అథ రాజనాయికా శ్రితాజ్వలితాంకుశా ఫణిసమానపాశభృత్ |
కలనిక్వణద్వలయమైక్ష్వం ధనుర్దధతీ ప్రదీప్తకుసుమేషుపంచకా || 3,18.1 ||

ఉదయత్సహత్స్రమహసా సహస్రతోఽప్యతిపాటలం నిజవపుః ప్రభాఝరం |
కిరతీ దిశాసు వదనస్య కాంతిభిః సృజతీవ చంద్రమయమభ్రమండలం || 3,18.2 ||

దశయోజనాయతిమాతా జగత్త్రయీమభివృణ్వతా విశదమౌక్తికాత్మనా |
ధవలాతపత్రవలయేన భాసురా శశిమండలస్య సఖితాముపేయుషా || 3,18.3 ||

అభివీజితా చ మణికాంతశోభినా విజయాదిముఖ్యపరిచారికాగణైః |
నవచంద్రికాలహరికాంతికందలీచతురేణ చామరచతుష్టయేన చ || 3,18.4 ||

శక్త్యైకరాజ్యపదవీమభిసూచయంతీ సామ్రాజ్యచిహ్నశతమండితసైన్యదేశా |
సంగీతవాద్యరచనాభిరథామరీణాం సంస్తూయమానవిభవా విశదప్రకాశా || 3,18.5 ||

వాచామగోచరమగోచరమేవ బుద్ధేరీదృక్తయా న కలనీయమనన్యతుల్యం || 3,18.6 ||

త్రైలోక్యగర్భపరిపూరితశక్తిచక్రసామ్రాజ్యసంపదభిమానమభిస్పృశంతీ |
ఆబద్ధభక్తివిపులాంజలిశేఖరాణామారాదహంప్రథమికా కృతసేవనానాం || 3,18.7 ||

బ్రహ్మేశవిష్ణువృషముఖ్యసురోత్తమానాం వక్త్రాణివర్షితనుతీని కటాక్షయంతీ |
ఉద్దీప్తపుష్పశరపంచకతః సముత్థైజ్యోతిర్మయం త్రిభువనం సహసా దధానా || 3,18.8 ||

విద్యుత్సమద్యుతిభిరప్సరసాం సమూహైర్విక్షిప్యమాణజయమంగలలాజవర్షా |
కామేశ్వరీప్రభృతిభిః కమనీయభాభిః సంగ్రామవేషరచనాసుమనోహరాభిః || 3,18.9 ||

దీప్తాయుధద్యుతితిరస్కృత భాస్కరాభిర్నిత్యాభిరంఘ్రిసవిధే సముపాక్యమానా |
శ్రీచక్రనామతిలకం దశయోజనాతితుంగధ్వజోల్లిఖితమేఘకదంబముచ్చైః || 3,18.10 ||

తీవ్రాభిరావణసుశక్తిపరంపరభిర్యుక్తం రథం సమరకర్మణి చాలయంతీ |
ప్రోద్యత్పిశంగరుచిభాగమలాంశుకేన వీతామనోహరరుచిస్సమరే వ్యభాసీత్ || 3,18.11 ||

పంచాధికైర్విశతినామరత్నైః ప్రపంచపాపప్రశమాతిదక్షైః |
సంస్తూయమానా లలితా మరుద్భిః సంగ్రామముద్దిశ్య సముచ్చచాల || 3,18.12 ||

అగస్త్య ఉవాచ
వీజివక్త్ర మహాబుద్ధే పంచవింశతినామభిః |
లలితాపరమేశాన్యా దేహి కర్ణరసాయనం || 3,18.13 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
సింహాసనా శ్రీలలితా మహారాజ్ఞీ పరాంకుశా |
చాపినీ త్రిపురా చైవ మహాత్రిపురసుందరీ || 3,18.14 ||

సుందరీ చక్రనాథా చ సామ్రాజీ చక్రిణీ తథా |
చక్రేశ్వరీ మహాదేవీ కామేశీ పరమేశ్వరీ || 3,18.15 ||

కామరాజప్రియా కామకోటిగా చక్రవర్తినీ |
మహావిద్యా శివానంగవల్లభా సర్వపాటలా || 3,18.16 ||

కులనాథామ్నాయనాథా సర్వామ్నాయనివాసినీ |
శృంగారనాయికా చేతి పంచవింశతినామభిః || 3,18.17 ||

స్తువంతి యే మహాభాగాం లలితాం పరమేశ్వరీం |
తే ప్రాప్నువంతి సౌభాగ్యమష్టౌ సిద్ధీర్మహద్యశః || 3,18.18 ||

ఇత్థం ప్రచండసంరంభం చాలయంతీ మహద్బలం |
భండాసురం ప్రతి క్రుద్ధా చచాల లలితాంబికా || 3,18.19 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే లలితాపరమేశ్వరీసేనాజయ యాత్రా నామాష్టాదశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s