హయగ్రీవ ఉవాచ
సర్వజ్ఞద్యంతరాలస్యోపరిష్టాత్కలశోద్భవ |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం || 3,37.1 ||

వశిన్యాద్యంతరం జ్ఞేయం ప్రాగ్వత్సోపానమందిరం |
సర్వరోగహరం నామ్నా తచ్చక్రమితి విశ్రుతం || 3,37.2 ||

వశిన్యాద్యాస్తత్ర దేవ్యః పూర్వాదిదిగనుక్రమాత్ |
స్వరైస్తు రహితాస్తత్ర ప్రథమా వశినీశ్వరీ || 3,37.3 ||

కవర్గసహితా పశ్చాత్కామేశ్వర్యాఖ్యవాహ్మయీ |
చవర్గజుష్టా వాగీశీ మోదినీ స్యాత్తృతీయకా || 3,37.4 ||

టవర్గమండితాకారా విమలాఖ్యా సరస్వతీ |
తవర్గేణ తథోపేతా పంచమీ వాక్ప్రధారణా || 3,37.5 ||

పవర్గేణ పరిస్ఫీతా షష్ఠీ తు జయినీ మతా |
యాదివర్ణచతుష్కోణే సర్వైశ్వర్యాదివాఙ్మయీ || 3,37.6 ||

సాధికాక్షరషట్కేన కౌలినీ త్వష్టమీ మతా |
ఏతా దేవ్యో జపరతా ముక్తాభరణమండితాః || 3,37.7 ||

సదా స్ఫురద్గద్యపద్యలహరీలాలితా మతాః |
కావ్యైశ్చ నాటకైశ్చైవ మధురైః కర్ణహారిభిః |
వినోదయంత్యః శ్రీదేవీం వర్తంతే కుంభసంభవః || 3,37.8 ||

ఏతా రహస్యనామ్నైవ ఖ్యాతా వాతాపితాపన |
నాయికా స్వస్య చక్రస్య సిద్ధానామ్నా ప్రకీర్తితా || 3,37.9 ||

అస్య చక్రస్య సంరక్షాకారిణీ ఖేచరీ మతా |
వశిన్యాద్యంతరాలస్యోపరిష్టాద్వింధ్యమర్దన || 3,37.10 ||

హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
అస్త్రం చక్రమితిజ్ఞేయం తత్ర బాణాదిదేవతాః || 3,37.11 ||

పంచ బాణేశ్వరీదేవ్యః పంచ కామేశ్వరాశుగాః |
అంకుశద్వితయం దీప్తమాదిస్త్రీపుంసయోర్ద్వయోః || 3,37.12 ||

ధనుర్ద్వయం చ వింధ్యారే నవ పుండ్రేషు కల్పితం |
పాశద్వయం చ దీప్తాభం చత్వార్యస్త్రాణి కుంభజ || 3,37.13 ||

కామేశ్వర్యాస్తు చత్వారి చత్వారి శ్రీమహేశితుః |
ఆహత్యాష్టాయుధానీతి ప్రజ్వలంతి విభాంతి చ || 3,37.14 ||

భండాసురమహాయుద్ధే దుష్టదానవశోణితైః |
పీతైరతీవ తృప్తానిదివ్యాస్త్రాణ్యతి జాగ్రతి || 3,37.15 ||

ఏతేషామాయుధానాం తు పరివారాయుధాన్యలం |
వర్తంతేఽస్త్రాంతరే తత్ర తేషాం సంఖ్యా తు కోటిశః || 3,37.16 ||

వజ్రశక్తిః శతఘ్నీ చ భుశుండీ ముసలం తథా |
కృపాణః పట్టిశం చైవ ముద్గరం భిందిపాలకం || 3,37.17 ||

ఏవమాదీని శస్త్రాణి సహస్రాణాం సహస్రశః |
అష్టాయుధమహాశక్తీః సేవంతే మదవిహ్వలాః || 3,37.18 ||

అథ శస్త్రాంతరాలస్యోపరి వాతాపితాపన |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
ధిష్ణ్యం తు సమయేశీనాం స్థానం చ తిసృణాం మతం || 3,37.19 ||

కామేశాద్యాస్తత్ర దేవ్యస్తిస్రోఽన్యా తు చతుర్థికా |
సైవ నిఃశేషవిశ్వానాం సవిత్రీ లలితేశ్వరీ || 3,37.20 ||

