్తాసమవపుర్ద్యుతిః |
పరాపరా తృతీయా స్యాద్బా లార్కాయుతసంమితా || 3,39.11 ||

సర్వాభరణసంయుక్తా దశహస్తధృతాంబుజా |
వామోరున్యస్తహస్తా వా కిరీటార్ధేందుభూషణా || 3,39.12 ||

పశ్చాచ్చతుర్భుజా జాతా సా పరా త్రిపురారుణా |
పాశాంకుశేక్షుకోదండపంచబాణలసత్కరా || 3,39.13 ||

లలితా సైవ కామాక్షీ కాంచ్యాం వ్యక్తిముపాగతా |
సరస్వతీరమాగౌర్యస్తామేవాద్యాముపాసతే || 3,39.14 ||

నేత్రద్వయం మహేశస్య కాశీకాంజీపురద్వయం || 3,39.15 ||

విఖ్యాతం వైష్ణవం క్షేత్రం శివసాంనిధ్య కారకం |
కాంచీక్షేత్రే పురా ధాతా సర్వలోకపితామహః || 3,39.16 ||

శ్రీదేవీదర్శనాయైవ తపస్తేపే సుదుష్కరం |
ఆత్మైకధ్యానయుక్తస్య తస్యవ్రతవతో మునే || 3,39.17 ||

ప్రాదురాసీత్పురో లక్ష్మీః పద్మహస్తా పరాత్పరా |
పద్మాసనే చ తిష్ఠంతీ విష్ణునా జిష్ణునా సహ || 3,39.18 ||

సర్వశృంగారవేషాఢ్యా సర్వాభరణభూషితా |
సింహాసనేశ్వరీ ఖ్యాతా సర్వలోకైకరక్షిణీ || 3,39.19 ||

తాం దృష్ట్వాద్భుతసైందర్యాం పరజ్యోతిర్మయీం పరాం |
ఆదిలక్ష్మీమితి ఖ్యాతాం సర్వేషాం హృదయే స్థితాం || 3,39.20 ||

యామాహుస్త్రిపురామేవ బ్రహ్మవిష్ణవీశమాతరం |
కామాక్షీతి ప్రసిద్ధాం తామస్తౌ షీత్పుర్మభక్తిమాన్ || 3,39.21 ||

బ్రహ్మోవాచ |
జయ దేవి జగన్మాతర్జయ త్రిపురసుందరి |
జయ శ్రీనాథసహజే జయ శ్రీసర్వమంగలే || 3,39.22 ||

జయ శ్రీకరుణారాశే జయ శృంగారనాయికే |
జయజయేధికసిద్ధేశి జయ యోగీంద్రవందితే || 3,39.23 ||

జయజయ జగదంబ నిత్యరూపే జయజయ సన్నుతలోకసౌఖ్యదాత్రి |
జయజయ హిమశైలకీర్తనీయే జయజయ శంకరకామవామనేత్రి || 3,39.24 ||

జగజ్జన్మస్థితిధ్వంసపిధానానుగ్రహాన్ముహుః |
యా కరోతి స్వసంకల్పాత్తస్యై దేవ్యై నమోనమః || 3,39.25 ||

వర్ణాశ్రమాణాం సాంకర్యకారిణః పాపినో జనాన్ |
నిహంత్యాద్యాతితీక్ష్ణాస్త్రైస్తస్యై దేవ్యైదృ || 3,39.26 ||

నాగమైశ్చ న వేదైశ్చ న శాస్త్రైర్న చ యోగిభిః |
దేద్యా యా చ స్వసంవేద్యా తస్యై దేవ్యై నమోనమః || 3,39.27 ||

రహస్యామ్నాయవేదాంతైస్తత్త్వవిద్భిర్మునీశ్వరైః |
పరం బ్రహ్మేతి యా ఖ్యాతా తస్యైదృ || 3,39.28 ||

హృదయస్థాపి సర్వేషాం యా న కేనాపి దృశ్యతే |
సూక్ష్మవిజ్ఞానరూపాయైదృ || 3,39.29 ||

బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ ఈశ్వరశ్చ సదాశివః |
యద్ధ్యానైకపరా నిత్యం తస్యైదృ || 3,39.30 ||

