అగస్త్య ఉవాచ
షోడశావరణం చక్రం కిం తద్రుద్రాధిదైవతం |
తత్ర స్థితాశ్చ రుద్రాః కే కేన నామ్నా ప్రకీర్తితాః || 3,34.1 ||

కేష్వావరణబింబేషు కిన్నామానో వసంతి తే |
యౌగికం రౌఢికం నామ తేషాం బ్రూహి కృపానిధే || 3,34.2 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
తత్ర రుద్రా లయః ప్రోక్తో ముక్తాజాలకనిర్మితః |
పంచయోజనవిస్తారస్తత్సంఖ్యాయామశోభితః || 3,34.3 ||

షోడశావరణైర్యుక్తో మధ్యపీఠమనోహరః |
మధ్యపీఠే మహారుద్రో జ్వలన్మన్యుస్త్రిలోచనః || 3,34.4 ||

సచ్చకార్ముకహస్తశ్చ సర్వదా వర్తతే మునే |
త్రికోణే కథితా రుద్రాస్త్రయ ఏవ ఘటోద్భవ || 3,34.5 ||

హిరణ్య బాహుః సేనానీర్దిశాంపతిరథాపరః || 3,34.6 ||

వృక్షాశ్చ హరికేశాశ్చ తథా పశుపతిః పరః |
శష్పింజరస్త్విషీమాంశ్చ పథీనాం పతిరేవ చ || 3,34.7 ||

ఏతే షట్కోణగాః కిం చ బభ్రుశాస్త్వష్టకోణకే |
వివ్యాధ్యన్నపతిశ్చైవ హరికేశోపవీతినౌ || 3,34.8 ||

పుష్టానాం పతిరప్యన్యో భవో హేతిస్తథైవ చ |
దశాపత్రే త్వావరణే ప్రథమో జగతాం పతిః || 3,34.9 ||

రుద్రాతతావినౌ క్షేత్రపతిః సూతస్తథాపరః |
అహం త్వన్యో వనపతీ రోహితః స్థపతిస్తథా || 3,34.10 ||

వృక్షాణాం పతిరప్యన్యశ్చైతే సజ్జశరాసనాః |
మంత్రీ చ వాణిజశ్చైవ తథా కక్షపతిః పరః || 3,34.11 ||

భవంతిస్తు చతుర్థః స్యాత్పంచమో వారివస్తతః |
ఓషధీనాం పతిశ్చైవ షష్ఠః కలశసంభవ || 3,34.12 ||

ఉచ్చైర్ఘోషాక్రందయంతౌ పతీనాం చ పతిస్తథా |
కృత్స్నవీతశ్చ ధావంశ్చ సత్త్వానాం పతిరేవ చ || 3,34.13 ||

ఏతే ద్వాదశ పత్రస్థాః పంచమావరణస్థితాః |
సహమానశ్చ నిర్వ్యాధిరవ్యాధీనాం పతిస్తథా || 3,34.14 ||

కకుభశ్చ నిషంగీ చ స్తేనానాం చ పతిస్తథా |
నిచేరుశ్చేతి విజ్ఞేయాః షష్ఠావరణదేవతాః || 3,34.15 ||

అధః పరిచరోఽరణ్యః పతిః కిం చ సృకావిషః |
జిఘాంసంతో ముష్ణతాం చ పతయః కుంభసంభవ || 3,34.16 ||

అసీమంతశ్చ సుప్రాజ్ఞస్తథా నక్తంచరో మునే |
ప్రకృతీనాం పతిశ్చైవ ఉష్ణీషీ చ గిరేశ్చరః || 3,34.17 ||

కులుంచానాం పతిశ్చైవేషుమంతః కలశోద్భవ |
ధన్వావిదశ్చాతన్వానప్రతిపూర్వదధానకాః || 3,34.18 ||

ఆయచ్ఛతః షోడశైతే షోడశారనివాసినః |
విసృజంతస్తథాస్యంతో విధ్యంతశ్చాపి సింధుప || 3,34.19 ||

ఆసీనాశ్చ శయానాశ్చ యంతో జాగ్రత ఏవ చ |
తిష్ఠంతశ్చైవ ధావంతః సభ్యాశ్చైవ సమాధిపాః || 3,34.20 ||