తిసృణాం శృణు నామాని కామేశీ ప్రథమా మతా |
వజ్రేశీ భగమాలా చ తాః సేవంతే సహస్రశః || 3,37.21 ||

సర్వేషాం దర్శనానాం చ యా దేవ్యో వివిధాః స్మృతాః |
తాః సర్వాస్తత్ర సేవంతే కామేశాదిమహోదయాః || 3,37.22 ||

ఏతాసాంచ ప్రసంగేషు నిత్యానాం చ ప్రసంజనే |
చక్రిణీనాం యోగినీనాం శ్రీదేవీ పూరణాత్మికా || 3,37.23 ||

యా కామేశ్వరదేవాంకశాయినీ లలితాంబికా |
కామేశ్యాదిచతుర్థీ సా నిత్యానాం షోడశీ మతా || 3,37.24 ||

యోగినీ చక్రదేవీనాం నవమీ పరికీర్తితా |
సమయేశ్యంతరాలస్యోపరిష్టాదిల్వలాంతక || 3,37.25 ||

నాథాంతరమితి ప్రోక్తం హస్తవింశతిరున్నతం |
చతుర్నల్వప్రవిస్తారం ప్రాగ్వత్సోపానమండితం || 3,37.26 ||

తత్ర నాథామహాదేవ్యా యోగశాస్త్రప్రవర్త్తకాః |
సర్వేషాం మంత్రగురవః సర్వవిద్యామహార్ణవాః || 3,37.27 ||

చత్వారో యాగనాథాశ్చ లోకానామిహ గుప్తయే |
సృష్టాః కామంశదేవేన తేషాం నామాని మే శృణు || 3,37.28 ||

మిత్రీ చ శోడిశశ్చైవ చర్యాఖ్యః కుంభసంభవ |
తైః సృష్టా బహవో లోకారక్షార్థం పాదుకాత్మకాః || 3,37.29 ||

దివ్యవిద్యా మానవౌఘసిద్ధౌఘాః సురతాపసాః |
ప్రాప్తసాలోక్యసారూప్యసాయుజ్యాదికసిద్ధయః || 3,37.30 ||

మహాంతో గురవస్తాంస్తు సేవంతే ప్రచురా గురూన్ |
అథ నాథాంతరాలస్యోపరిష్టాద్ధిష్ణ్యముత్తమం || 3,37.31 ||

హస్తవింశతిరున్నమం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
నిత్యాంతరమితి ప్రోక్తం నిత్యాః పంచదశాత్ర వై || 3,37.32 ||

అథ కామేశ్వరీ నిత్యా నిత్యా చ భగమాలినీ |
నిత్యక్లిన్నా అపి తథా భేరుండా వహ్నివాసినీ || 3,37.33 ||

మహావజ్రేశ్వరీ దూతీ త్వరితా కులసుందరీ |
నిత్యా నీలపతాకా చ విజయా సర్వమంగలా || 3,37.34 ||

జ్వాలామాలినికా చిత్రేత్యేతాః పంచదశోదితాః |
ఏతా దేవీస్వరూపాః స్యుర్మహాబలపరాక్రమాః || 3,37.35 ||

ప్రథమా ముఖ్యతిథితాం ప్రాప్తా వ్యాప్య జగత్త్రయాః |
కాలత్రితయరూపాశ్చ కాలగ్రాసవిచక్షణాః || 3,37.36 ||

బ్రహ్మాదీనామశేషాణాం చిరకాలముపేయుషాం |
తత్తత్కాలశతాయుష్యరూపా దేవ్యాజ్ఞయా స్థితాః || 3,37.37 ||

నిత్యోద్యతా నిరాంతకాః శ్రీపరాంగసముద్భవాః |
సేవంతే జగతామృద్ధ్యై లలితాం చిత్స్వరూపిణీం || 3,37.38 ||

తాసాం భవనతాం ప్రాప్తా దీప్తాః పంచదశేశ్వరాః |
విసృష్టిబిందుచక్రే తు షోడశ్యా భవనం మతం || 3,37.39 ||

అథ నిత్యాంతరాలస్యోపరిష్టాత్కుంభసంభవ |
అంగదేవ్యంతరం ప్రోక్తం హస్తవింశాతిరున్నతం || 3,37.40 ||

