ప్ర థమయుద్ధదివసః |
దశాక్షౌహిణికాయుక్తః కుటిలాక్షోఽపి వీర్యవాన్ |
దండనాథాశరైస్తీక్ష్ణై రణే భగ్నః పలాయితః |
దశాక్షౌహిణికం సైన్యం తయా రాత్రౌ వినాశితం || 3,26.1 ||

ఇమం వృత్తాంతమాకర్ణ్య భండః క్షోభమథాయయౌ |
రాత్రౌ కపటసంగ్రామం దుష్టానాం నిర్జరద్రుహాం |
మంత్రిణీ దండనాథా చ శ్రుత్వా నిర్వేదమాపతుః || 3,26.2 ||

అహో బత మహత్కష్టం దైత్యైర్దేవ్యాః సమాగతం |
ఉత్తానబుద్ధిభిర్దూరమస్మాభిశ్చలితం పురః || 3,26.3 ||

మహాచక్రరథేంద్రస్య న జాతం రక్షణం బలైః |
ఏతం త్వవసరం ప్రాప్య రాత్రౌ దుష్టైః పరాకృతం || 3,26.4 ||

కో వృత్తాంతోఽభవత్తత్ర స్వామిన్యా కిం రణః కృతః |
అన్యా వా శక్తయస్తత్ర చక్రుర్యుద్ధం మహాసురైః || 3,26.5 ||

విమ్రష్టవ్యమిదం కార్యం ప్రవృత్తిస్తత్ర కీదృశీ |
మహాదేవ్యాశ్చ హృదయే కః ప్రసంగః ప్రవర్తతే || 3,26.6 ||

ఇతి శంకాకులాస్తత్ర దండనాథాపురోగమాః |
మంత్రిణీం పురతః కృత్వా ప్రచేలుర్లలితాం ప్రతి || 3,26.7 ||

శక్తిచక్రచమూనాథాః సర్వాస్తాః పూజితా ద్రుతం |
వ్యతీతాయాం విభావర్యాం రథేంద్రం పర్యవారయన్ || 3,26.8 ||

అవరుహ్య స్వయానాభ్యాం మంత్రిణీదండనాయికే |
అధస్తాత్సైన్యమావేశ్య తదారురుహతూ రథం || 3,26.9 ||

క్రమేణ నవ పర్వాణి వ్యతీత్య త్వరితక్రమైః |
తత్తత్సర్వగతైః శక్తిచక్రైః సమ్యఙ్నివేదితైః || 3,26.10 ||

అభజేతాం మహారాజ్ఞీం మంత్రిణీదండనాయికే |
తే వ్యజిజ్ఞపతాం దేవ్యా అష్టాంగస్పృష్టభూతలే || 3,26.11 ||

మహాప్రమాదః సమభూదితి నః శ్రుతమంబికే |
కూటయుద్ధప్రకారేణ దైత్యైరపకృతం ఖలైః || 3,26.12 ||

స దురాత్మా దురాచారః ప్రకాశసమారాత్త్రసన్ |
కుహకవ్యవహారేణ జయసిద్ధిం తు కాక్షతి || 3,26.13 ||

దైవాన్నః స్వామినీగాత్రే దుష్టానామమరద్రుహాం |
శరాదికపరామర్శో న జాతస్తేన జీవతి || 3,26.14 ||

ఏకావలంబనం కృత్వా మహారాజ్ఞి భవత్పదం |
వయం సర్వా హి జీవామః సాధయామః సమీహితం || 3,26.15 ||

అతోఽస్మాభిః ప్రకర్తవ్యం శ్రీమత్యంగస్య రక్షణం |
మాయావినశ్చ దైత్యేంద్రాస్తత్ర మంత్రో విధీయతాం || 3,26.16 ||

ఆపత్కాలేషు జేతవ్యా భండాద్యా దానవాధమాః |
కూటయుద్ధం న కుర్వంతి న విశంతి చమూమిమాం || 3,26.17 ||

తథా మహేంద్రశైలస్య కార్యం దక్షిణదేశతః |
శిబిరం బహువిస్తారం యోజనానాం శతావధి || 3,26.18 ||

వహ్లిప్రాకారవలయం రక్షణార్థం విధీయతాం |
అస్మత్సేనానివేశస్య ద్విషాం దర్పశమాయ చ || 3,26.19 ||