యచ్చరణభక్తా ఇంద్రాద్యా యదాజ్ఞామేవ బిభ్రతి |
సామ్రాజ్యసంపదీశాయై తస్యైదృ || 3,39.31 ||

వేదా నిఃశ్వసితం యస్యా వీక్షితం భూతపంచకం |
స్మితం చరాచరం విశ్వం తస్యైదృ || 3,39.32 ||

సహస్రశీర్షా భోగీంద్రో ధరిత్రీం తు యదాజ్ఞయా |
ధత్తే సర్వజనాధారాం తస్యైదృ || 3,39.33 ||

జ్వలత్యగ్నిస్తపత్యర్కేవాతో వాతి యదాజ్ఞయా |
జ్ఞానశక్తిస్వరూపాయై తస్యైదృ || 3,39.34 ||

పంచవింశతితత్త్వాని మాయాకంచుకపంచకం |
యన్మయం మునయః ప్రాహుస్తస్యైదృ || 3,39.35 ||

శివశక్తీశ్వరాశ్చైవ శుద్ధబోధః సదాశివః |
యదున్మేషవిభేదాః స్యుస్తస్యైదృ || 3,39.36 ||

గురుర్మంత్రో దేవతా చ తథా ప్రాణాశ్చ పంచధా |
యా విరాజతి చిద్రూపా తస్యైదృ || 3,39.37 ||

సర్వాత్మనామంతరాత్మా పరమాందరూపిణీ |
శ్రీవిద్యేతి స్మృతా వా తు తస్యైదృ || 3,39.38 ||

దర్శనాని చ సర్వాణి యదంగాని విదుర్బుధాః |
తత్తన్నియమయూపాయై తస్యై దేవ్యై నమోనమః || 3,39.39 ||

యా భాతి సర్వలోకేషు మణిమంత్రౌష ధాత్మనా |
తత్త్వోపదేశరూపాయై తస్యైదృ || 3,39.40 ||

దేశకాలపదార్థాత్మా యద్యద్వస్తు యథా తథా |
తత్తద్రూపేణ యా భాతి తస్యైదృ || 3,39.41 ||

హే ప్రతిభటాకారా కల్యాణగుణశాలినీ |
విశ్వోత్తీర్ణేతి చాఖ్యాతా తస్యైదృ || 3,39.42 ||

ఇతి స్తుత్వా మహాదేవీం ధాతా లోకపితామహః |
భూయోభూయో నమస్కృత్య సహసా శరణం గతః || 3,39.43 ||

సంతుష్టా సా తదా దేవీ బ్రహ్మాణం ప్రేక్ష్య సంనతం |
వరదా సర్వలోకానాం వృణీష్వ వరమిత్యశాత్ || 3,39.44 ||

బ్రహ్మోవాచ |
భక్త్యా త్వద్దర్శనేనైవ కృతార్థోఽస్మి న సంశయః |
తథాపి ప్రార్థయే కించిల్లోకానుగ్రహకామ్యయా || 3,39.45 ||

కర్మభూమౌ తు లోకేఽస్మిన్ప్రాయో మూఢా ఇమే జనాః |
తేషామనుగ్రహార్థాయ నిత్యం కుర్వత్ర సంనిధిం || 3,39.46 ||

తథేతి తస్య తం కామం పూరయామాస వేధసః |
అథ ధాతా పునస్తస్యా దేవ్యా వాసమకల్పయత్ || 3,39.47 ||

శ్రీదేవీసోదరం నత్వా పుండరీకాక్షమచ్యుతం |
తత్సాంనిధ్యం సదా కాంచ్యాం ప్రార్థయామాస చాదృతః || 3,39.48 ||

తతస్తథా కరిష్యామీత్యబ్రవీత్తం జనార్దనః |
అథ తుష్టో జగద్ధాతా పునః ప్రాహ మహేశ్వరీం || 3,39.49 ||

