హయగ్రీవ ఉవాచ
ప్రవిశ్య తు జపస్థానమానీయ నిజమాసనం |
అభ్యుక్ష్య విధివన్మంత్రైర్గురూక్తక్రమయోగతః || 3,44.1 ||

స్వాత్మానం దేవతామూర్తిం ధ్యాయంస్తత్రావిశేషతః |
ప్రాఙ్ముఖో దృఢమాబధ్య పద్మాసనమనన్యధీః || 3,44.2 ||

త్రిఖండామనుబధ్నీయాద్గుర్వాదీనభివంద్య చ |
ద్విరుక్తబాలబీజాని మధ్యాద్యంగులిషు క్రమాత్ || 3,44.3 ||

తలయోరపి విన్యస్య కరశుద్ధిపురఃసరం |
అగ్నిప్రాకారపర్యంతం కుర్యాత్స్వాస్త్రేణ మంత్రవిత్ || 3,44.4 ||

ప్రతిలోమేన పాదాద్యమనులోమేన కాదికం |
వ్యాప కన్యాసమారోప్య వ్యాపయన్వాగ్భవాదిభిః || 3,44.5 ||

వ్యక్తైః కారమసూక్ష్మస్థూలశరీరాణి కల్పయేత్ |
నాభౌ హృది భ్రువోర్మధ్యే బాలాబీజాన్యథ న్యసేత్ || 3,44.6 ||

మాతృకాం మూలపుటితాం న్యసేన్నాభ్యాదిషు క్రమాత్ |
బాలాబీజాని తాన్యేవ ద్విరావృత్త్యాథ విన్యసేత్ || 3,44.7 ||

మధ్యాదికరశాఖాసు తలయోరపి నాన్యథా |
నాభ్యాదావథ విన్యస్య న్యసేదథ పదద్వయే || 3,44.8 ||

జానూరుస్ఫిగ్గుహ్యమూలనాభి హృన్మూర్ధసు క్రమాత్ |
నవాసనాని బ్రహ్మాణం విష్ణుం రుద్రం తథేశ్వరం || 3,44.9 ||

సదాశివం చ పూషాణం తూలికాం చ ప్రకాశకం |
విద్యాసనం చ విన్యస్య హృదయే దర్శయేత్తతః || 3,44.10 ||

పద్మత్రిఖండయోన్యాఖ్యాం ముద్రామోష్ఠపుటేన చ |
వాయుమాపూర్య హుం హుం హుం త్వితి ప్రాబీధ్య కుండలీం || 3,44.11 ||

మంత్రశక్త్యా సమున్నీయ ద్వాదశాంతే శివైకతాం |
భావయిత్వా పునస్తం చ స్వస్థానే వినివేశ్య చ || 3,44.12 ||

వాగ్భవాదీని బీజాని మూలహృద్బాహుషు న్యసేత్ |
సమస్తమూర్ధ్ని దోర్మూలమధ్యాగ్రేషు యథాక్రమం || 3,44.13 ||

హస్తౌ విన్యస్య చాంగేషు హ్యంగుష్ఠాదితలావధి |
హృదయాదౌ చ విన్యస్య కుంకుమం న్యాసమాచరేత్ || 3,44.14 ||

శుద్ధా తృతీయబీజేన పుటితాం మాతృకాం పునః |
ఆద్యబీజద్వయం న్యస్య హ్యంత్యబీజం న్యసేదితి || 3,44.15 ||

పునర్భూతలవిన్యాసమాచరేన్నాతివిస్తరం |
వర్గాష్టకం న్యసేన్మూలే నాభౌ హృదయకంఠయోః || 3,44.16 ||

ప్రాగాధాయైషు శషసాన్మూలహృన్మూర్ద్ధసు న్యసేత్ |
కక్షకట్యంసవామాంసకటిహృత్సు చ విన్యసేత్ || 3,44.17 ||

ప్రభూతాధః షడంగాని దాదివర్గైస్తు విన్యసేత్ |
ఋషిస్తు శబ్దబ్రహ్మస్యాచ్ఛందో భూతలిపిర్మతా || 3,44.18 ||

శ్రీమూలప్రకృతిస్త్వస్య దేవతా కథితా మనోః |
అక్షస్రక్పుస్తకే చోర్ధ్వే పుష్పసాయకకార్ముకే || 3,44.19 ||