అశ్వాశ్చైవాశ్వపతయ అవ్యాధిన్యస్తథైవ చ |
వివిధ్యంతో గణాధ్యక్షా బృహంతో వింధ్యమర్ద్దన || 3,34.21 ||

గృత్సశ్చాష్టాదశవిధా దేవతా అష్టమావృతౌ |
అథ గృత్సాధిపతయో వ్రాతా వ్రాతాధిపాస్తథా || 3,34.22 ||

గణాశ్చ గణపాశ్చైవ విశ్వరుపా విరూపకాః |
మహాంతః క్షుల్లకాశ్చైవ రథినశ్చారథాః పరే || 3,34.23 ||

రథాశ్చ రథపత్త్యాఖ్యాః సేనాః సేనాన్య ఏవ చ |
క్షత్తారః సంగ్రహీ తారస్తక్షాణో రథకారకాః || 3,34.24 ||

కులాలశ్చేతి రుద్రాస్తే నవమావృతిదేవతాః |
కర్మారాశ్చైవ పుంజిష్ఠా నిషాదాశ్చేషుకృద్గణాః || 3,34.25 ||

ధన్వకారా మృగయవః శ్వనయః శ్వాన ఏవ చ |
అశ్వాశ్చైవశ్వపతయో భవో రుద్రో ఘటోద్భవ || 3,34.26 ||

శర్వః పశుపతిర్నీలగ్రీవశ్చ శితికంఠకః |
కపర్దీ వ్యుప్తకేశశ్చ సహస్రక్షస్తథాపరః || 3,34.27 ||

శతధన్వా చ గిరిశః శిపివిష్టశ్చ కుంభజ |
మీఢుష్టమ ఇతి ప్రోక్తా రుద్రా దశమశాలగాః || 3,34.28 ||

అథైకాదశచక్రస్థా ఇషుమద్ధ్రస్వవామనాః |
బృహంశ్చ వర్షీయాం శ్చైవ వృద్ధః సమృద్ధినా సహ || 3,34.29 ||

అగ్ర్యః ప్రథమ ఆశుశ్చాజిరోన్యః శీఘ్రశిభ్యకౌ |
ఉర్మ్యావస్వన్యరుద్రౌ చ స్రోతస్యో దివ్య ఏవ చ || 3,34.30 ||

జ్యేష్ఠశ్చైవ కనిష్ఠశ్చ పూర్వజావరజౌ తథా |
మధ్యమశ్చావగమ్యశ్చ జఘన్యశ్చ ఘటోద్భవ || 3,34.31 ||

చతుర్వింశతిరాఖ్యాతా ఏతే రుద్రా మహాబలాః |
అథ బుధ్న్యః సోమ్యరుద్రః ప్రతిసర్పకయామ్యకౌ || 3,34.32 ||

క్షేమ్యోవోచవఖల్యశ్చ తతః శ్లోక్యావసాన్యకౌ |
వన్యః కక్ష్యః శ్రవశ్చైవ తతోఽన్యస్తు ప్రతిశ్రవః || 3,34.33 ||

ఆశుషేణశ్చాశురథః శూరశ్చ తపసాం నిధే |
అవభిందశ్చ వర్మీ చ వరూథీ బిల్మినా సహ || 3,34.34 ||

కవచీ చ శ్రుతశ్చైవ సేనో దుందుభ్య ఏవ చ |
ఆహనన్యశ్చ ధృష్ణుశ్చ తే చ షడ్వింశతిః స్మృతాః |
ద్వాదశావరణస్థాస్తే మహాకాయా మహాబలాః || 3,34.35 ||

ప్రభృశాశ్చైవ దూతాశ్చ ప్రహితాశ్చ నిపంగిణః |
అన్యస్త్విషుధిమానన్యస్తక్ష్ణేషుశ్చ తథా యుధి || 3,34.36 ||

స్వాయుధశ్చ సుధన్వా చ స్తుత్యః పథ్యశ్చ కుంభజ |
కాప్యో నాఢ్యస్తథా సూధః సరస్యో వింధ్యమర్దన || 3,34.37 ||

తతశ్చాన్యో నాధమానో వేశంతః కుప్య ఏవ చ |
అవధవర్ష్యోఽవర్ష్యశ్చ మేధ్యో విద్యుత్య ఏవ చ || 3,34.38 ||