చతుర్నల్వప్రవిస్తారం ప్రాగ్వత్సోపానమందిరం |
తస్మిన్హృదయదేవ్యాద్యాః శక్తయః సంతి వై మునే || 3,37.41 ||

హృద్దేవీ చ శిరోదేవీ శిఖాదేవీ తథైవ చ |
వర్మదేవీ దృష్టిదేవీ శస్త్రదేవీ షడీరితాః || 3,37.42 ||

అత్యంతసన్నికృష్టాస్తాః శ్రీకామేశ్వరసుభ్రువః |
నవలావణ్యపూర్ణాంగ్యః సావధానా ధృతాయుధాః || 3,37.43 ||

పరితో బిందుపీఠే చ భ్రామ్యంతో దృప్తమూర్తయః |
లలితాజ్ఞాప్రవర్తిన్యో వశీనాం పీఠవర్తికాః || 3,37.44 ||

అథాంగదేవ్యంతరస్యోపరిష్టాన్మండలాకృతి |
బిందునాద మహాపీఠం దశహస్తసమున్నతం || 3,37.45 ||

నల్వాష్టకప్రవిస్తారముద్యదాదిత్యసంనిభం |
బిందుపీఠమిదం జ్ఞేయం శ్రీపీఠమపి చేష్యతే || 3,37.46 ||

మహాపీఠమితి జ్ఞేయం విద్యాపీఠమపీష్యతే |
ఆనందపీఠమపి చ పంచాశత్పీఠరూపధృక్ || 3,37.47 ||

తత్ర శ్రీలలితాదేవ్యాః పంచబ్రహ్మమయే మహత్ |
జాగర్తి మంచరత్నం తు ప్రపంచత్రయమూలకం || 3,37.48 ||

తస్య మంచస్య పాదాస్తు చత్వారః పరికీర్తితాః |
దశహస్తసమున్నమ్రా హస్తత్రితయవిష్ఠితాః || 3,37.49 ||

బ్రహ్మవిష్ణుమహేశానేశ్వరరూపత్వమాగతాః |
శక్తిభావమనుప్రాప్తాః సదా శ్రీధ్యానయోగతః || 3,37.50 ||

ఏకస్తు పంచపాదః స్యాజ్జపాకుసుమసన్నిభః |
బ్రహ్మాత్మకః స విజ్ఞేయో వహ్నిదిగ్భాగమాశ్రితః || 3,37.51 ||

చతుర్థో మంచపాదస్తు కర్ణికారకసారరుక్ |
ఈశ్వరాత్మా స విజ్ఞేయ ఈశదిగ్భాగమాశ్రితః || 3,37.52 ||

ఏతే సర్వే సాయుధాశ్చ సర్వాలంకారభూషితాః |
ఉపర్యధఃస్తంభరూపా మధ్యే పురుషరూపిణః || 3,37.53 ||

శ్రీధ్యానమీలితాక్షాశ్చ శ్రీధ్యానాన్నిశ్చలాంగకాః |
తేషాముపరి మంచస్య ఫలకస్తు సదాశివః || 3,37.54 ||

వికాసిదాడిమచ్ఛాయశ్చతుర్నల్వప్రవిస్తరః |
నల్వషట్కాయామవాంశ్చ సదాభాస్వరమూర్తిమాన్ || 3,37.55 ||

అంగదేవ్యంతరారంభాన్మంచస్య ఫలకావధి |
చింతామణిమయాంగాని తత్త్వరూపాణి తాపస || 3,37.56 ||

సోపానాని విభాసంతే షట్త్రింశద్వై నివేశనైః |
ఆరోహస్య క్రమేణైవ సోపానాన్యభిదధ్మహే || 3,37.57 ||

భూమిరాపోఽనలో వాయురాకాశో గంధ ఏవ చ |
రసో రూపం స్పర్శసంబ్దోపస్థపాయుపదాని చ || 3,37.58 ||

పాణివాగ్ఘ్రాణజిహ్వాశ్చత్వక్చక్షుః శ్రోత్రమేవ చ |
అహంకారశ్చ బుద్ధిశ్చ మనః ప్రకృతిపూరుషౌ || 3,37.59 ||

నియతిః కాలరాగౌ చ కలా విద్యే చ మాయయా |
శుద్ధావిద్యేశ్వరసదాశివశక్తిః శివా ఇతి || 3,37.60 ||

