అథ నష్టేషు పుత్రేషు శోకానలపరిప్లుతః |
విలలాప స దైత్యేంద్రో మత్వా జాతం కులక్షయం || 3,27.1 ||

హా పుత్రా హా గుణోదారా హా మదేకపరాయణాః |
హా మన్నేత్రసుధాపూరా హా మత్కులవివర్ధనాః || 3,27.2 ||

హా సమస్తసురశ్రేష్ఠమదభంజనతత్పరాః |
హా సమస్తసురస్త్రీణామంతర్మోహనమన్మథాః || 3,27.3 ||

దిశత ప్రీతివాచం మే మమాంకే వల్గతాధునా |
కిమిదానీమిమం తాతమవముచ్య సుఖం గతాః || 3,27.4 ||

యుష్మాన్వినా న శోభంతే మమ రాజ్యాని పుత్రకాః |
రిక్తాని మమ గేహాని రిక్తా రాజసభాపి మే || 3,27.5 ||

కథమేవం వినిఃశేషం హతాయూయం దురాశయాః |
అప్రధృష్యభుజాసత్త్వాన్భవతో మత్కులాంకురాన్ |
కథమేకపదే దుష్టా వనితా సంగరేఽవధీత్ || 3,27.6 ||

మమ నష్టాని సౌఖ్యాని మమ నష్టాః కులస్త్రియః |
ఇతః పరం కులే క్షీణే సాహసాని సుఖాని చ || 3,27.7 ||

భవతః సుకృతైర్లబ్ధ్వా మమ పూర్వజనుఃకృతైః |
నాశోఽయం భవతామద్య జాతో నష్టస్తతోఽస్మ్యహం || 3,27.8 ||

హా హతోఽస్మి విపన్నోఽస్మి మందభాగ్యోఽస్మి పుత్రకాః |
ఇతి శోకాత్స పర్యస్యన్ప్రలపన్ముక్తమూర్ధజః |
మూర్చ్ఛయా లుప్తహృదయో నిష్పపాత నుపాసనాత్ || 3,27.9 ||

విశుక్రశ్చ విషంగశ్చ కుటిలాక్షశ్చ సంసది |
భండమాశ్వాసయామాసుర్దైవస్య కుటిలక్రమైః || 3,27.10 ||

విశుక్ర ఉవాచ
దేవకి ప్రాకృత ఇవ ప్రాప్తః శోకస్య వశ్యతాం |
లపసి త్వే ప్రతి సుతాన్ప్రాప్తమృత్యూన్మహాహవే || 3,27.11 ||

ధర్మవాన్విహితః పంథా వీరాణామేష శాశ్వతః |
అశోచ్యమాహవే మృత్యుం ప్రాప్నువంతి యదర్హితం || 3,27.12 ||

ఏతదేవ వినాశాయ శల్యవద్బాధతే మనః |
యత్స్త్రీ సమాగత్య హఠాన్ని హంతి సుభటాన్రణే || 3,27.13 ||

ఇత్యుక్తే తేన దైత్యేన పుత్రశోకో వ్యముచ్యత |
భండేన చండకాలాగ్నిసదృశః క్రోధ ఆదధే || 3,27.14 ||

స కోశాత్క్షిప్రముద్ధృత్య ఖడ్గముగ్రం యమోపమం |
విస్ఫారితాక్షియుగలో భృశం జజ్వాల తేజసా || 3,27.15 ||

ఇదానీమేవ తాం దుష్టాం ఖడ్గేనానేన ఖండశః |
శకలీకృత్య సమరే శ్రమం ప్రాప్స్యామి బంధుభిః || 3,27.16 ||

ఇతి రోషస్ఖలద్వర్ణః శ్వసన్నివ భుజంగమః |
ఖడ్గం విధున్వన్నుత్థాయ ప్రచచాలా తిమత్తవత్ || 3,27.17 ||

తం నిరుధ్య చ సంభ్రాంతాః సర్వే దానవపుంగవాః |
వాచమూచురతిక్రోధాజ్జ్వలంతో లలితాం ప్రతి || 3,27.18 ||

న తదర్థే త్వయా కార్యః స్వామిన్సంభ్రమ ఈదృశః |
అస్మాభిః స్వబలైర్యుక్తై రణోత్సాహో విధీయతే || 3,27.19 ||

భవదాజ్ఞాలవం ప్రాప్య సమస్తభువనం హఠాత్ |
విమర్ద్దయితుమీశాః స్మః కిము తాం ముగ్ధభామినీం || 3,27.20 ||