శతయోజనమాత్రస్తు మధ్యతేశః ప్రకల్ప్యతాం |
వహ్నిప్రాకారాచక్రస్య ద్వారందక్షిణతో భవేత్ || 3,26.20 ||

యతో దక్షిణదేశస్థం శూన్యకం విద్విషాం పురం |
ద్వారే చ బహవః కల్ప్యాః పరివారా ఉదాయుధాః || 3,26.21 ||

నిర్గచ్ఛతాం ప్రవిశతాం జనానాముపరోధకాః |
అనాలస్యా అనిద్రాశ్చ విధేయాః సతతోద్యతాః || 3,26.22 ||

ఏవం చ సతి దుష్టానాం కూటయుద్ధం చికీర్షితం |
అవేలాసు చ సంధ్యాసు మధ్యరాత్రిషు చ ద్విషాం |
అశక్యమేవ భవతి ప్రౌఢమాక్రమణం హఠాత్ || 3,26.23 ||

నో చేద్దురాశయా దైత్యా బహుమాయాపరిగ్రహాః |
పశ్యతోహరవత్సర్వం విలుఠంతి మహద్బలం || 3,26.24 ||

మంత్రిణ్యా దండనాథాయా ఇతి శ్రుత్వా వచస్తదా |
శుచిదంతరుచా ముక్తా వహంతీ లలితాబ్రవీత్ || 3,26.25 ||

భవతీనామయం మంత్రశ్చారుబుద్ధ్యా విచారితః |
అయం కుశలధీమార్గోనీతిరేషా సనాతనీ || 3,26.26 ||

స్వచక్రస్య పురో రక్షాం విధాయ దృఢసాధనైః |
పరచక్రాక్రమః కార్యో జిగీషద్భిర్మహాజనైః || 3,26.27 ||

ఇత్యుక్త్వా మంత్రిణీదండనాథే సా లలితేశ్వరీ |
జ్వాలామాలినికాం నిత్యామాహూయేదమువాచ హ || 3,26.28 ||

వత్సే త్వం వహ్నిరూపాసి జ్వాలామాలామయాకృతిః |
త్వయా విధీయతాం రక్షా బలస్యాస్య మహీయసః || 3,26.29 ||

శతయోజనవిస్తారం పరివృత్య మహీతలం |
త్రింశద్యోజనమున్నద్ధం జ్వాలాకారత్వమావ్రజ || 3,26.30 ||

ద్వారయోజనమాత్రం తు ముక్త్వాన్యత్ర జ్వలత్తనుః |
వహ్నిజ్వాలాత్వమాపన్నా సంరక్ష సకలం బలం || 3,26.31 ||

ఇత్యుక్త్వా మంత్రిణీదండనాథే సా లలితేశ్వరీ |
మహేంద్రోత్తరభూభాగం చలితుం చక్ర ఉద్యమం || 3,26.32 ||

సా చ నిత్యానిత్యమయీ జ్వలజ్జ్వా లామయాకృతిః |
చతుర్దశీతిథిమయీ తథేతి ప్రణనామ తాం || 3,26.33 ||

తయైవ పూర్వనిర్దిష్టం మహేంద్రోత్తరభూతలం |
కుండలీకృత్య జజ్వాలశాలరూపేణ సా పునః || 3,26.34 ||

నభోవలయజంబాలజ్వాలామాలామయాకృతిః |
బభాసే దండనాథాయా మంత్రినాథచమూరపి || 3,26.35 ||

అన్యా సామపి శక్తీనాం మహతీనాం మహద్బలం |
విశంకటోదరం సాలం ప్రవివేశ గతక్లమా || 3,26.36 ||

రాజచక్రరథేంద్రం తు మధ్యే సంస్థాప్య దండినీ |
వామపక్షే రథం స్వీయం దక్షిణే శ్యామలారథం || 3,26.37 ||

పశ్చాద్భాగే సంపదేశీం పురస్తాశ్చ హయాసనాం |
ఏవం సంవేశ్య పరితశ్చక్రరాజరథస్య చ || 3,26.38 ||

ద్వారే నివేశయామాస వింశత్యక్షౌహిణీయుతాం |
జ్వలద్దండాయుధోదగ్రాం స్తంభినీం నామ దేవతాం || 3,26.39 ||