వరాభీతికరాబ్జైశ్చ ధారయంతీమనూపమాం |
రక్షణాక్షమయీం మానాం వహంతీ కంఠదేశతః || 3,44.20 ||

హారకేయూరకటకచ్ఛన్నవీరవిభూషణాం |
దివ్యాంగరాగసంభిన్నమణికుండలమండితాం || 3,44.21 ||

లిపికల్పద్రుమస్యాధో రూపిపంకజవాసినీం |
సాక్షాల్లిపిమయీం ధ్యాయేద్భైరవీం భక్తవత్సలాం || 3,44.22 ||

అనేకకోటిదూతీభిః సమంతాత్సమలంకృతాం |
ఏవం ధ్యాత్వా న్యసేద్భూయో భూతలేప్యక్షరాన్క్రమాత్ || 3,44.23 ||

మూలాద్యాజ్ఞావసానేషు వర్గాష్టకమథో న్యసేత్ |
శషసాన్మూర్ధ్ని సంన్యస్య స్వరానేష్వేవ విన్యసేత్ || 3,44.24 ||

హాదిరూర్ధ్వాదిపంచాస్యేష్వగ్రే మూలే చ మధ్యమే |
అంగులీమూలమణిబంధయోర్దేష్ణోశ్చ పాదయోః || 3,44.25 ||

జఠరే పార్శ్వయోర్దక్షవామయోర్నాభిపృష్ఠయోః |
శషసాన్మూలహృన్మూర్ధస్వేతాన్వా లాదికాన్న్య సేత్ || 3,44.26 ||

హ్రస్వాః పంచాథ సంధ్యర్ణాశ్చత్వారో హయరా వలౌ |
అకౌ ఖగేనగశ్చాదౌ క్రమోయం శిష్టవర్గకే || 3,44.27 ||

శషసా ఇతి విఖ్యాతా ద్విచత్వారింశదక్షరాః |
ఆద్యః పంచాక్షరో వర్గో ద్వితీయశ్చతురక్షరః || 3,44.28 ||

పంచాక్షరీ తు షడ్వర్గీ త్రివర్ణో నవమో మతః |
బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ ధనేశేంద్రయమాః క్రమాత్ || 3,44.29 ||

వరుణశ్చైవ సోమశ్చ శక్తిత్రయమిమే నవ |
వర్ణానామీశ్వరాః ప్రోక్తాః క్రమో భూతలిపేరయం || 3,44.30 ||

ఏవం సృష్టౌ పాఠో విపరీతః సంహృతావమున్యేవ |
స్థానాని యోజనీయౌ విసర్గబిందూ చ వర్ణాంతౌ || 3,44.31 ||

ధ్యానపూర్వం తతః ప్రాజ్ఞో రత్యాదిన్యాసమాచరేత్ |
జపాకుసుమసంకాశాః కుంకుమారుణవిగ్రహాః || 3,44.32 ||

కామవామాధిరూఢాంకా ధ్యేయాః శరధనుర్ధరాః |
రతిప్రీతియుతః కామః కామిన్యాః కాంతైష్యతే || 3,44.33 ||

కాంతిమాన్మోహినీయుక్తకామాంగః కలహప్రియాం |
అన్వేతి కామచారైస్తు విలాసిన్యా సమన్వితః || 3,44.34 ||

కామః కల్పలతా యుక్తః కాముకః శ్యామవర్ణయా |
శుచిస్మితాన్వితః కామో బంధకో విస్మృతాయుతః || 3,44.35 ||

రమణో విస్మితాక్ష్యా చ రామోఽయం లేలిహానయా |
రమణ్యా రతినాథోపి దిగ్వస్త్రాఢ్యో రతిప్రియః || 3,44.36 ||

వామయా కుబ్జయా యుక్తో రతినాథో ధరాయుతః |
రమాకాంతో రమోపాస్యో రమమాణో నిశాచరః || 3,44.37 ||

కల్యాణో మోహినీనాథో నందకశ్చోత్తమాన్వితః |
నందీ సురోత్తమాఢ్యో నందనో నందయితా పునః || 3,44.38 ||