శివోఽప్యత్రైవ సాంనిధ్యం తవ ప్రీత్యా కరోత్వితి |
అథ శ్రీత్రిపురాదక్షభాగాత్కామేశ్వరః పరః || 3,39.50 ||

ఈశానఃసర్వవిద్యా నామీశ్వరః సర్వదేహినాం |
ఆవిరాసీన్మహాదేవః సాక్షాచ్ఛృంగారనాయకః || 3,39.51 ||

తతః పునః శ్రీకామాక్షీభాలనేత్రకటాక్షతః |
కాచిద్బాలా ప్రాదురాసీన్మహాగౌరా మహోజ్జ్వలా || 3,39.52 ||

సర్వశృంగారవేషాఢ్యా మహాలావణ్యశేవధిః |
అథ శ్రీపుండరీకాక్షో బ్రహ్మణా సహ సాదరం || 3,39.53 ||

కారయామాస కల్యాణమాదిస్త్రీపుంసయోస్తయోః |
ఆఖండలాదయో దేవా వసురుద్రాదిదేవతాః || 3,39.54 ||

మార్కండేయాదిమునయో వసిష్ఠాదిమునీశ్వరాః |
యోగీంద్రాః సనకాద్యాశ్చ నారదాద్యాః సురర్షయః || 3,39.55 ||

వామదేవప్రభృతయో జీవన్ముక్తాః శుకాదయః |
యక్షకిన్నర గంధర్వసిద్ధవిద్యాధరోరగాః || 3,39.56 ||

గణాగ్రణీర్మహాశాస్తా దుర్గాద్యాశ్చైవ మాతరః |
యా యాస్తు దేవతాః ప్రోక్తాస్తాః సర్వాః పరమేశ్వరీం || 3,39.57 ||

భద్రాసనవిమానస్థా నేముః ప్రాంజలయస్తదా |
మనసా నిర్మితం ధాత్రా మధ్యే నగరమద్భుతం || 3,39.58 ||

మందిరం పరమేశాన్యా మనోహరతమం శుభం |
శ్రీమతా వాసుదేవేన సోదరేమ మహేశ్వరః || 3,39.59 ||

తత్రోదవోఢతాం గౌరీముపాగ్ని భగవాన్భవః |
దేవదుందుభయో నేదుః పుష్పవృష్టిః పపాత హ || 3,39.60 ||

దంపత్యోర్జగతాం పత్యోః పాణిగ్రహణమంగలం |
కో వా వర్ణయితుం శక్తో యది జిహ్వాసహస్రవాన్ || 3,39.61 ||

ఆదిశ్రీమందిరస్యాస్య వాయుభాగే మహేశితుః |
విస్తృతం భువనశ్రేష్ఠం కల్పితం పరమేష్ఠినా || 3,39.62 ||

శ్రీగృహస్యాగ్నిభాగే తు విచిత్రం విష్ణుమందిరం |
ఇత్థం తా దేవతాస్తత్ర తిస్రః సన్నిహితాః సదా || 3,39.63 ||

తదా ప్రదక్షిణీకృత్య తత్పరౌ దంపతీ తు తౌ |
ప్రాప్తౌ సభావనాగారం తదా విధిజనార్దనౌ || 3,39.64 ||

సమాగమ్య చ సభ్యానాం సమాస్తానాంయథావిధి |
సంస్కారం వైదికైర్మంత్రైః కథయామాసతుర్ముదా || 3,39.65 ||

ఆద్యాదిలక్ష్మీః సర్వేషాం పురతః శ్రీపరేశ్వరీ |
విరంచిం దక్షిణేనాక్ష్ణా వామేన హరిమైక్షత || 3,39.66 ||

కా నామ వాణీ మా నామ కమలా తే ఉభే తతః |
ప్రాదుర్భూతే ప్రభాపుంజే పంజరాంత ఇవ స్థితే || 3,39.67 ||

శ్రీదేవతానమచ్ఛీర్షబద్ధాంజలిపుటావుభౌ |
జయ కామాక్షికామాక్షీత్యూచతుస్తాం ప్రణేమతుః || 3,39.68 ||