కిం చూషయామః సప్తాబ్ధీన్క్షోదయామోఽథ వా గిరీన్ |
అధరోత్తరమేవైతత్త్రైలోక్యం కరవామ వా || 3,27.21 ||

ఛినదామ సురాన్సర్వాన్భినదామ తదాలయాన్ |
పిన్షామ హరిత్పాలానాజ్ఞాం దేహి మహామతే || 3,27.22 ||

ఇత్యుదీరిత మాకర్ణ్య మహాహంకారగర్వితం |
ఉవాచ వచనం క్రుద్ధః ప్రతిఘారుణలోచనః || 3,27.23 ||

విశుక్ర భవతా గత్వా మాయాంతార్హితవర్ష్మణా |
జయవిఘ్నం మహాయంత్రం కర్త్తవ్యం కటకే ద్విషాం || 3,27.24 ||

ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా విశుక్రో రోషరూషితః |
మాయాతిరోహితవపుర్జగామ లలితాబలం || 3,27.25 ||

తస్మిన్ప్రయాతుముద్యుక్తే సుర్యోఽస్తం సముపాగతః |
పర్యస్తకిరణస్తోమపాటలీకృతదిఙ్ముఖః || 3,27.26 ||

అనురాగవతీ సంధ్యా ప్రయాంతం భానుమాలినం |
అనువవ్రాజ పాతాలకుంజే రంతుమివోత్సుకా || 3,27.27 ||

వేగాత్ప్రపతతో భానోర్దేహసంగాత్సముత్థితాః |
చరమాబ్ధేరివ పయఃకణాస్తారా విరేజిరే || 3,27.28 ||

అథాససాద బహులం తమః కజ్జలమేచకం |
సార్థం కర్త్తుమివోద్యుక్తం సవర్ణస్యాసిదుర్ధియా || 3,27.29 ||

మాయారథం సమారూఢో గూఢశర్వరసంవృతః |
అదృశ్యవపురాపేదే లలితాకటకం ఖలః || 3,27.30 ||

తత్ర గత్వా జ్వలజ్జ్వాలం వహ్నిప్రాకారమండలం |
శతయోజనవిస్తారామాలోకయత్దుర్మతిః || 3,27.31 ||

పరితో విభ్రమఞ్శాలమవకాశమవాప్నువన్ |
దక్షిణం ద్వారమాసాద్య నిదధ్యౌ క్షణముద్ధతః || 3,27.32 ||

తత్రాపశ్యన్మహాసత్త్వాస్సావధానా ధృతాయుధాః |
ఆరూఢయానాః సనద్ధవర్మాణో ద్వారదేశతః || 3,27.33 ||

స్తంభినీప్రముఖాః శక్తీర్విశత్యక్షౌహిణీయుతాః |
సర్వదా ద్వారరక్షార్థం నిర్దిష్టా దండనాథయా || 3,27.34 ||

విలోక్య విస్మయావిష్టో విచార్య చ చిరం తదా |
శాలస్య బహిరేవాసౌ స్థిత్వా యంత్రం సమాతనోత్ || 3,27.35 ||

గవ్యూతిమాత్రకాయామే తత్సమానప్రవిస్తరే |
శిలాపట్టే సుమహతి ప్రాలిఖద్యంత్రముత్తమం || 3,27.36 ||

అష్టదిక్ష్వష్టశూలేన సంహారాక్షరమౌలినా |
అష్టభిర్దైవతైశ్చైవ యుక్తం యంత్రం సమాలిఖత్ || 3,27.37 ||

అలసా కృపణా దీనా నితంద్రాచ ప్రమీలికా |
క్లీబా చ నిరహంకారా చేత్యష్టౌ దేవతాః స్మృతాః || 3,27.38 ||

దేవతాష్టకమేతశ్చ శూలాష్టకపుటోపరి |
నియోజ్య లిఖితం యంత్రం మాయావీ సమమంత్రయత్ || 3,27.39 ||

పూజాం విధాయ మంత్రస్య బలిభిశ్ఛాగలాదిభిః |
తద్యంత్రం చారికటకే ప్రాక్షిపత్సమరేఽసురః || 3,27.40 ||

పాకారస్య బహిర్భాగే వర్తినా తేన దుర్ధియా |
క్షిప్తముల్లంఘ్య చ రణే పపాత కటకాంతరే || 3,27.41 ||