యా దేవీ దండనాథాయా విఘ్నదేవీతి విశ్రుతా |
ఏవం సురక్షితం కృత్వా శిబిరం యోత్రిణీ తథా |
పూషణ్యుదితభూయిష్ఠే పునర్యుద్ధముపాశ్రయత్ || 3,26.40 ||

కృత్వా కిలకిలారావం తతః శక్తిమహాచమూః |
అగ్నిప్రాకారకద్వారాన్నిర్జగాం మహారవా || 3,26.41 ||

ఇత్థం సురక్షితం శ్రుత్వా లలితాశిబిరోదరం |
భూయః సంజ్వరమాపన్నః ప్రచండో భండదానవః || 3,26.42 ||

మంత్రయిత్వా పునస్తత్ర కుటిలాక్షపురోగమైః |
విషంగేణ విశుక్రేణాసమమాత్మసుతైరపి || 3,26.43 ||

ఏకౌఘస్య ప్రసారేణ యుద్ధం కర్తుం మహాబలః |
చతుర్బాహుముఖాన్పుత్రాంశ్చతుర్జలధిసన్నిభాన్ || 3,26.44 ||

చతురాన్యుద్ధకృత్యేషు సమాహూయ స దానవః |
ప్రేషయామాస యుద్ధాయ భండశ్చండక్రుధా జ్వలన్ || 3,26.45 ||

త్రింశత్సంఖ్యాశ్చ తత్పుత్రా మహాకాయా మహాబలాః |
తేషాం నామాని వక్ష్యామి సమాకర్ణయ కుంభజ || 3,26.46 ||

చతుర్బాహుశ్చకోరాక్షస్తృతీయస్తు చతుః శిరాః |
వజ్రఘోషశ్చోర్ధ్వకేశో మహాకాయో మహాహనుః || 3,26.47 ||

మఖశత్రుర్మఖస్కందీసింహఘోషః సిరాలకః |
లడునః పట్టసేనశ్చ పురాజిత్పూర్వమారకః || 3,26.48 ||

స్వర్గశత్రుః స్వర్గబలో దుర్గాఖ్యః స్వర్గకంటకః |
అతిమాయో బృహన్మాయ ఉపమాయశ్చ వీర్యవాన్ || 3,26.49 ||

ఇత్యేతే దుర్మదాః పుత్రా భండదైత్యస్య దుర్ద్ధియః |
పితుః సదృశదోర్వీర్యాః పితుః సదృశవిగ్రహాః || 3,26.50 ||

ఆగత్య భండచరణావభ్యవందత భక్తితః |
తానుద్వీక్ష్య ప్రసన్నాభ్యాం లోచనాభ్యాం స దానవః |
సగౌరవమిదం వాక్యం బభాషే కులఘాతకః || 3,26.51 ||

భో భో మదీయాస్తనయా భవతాం కః సమో భువి |
భవతామేవ సత్యేన జితం విశ్వం మయా పురా || 3,26.52 ||

శక్రస్యా గ్నేర్యమస్యాపి నిరృతేః పాశినస్తథా |
కచేషు కర్షణం కోపాత్కృతం యుష్మాభిరాహవే || 3,26.53 ||

అస్త్రాణ్యపి చ శస్త్రాణి జానీథ నిఖిలాన్యపి |
జాగ్రత్స్వేవ హీ యుష్మాసు కులభ్రంశోఽయమాగతః || 3,26.54 ||

మాయావినీ దులలితా కాచిత్స్త్రీ యుద్ధదుర్మదా |
బహుభిః స్వసమానాభిః స్త్రీభిర్యుక్తా హినస్తి నః || 3,26.55 ||

తదేనాం సమరేఽవశ్యమాత్మవశ్యాం విధాస్యథ |
జీవగ్రాహం చ సా గ్రాహ్యా భవద్భిర్జ్వలదాయుధైః || 3,26.56 ||

అప్రమేయప్రకోపాంధాన్యుష్మానేకాం స్త్రియం ప్రతి |
సంప్రేషణమనౌచిత్యం తథాప్యేష విధేః క్రమః || 3,26.57 ||

ఇమమేకం సహధ్వం చ శౌర్యకీతివిపర్యయం |
ఇత్యుక్త్వా భండదైత్యేంద్రస్తాన్ప్రహైషీద్రణం ప్రతి |
ద్విశతం చాక్షౌహిణీనాం తత్సహాయతయాహినోత్ || 3,26.58 ||