మూర్తే చ గంగాయమునే తత్ర సేవార్థమాగతే |
తిస్రః కోట్యోర్ఽధకోటీ చ యా యాస్తీర్థాధిదేవతాః || 3,39.69 ||

సేవార్థం త్రిపురాంబా యాస్తాస్తాః సర్వాః సమాగతాః |
తదా కరాభ్యామాదాయ చామరే భారతీశ్రియౌ |
శ్రీదేవీముపతస్థాతే వీజయంత్యౌ యథోచితం || 3,39.70 ||

అనర్ఘ్యరత్నఖచితకింకిణీచితదోర్లతే |
ఆదిశ్రీనయనోత్పన్నే తే ఉభే భారతీశ్రియౌ || 3,39.71 ||

సంవీక్ష్య సర్వజనతా విశేషేణ విసిస్మియే |
తదా ప్రభృతి కల్యాణీ కామాక్షీత్యభిధామియాత్ |
తదుచ్చారణమాత్రేణ శ్రీదేవీ శం ప్రయచ్ఛతి || 3,39.72 ||

కామాక్షీతి త్రయో వర్ణాః సర్వమంగలహేతవః |
అథ సా జగదీశానీ వేదవేదాంగపారగే || 3,39.73 ||

విధౌ నిత్యం నిషీదేతి సందిదేశ సరస్వతీం |
సాపి వాణీశ్వరీ గంగాహస్తనిక్షిప్తచామరా |
పశ్యతాం సర్వదేవానాం విధాతుర్ముఖమావిశత్ || 3,39.74 ||

ఇందిరా చ మహాలక్ష్మ్యా సందిష్టా తుష్టయా తథా |
యథోచితనివాసాయ విష్ణోర్వక్షస్థలం ముదా |
తదాజ్ఞాం శిరసా ధృత్వా రమా విష్ణుశ్చ భక్తితః || 3,39.75 ||

తావుభౌ దంపతీ నత్వా మహాత్రిపురసుందరీం |
ప్రార్థయామాసతుర్భూయస్తదావరణదేవతాం || 3,39.76 ||

తథాస్త్వితి వరం దత్త్వా తాభ్యాం త్రిపురసుందరం |
తదావరణదేవత్వం ప్రాప్తౌ పద్మాచ్యుతౌ తదా || 3,39.77 ||

స్వపీఠోత్తరమాస్థాప్య దక్షిణే స్థితవాన్స్వయం |
అథోవాచ మహాగౌరీం త్వమన్యద్రూపమాచర |
తత్ర యాతో మహాగౌర్యాః ప్రతిబింబో మనోహరః || 3,39.78 ||

చకాసద్దివ్యదేహేన మహాగౌరీసమాకృతిః |
తరుణారుణరాజాభసైందర్యచరణద్వయః || 3,39.79 ||

క్వణత్కంకణమంజీరతిత్తిరీకృతపీఠకః |
విద్యుదుల్లాసితస్వానమనోజ్ఞమణిమేఖలః || 3,39.80 ||

రత్నకంకణకేయూరవిరాజితభుజద్వయః |
ముక్తావైదూర్యమాణిక్య నిబద్ధవరబంధనః || 3,39.81 ||

విభ్రాజమానో మధ్యేన వలిత్రితయశోభితః |
జాహ్నవీసరిదావర్తశోభినాభీవిభూషితః || 3,39.82 ||

పాటీరపంకకర్పూరకుంకుమాలంకృతస్తనః |
ఆముక్తముక్తాలంకారభాసురస్తనకుంచుకః || 3,39.83 ||

వినోదేన కటీదేశలంబమానసుశృంఖలః |
మాణిక్యశకలాబద్ధముద్రికాభిరలంకృతః || 3,39.84 ||

దక్షహస్తాంబుజాసక్తస్నిగ్ధోజ్జవలమనోహరః |
ఆభాత్యాప్రపదీనస్రగ్దివ్యాకల్పకదంబకైః || 3,39.85 ||