సులావణ్యాన్వితః పంచబాణో బాలనిధీశ్వరః |
కలహప్రియయా యుక్తస్తథా రతిసఖః పునః || 3,44.39 ||

ఏకాక్ష్యా పుష్పధన్వాపి సుముఖేశో మహాధనుః |
నీలీ జడిల్యో భ్రమణః క్రమశః పాలినీపతిః || 3,44.40 ||

భ్రమమాణః శివాకాంతో భ్రమో భ్రాంతశ్చ ముగ్ధయా |
భ్రామకో రమయా ప్రాప్తో భ్రామితో భృంగ ఇష్యతే || 3,44.41 ||

భ్రాంతాచారో లోచనయా దీర్ఘజిహ్వికయా పునః |
భ్రమావహం సమన్వేతి మోహనస్తు రతిప్రియాం || 3,44.42 ||

మోహకస్తు పలాశాక్ష్యా గృహిణ్యాం మోహ ఇష్యతే |
వికటేశో మోహధరో వర్ధనోయం ధరాయుతః || 3,44.43 ||

మదనాథోఽనూపమస్తు మన్మథో మలయాన్వితః |
మాదకోహ్లాదినీయుక్తః సమిచ్ఛన్విశ్వతోముఖీ || 3,44.44 ||

నాయకో భృంగపూర్వస్తు గాయకో నందినీయుతః |
గణకోఽనామయా జ్ఞేయః కాల్యా నర్తక ఇష్యతే || 3,44.45 ||

క్ష్వేల్లకః కాలకర్ణ్యఢ్యః కందర్పో మత్త ఇష్యతే |
నర్తకః శ్యామలాకాంతో విలాసీ ఝషయాన్వితః || 3,44.46 ||

ఉన్మత్తాముపసంగమ్య మోదతే కామవర్ధనః |
ధ్యానపూర్వం తతః శ్రీకంఠాదివిన్యాసమాచరేత్ || 3,44.47 ||

సిందూరకాంచనసమోభయభాగమర్ధనారీశ్వరం గిరిసుతాహరభూపచిహ్నం |
పాశద్వయాక్షవలయేష్టదహస్తమేవ స్మృత్వా న్యసేల్లిపిపదేషు సమీహితార్థం || 3,44.48 ||

శ్రీకంఠానంతసూక్ష్మౌ చ త్రిమూర్తిరమరేశ్వరః |
ఉర్వీశోభారభూతిశ్చాతిథీశః స్థాణుకో హరః || 3,44.49 ||

చండీశో భౌతికః సద్యోజాతశ్చానుగ్రహేశ్వరః |
అక్రూరశ్చ మహాసేనః స్యురేతే వరమూర్త్తయః || 3,44.50 ||

తతః క్రోధీశచండీశౌ పంచాంతకశివోత్తమౌ |
తథైకరుద్రకూర్మైకనేత్రాః సచతురాతనాః || 3,44.51 ||

అజేశః శర్వసోమేశౌ హరో లాగలిదారుకౌ |
అర్ధనారీశ్వరశ్చోమాకాంతశ్చాపాఢ్యదండినౌ || 3,44.52 ||

అత్రిర్మీనశ్చ మేషశ్చ లోహితశ్చ శిఖీ తథా |
ఖడ్గదండద్విదండౌ చ సుమహాకాలవ్యా లినౌ || 3,44.53 ||

భుజంగేశః పినాకీ చ ఖడ్గేశశ్చ బకస్తథా |
శ్వేతో హ్యభ్రశ్చ లకులీశివః సంవర్త్తకస్తథా || 3,44.54 ||

పూర్ణోదరీ చ విరజా తృతీయా శాల్మ తథా |
లోలాక్షీ వర్తులాక్షీ చ దీర్ఘంఘోణా తథైవ చ || 3,44.55 ||

సుదీర్ఘముఖిగో ముఖ్యౌ నవమీ దీర్ఘజిహ్వికా |
కుంజరీ చౌర్ధ్వకేశా చ ద్విముఖీ వికృతాననా || 3,44.56 ||

సత్యలీలాకలావిద్యాముఖ్యాః స్యుః స్వరశక్తయః |
మహాకాలీ సరస్వత్యౌ సర్వసిద్ధిసమన్వితే || 3,44.57 ||