తద్యంత్రస్య వికారేణ కటకస్థాస్తుశక్తయః |
విముక్తశస్త్రసంన్యాసమాస్థితా దీనమానసాః || 3,27.42 ||

కిం హతైరసురైః కార్యం శస్త్రాశస్త్రిక్రమైరలం |
జయసిద్ధఫలం కిం వా ప్రాణిహింసా చ పాపదా || 3,27.43 ||

అమరాణాం కృతే కోఽయం కిమస్మాకం భవిష్యతి |
వృథా కలకలం కృత్వా న ఫలం యుద్ధకర్మణా || 3,27.44 ||

కా స్వామినీ మహారాజ్ఞీ కా వాసౌ దండనాయికా |
కా వా సా మంత్రిణీ శ్యామా భృత్యత్వం నోఽథ కీదృశం || 3,27.45 ||

ఇహ సర్వాభిరస్మాభిర్భృత్యభూతాభిరేకికా |
వనితా స్వామినీకృత్యే కిం ఫలం మోక్ష్యతే పరం || 3,27.46 ||

పరేషాం మర్మభిదురైరాయుధైర్న ప్రయోజనం |
యుద్ధం శామ్యతు చాస్మాకం దేహశస్త్రక్షతిప్రదం || 3,27.47 ||

యుద్ధే చ మరణం భావి వృథా స్యుర్జీవితాని నః |
యుద్ధే మృత్యుర్భవేదేవ ఇతి తత్ర ప్రమైవ కా || 3,27.48 ||

ఉత్సాహేన ఫలం నాస్తి నిద్రైవైకా సుఖావహా |
ఆలస్యసదృశం నాస్తి చిత్తవిశ్రాంతిదాయకం || 3,27.49 ||

ఏతాదృశీశ్చ నో జ్ఞాత్వా సా రాజ్ఞీ కిం కరిష్యతి |
తస్యా రాజ్ఞీత్వమపి నః సమవాయేన కల్పితం || 3,27.50 ||

ఏవం చోపేక్షితాస్మాభిః సా వినష్టబలా భవేత్ |
నష్ట సత్త్వా చ సా రాజ్ఞీ కాన్నః శిక్షాం కరిష్యతి || 3,27.51 ||

ఏవమేవ రణారంభం విముచ్య విధుతాయుధాః |
శక్తయో నిద్రయా ద్వారే ఘూర్ణమానా ఇవాభవన్ || 3,27.52 ||

సర్వత్ర మాంద్యం కార్యేషు మహదాలస్యమాగతం |
శిథిలం చాభవత్సర్వం శక్తీనాం కటకం మహత్ || 3,27.53 ||

జయవిఘ్నం మహాయంత్రమితి కృత్వా స దానవః || 3,27.54 ||

నిర్విద్య తత్ప్రభావేణ కటకం ప్రమిమంథిషుః |
ద్వితీయయుద్ధదివసస్యార్ధరాత్రే గతే సతి || 3,27.55 ||

నిస్మృత్య నగరాద్భూయస్త్రింశదక్షౌహిణీవృతః |
ఆజగామ పునర్దైత్యో విశుక్రః కటకం ద్విషాం || 3,27.56 ||

అశ్రూయంత తతస్తస్య రణనిఃసాణనిస్వనాః |
తథాపి తా నిరుద్యోగాః శక్తయః కటకేఽభవన్ || 3,27.57 ||

తదా మహానుభావత్వాద్వికారైర్విఘ్నయంత్రజైః |
అస్పృష్టే మంత్రిణీదండనాథే చింతామవా పతుః || 3,27.58 ||

అహో బత మహత్కష్టమిదమాపతితం భయం |
కస్య వాథ వికారేణ సైనికా నిర్గతోద్యమాః || 3,27.59 ||

నిరస్తాయుధసంరంభా నిద్రాతంద్రావిఘూర్ణితాః |
న మానయంతి వాక్యాని రార్చయంతి మహేశ్వరీం |
ఔదాసీన్యం వితన్వంతి శక్తయో నిస్పృహా ఇమాః || 3,27.60 ||

ఇతి తే మంత్రిణీదండనాథే చింతాపరాయణే |
చక్రస్యందనమారూఢే మహారాజ్ఞీం సమూచతుః || 3,27.61 ||

మంత్రిణ్యువాచ
దేవి సక్య వికారోఽయం శక్తయో విగతోద్యమాః |
న శృణ్వంతి మహారాజ్ఞి తవాజ్ఞాం విశ్వపాలితాం || 3,27.62 ||

