హయగ్రీవ ఉవాచ
చింతామణిగృహస్యాగ్నిదిగ్భాగే కుందమానకం |
యోజనాయామవిస్తారం యోజనోచ్ఛాసచాతకం || 3,36.1 ||

తత్ర జ్వలతి చిద్వహ్నిః సుధాధారాశతార్చితః |
పరమైశ్వర్యజనకః పావనో లలితాజ్ఞయా || 3,36.2 ||

అనింధనో మహాజ్వాలః సుధయా తర్పితాకృతిః |
కంకోలీపల్లవచ్ఛాయస్తత్ర జ్వలతి చిచ్ఛిఖీ || 3,36.3 ||

తత్ర హోత్రీ మహాదేవీ హోతా కామేశ్వరః పరః |
ఉభౌ తౌ నిత్యహోతారౌ రక్షతః సకలం జగత్ || 3,36.4 ||

అనుత్తరపరాధీనా లలితా సంప్రవర్తితా |
లలితాచోదితః కామః శంకరేణ ప్రవర్తితః || 3,36.5 ||

చింతామణిగృహేంద్రస్య రక్షోభాగేంబుజాటవౌ || 3,36.6 ||

చక్రరాజరథశ్రేష్ఠస్తిష్ఠత్యున్నతవిగ్రహః |
నవభిః పర్వభిర్యుక్తః సర్వరత్నమయాకృతిః || 3,36.7 ||

చతుర్యోజనవిస్తారో దశయోజనమున్నతః |
యథోత్తరే హ్రాసయుక్తః స్థూలతః కూబరోజ్జ్వలః || 3,36.8 ||

చతుర్వేదమహాచక్రః పురుషార్థమహాహయః |
తత్త్వైరు పచరద్భిశ్చ చామరైరభిమండితః || 3,36.9 ||

పూర్వోక్తలక్షణైర్యుక్తో ముక్తాచ్ఛత్రేణ శోభితః |
భండాసురమహాయుద్ధే కృతసాహసికక్రియః || 3,36.10 ||

వర్తతే రథమూర్ధన్యః శ్రీదేవ్యాసనపాటితః |
చింతామణిగృహేంద్రస్య వాయుభాగేంబుజాటవౌ || 3,36.11 ||

గేయచక్రరథేంద్రస్తు మంత్రిణ్యాః ప్రాంతతిష్ఠతి |
చింతామణిగృహేంద్రస్య రుద్రభాగేంబుజాటవౌ || 3,36.12 ||

వల్లభో దండనాథాయాః కిరిచక్రే మహారథః |
ఏతద్రథత్రయం సర్వక్షేత్రశ్రీపురపక్తిషు |
సమానమేవ విజ్ఞేయమంగస్థా దేవతా యథా || 3,36.13 ||

ఆనలం కుండమాగ్నేయే యత్తిష్ఠతి సదా జ్వలత్ |
తప్తమేతత్తు గాయత్రీ తప్తం స్యాద భయంకరం || 3,36.14 ||

ఘృణిసూర్యస్తు తత్పశ్చాదోంకారస్య చ మందిరం |
దేవీ తురీయగాయత్రీ చక్షుష్మత్యపి తాపస || 3,36.15 ||

అథ గంధర్వరాజశ్చ పరిషద్రుద్ర ఏవ చ |
తారాంబికా భగవతీ తత్పశ్చాద్భాగతః స్థితాః || 3,36.16 ||

చింతామణిగృహేంద్రస్య రక్షోభాగం సమాశ్రితః |
నామత్రయ పహామంత్రవాచ్యోఽస్తి భగవాన్హరిః || 3,36.17 ||

మహాగణపతిస్తస్యోత్తరసంశ్రితకేతనః |
పంచాక్షరీమంత్రవాచ్యస్తస్య చాప్యుత్తరే శివః || 3,36.18 ||

అథ మృత్యుంజయేశశ్చ వాచ్యర్త్ర్యక్షరమాత్రతః |
సరస్వతీ ధారణాఖ్యా హ్యస్య చోత్తరవాసినీ || 3,36.19 ||

అకారాదిక్షకారాంతవర్ణమూర్తేస్తు మందిరం |
మాతృకాయా ఉత్తరతస్తస్యాం వింధ్యనిషూదన || 3,36.20 ||