గౌరీ త్రైలోక్యవిద్యా చ తథా మంత్రాత్మశక్తికా |
లంబోదరీ భూతమతా ద్రావిణీ నాగరీ తథా || 3,44.58 ||

ఖేచరీ మంజరీ చైవ రూపిణీ వీరిణీ తథా |
కోటరా పూతనా భద్రా కాలీ యోగిన్య ఏవ చ || 3,44.59 ||

శంఖినీగర్జినీకాలరాత్రికూర్దిన్య ఏవ చ |
కపర్దినీ తథా వజ్రా జయా చ సుముఖేశ్వరీ || 3,44.60 ||

రేవతీ మాధవీ చైవ వారుణీ వాయవీ తథా |
రక్షావధారిణీ చాన్యా తథా చ సహజాహ్వయా || 3,44.61 ||

లక్ష్మీశ్చ వ్యాపినీమాయే సంఖ్యాతా వర్ణశక్తయః |
ద్విరుక్తవాలాయా వర్ణై రంగం కృత్వాథ కేవలైః || 3,44.62 ||

షోఢా న్యాసం ప్రకుర్వీత దేవతాత్మత్వసిద్ధయే |
విఘ్నేశాదీంస్తు తత్రాదౌ విన్యసేద్ధ్యానపూర్వకం || 3,44.63 ||

తరుణారుణసంకాశాన్గజవక్త్రాంస్త్రిలోచనాన్ |
పాశాంకుశవరాభీతిహస్తాంఛక్తిసమన్వితాన్ || 3,44.64 ||

విఘ్నేశో విఘ్నరాజశ్చ వినాయకశివోత్తమౌ |
విఘ్నకృద్విఘ్నహంతా చ విఘ్నరాఢ్గణనాయకః || 3,44.65 ||

ఏకదంతో ద్విదంతశ్చ గజవక్త్రో నిరంజనః |
కపర్దవాందీర్ఘముఖః శంకుకర్ణో వృషధ్వజః || 3,44.66 ||

గణనాథో గజేంద్రాస్యః శూర్పకర్ణస్త్రిలోచనః |
లంబోదరో మహానాదశ్చతుర్మూర్తిః సదాశివః || 3,44.67 ||

ఆమోదో దుర్మదశ్చైవ సుముఖశ్చ ప్రమోదకః |
ఏకపాదో ద్విపాదశ్చ శూరో వీరశ్చ షణ్ముఖః || 3,44.68 ||

వరదో నామ దేవశ్చ వక్రతుండో ద్విదంతకః |
సేనానీర్గ్రామణీర్మత్తో మత్తమూషకవాహనః || 3,44.69 ||

జటీ ముండీ తథా ఖడ్గీ వరేణ్యో వృషకేతనః |
భఙ్యప్రియో గణేశశ్చ మేఘనాదో గణేశ్వరః || 3,44.70 ||

ఏతే గణేశా వర్ణానామేకపంచాశతః క్రమాత్ |
శ్రీశ్చ హ్రీశ్చైవ పుష్టిశ్చ శాంతిస్తుష్టిః సరస్వతీ || 3,44.71 ||

రతిర్మేధా తథా కాంతిః కామినీ మోహినీ తథా |
తీవ్రా చ జ్వాలినీ నందా సుయశాః కామరూపిణీ || 3,44.72 ||

ఉగ్రా తేజోవతీ సత్యా విఘ్నేశానీ స్వరూపిణీ |
కామార్త్తా మదజిహ్వా చ వికటా ఘూర్ణితాననా || 3,44.73 ||

భూతిర్భూమిర్ద్విరమ్యా చామారూపా మకరధ్వజా |
వికర్ణభ్రుకుటీ లజ్జా దీర్ఘఘోణా ధనుర్ధరీ || 3,44.74 ||

తథైవ యామినీ రాత్రిశ్చంద్రకాంతా శశిప్రభా |
లోలాక్షీ చపలా ఋజ్వీ దుర్భగా సుభగా శివా || 3,44.75 ||

దుర్గా గుహప్రియా కాలీ కాలజిహ్వా చ శక్తయః |
గ్రహన్యాసం తతః కుర్యాద్ధ్యానపూర్వం సమాహితః || 3,44.76 ||