ఏతాః షట్త్రింశదాఖ్యాతాస్తత్త్వసోపానపంక్తయః |
పూషా సోపానపంక్తిశ్చ మంచపూర్వదిశంశ్రితాః || 3,37.61 ||

అథ మంచస్యోపరిష్టాద్ధంసతూలికతల్పకః |
హస్తమాత్రం సమున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం || 3,37.62 ||

పాదోపధానమూర్ధోపధాన దంద్వవిరాజితం |
గడ్డకానాం చతుః షష్టిశోభితం పాటలత్విషా || 3,37.63 ||

తస్యోపరిష్టాత్కౌసుంభవసనేనోత్తరచ్ఛదః |
శుచినా మృదునా కౢప్తః పద్మరాగమణిత్విషా || 3,37.64 ||

తస్యోపరి వసన్పూర్వదిఙ్ముఖో దయయాన్వితః |
శృంగారవేషరుచిరస్సదా షోడశవార్షికః || 3,37.65 ||

ఉద్యద్భాస్కరబింబాభశ్చతుర్హస్తస్త్రిలోచనః |
హారకేయూరముకుటకటకాద్యైరలంకృతః || 3,37.66 ||

కమనీయస్మితజ్యోత్స్నామరిపూర్ణకపోలభూః |
జాగర్తి భగవానాదిదేవః కామేశ్వరః శివః || 3,37.67 ||

తస్యోత్సంగే సమాసీనా తరుణాదిత్యపాటలా |
సదా షోడశవర్షా చ నవయౌవనదర్పితా || 3,37.68 ||

అమృష్టపద్మరాగాభా చందనాబ్జనఖచ్ఛటా |
యావకశ్రీర్నిర్వ్యపేక్షా పాదలౌహిత్యవాహినీ || 3,37.69 ||

కలనిస్వానమంజీరపతత్కంకణమోహనా |
అనంగవరతూణీరదర్పోన్మథనజంఘికా || 3,37.70 ||

కరిశుండదోః కదలికాకాంతితుల్యోరుశోభినీ |
అరుణేన దుకూలేన సుస్పర్శేన తనీయసా |
అలంకృతనితంబాఢ్యా జఘనాభోగభాసురా || 3,37.71 ||

అర్ధోరుకగ్రంథిమతీ రత్నకాంచీవిరాజితా |
నతనాభిమహావర్తత్రి వల్యూర్మిప్రభాసరిత్ || 3,37.72 ||

స్తనకుడ్మలహిందోలముక్తాదామశతావృతా |
అతిపీవరవక్షోజభారభంగురమధ్యభూః || 3,37.73 ||

శిరీషదామమృదులచ్ఛదాభాంశ్చతురో భుజాన్ || 3,37.74 ||

కేయూరకంకణశ్రేణీమండితాన్సోర్మికాంగులీన్ |
వహంతీ పతిసంసృష్టశంఖసుందరకంధరా || 3,37.75 ||

ముఖదర్పణ వృత్తాభచిబుకా పాటలాధరా |
శుచిభిః పంక్తిశుద్ధైస్చ విద్యారూపైర్విభాస్వరైః |
కుందకుడ్మలలక్ష్మీకైర్దంతైర్దర్శితచంద్రికా || 3,37.76 ||

స్థూలమౌక్తికసనద్ధనానాభరణభాసురా |
కేతకాంతర్దలశ్రోణీ దీర్ఘదీర్ఘవిలోచనా || 3,37.77 ||

అర్ధేందులలితే భాలే సమ్యక్కౢప్తాలకచ్ఛటా |
పాలీవతం సమాణిక్యకుండలామండితశ్రుతిః || 3,37.78 ||

నవకర్పూరకస్తూరీసదామోదితవీటికా |
శరచ్చంచన్నిశానాథమండలీమధురాననా || 3,37.79 ||

చింతామణీనాం సారేణ కౢప్తచారుకిరీటికా |
స్ఫురత్తిలకరత్నాభభాలనేత్రవిరాజితా || 3,37.80 ||

గాఢాంధకారనిబిడక్షామకుంతలసంహతిః |
సీమంతరేశావిన్యస్తకిందూరశ్రేణిభాసురా || 3,37.81 ||

స్ఫురచ్చంద్రకలోత్తంసమదలోలవిలోచనా |
సర్వశృంగారవేషాఢ్యా సర్వాభరణభూషితా || 3,37.82 ||