అన్యోన్యం చ విరక్తాస్తాః పరాచ్యః సర్వకర్మసు |
నిద్రాతంద్రాముకులితా దుర్వాక్యాని వితన్వతే || 3,27.63 ||

కా దండినీ మంత్రిణీ కా మహారాజ్ఞీతి కా పునః |
యుద్ధం చ కీదృశమితి క్షేపం భూరి వితన్వతే || 3,27.64 ||

అస్మిన్నేవాంతరే శత్రురాగచ్ఛతి మహాబలః |
ఉద్దండభేరీనిస్వానైర్విభిందన్నివ రోదసీ || 3,27.65 ||

అత్ర యత్ప్రాప్తరూపం తన్మహారాజ్ఞి ప్రపద్యతాం |
ఇత్యుక్త్వా సహ దండిన్యా మంత్రిణీ ప్రణతిం వ్యధాత్ || 3,27.66 ||

తతః సా లలితా దేవీ కామేశ్వరముఖం ప్రతి |
దత్తదృష్టడిః సమహసదతిరక్తరదావలిః || 3,27.67 ||

తస్యాః స్మితప్రభాపుంజే కుంజరాకృతిమాన్ముఖే |
కటక్రోడగలద్దానః కశ్చిదేవ వ్యజృంభత || 3,27.68 ||

జపాపటలపాటల్యో బాలచంద్రవపుర్ధరః |
బీజపూరగదామిక్షుచాపం శూలం సుదర్శనం || 3,27.69 ||

అబ్జపాశోత్పలవ్రీహిమంజరీవరదాం కుశాన్ |
రత్నకుంభం చ దశభిః స్వకైర్హస్తైః సముద్వహన్ || 3,27.70 ||

తుందిలశ్చంద్రచూడాలో మంద్రబృంహితనిస్వనః |
సిద్ధిలక్ష్మీసమాశ్లిష్టః ప్రణనామ మహేశ్వరీం || 3,27.71 ||

తయా కృతాశీః స మహాన్గణనాథో గజాననః |
జయవిఘ్నమహాయంత్రంభేత్తుం వేగాద్వినిర్యయౌ || 3,27.72 ||

అంతరేవహి శాలస్య భ్రమద్దంతావలాననః |
నిభృతం కుత్రచిల్లగ్నం జయవిఘ్నం వ్యలోకయత్ || 3,27.73 ||

స దేవో ఘోరనిర్ఘాతైర్దుఃసహైర్దంతపాతనైః |
క్షణాచ్చూర్మీకరోతి స్మ జయవిఘ్నమహాశిలాం || 3,27.74 ||

తత్ర స్థితాభిర్దుష్టాభిర్దేవతాభిః సహైవ సః |
పరాగశేషతాం నీత్వా తద్యంత్రం ప్రక్షిపద్దివి || 3,27.75 ||

తతః కిలకిలారావం కృత్వాఽలస్యవివర్జితాః |
ఉద్యతాః సమరం కర్తుం శక్తయః శస్త్రపాణయః || 3,27.76 ||

స దేతివదనః కంఠకలితాకుంఠనిస్వనః |
జయయంత్రం హి తత్సృష్టం తథా రాత్రౌ వ్యనాశయత్ || 3,27.77 ||

ఇమం వృత్తాంతమాకర్ణ్య భండః స క్షోభమాయయౌ |
ససర్జయ బహూనాత్మరూపాందంతావలాననాన్ || 3,27.78 ||

తే కటక్రోడవిగలన్మదసౌరభచంచలైః |
చంచరీకకులైరగ్రే గీయమానమహోదయాః || 3,27.79 ||

స్ఫురద్దాడిమకింజల్కవిక్షేపకరరోచిషః |
సదా రత్నాకరానేకహేలయా పాతుముద్యతాః || 3,27.80 ||

ఆమోదప్రముఖా ఋద్ధిముఖ్యశక్తినిషేవితాః |
ఆమోదశ్చ ప్రమోదశ్చ ముముఖో దుర్ముఖస్తథా || 3,27.81 ||

అరిఘ్నో విఘ్నకర్త్తా చ షడేతే విఘ్ననాయకాః |
తే సప్తకోటిసంఖ్యానాం హేరంబాణామధీశ్వరాః || 3,27.82 ||