వరదాభయహస్తాఢ్యాంఛక్త్యాలింగితవిగ్రహాన్ |
కుంకుమక్షీరరుధిరకుందకాంచనకంబుభిః || 3,44.77 ||

అంభోదధూమతిమిరైః సూర్యాదీన్సదృశాన్స్మరేత్ |
హృదయాధో రవిం న్యస్య శీర్ష్ణి సోమం దృశోః కుజం || 3,44.78 ||

హృది శుక్రం చ హృన్మధ్యే బుధం కంఠే బృహస్పతిం |
నాభౌ శనైశ్చరం వక్త్రే రాహుం కేతుం పదద్వయే || 3,44.79 ||

జ్వలత్కాలానలప్రఖ్యా వరదాభయపాణయః |
తారా న్యసేత్తతో ధ్యాయన్సర్వాభరణభూషితాః || 3,44.80 ||

భాలే నయనయోః కర్ణద్వయే నాసాపుడద్వయే |
కంఠే స్కంధద్వయే పశ్చాత్కూర్పయోర్మణిబంధయోః || 3,44.81 ||

స్తనయోర్నాభికట్యూరుజానుజంఘాపదద్వయే |
యోగినీన్యాసమాదధ్యా ద్విశుద్ధో హృదయే తథా || 3,44.82 ||

నాభౌ స్వాధిష్ఠితే మూలే భ్రూమధ్యే మూర్ధని క్రమాత్ |
పద్మేందుకర్ణికామధ్యే వర్ణశక్తీర్దలేష్వథ || 3,44.83 ||

దలాగ్రేషు తు పద్మస్య మూర్ధ్ని సర్వాశ్చ విన్యసేత్ |
అమృతా నందినీంద్రాణీ త్వీశానీ చాత్యుమా తథా || 3,44.84 ||

ఊర్ధ్వకేశీ ఋద్విదుషీ ళకారికా తథైవ చ |
ఏకపాదాత్మికైశ్వర్యకారిణీ చౌషధాత్మికా || 3,44.85 ||

తతోంబికాథో రక్షాత్మికేతి షోడశ శక్తయః |
కాలికా ఖేచరీ గాయత్రీ ఘంటాధారిణీ తథా || 3,44.86 ||

నాదాత్మికా చ చాముంటా ఛత్రికా చ జయా తథా |
ఝంకారిణీ చ సంజ్ఞా చ టంకహస్తా తతః పరం || 3,44.87 ||

టంకారిణీ చ విజ్ఞేయాః శక్తయో ద్వాదశ క్రమాత్ |
డంకారీ టంకారిణీ చ ణామినీ తామసీ తథా || 3,44.88 ||

థంకారిణీ దయా ధాత్రీ నాదినీ పార్వతీ తథా |
ఫట్కారిణీ చ విజ్ఞేయాః శక్తయో ద్వయపన్నగాః || 3,44.89 ||

వర్ధినీ చ తథా భద్రా మజ్జా చైవ యశస్వినీ |
రమా చ లామినీ చేతి షడేతాః శక్తయః క్రమాత్ || 3,44.90 ||

నారదా శ్రీస్తథా షంఢాశశ్వత్యపి చ శక్తయః |
చతస్రోఽపి తథైవ ద్వే హాకినీ చ క్షమా తథా || 3,44.91 ||

తతః పాదే చ లింగే చ కుక్షౌ హృద్దోఃశిరస్ము చ |
దక్షా దివామపాదాంతం రాశీన్మేషాదికాన్న్యసేత్ || 3,44.92 ||

తతః పీఠాని పంచాశదేకం చక్రం మనో న్యసేత్ |
వారాణసీ కామరూపం నేపాలం పౌండ్రవర్ధనం || 3,44.93 ||

వరస్థిరం కాన్యకుబ్జం పూర్ణశైలం తథార్బుదం |
ఆమ్రాతకేశ్వరైకామ్రం త్రిస్రోతః కామకోష్ఠకం || 3,44.94 ||

కైలాసం భృగునగరం కేదారం చంద్రపుష్కరం |
శ్రీపీఠం చైకవీరాం చ జాలంధ్రం మాలవం తథా || 3,44.95 ||