ఇధ్ర్యాతప్యౌ తథా వాత్యౌ రేష్మ్యశ్చైవ తథాపరః |
వాస్తవ్యో వాస్తుపశ్చైవ సోమశ్చేతి మహాబలాః || 3,34.39 ||

త్రయోదశావరణగాంఛృణు రుద్రాంశ్చ తాన్మునే |
రుద్రస్తామ్రారుణః శంగస్తథా పశుపతిర్మునే || 3,34.40 ||

ఉగ్రో భీమస్తథైవాగ్రేవధదూరేవధావపి |
హంతా చైవ హనీయాంశ్చ వృషశ్చ హరికేశకః || 3,34.41 ||

తారః శంభుర్మయోభూశ్చ శంకరశ్చ మయస్కరః |
శివః శివతరశ్చైవ తీర్థ్యః కుల్యస్తథైవ చ |
పార్యోఽపార్యః ప్రతరణస్తథా చోత్తరణో మునే || 3,34.42 ||

ఆతర్యశ్చ తథా లభ్యః షష్ఠః ఫేన్యస్తథైవ చ |
చతుర్దశావరణకే కథితా రుద్రదేవతాః || 3,34.43 ||

సికత్యశ్చ ప్రవాహ్యశ్చ తథేరిణ్యస్తపోనిధే |
ప్రపథ్యః కింశిలశ్చైవ క్షయణస్తదనంతరం || 3,34.44 ||

కపర్దీ చ పులస్త్యంశ్చ గోష్ఠ్యో గృహ్యస్తథైవ చ |
తల్పయో గేహ్య స్తథా కాట్యో గహ్వరేష్ఠోరుదీపకః || 3,34.45 ||

నివేష్ట్యశ్చాపి పాంతవ్యో రథన్యః శుక్య ఏవ చ |
హరీత్యలోథా లోప్యాశ్చ ఉర్య్యసూర్మ్యై తథా మునే || 3,34.46 ||

పయేయశ్చ పర్ణశశ్చ తథా వగురమాణకః |
అభిఘ్ననాశిదుశ్చైవ ప్రఖిదన కిరికాస్తథా || 3,34.47 ||

దేవానాం హృదయశ్చైవ ద్వాత్రింశద్రుద్రదేవతాః |
వర్తతే సాయుధాః ప్రాజ్ఞ నిత్యం పంచాదశావృతౌ || 3,34.48 ||

షోడశే త్వావరణకే పూర్వాదిద్వారవర్తినః |
విక్షిణత్కావిచిన్వత్కాస్తథా నిర్హతనామకాః || 3,34.49 ||

ఆమీవక్తాశ్చ నిష్టప్తా మహారుద్రముపాసతే |
ఇతి షోడశశాలేషు స్థితై రుద్రైః సహస్రశః || 3,34.50 ||

సేవితస్తు మహారుద్రో లలితాజ్ఞాప్రవర్తకః |
వర్తతే జగతామృద్ధ్యై ముక్తాశాలేశకోణకే || 3,34.51 ||

శతరుద్రియసంఖ్యాతా ఏతే రుద్రా మహాబలాః |
లలితాభక్తిమంపన్నాన్పాలయంతి దివానిశం |
అభక్తాంల్లరితాదేవ్యాః ప్రత్యూహైర్యోజయంత్యమీ || 3,34.52 ||

ఇత్థం శక్రాదిదిక్పాలా సుక్తాశాలం సమాశ్రితాః |
లలితాపరమేశ్వర్యాః సేవామేవ వితన్వతే || 3,34.53 ||

అథ ముక్తాఖ్యశాలస్యాంతరే మారుతయోజనే |
శాలోమారకతాభిఖ్యశ్చతుర్యోజనముచ్ఛ్రితః || 3,34.54 ||

పూర్వవద్గోపురాదీనా సంస్థానైశ్చ సుశోభితః |
తత్ర శ్రీదండనాథాయా దహనాదివిదిగ్గతాః || 3,34.55 ||

చత్వారో నిలయాః ప్రోక్తా మంత్రిణీగృహవిస్తరాః |
గీతిచక్రరథేంద్రస్య యాః పర్వాణి సమాశ్రితాః || 3,34.56 ||

భండాసురమహాయుద్ధే తా దేవ్యస్తత్ర జాగ్రతి |
సర్వాః స్థల్యో మరకతశ్రేణిభిః ఖచితాః శుభాః || 3,34.57 ||