దీప్తభూషణరత్నాంశురాజిరాజితదిఙ్ముఖః |
తప్తహాటకసంకౢప్తరత్నగ్రీబోపశోభితః || 3,39.86 ||

మాంగల్యసూత్రరత్నాంశుశోణిమాధరకంధరః |
పాలీవతంసమాణిక్యతాటంకపరిభూషితః || 3,39.87 ||

జపావిద్రుమలావణ్యలలితాధరపల్లవః |
దాడిమీఫలబీజాభదంతపంక్తివిరాజితః || 3,39.88 ||

మందమందస్మితోల్లాసికపోలఫలకోమలః |
ఔపమ్యరహితోదారనాసామణిమనోహరః || 3,39.89 ||

విలసత్తిలపుష్పశ్రీవిమలోన్నత నాసికః |
ఈషదున్మేషమధురనీలోత్పలవిలోచనః || 3,39.90 ||

నవప్రసూనచాపశ్రీలలితభ్రూవికాశకః |
అర్ద్ధేందుతులితో భాలే పూర్ణేందురుచిరాననః || 3,39.91 ||

సాంద్రసౌరభసంపన్నకస్తూరీతిలకోజ్జ్వలః |
మత్తాలిమాలావిలసదలకాఢ్యముఖాంబుజః || 3,39.92 ||

పారిజాతప్రసూనస్రగ్వాహిధమ్మిల్లబంధనః |
అత్యర్థరత్నఖచితముకుటాంచితమస్తకః || 3,39.93 ||

సర్వలావణ్యవసతిర్భవనం విభ్రమాశ్రియః |
శివో విష్ణుశ్చ తత్రత్యాః సమస్తాశ్చ మహాజనాః || 3,39.94 ||

బింబస్య తస్య దేవ్యాశ్చ అభేదం జగృహుస్తదా |
అథ తర్హి మహేశానీ స్వతంత్రా ప్రవివేశ హ || 3,39.95 ||

అగ్రతః సర్బదేవానామాశ్రయేణ ప్రపశ్యతాం |
బింబం కృత్వాత్మనా బింబే సంప్రవిశ్య స్థితాం చ తాం |
దృష్ట్వా భూయో నమస్కృత్య పునః ప్రార్థితవాన్విధిః || 3,39.96 ||

పూర్ణబ్రహ్మే మహాశక్తే మహాత్రిపురసుందరి |
శ్రీకామాక్షీతి విఖ్యాతే నమస్తుభ్యం దినేదినే |
కించిద్విజ్ఞాపయామ్యద్య శృణు తత్కృపయా మమ || 3,39.97 ||

అత్రైవ తు మహాగౌర్యా మహేశస్యోభయోరపి |
శ్రీదేవి నిత్యకల్యాణి వివాహః ప్రతివత్సరం |
కర్తవ్యో జగతామృద్ధసేవాయై చ దివౌకసాం || 3,39.98 ||

భూలోకేఽస్మిన్మహాదేవి విమూఢా జనతా అపి |
తాం దృష్ట్వా భక్తితో నత్వా ప్రయాంతు పరమాం గతిం || 3,39.99 ||

తథేత్యాకాశవాణ్యా తు దదౌ తస్యౌత్తరం పరా |
విససర్జ చ సర్వాంస్తాన్స్వనికేతనివృత్తయే || 3,39.100 ||

తదద్భుతతమం శీలం స్మృత్వా స్మృత్వా ముహుర్ముహుః |
తాం నమస్కృత్య తే సర్వే తతో జగముర్యథాగతం || 3,39.101 ||

పితామహస్తు హృష్టాత్మా ముకుందేన శివేన చ |
సార్ధం శ్రీమందిరే తత్ర మంత్రోపేతాం నివేశ్య చ |
ఆరాధ్య వైదికైః స్తోత్రైః సాష్టాంగం ప్రణనామ సః || 3,39.102 ||