కులాన్నం దేవికోటం చ గోకర్ణం మారుతేశ్వరం |
అట్టహాసం చ విరజం రాజవేశ్మ మహాపథం || 3,44.96 ||

కోలాపురకైలాపురకాలేశ్వరజయంతికాః |
ఉజ్జ్యిన్యపి చిత్రా చ క్షీరకం హస్తినాపురం || 3,44.97 ||

ఉడీరాం చ ప్రయాగం చ షష్టిమాయాపురం తథా |
గౌరీశం సలయం చైవ శ్రీశైలం మరుమేవ చ || 3,44.98 ||

పునర్గిరివరం పశ్చాన్మహేంద్రం వామనం గిరిం |
స్యాద్ధిరణ్యపురం పశ్చాన్మహాలక్ష్మీపురం తథా || 3,44.99 ||

పురోద్యానం తథా ఛాయాక్షేత్రమాహుర్మనీషిణః |
లిపిక్రమసమాయుక్తాంల్లిపిస్థానేషు విన్యసేత్ || 3,44.100 ||

అన్యాన్యథీక్తస్థానేషు సంయుక్తాంల్లిపిసంకమాత్ |
షోఢా న్యాసో మయాఖ్యాతః సాక్షాదీశ్వరభాషితః || 3,44.101 ||

ఏవం విన్యస్తదేహస్తు దేవతావిగ్రహో భవేత్ |
తతః షోఢా పురః కృత్వా శ్రీచక్రన్యాసమాచరేత్ || 3,44.102 ||

అంశాద్యానంద్యమూర్త్యంతం మంత్రైస్తు వ్యాపకం చరేత్ |
చక్రేశ్వరీం చక్రసమర్పణమంత్రాన్హృది న్యసేత్ || 3,44.103 ||

అన్యాన్యథోక్తస్థానేషు గణపత్యాదికాన్న్యసేత్ |
దక్షిణోరుసమం వామం సర్వాంశ్చ క్రమశో న్యసేత్ || 3,44.104 ||

గణేశం క్షేత్రపాలం చ యోగినీం బటుకం తథా |
ఆదావింద్రాదయో న్యస్యాః పదాంగుష్ఠద్వయాగ్రకే || 3,44.105 ||

జానుపార్శ్వంసమూర్ధాస్యపార్శ్వజానుషు మూర్ధని |
మూలాధారేఽణిమాదీనాం సిద్ధీనాం దశకం తతః || 3,44.106 ||

న్యస్తవ్యమంసదోః పృష్ఠవక్షస్సు ప్రపదోః స్ఫిజి |
దోర్దేశపృష్ఠయోర్మూర్ధపాదద్వితయయోః క్రమాత్ || 3,44.107 ||

అణిమా చైవ లఘిమా తృతీయా మహిమా తథా |
ఈశిత్వం చ వశిత్వం చ ప్రాకామ్యం ప్రాప్తిరేవ చ |
ఇచ్ఛాసిద్ధీ రససిద్ధిర్మోక్షసిద్ధిరితి స్మృతాః || 3,44.108 ||

తతో విప్ర న్యసేద్ధీమాన్మాతృణామష్టకం క్రమాత్ |
పాదాంగుష్ఠయుగే దక్షపార్శ్వే మూర్ద్ధని వామతః || 3,44.109 ||

వామజనౌ దక్షజానౌ దక్షవామాంసయోస్తథా || 3,44.110 ||

బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైవ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా |
వారాహీ చ తథేంద్రాణీ చాముండా చైవ సప్తమీ || 3,44.11 ||

మహాలక్ష్మీశ్చ విజ్ఞేయా మాతరో వై క్రమాద్బుధైః |
ముద్రాదేవీర్న్యసేదష్టావేష్వేవ ద్వే చ తే పునః || 3,44.12 ||

మూర్ద్ధార్ంధ్యోరపి ముద్రాస్తు సర్వసంక్షోభిణీ తథా |
సర్వవిద్రావిణీ పశ్చాత్సర్వార్థాకర్షణీ తథా || 3,44.13 ||

సర్వాద్యా వశకరిణీ సర్వాద్యా ప్రియకారిణీ |
మహాంకుశీ చ సర్వాద్యా సర్వాద్యా ఖేచరీ తథా || 3,44.14 ||