సమస్తలోకమాతా చ సదానందవివర్ధినీ |
బ్రహ్మవిష్ణుగిరీశేశసదాశివనిదానభూః || 3,37.83 ||

అపాంగరింఖత్కరుణానిర్ఝరీతర్పితాఖిలా |
భాసతే సా భగవతీ పాపఘ్నీ లలితాంబికా || 3,37.84 ||

అన్యదైవతపూజానాం యస్యాః పూజాఫలం విదుః |
యస్యాః పూజాఫలం ప్రాహుయస్యా ఏవ హి పూజనం || 3,37.85 ||

తస్యాశ్చ లలితాదేవ్యా వర్ణయామి కథం పునః |
వర్షకోటిసహస్రేణాప్యేకాంశో వర్ణ్యతే న హి || 3,37.86 ||

వర్ణ్యమానా హ్యవాగ్రూపా వాచస్తస్యాం కుతో గతిః |
యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ || 3,37.87 ||

బహునా కిమిహోక్తేన తత్త్వభూతమిదం శృణు |
న పక్షపాతాన్న స్నేహాన్న మోహాద్వా మయోచ్యతే || 3,37.88 ||

సంతు కల్పతరోః శాఖా లేఖిన్యస్తపసాం నిధే |
మషీపాత్రాణి సర్వేఽపి సప్త సంతు మహార్ణవాః || 3,37.89 ||

పంచాశత్కోటివిస్తీర్ణా భూమిః పత్రత్వమృచ్ఛతు |
తస్య లేఖనకాలోఽస్తు పరార్ధ్యాధికవత్సరైః || 3,37.90 ||

లిఖంతు సర్వే లోకాశ్చ ప్రత్యేకం కోటిబాహవః |
సర్వే బృహస్పతిసమా వక్తారో యది కుంభజ || 3,37.91 ||

అథాపి తస్యాః శ్రీదేవ్యాః పాదాబ్జైకాంగులిద్యుతేః |
సహస్రాంశేష్వేకైకాంశవర్ణనా న హి జాయతే |
అథ వా వృత్తిరఖిలా నిష్ఫలా తద్గుణస్తుతౌ || 3,37.92 ||

బిందుపీఠస్య పరితశ్చతురస్రవయా స్థితా |
మహామాయాజవనికా లంబతే మేచకప్రభా || 3,37.93 ||

దేవ్యా ఉపరి హస్తానాం వింశతిద్వితయోర్ధ్వతః |
ఇంద్రగోపవితానం తు బద్ధం త్రైలోక్యదుర్లభం || 3,37.94 ||

తత్రాలంకారజాలం తు వర్తమానం సుదుర్లభం |
మద్వాణీ వర్ణయిష్యంతీ కంఠ ఏవ హ్రియా హతా || 3,37.95 ||

సైవ జానాతి తత్సర్వం తత్రత్యమఖిలం గుణం |
మనసోఽపి హి దూరే తత్సౌభాగ్యం కేనవర్ణ్యతే || 3,37.96 ||

ఇత్థం భండమహాదైత్యవధాయ లలితాంబికా |
ప్రాదుర్భుతా చిదనలాద్దగ్ధనిఃశేషదానవా || 3,37.97 ||

దివ్యశిల్పిజనైః కౢప్తం షోడశక్షేత్రవేశనం |
అధిష్ఠాయ శ్రీనగరం సదా రక్షతి విష్టపం || 3,37.98 ||

ఇత్థమేవ ప్రకారేణ శ్రీపురాణ్యన్యకాన్యపి |
న భేదకోఽపి విన్యాసో నామమాత్రం పురాం భిదా || 3,37.99 ||

నానావృక్షమహోద్యానమారభ్యేతిక్రమేణ యే |
వదంతి శ్రీపురకథాం తే యాంతి పరమాం గతిం || 3,37.100 ||

ఆకర్ణయంతి పృచ్ఛంతి విచిన్వంతి చ యే నరాః |
యే పుస్తకే ధారయంతి తే యాంతి పరమాం గతిం || 3,37.101 ||

యే శ్రీపురప్రకారేణ తత్తత్స్థానవిభేదతః |
కృత్వా శిల్పిజనైః సర్వం శ్రీదేవ్యాయతనం మహత్ |
సంపాదయంతి యే భక్తాస్తే యాంతి పరమాం గతిం || 3,37.102 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే గృహరాజాంతరకథనం నామ సప్తత్రింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s