ద్విశత్యక్షౌహిణీసేనా ముఖ్యస్య తిలకాయితా |
బద్ధభ్రుకుటయః శస్త్రపాణయో నిర్యయుర్గృహాత్ || 3,26.59 ||

నిర్గమే భండపుత్రాణాం భూః ప్రకంపమలంబత |
ఉత్పాతా వివిధా జాతా విత్రస్తం చాభవజ్జగత్ || 3,26.60 ||

తాన్కుమారాన్మహాసత్త్వాంల్లాజవర్షైరవాకిరన్ |
విథీషు యానైశ్చలితాన్పౌరవృద్ధపురంధ్రయః || 3,26.61 ||

బందినో మాగధాశ్చైవ కుమారాణాం స్తుతిం వ్యధుః |
మంగలారార్తికం చక్రుర్ద్వారేద్వారే పురాంగనాః || 3,26.62 ||

భిద్యమానేవ వసుధా కృష్యమాణమివాబరం |
ఆసీత్తేషాం వినిర్యాణే ఘూర్ణమాన ఇవార్ణవః || 3,26.63 ||

ద్విశత్యక్షౌహిణీసేనాం గృహీత్వా భండసూనవః |
క్రోధోద్యద్భ్రుకుటీక్రూరవదనా నిర్యయుః పురాత్ || 3,26.64 ||

శక్తిసైన్యాని సర్వాణి భక్షయామః క్షణాద్రణే |
తేషామాయుధచక్రాణి చూర్ణయామః శితైశరైః || 3,26.65 ||

అగ్నిప్రాకారవలయం శమయామశ్చ రంహసా |
దుర్విదగ్ధాం తాం లలితాం బందీకుర్మశ్చ సర్వరం || 3,26.66 ||

ఇత్యన్యోన్యం ప్రవల్గంతో వీరభాషణఘోషణైః |
ఆసేదురగ్నిప్రాకారసమీపం భండసూనవః || 3,26.67 ||

యౌవనేన మదేనాంధా భూయసా రుద్ధదృష్టయః |
భ్రుకుటీకుటిలాశ్చక్రుః సింహనాదంమహాత్తరం || 3,26.68 ||

విదీర్ణమివ తేనాసీద్బ్రహ్మాండ చండిమస్పృశా |
ఉత్పాతవారిదోత్సృష్టఘోరనిర్ఘాతరంహసా || 3,26.69 ||

ఏతస్యాననుభూతస్య మహాశబ్దస్య డంబరః |
క్షోభయామాస శక్తీనాం శ్రవాంసి చ మనాంసి చ || 3,26.70 ||

ఆగత్య తే కలకలం చక్రుఃసార్ధం స్వసైనికైః |
వివిధాయుధసంపాతమూర్చ్ఛద్వైమానికచ్ఛటం || 3,26.71 ||

చతుర్బాహుమఖాన్భూత్వా భండదైత్యకుమారకాన్ |
ఆగతాన్యుద్ధకృత్యాయ బాలా కౌతూహలం దధే || 3,26.72 ||

కుమారీ లలితాదేవ్యాస్తస్యా నికటవాసినీ |
సమస్తశక్తిచక్రాణాం పూజ్య విక్రమశాలినీ || 3,26.73 ||

లలితాసదృశాకారా కుమారీ కోపమాదధే |
యా సదా నవవర్షేవ సర్వవిద్యామహాఖనిః || 3,26.74 ||

బాలారుణతనుః శ్రోణీశోణవర్ణవపుర్లతా |
మహారాజ్ఞీ పాదపీఠే నిత్యమాహితసంనిధిః || 3,26.75 ||

తస్యా బహిశ్చరాః ప్రాణా యా చతుర్థం విలోచనం |
తానాగతాన్భండసుతాన్సంహరిష్యామి సత్వరం || 3,26.76 ||

ఇతి నిశ్చిత్య బాలాంబా మహారాజ్ఞ్యై వ్యజిజ్ఞపత్ |
మాతర్భండమహాదైత్యసూనవో యోద్ధుమాగతాః || 3,26.77 ||