త్రిఖండా సర్వబీజా చ మూద్రా సర్వప్రపీరికా |
యోనిముద్రేతి విజ్ఞేయాస్తత్ర చక్రేశ్వరీం న్యసేత్ || 3,44.15 ||

త్రైలోక్య మోహనం చక్రం సమర్ప్య వ్యాప్య వర్ష్మణి |
తతః కలానాం నిత్యానాం క్రమాత్షోడశకం న్యసేత్ || 3,44.16 ||

కామాకర్షణరూపా చ శబ్దాకర్షణరూపిణీ |
అహంకారాకర్షిణీ చ శబ్దాకర్షణరూపిణీ || 3,44.17 ||

స్పర్శాకర్షణరూపా చ రూపాకర్షణరూపిణీ |
రసాకర్షణరూపా చ గంధాకర్షణరూపిణీ || 3,44.18 ||

చిత్తాకర్షణరూపా చ ధైర్యాకర్షణరూపిణీ |
స్మృత్యాకర్షణరూపా చ హృదాకర్షణరూపిణీ || 3,44.19 ||

శ్రద్ధాకర్షణరూపా చ హ్యాత్మాకర్షణరూపిణీ |
అమృతాకర్షిణీ ప్రోక్తా శరీరాకర్షణీ తథా || 3,44.120 ||

స్థానాని దక్షిణం శ్రోత్రం పృష్ఠమంసశ్చ కూర్పరః |
దక్షహస్త తలస్యాథ పృష్ఠం తత్స్ఫిక్చ జానునీ || 3,44.21 ||

తజ్జంఘాప్రపదే వామప్రపదాదివిలోమతః |
చక్రేశీం న్యస్య చక్రం చ సమర్చ్య వ్యాప్య వర్ష్మణి || 3,44.22 ||

న్యసేదనంగకుసుమదేవ్యాదీనామథాష్టకం |
శంఖజత్రూరుజంఘాసు వామే తు ప్రతిలోమతః || 3,44.23 ||

అనంగకుసుమా పశ్చాద్ద్వితీయానంగ మేఖలా |
అనంగమదనా పశ్చాదనంగమదనాతురా || 3,44.24 ||

అనంగరేఖా తత్పశ్చాద్వేగాఖ్యానంగపూర్వికా |
తతోఽనంగాంకుశా పశ్చాదనంగాధారమాలినీ || 3,44.25 ||

చక్రేశీం న్యస్య చక్రం చ సమర్ప్య వ్యాప్య వర్ష్మణి |
శక్తిదేవీర్న్యసేత్సర్వసంక్షోభిణ్యాదికా అథ || 3,44.26 ||

లలాటగండయోరం సే పాదమూలే చ జానుని |
ఉపర్యధశ్చ జంఘాయాం తథా వామే విలోమతః || 3,44.27 ||

సర్వసంక్షోభిణీ శక్తిః సర్వవిద్రావిణీ తథా |
సర్వాద్యాకర్షణీ శక్తిః సర్వప్రహ్లాదినీ తథా || 3,44.28 ||

సర్వసంమోహినీ శక్తిః సర్వాద్యా స్తంభినీ తథా |
సర్వాద్యా జృంభిణీ శక్తిః సర్వాద్యా వశకారిణీ || 3,44.29 ||

సర్వాద్యా రంజినీ శక్తిః సర్వాద్యోన్మాదినీ తథా |
సర్వార్థసాధినీ శక్తిస్సర్వాశాపూరిణీ తథా || 3,44.130 ||

సర్వమంత్రమయీ శక్తిః సర్వద్వంద్వక్షయంకరా |
చక్రేశీం న్యస్య చక్రం చ సమర్ప్య వ్యాప్య వర్ష్మణి || 3,44.31 ||

సర్వసిద్ధిప్రదాదీనాం దశకం చాథ విన్యసేత్ |
దక్షనాసాపుటే దంతమూలే దక్షస్తనే తథా || 3,44.32 ||

కూర్పరే మణిబంధే చ న్యస్యేద్వామే విలోమతః |
సర్వసిద్ధిప్రదా నిత్యం సర్వసంపత్ప్రదా తథా || 3,44.33 ||