తే పురశ్చలితాస్తస్య మహాగణపతే రణే |
అగ్నిప్రాకారవలయాద్వినిర్గత్య గజాననాః || 3,27.83 ||

క్రోధహుంకారతుములాః ప్రత్య పద్యంత దానవాన్ |
పునః ప్రచండఫూత్కారబధిరీకృతవిష్టపాః || 3,27.84 ||

పపాత దైత్యసైన్యేషు గణచక్రచమూగణః |
అచ్ఛిదన్నిశితైర్బాణైర్గణనాథః స దానవాన్ || 3,27.85 ||

గణనాథేన తస్యాభూద్విశుక్రస్య మహౌజసః |
యుద్ధముద్ధతహుంకారభిన్నకార్ముకనిఃస్వనం || 3,27.86 ||

భ్రుకుటీ కుటిలే చక్రే దష్టోష్ఠమతిపాటలం |
విశుక్రో యుధి బిభ్రాణః సమయుధ్యత తేన సః || 3,27.87 ||

శస్త్రాఘట్టననిస్వానైర్హుంకారైశ్చ సురద్విషాం |
దైత్యసప్తిఖురక్రీడత్కుద్దాలీకూటనిస్వనైః || 3,27.88 ||

ఫేత్కారైశ్చ గచేంద్రాణాం భయేనాక్రందనైరపి |
హేషయా చ హయశ్రేణ్యా రథచక్రస్వనైరపి || 3,27.89 ||

ధనుషాం గుణనిస్స్వానైశ్చక్రచీత్కరణైరపి || 3,27.90 ||

శరసాత్కారఘోషైశ్చ వీరభాషాకదంబకైః |
అట్టహాసైర్మహేంద్రాణాం సింహనాదైశ్చభూరిశః || 3,27.91 ||

క్షుభ్యద్దిగంతరం తత్ర వవృధే యుద్ధముద్ధతం |
త్రింశదక్షౌహిణీ సేనా విశుక్రస్య దురాత్మనః || 3,27.92 ||

ప్రత్యేకం యోధయా మాసుర్గణనాథా మహారథాః |
దంతైర్మర్మ విభిందంతో విష్టంయతశ్చ శుండయా || 3,27.93 ||

క్రోధయంతః కర్ణతాలైః పుష్కలావర్త్తకోపమైః |
నాసాశ్వాసైశ్చ పరుషైర్విక్షిపంతః పతాకినీం || 3,27.94 ||

ఉరోభిర్మర్దయంతశ్చ శైలవప్రసమప్రభైః |
పింషంతశ్చ పదాఘాతైః పీనైర్ఘ్నంతస్తథోదరైః || 3,27.95 ||

విభిందంతశ్చ శూలేన కృత్తంతశ్చక్రపాతనైః |
శంఖస్వనేన మహతా త్రాసయంతో వరూథినీం || 3,27.96 ||

గణనాథముఖోద్భూతా గజవక్రాః సహస్రశః |
ధూలీశేషం సమస్తం తత్సైన్యం చక్రుర్మహోద్యతాః || 3,27.97 ||

అథ క్రోధసమావిష్టో నిజసైన్యపురోగమః |
ప్రేషయామాస దేవస్య గజాసుర మసౌ పునః || 3,27.98 ||

ప్రచండసింహనాదేన గజదైత్యేన దుర్ధియా |
సప్తాక్షౌహిణియుక్తేన యుయుధే స గణేశ్వరః || 3,27.99 ||

హీయమానం సమాలోక్య గజాసురభుజాబలం |
వర్ధమానం చ తద్వీర్యం విశుక్రః ప్రపలాయితః || 3,27.100 ||

స ఏక ఏవ వీరేద్రః ప్రచలన్నాఖువాహనః |
సప్తాక్షౌహిణికాయుక్తం గజాసురమమర్దయత్ || 3,27.101 ||

గజాసురే చ నిహతే విశుక్రే ప్రపలాయితే |
లలితాంతికమాపేదే మహాగమపతిర్మృధాత్ || 3,27.102 ||

కాలరాత్రిశ్చ దైత్యానాం సా రాత్రిర్విరతిం గతా |
లలితా చాతి ముదితా బభూవాస్య పరాక్రమైః || 3,27.103 ||

వితతార మహారాజ్ఞీప్రీయమాణా గణేశితుః |
సర్వదైవతపూజాయాః పూర్వపూజ్యత్వముత్తమం || 3,27.104 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే గణనాథపరాక్రమో నామ సప్తవింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s