తైః సమం యోద్ధుమిచ్ఛామి కుమారిత్వాత్సకౌతుకా |
సఫురంతావివ మే బాహూ యుద్ధకండూయయానయా || 3,26.78 ||

క్రీడా మమైషా హంతవ్యా న భవత్యా నివారణైః |
అహం హి వాలికా నిత్యం క్రీడనేష్వనురాగిణీ || 3,26.79 ||

క్షణం రణక్రీడయా చ ప్రీతిం యాస్యామి చైతసా |
ఇతి విజ్ఞాపితా దేవీ ప్రత్యువాచ కుమారికాం || 3,26.80 ||

వత్సే త్వమతిమృద్వంగీ నవవర్షా నవక్రమా |
నవీనయుద్ధశిక్షా చ కుమారీ త్వం మమైకికా || 3,26.81 ||

త్వాం వినా క్షణమాత్రం మే న నిశ్వాసః ప్రవర్తతే |
మమోచ్ఛ్వసితమేవాసి న త్వం యాహి మహాహవం || 3,26.82 ||

దండినీ మంత్రిణీ చైవ శక్తయోఽన్యాశ్చ కోటిశః |
సంత్యేవ సమరే కర్తుం వత్సే త్వం కిం ప్రమాద్యసి || 3,26.83 ||

ఇతి శ్రీలలితాదేవ్యా నిరుద్ధాపి కుమారికా |
కౌమారకౌతుకావిష్టా పునర్యుద్ధమయాచత || 3,26.84 ||

సుదృఢం నిశ్చయం దృష్ట్వా తస్యాః శ్రీలలితాంబికా |
అనుజ్ఞాం కృతవత్యేవ గాఢమాశ్లిష్య బాహుభిః || 3,26.85 ||

స్వకీయకవచాదేకమాచ్ఛిద్య కవచం దదౌ |
స్వాయుధేభ్యశ్చాయుధాని వితీర్యవిససర్జ తాం || 3,26.86 ||

కర్ణీరథం మహారాజ్ఞ్యా చాపదండాత్సముద్ధృతం |
హంసయుగ్యశతైర్యుక్తమారురోహ కుమారికా || 3,26.87 ||

తస్యాం రణే ప్రవృత్తాయాం సర్వపర్వస్థదేవతాః |
బద్ధాంజలిపుటా నేముః ప్రధృతాసిపరంపరాః || 3,26.88 ||

తాభిః ప్రణమ్యమానా సా చక్రరాజరథోత్తమాత్ |
అవరుహ్య తలే సైన్యం వర్తమానమగాహత || 3,26.89 ||

తామాయాంతీమథో దృష్ట్వా కుమారీం కోపపాటలాం |
మంత్రిణీదండనాథే చ సభయే వాచమూచతుః || 3,26.90 ||

కిం భర్తృదారికే యుద్ధే వ్యవసాయః కృతస్త్వయా |
అకాండే కిం మహారాజ్ఞ్యా ప్రేషితాసి రణం ప్రతి || 3,26.91 ||

తదేతదుచితంనైవ వర్తమానేఽపి సైనికే |
త్వం మూర్తం జీవితమసి శ్రీదేవ్యా బాలికే యతః || 3,26.92 ||

నివర్తస్వ రణోత్సాహాత్ప్రణామస్తే విధీయతే |
ఇతి తాభ్యాం ప్రార్థితాపి ప్రాచలద్దృఢనిశ్చయా || 3,26.93 ||

అత్యంతం విస్మయావిష్టే మంత్రిణీదండనాయికే |
సహైవ తస్యా రక్షార్థం చేలతుః పార్శ్వయోర్ద్వయోః || 3,26.94 ||

అథాగ్నివరణద్వారా తాభ్యామనుగతా సతీ |
ప్రభూతసేనాయుక్తాభ్యాం నిర్జగామ కుమారికా || 3,26.95 ||

సనాథశక్తిసేనానాం సర్వాసామనుగృహ్ణతీ |
ప్రణామాంజలిజాలాని కర్ణీరథకృతాసనా || 3,26.96 ||

భండస్య తనయాందుష్టానభ్యద్రవదరిందమా |
తస్యాః ప్రాదేశికం సైన్యం కుమార్యా న హి విద్యతే || 3,26.97 ||

సర్వం హి లలితాసైన్యం తత్సైన్యం సమజాయత |
తతః ప్రవవృతే యుద్ధమత్యుద్ధతాపరాక్రమం || 3,26.98 ||