హేమతాలవనాఢ్యాశ్చ సర్వవస్తుసమాకులాః |
తత్రదేవ్యః సమస్తాశ్చ దండనాథాసమశ్రియః || 3,34.58 ||

హలోద్ధర్ణహలాద్ధర్ణముసలాః సంచరంత్యపి |
సంఖ్యాతీతాస్తాలవృక్షా నవస్వర్ణవిచిత్రితాః || 3,34.59 ||

యోజనాయతకాండాశ్చ దలైర్యుక్తా విశంకటైః |
హేమత్వచోఽతిసుస్నిగ్ధాః సచ్ఛాయాః ఫలభంగురాః || 3,34.60 ||

ఆమూలాగ్రం లంబమానాస్తాలా హాలాఘటాకులాః |
వర్తంతే దండనాథాయాః ప్రీత్యర్థం శిల్పిభిః కృతాః || 3,34.61 ||

తం చ తాలరసాపూరం పీత్వాపీత్వా మదాకులాః |
జృంభిణ్యాద్యాశ్చక్రదేవ్యో హేతుకాద్యాశ్చ భైరవాః || 3,34.62 ||

సప్తనిగ్రహదేవ్యశ్చ నృత్యంతి మదవిహ్వలాః |
చతుర్విదిక్షు దండిన్యా యత్రయత్ర మహాదృశః || 3,34.63 ||

తత్ర పూర్వాదిదిగ్భాగే దేవీసదృశవర్చసః |
ఉన్మత్తభైరవీ చవ స్వప్నేశీ సర్వతోదిశం || 3,34.64 ||

నివాసో దండనాథాయాః కేవలం త్వాభిమానికః |
తస్యాస్తు సేవావాసోఽన్యో మహాపద్మాటవీస్థలే |
తత్కక్షాతిదవీయస్త్వాన్సేవార్థం తత్ర తద్గృహః || 3,34.65 ||

అథో మరకతాకారే శాలే తత్సప్తయోజనే |
ప్రాకారో విద్రుమాకారః ప్రాతరర్యమపాటలః || 3,34.66 ||

తత్ర స్థలాస్తు సకలా విద్రుమైరేవ నిర్మితాః |
తద్వద్విద్రుమసంకాశో బ్రహ్మా నలినవిష్టరః || 3,34.67 ||

బ్రహ్మలోకాత్సమాగత్య సార్ద్ధం సర్వైర్మునీశ్వరైః |
సదా శ్రీలలితాదేవ్యాః సేవనార్థమతంద్రితః || 3,34.68 ||

మరీచ్యాద్యైః ప్రజాసృగ్భిర్వర్తతే సాకమబ్ధిప |
చతుర్దశాపి విద్యాస్తా ఉపవిద్యాః సహస్రశః || 3,34.69 ||

చతుష్షష్టికలాశ్చైవ శరీరిణ్యో మహత్తరాః |
ప్రాకారే విద్రుమాకారే బ్రహ్మలోకసమాశ్రితాః |
వర్తంతే జగతామృద్ధ్యై లలితా దేవతాజ్ఞయా || 3,34.70 ||

అథ విద్రుమశాలస్యానతరే మారుతయోజనే |
మాణిక్యమండపస్థానే పరీతః సర్వతోదిశం |
వర్తతే విష్ణులోకస్తు లలితాసేవనోత్సుకః || 3,34.71 ||

తత్ర వైష్ణవలోకే తు విష్ణుః సాక్షాత్సనాతనః |
చతుర్ఘా దశధా చైవ తథా ద్వాదశధా పునః |
విభిన్నమూర్తిః సతతం వర్తతే మాధవః సదా || 3,34.72 ||

భండాసురమహాయుద్ధే యే శ్రీదేవీనఖోద్భవాః |
దశావతారదేవాస్తు తేఽపి మాణిక్యమండపే || 3,34.73 ||

పూర్వకక్షాంతరేభ్యస్తు తత్కక్షాయాం విశేషతః |
ఉపర్యాచ్ఛాదనామాత్రం మాణిక్యదృషదాం గణైః || 3,34.74 ||

తత్ర కక్షాంతరే దేవః శంఖచక్రగదాధరః |
భిన్నో ద్వాదశమూర్త్యా చ పూర్వాద్యాశాసురక్షతి || 3,34.75 ||