ఉత్తరే సంపదేశీ వై కాలసంకర్షణీ తథా |
శ్రీమహాశంభునాథా చ దేవ్యావిర్భావకారణం || 3,36.21 ||

శ్రీః పరాంబా చ విశదజ్యోత్స్నా నిర్మలవిగ్రహా |
ఉత్తరోత్తరమేతాస్తు దేవతాః కృతమందిరాః || 3,36.22 ||

బాలాచైవాన్నపూర్ణా చ హయారూఢా తథైవ చ |
శ్రీపాదుకాచతస్రస్తదుత్తరోత్తరమందిరాః || 3,36.23 ||

చింతామణిగృహేంద్రస్య వాయవ్యవసుధాదితః |
మహాపద్మాటవౌ త్వన్యా దేవతాః కృతమందిరాః || 3,36.24 ||

ఉన్మత్తభైరవీ చైవ స్వప్నవారాహికా పరా |
తిరస్కరణికాంబా చ తథాన్యా పంచమీ పరా || 3,36.25 ||

యథాపూర్వం కృతగృహా ఏతా దేవ్యో మహోదయాః |
శ్రీపూర్తిశ్చ మహాదేవీ శ్రీమహాపాదుకాపి చ || 3,36.26 ||

యథాపూర్వం కృతగృహే ద్వే ఏతే దేవతోత్తమే |
శంకరేణ షడామ్నాయసాగరే ప్రతిపాదితాః |
యా విద్యాస్తాః సమస్తాశ్చ మహాపద్మాటవీస్థలే || 3,36.27 ||

ఇత్థం శ్రీరశ్మిమాలాయా మణికౢప్తా గహాగృహాః |
ఉచ్చధ్వజా ఉచ్చశాలాస్ససోపానాస్తపోధన || 3,36.28 ||

చింతామణిగృహేంద్రస్య పూర్వద్వారే సముద్రప |
దక్షిణే పార్శ్వభాగేతు మంత్రినాథాగృహం మహత్ || 3,36.29 ||

వామభాగే దండనాథాభవనం రత్ననిర్మితం |
బ్రహ్మవిష్ణుమహేశానామర్ధ్యస్థానమ్య పూర్వతః || 3,36.30 ||

భవనం దీపితాశేషదిక్చక్రం రత్నరశ్మిభిః |
సమస్తా దేవతా ఏతా లలితాభక్తినిర్భరాః |
లలితామంత్రజాప్యాశ్చ శ్రీదేవీం సముపాసతే || 3,36.31 ||

పూర్వోక్త మర్ధ్యస్థానం చ పూర్వోక్తం చార్ధ్యకల్పనం |
యామ్యద్వారప్రభృతిషు సర్వేష్వపి సమం స్మృతం || 3,36.32 ||

అథ చింతామణిగృహం వక్ష్యే శృణు మహామునే |
తచ్ఛ్రీపట్టనమధ్యస్థం యోజనద్వయవిస్మృతం || 3,36.33 ||

తస్య చింతామణిభయీ భిత్తిః కోశసువిస్తృతా |
చింతామణిశిలాభిశ్చ చ్ఛాదినీభిస్తథోపరి || 3,36.34 ||

సంవృతా కూటరూపేణ తత్రతత్ర సమున్నతా |
గృహభిత్తిస్తథోన్నమ్రా చతుర్యోజనమానతః || 3,36.35 ||

వింశతిర్యోజనం తస్యాశ్చోన్నమ్రా భూమిరుచ్యతే |
తతోర్ధ్వం హ్రాససంయుక్తం స్థౌల్యత్రిముకుటోజ్జ్వలా || 3,36.36 ||

తాని చేచ్ఛాక్రియాజ్ఞానరూపాణి ముకుటాన్యృషే |
సదా దేదీప్యమానాని చింతామణిమయాన్యపి || 3,36.37 ||

చింతామణిగృహే సర్వం చింతామణిమయం స్మృతం |
యస్య ద్వారాణి చత్వారి క్రోశార్ధాయామభాంజి చ || 3,36.38 ||

క్రోశార్ద్ధార్ద్ధం చ విస్తారో ద్వారాణాం కథితో మునే |
ద్వారేషు సర్వేషు పునశ్చింతామణిగృహాంతరే || 3,36.39 ||