వవర్ష శరజాలాని దైత్యేంద్రేషు కుమారికా |
భండాసురకుమారైస్తైర్మహారాజ్ఞీకుమారికా |
యద్యుద్ధమతనోత్తత్తు స్పృహణీయం సురాసురైః || 3,26.99 ||

అత్యంతవిస్మితా దైత్యకుమారా నవవర్షిణీం |
కర్మీరథస్థామాలోక్య కిరంతీంశరమండలం || 3,26.100 ||

క్షణేక్షణే బాలికయా క్రియమాణం మహారణం |
వ్యజిజ్ఞపన్మహారాజ్ఞ్యై భ్రమంత్యః పరిచారికాః || 3,26.101 ||

మంత్రిణీదండనాథే చ న తాం విజహతూ రణే |
ప్రేక్షకత్వ మనుప్రాప్తే తృష్ణీమేవ బభూవతుః || 3,26.102 ||

సర్వేషాం దైత్యపుత్రాణామేకరూపా కుమారికా |
ప్రత్యేకభిన్నా దదృశే బింబమాలేవ భాస్వతః || 3,26.103 ||

సాయకైరగ్నిచూడాలైస్తేషాం మర్మాణి భిందతీ |
రక్తోత్పలమివ క్రోధసంరక్తం బిభ్రతీ ముఖం || 3,26.104 ||

ఆశ్చర్యం బ్రువతో వ్యోమ్ని పశ్యతాం త్రిదివౌకసాం |
సాధువాదైర్బహువిధైర్మత్రిణీదండనాథయోః || 3,26.105 ||

అర్చ్యమానా రణం చక్రే లఘుహస్తా కుమారికా |
ద్వితీయం యుద్ధదివసం సమస్తమపి సా రణే || 3,26.106 ||

ప్రకాశయామాస బలం లలితాదుహితా నిజం |
అస్త్రప్రత్యస్త్రమోక్షేణ తాన్సర్వానపి భిందతీ || 3,26.107 ||

నారాయణాస్త్రమోక్షేణ మహరాజ్ఞీకుమారికా |
ద్విశత్యక్షౌహిణీసైన్యం భస్మసాదకరోత్క్షణాత్ || 3,26.108 ||

అక్షౌహిణీనాం క్షయతః క్షణాత్కోపముపాగతాః |
ఆకృష్టగురుధన్వానస్తేఽపతన్నేకహేలయా || 3,26.109 ||

తతః కలకలే జాతే శక్తీనాం చ దివౌకసాం |
యుగపత్త్రింశతో బాణానసృజత్సా కుమారికా || 3,26.110 ||

హస్తలాఘవమాశ్రిత్య ముక్తైశ్చంద్రార్ధసాయకైః |
త్రింశతా త్రింశతో భండపుత్రాణా సాహతం శిరః || 3,26.111 ||

ఇతి భండస్య పుత్రేషు ప్రాప్తేషు యమసాదనం |
అత్యంతవిస్మయావిష్టా వబృషుః పుష్పమభ్రగాః || 3,26.112 ||

సా చ పుత్రీ మహారాజ్ఞ్యాః విధ్వస్తాసురమైనికా |
మంత్రిణీదండనాథాభ్యామాలింగ్యత భృశం ముదా || 3,26.113 ||

తస్యాః పరాక్రమోన్మేషైర్నృత్యంత్యోజయదాయిభిః |
శక్తయస్తుములం చక్రుః సాధువాదైర్జగత్త్రయం || 3,26.114 ||

సర్వాశ్చ శక్తిసేనాన్యో దండనాథాపురఃసరాః |
తదాశ్చర్యం మహారాజ్ఞ్యై నివేదయితుముద్గతాః || 3,26.115 ||

తాభిర్నివేద్యమానాని సా దేవీ లలితాంబికా |
పుత్రీభుజావదానాని శ్రుత్వా ప్రీతిం సమాయయౌ || 3,26.116 ||

సమస్తమపి తచ్చక్రం శక్తీనాం తత్పరాక్రమైః |
అదృష్టపూర్వైర్దేవేషు విస్మయస్య వశం గతం || 3,26.117 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండే మహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే భండపుత్రవధో నామ షడ్వింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s