జాంబూనదప్రభశ్చక్రీ పూర్వస్యాం దిశి కేశవః |
పశ్చాన్నారాయణః శంఖీ నీలజీమూతసంనిభః || 3,34.76 ||

ఇందీవరదలశ్యా మో మధుమాన్మాధవోఽవతి |
గోవిందో దక్షిణే పార్శ్వే ధన్వీ చంద్రప్రభో మహాన్ || 3,34.77 ||

ఉత్తరే హలధృగ్విష్ణుః పద్మకింజల్కసంనిభః |
ఆగ్నేయ్యామరవిందాభో ముసలీ మధుసూదనః || 3,34.78 ||

త్రివిక్రమః ఖడ్గపాణిర్నైరృత్యే చ్వలనప్రభః |
వాయవ్యాం వామనో వజ్రీ తరుణాదిత్య దీప్తిమాన్ || 3,34.79 ||

ఈశాన్యాం పుండరీకాభః శ్రీధరః పట్టిశాయుధః |
విద్యుత్ప్రభో హృషీకేశో హ్యవాచ్యాం దిశి ముద్గరీ || 3,34.80 ||

పద్మనాభః శార్ంగపాణిః సహస్రార్కసమప్రభః |
మాణిక్యమండపస్థానమనులోమ్యేన వేష్టతే || 3,34.81 ||

సర్వాయుధః సర్వశక్తిః సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః |
ఇంద్రగోపకసంకాశః పాశహస్తోఽపరాజితః || 3,34.82 ||

దామోదరస్తు సర్వాత్మా లలితాభక్తినిర్భరః |
మాణిక్యమండపస్థానం విలోమేన వివేష్టతే || 3,34.83 ||

ఇతి ద్వాదశభిర్దేహైర్భగవానంబుజేక్షణః |
మాణిక్యమండపగతో విష్ణులోకే విరాజతే || 3,34.84 ||

అథ నానారత్నశాలాంతరే మారుతయోజనే |
సహస్రస్తంభకం నామ మండపం సుమనోహరం || 3,34.85 ||

నానారత్నైస్తు ఖచితం నానారత్నైరలంకృతం |
నానారత్నకృతశ్శాలస్తుంగస్తత్రాభివర్తతే || 3,34.86 ||

ఏకా పంక్తిః సహస్రైస్తు స్తంభస్తియక్ప్రవర్తతే |
తాదృశాః పంక్తయో బహ్వ్యః స్తంభానాం తు చతుర్దిశం || 3,34.87 ||

ఉపర్యాచ్ఛాదనం చాపి పూర్వవద్రత్నదారుభిః |
శివలోకస్తత్ర మహాంజాగర్తి స్ఫురితద్యుతిః || 3,34.88 ||

శైవాగమా మూర్తిమంతస్తత్రాష్టావింశతిః స్మృతాః |
నందిభృంగిమహాకాలప్రముఖాస్తత్ర చోత్తమాః || 3,34.89 ||

షడ్వింశత్తత్త్వదేవాశ్చ గజవక్త్రాః సహస్రశః |
శివలోకోత్తమే తస్మిన్సహస్రస్తంభమండపే || 3,34.90 ||

ఈశానః సర్వవిద్యానామధిపశ్చంద్రశేఖరః |
లలితాజ్ఞాపాలకశ్చ లలితాజ్ఞాప్రవర్తకః || 3,34.91 ||

లలితామంత్ర జాపీ చ నిత్యమానందమానసః |
శైవ్యా దృష్ట్యా స్వభక్తానాం లలితామంత్రసిద్ధయే || 3,34.92 ||

అంతర్బహిస్తమః పుంజనిర్భేదనపటీ యసీం |
మహాప్రకాశరూపాం తాం మేధాశక్తి ప్రకాశయన్ || 3,34.93 ||

సర్వజ్ఞః సర్వకర్తా చ సహస్రస్తంభమండపే |
వర్తమానో మహాదేవ దేవీః శ్రీభక్తినిర్భరః |
తత్తచ్ఛాలాన్సమాశ్రిత్య వర్తతే కుంభసంభవః || 3,34.94 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్య సంవాదే లలితోపాఖ్యానే దిక్పాలాదిశివలోకాంతరకథనం నా చతుస్త్రింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s