పిహితా లలితా దేవ్యా మూతర్లోహితసింధువత్ |
తరుణార్కసహస్రాభా చంద్రవచ్ఛీతలా హ్యపి |
ముహుః ప్రవాహరూపేణ ప్రసరంతీ మహామునే || 3,36.40 ||

పూర్వామ్నాయ మయం చైవ పూర్వద్వారం ప్రకీర్తితం |
దక్షిణద్వారదేశస్తు దక్షిణామ్నాయలక్షణః || 3,36.41 ||

పశ్చిమద్వారదేశస్తు పశ్చిమామ్నాయలక్షణః |
ఉత్తరద్వారదేశః స్యాదుత్తరామ్నాయలక్షణః || 3,36.42 ||

గృహరాజస్యాంతరాలే భిత్తౌ ఖచితదండకాః |
రత్నప్రదీపా భాస్వంతః కోట్యర్కసదృశత్విషః |
పరితస్తత్ర వర్తంతే భాసయంతో గృహాంతరం || 3,36.43 ||

చింతామణిగృహస్యాస్య మధ్యస్థానే మహీయసి |
అత్యుచ్చైర్వేదికాభాగే బిందుచక్రం మహాత్తరం || 3,36.44 ||

చింతారత్నగృహోత్తుంగభింత్తేర్బిందోశ్చ మధ్యభూః |
భిత్తిః క్రోశం పరిత్యజ్య క్రోశత్రయముదాహృతం || 3,36.45 ||

తత్ర క్రోశత్రయస్థానే హ్యణిమాద్యాత్మరోచిషా |
క్రోశత్రయం సమస్తం తద్ధస్తసంఖ్యాప్రకారతః |
చతుర్వింశతిసాహస్రహస్తైః సంమితముచ్యతే || 3,36.46 ||

బిందుపీఠేశపర్యమ్తం చతుర్దశవిభేదతః |
అంతరే భేదితే జాతే హస్తసంఖ్యా మయోచ్యతే || 3,36.47 ||

పద్మాటవీస్థలాచ్చింతామణివేశ్మాంతరం మునే |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం తత్ర స్యురణిమాదయః || 3,36.48 ||

అణిమాంతరవిస్తారశ్చతుర్నల్వసమన్వితః |
కిష్కుశ్చతుఃశతీ నల్వకిష్కుర్హస్త ఉదీర్యతే || 3,36.49 ||

తత్రాంతరేఽణిమాద్యాస్తు పూర్వాదికృతమందిరాః |
అణిమా మహిమా చైవ లఘిమా గరిమా తథా || 3,36.50 ||

ఈశిత్వం చ వశిత్వం చ ప్రాకామ్యం ముక్తిరేవ చ |
ఇచ్ఛా ప్రాప్తిః సర్వకామేత్యేతాః సిద్ధయ ఉత్తమాః || 3,36.51 ||

రససిద్ధిర్మోక్షసిద్ధిర్బలసిద్ధిస్తథైవ చ |
ఖడ్గసిద్ధిః పాదుకాయా సిద్ధిరంజనసిద్ధికః || 3,36.52 ||

వాక్సిద్ధిర్లోకసిద్ధిశ్చ దేహసిద్ధిరనంతరం |
ఏతా అష్టౌ సిద్ధయస్తు బహ్వ్యోఽన్యా యోగిసంమతాః || 3,36.53 ||

తత్రాంతరే తు పరితః సేవతే పరమేశ్వరీం |
కోటిశః సిద్ధయస్తస్మిన్నణిమాద్యంతరే మునే || 3,36.54 ||

నవలావణ్యసంపూర్ణాః స్మయమానముఖాంబుజాః |
జ్వలచ్చింతామణి కరాః మదా షోడశవర్షికాః |
అత్యుదారప్రకృతయః ఖేలంతి మదవిహ్వలాః || 3,36.55 ||

తస్యాణిమాద్యంతరస్యోపరిష్టాత్సుమనోహరం |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం || 3,36.56 ||

చతుర్దిక్షు చ సోపానపంక్తిభిః సుమనోహరం |
బ్రహ్మాద్యంబరధిష్ణ్యం స్యాత్తత్రదేవీః స్థితాః శృణు || 3,36.57 ||

బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైవ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా |
వారాహీ చైవ మాహేంద్రీ చాముండాప్యథ సప్తమీ |
మహాలక్ష్మీరష్టమీ తు తత్రైతాః కృతమందిరాః || 3,36.58 ||

నానావిధాయుధాఢ్యాశ్చ నానాశక్తిపరిచ్ఛదాః |
పూర్వాదిదిశమారభ్య ప్రాదక్షిణ్యకృతాలయాః || 3,36.59 ||

అథ బ్రాహ్యంతరా తస్యోపరిష్టాత్కుంభసంభవ |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
ముద్రాంతరమితి త్రైధం తత్ర ముద్రాః కృతాలయాః || 3,36.60 ||

సంక్షోభద్రావణాకర్షవశ్యోన్మాదమహాంకుశాః |
ఖేచరీ బీజయోన్యాఖ్యా త్రిఖండా దశమీ పునః || 3,36.61 ||

పూర్వాదిదిశమారభ్య ముద్రా ఏతాః ప్రతిష్ఠితాః |
అత్యంతసుందరాకారా నవయౌవనవిహ్వలాః || 3,36.62 ||

కాంతిభిః కమనీయాభిః పూరయంత్యో గృహాంతరం |
సేవంతే మునిశార్దూల లలితాపరమేశ్వరీం || 3,36.63 ||

అంతరం త్రయమేతత్తు చక్రం త్రైలోక్యమోహనం |
ఏతస్మింఛక్తయో యాసు తా ఉక్తాః ప్రకటాభిధాః || 3,36.64 ||

ఏతసాం సమధిష్ఠాత్రీ త్రిపురా చక్రనాయికా |
తచ్చక్రపాలనకరీ ముద్రాసంక్షోభణాత్మికా || 3,36.65 ||

అథ ముద్రాంతరస్యోర్ధ్వం ప్రోక్తా నిత్యాకలాం తరం |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
పర్వతశ్చైవ సోపానముత్తరోత్తరమిష్యతే || 3,36.66 ||

నిత్యాకలాంతరే తస్మిన్కామాకర్షణికాసుఖాః |
పరితః కృతసంస్థానాః షోడశేందుకలాత్మికాః || 3,36.67 ||

తర్పయంత్యో దిశాం చక్రం సుధాస్యందైః సుశీతలైః |
తాసాం నామాని మత్తస్త్వమవధారయ కుంభజ || 3,36.68 ||

కామాకర్షిణికా నిత్యా బుద్ధ్యాకర్షణికాపరా |
రసాకర్షణికా నిత్యా గంధాకర్షణికా కలా || 3,36.69 ||

చిత్తాకర్షణికా నిత్యా ధైర్యాకర్షణికా కలా |
స్మృత్యాకర్షణికా నిత్యా నామాకర్షణికా కలా || 3,36.70 ||

బీజాకర్షణికా నిత్యా చార్థాకర్షణికా కలా |
అమృతాకర్షణీ చాన్యా శరీరాకర్షణీ కలా || 3,36.71 ||

ఏతాస్తు గుప్తయోగిన్యస్త్రిపురేశీ తు చక్రిణీ |
సర్వాశాపూరికాభిఖ్యా చక్రాధిష్ఠానదేవతా || 3,36.72 ||

ఏతచ్చక్రే పాలికా తు ముద్రా ద్రావిణికాభిధా |
నిత్యా కలాంతరాదూర్ధ్వం ధిష్ణ్య మత్యంతసుందరం || 3,36.73 ||

హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
ప్రాగ్వత్సోపానసంయుక్తం సర్వసంక్షోభణాభిధం || 3,36.74 ||

తత్రాష్టౌ శక్తయస్తీవ్రా మదారుణవిలోచనాః |
నవతారుణ్యమచ్చాశ్చ సేవంతే పరమేశ్వరీం || 3,36.75 ||

కుసుమా మేఖలా చైవ మదనా మదనాతురా |
రేఖా వేగిన్యంకుశా చ మాలిన్యష్టౌ చ శక్తయః || 3,36.76 ||

కోటిశస్తత్పరీవారః శక్తయోఽనంగపూర్వికాః |
సర్వసంక్షోభమిదం చక్రం తదధిదేవతా || 3,36.77 ||