సర్వప్రియంకరా దేవీ సర్వమంగలకారిణీ |
సర్వాఘమోచినీ శక్తిః సర్వదుఃఖవిమోచినీ || 3,44.34 ||

సర్వ మృత్యుప్రశమినీ సర్వవిఘ్నవినాశినీ |
సర్వాంగసుందరీ చైవ సర్వసౌభాగ్యదాయినీ || 3,44.35 ||

చక్రేశీం న్యస్య చక్రం చ సమర్ప్య వ్యాప్య వర్ష్మణి |
సర్వజ్ఞాద్యాన్న్యసేద్వక్షస్యపి దంతస్థలేష్వథ || 3,44.36 ||

సర్వజ్ఞా సర్వశక్తిశ్చ సర్వజ్ఞానప్రదా తథా |
సర్వజ్ఞానమయీ దేవీ సర్వవ్యాధివినాశినీ || 3,44.37 ||

సర్వాధారస్వరూపా చ సర్వపాపహరా తథా |
సర్వానందమయీ దేవీ సర్వరక్షాస్వరూపిణీ |
విజ్ఞేయా దశమీ చైవ సర్వేప్సితఫలప్రదా || 3,44.38 ||

చక్రేశీం న్యస్య చక్రం చ సమర్ప్య వ్యాప్య వర్ష్మణి |
ప్రాగ్వామాద్యాశ్చ విన్యస్య పక్షిణ్యాద్యాస్తతః సుధీః || 3,44.39 ||

దక్షే తు చిబుకే కంఠే స్తనే నాభౌ చ పార్శ్వయోః |
వామా వినోదినీ విద్యా వశితా కామికీ మతా || 3,44.140 ||

కామేశ్వరీ పరా జ్ఞేయా మోహినీ విమలా తథా |
అరుణా జయినీ పశ్చాత్తథా సర్వేశ్వరీ మతా |
కౌలినీతి సముక్తాని తాసాం నామాని సూరిభిః || 3,44.41 ||

చక్రేశ్వరీం న్యసేచ్చక్రం సమర్ప్య వ్యాప్య వర్ష్మణి |
హృది త్రికోణం సంభావ్య దిక్షు ప్రాగాదితః క్రమాత్ || 3,44.42 ||

తద్బహిర్విన్న్యసేద్ధీమానాయుధానాం చతుష్టయం |
న్యసేదగ్న్యాదికోణేషు మధ్యే పీఠచతుష్టయం || 3,44.43 ||

మధ్యవృత్తంన్యసిత్వా చ నిత్యాషోడశకం న్యసేత్ |
కామేశ్వరీ తథా నిత్యా నిత్యా చ భగమాలినీ || 3,44.44 ||

నిత్యక్లిన్నా తథా నిత్యా నిత్యా భేరుండినీ మతా |
వహ్నివాసినికా నిత్యా మహావజ్రేశ్వరీ తథా || 3,44.45 ||

నిత్యా చ దూతీ నిత్యా చ త్వరితా తు తతః పరం |
కులసుందరికా నిత్యా కుల్యా నిత్యా తతః పరం || 3,44.46 ||

నిత్యా నీలపతాకా చ నిత్యా తు విజయా పరా |
తతస్తు మంగలా చైవ నిత్యపూర్వా ప్రచక్ష్యతే || 3,44.47 ||

ప్రభామాలినికా నిత్యా చిత్రా నిత్యా తథైవ చ |
ఏతాస్త్రికోణాంతరేణ పాదతో హృది విన్యసేత్ || 3,44.48 ||

నిత్యా ప్రమోదినీ చైవ నిత్యా త్రిపురసుందరీ |
తన్మధ్యే విన్యసేద్దేవీమఖండజగదాత్మికాం || 3,44.49 ||

చక్రేశ్వరీం హృది న్యస్య కృత్వా చక్రం సముద్ధృతం |
ప్రదర్శ్య ముద్రాం యోన్యాఖ్యాం సర్వానందమనుం జపేత్ || 3,44.150 ||

ఇత్యాత్మనస్తు చక్రస్య చక్రదేవీ భవిష్యతి || 3,44.151 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే చతుశ్చత్వారింశోఽధ్యాయః
సమాప్తం లలితోపాఖ్యానం |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s