అథాకాశగిరా దేవీ బ్రహ్మాణమిదమబ్రవీత్ || 3,39.103 ||

విష్ణుం శివం చ స్వస్థానే సమాధాయ సమాహితః |
ప్రతిసంవత్సరం తత్ర సేవాం కురుదృఢాశయ || 3,39.104 ||

స్వయంవ్యక్తమిహ శ్రీశమిత్రేశాంబాసమన్వితం |
శ్రీకామగిరిపీఠం తు సాక్షాచ్ఛ్రీపురమధ్యగం || 3,39.105 ||

వామభాగే వృతం లక్ష్యం విష్ణునాన్యత్ర సేవినం || 3,39.106 ||

చిదానందాకారరూపం సర్వపీఠాధిదైవతం |
అదృశ్యమూర్తిమవ్యక్తమాదధార యథా విధి || 3,39.107 ||

శ్రీమనోజ్ఞే సునక్షత్రే దలానాం హీరకోరకైః |
అర్చిష్మద్భిరప్రధృష్యైర్ల్లోకానామభివృద్ధయే || 3,39.108 ||

ఇదానీం త్వం తదభ్యర్చ్య యధావిధి విధే ముదా |
మండలం త్వఖిలం కృత్వా నిజలోకం హి పాలయ || 3,39.109 ||

ఇత్యుక్తో భగవాన్బ్రహ్మా తథా కృత్వా తదీరితం |
నిక్షిప్య హృది తాం దేవీం నిజం ధామ జగామ సః || 3,39.110 ||

ఇతి తే తత్త్వతః ప్రోక్తం కామాక్షీశీలమద్భుతం |
సాక్షాదేవమహాలక్ష్మీమిమాం విద్ధి ఘటోద్భవ || 3,39.111 ||

య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి ప్రయతః పఠేత్ |
తస్య భుక్తిశ్చ ముక్తిశ్చ కరస్థా నాత్ర సంశయః || 3,39.112 ||

బృహస్పతిసమో బుద్ధ్యా సర్వవిద్యాధిపో భవేత్ |
ఆదిర్నారాయణః శ్రీమాన్భగవాన్భక్తవత్సలః || 3,39.113 ||

తపసా తోషితః పూర్వం మయా చ చిరకాలతః |
సారూప్యముక్తిం కృపయా దత్త్వా పుత్రాయ మే ప్రభుః |
మహాత్రిపురసుందర్యా మహాత్మ్యం సముపాదిశత్ || 3,39.114 ||

తతస్తస్మాదహం కించిద్వేద్మి వక్ష్యే న చాన్యథా |
రహస్యమంత్రం సంవక్ష్యేశృణు తం త్వం సమాహితః || 3,39.115 ||

న బ్రహ్మా న చ విష్ణుర్వా న రుద్రశ్చ త్రయోఽప్యమీ |
మోహితా మాయయా యస్యాస్తురీయస్తు స చేశ్వరః |
సదాశివో న జానాతి కథం ప్రాకృతదేవతాః || 3,39.116 ||

సదాశివస్తు సర్వాత్మా సచ్చిదానందవిగ్రహః |
అకర్తుమన్యథా కర్తుం కర్తుమస్యా అనుగ్రహాత్ || 3,39.117 ||

సదా కశ్చిత్తదేవాహం మన్యమానో మహేశ్వరః |
తన్మాయామోహితో భూత్వా త్వవశః శవతామగాత్ || 3,39.118 ||

సైవ కారణమేతేషాముత్పత్తౌ చ లయేఽపి చ |
కశ్చిదత్ర విశేషోఽస్తి వక్తవ్యాంశోఽపి తం శృణు || 3,39.119 ||

బ్రహ్మాదీనాం త్రయాణాం చ తురీయస్త్వీశ్వరః ప్రభుః |
చతుర్ణామపి సర్వేషామాది కర్తా సదాశివః || 3,39.120 ||

ఏతద్రహస్యం కథితం తస్యాశ్చరితమద్భుతం |
భూయ ఏవ ప్రవక్ష్యామి సావధానమనాః శృణు || 3,39.121 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండే మహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే ఏకోనచత్వారింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s