సుందరీ నామ విజ్ఞేయా నామ్నా గుప్తతరాపి సా |
తచ్చక్రపాలనకరీ ముద్రాకర్షణికా స్మృతా || 3,36.78 ||

అనంగశక్త్యంతరస్యోపరిష్టాత్కుంభసంభవ |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
సంక్షోభిణ్యాద్యంతరం స్యాత్సర్వసౌభాగ్యదాయకం || 3,36.79 ||

సర్వసంక్షోభిణీముఖ్యాస్తత్ర శక్తయ ఉద్ధతాః |
చతుర్దశ వసంత్యేవ తాసాం నామాని మచ్ఛృణు || 3,36.80 ||

సర్వసంక్షోభిణీ శక్తిః సర్వవిద్రావిణీ తథా |
సర్వాకర్షణికా శాక్తిః సర్వాహ్లాదనికా తథా || 3,36.81 ||

సర్వసంమోహినీ శక్తిః సర్వస్తంభనశక్తికా |
సర్వజృంభిణికా శక్తిస్తథా సర్వవశంకరీ || 3,36.82 ||

సర్వరంజనశక్తిశ్చ సర్వోన్మాదనిశక్తికా |
సర్వార్థసాధికా శక్తిః సర్వసంపత్తిపూరిణీ || 3,36.83 ||

సర్వమంత్రమయీ శక్తిః సర్వద్వంద్వక్షయంకరీ |
ఏతాశ్చ సంప్రదాయాఖ్యాశ్చక్రిణీపురవాసినీః || 3,36.84 ||

ముద్రాశ్చ సర్వవశ్యాఖ్యాస్తచ్చక్రే రక్షికా మతాః |
కోటిశః శక్తయస్తత్ర తాసాం కింకర్య్య ఉద్ధృతాః || 3,36.85 ||

సంక్షోభిణ్యాద్యంతరస్యోపరిష్టాత్కుంభసంభవ |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
సర్వసిద్ధాదికానాం తు మందిరం విష్ట్యముచ్యతే || 3,36.86 ||

సర్వసిద్ధిప్రదా చైవ సర్వసంపత్ప్రదా తథా |
సర్వప్రియంకరీ దేవీ సర్వమంగలకారిణీ || 3,36.87 ||

సర్వకామప్రదా దేవీ సర్వదుఃఖవిమోచనీ |
సర్వమృత్యుప్రశమినీ సర్వవిఘ్ననివారిణీ || 3,36.88 ||

సర్వాంగసుందరీ దేవీ సర్వసౌభాగ్యదాయినీ |
ఏతా దేవ్యః కలోత్కీర్ణా యోగిన్యో నామతః స్మృతాః || 3,36.89 ||

చక్రిణీ శ్రీశ్చ విజ్ఞేయా చక్రం సర్వార్థసాధకం |
సర్వోన్మాదనముద్రాశ్చ చక్రస్య పరిపాలికాః || 3,36.90 ||

సర్వసిద్ధ్యాద్యంతరస్యోపరిష్టాత్కుంభసంభవ |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం || 3,36.91 ||

సర్వజ్ఞాద్యంతరం నామ్నా సర్వరక్షాకరం స్మృతం |
చక్రం మహత్తరం దివ్యం సర్వజ్ఞాద్యాః ప్రకీర్తితాః || 3,36.92 ||

సర్వజ్ఞా సర్వశక్తిశ్చ సర్వైశ్వర్యప్రదాయినీ |
సర్వజ్ఞానమయీ దేవీ సర్వవ్యాధివినాశినీ || 3,36.93 ||

సర్వాధారస్వరూపా చ సర్వపాపహరీ తథా |
సర్వానందమయీ దేవీ సర్వరక్షాస్వరూపిణీ || 3,36.94 ||

సర్వేప్సితప్రదా చైతా నిర్గర్వా యోగినీశ్వరాః || 3,36.95 ||

మాలినీ చక్రిణీ ప్రోక్తా ముద్రా సర్వమహాంకుశా |
ఇతి చింతామణి గృహే సర్వజ్ఞాద్యంతరావధి |
చక్రాణి కానిచిత్ప్రోక్తాన్యన్యాన్యపి మునే శృణు || 3,36.96 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే చింతామణిగృహాంతరకథనం నామ షట్త్రింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s