రణేభగ్నం మహాదైత్యం భండదైత్యః సహోదరం |
సేనానాం కదనం శ్రుత్వా సంతప్తో బహుచింతయా || 3,28.1 ||

ఉభావపి సమేతౌ తౌ యుక్తౌ సర్వైశ్చసైనికైః |
ప్రేషయామాస యుద్ధాయ భండదైత్యః సహోదరౌ || 3,28.2 ||

తావుభౌ పరమక్రుద్ధౌ భండదైత్యేన దేశితౌ |
విషంగశ్చ విశుక్రశ్చ మహోద్యమ మవాపనుః || 3,28.3 ||

కనిష్ఠసహితం తత్ర యువరాజం మహాబలం |
విశుక్రమనువవ్రాజ సేనా త్రైలోక్యకంపినీ || 3,28.4 ||

అక్షౌహిణీచతుఃశత్యా సేనానామావృతశ్చ సః |
యువరాజః ప్రవవృధే ప్రతాపేన మహీయసా || 3,28.5 ||

ఉలూకజిత్ప్రభృతయో భాగినేయా దశోద్ధతాః |
భండస్య చ భగిన్యాంతు ధూమిన్యాం జాతయోనయః || 3,28.6 ||

కృతాస్త్రశిక్షా భండేన మాతులేన మహీయసా |
విక్రమేణ వలంతస్తే సేనానాథాః ప్రతస్థిరే || 3,28.7 ||

ప్రోద్గతైశ్చాపనిర్ఘోషైర్ఘోషయంతో దిశో దశ |
ద్వయోర్మాతులయోః ప్రీతిం భాగినేయా వితేనిరే || 3,28.8 ||

ఆరూఢయానాః ప్రత్యేకగాఢాహంకారశాలినః |
ఆకృష్టగురుధన్వానో విశుక్రమనువవ్రజుః || 3,28.9 ||

యౌవరాజ్యప్రభాచిహ్నచ్ఛత్రచామరశోభితః |
ఆరూఢవారణః ప్రాప విశుక్రో యుద్ధమేదినీం || 3,28.10 ||

తతః కలకలారావకారిణ్యా సేనయా వృతః |
విశుక్రః పటు దధ్వాన సింహనాదం భయంకరం || 3,28.11 ||

తత్క్షోభాత్క్షుభితస్వాంతాః శక్తయః సంభ్రమోద్ధతాః |
అగ్నిప్రాకారవలయాన్నిర్జగముర్బద్ధపంకయః || 3,28.12 ||

తడిన్మయమివాకాశం కుర్వంత్యః స్వస్వరోచిషా |
రక్తామ్వుజావృతమివ వ్యోమచక్రం రణోన్ముఖాః || 3,28.13 ||

అథ భండకనీయాంసావాగతౌ యుద్ధదుర్మదౌ |
నిశమ్య యుగపద్యోద్ధం మంత్రిణీదండనాయకే || 3,28.14 ||

కిరిచకం జ్ఞేయచక్రమారూఢే రథశేఖరం |
ధృతాతపత్రవలయే చామరాభ్యాం చ వీజితే || 3,28.15 ||

అప్సరోభిః ప్రనృత్తాభిర్గీయమానమహోదయే |
నిర్జగమతూ రణం కర్తుముభాభ్యాం లలితాజ్ఞయా || 3,28.16 ||

శ్రీచక్రరథరాజస్య రక్షణార్థం నివేశితే |
శతాక్షౌహిణికాం సేనాం వర్జయిత్వాస్త్రభీషణం || 3,28.17 ||

అన్యత్సర్వం చముజాలం నిర్జగామ రణోన్ముఖీ |
పురతః ప్రాచలద్దండనాథా రథనిషేదుషీ || 3,28.18 ||

ఏకయైవ కరాంగుల్యా ఘూర్ణయంతీ హలాయుధం |
ముసలం చాన్యహస్తేన భ్రామయంతీ ముహుర్ముహుః || 3,28.19 ||

తరలేందుకలాచూడాస్ఫురత్పోత్రముఖాంబుజా |
పురః ప్రహర్త్రీ సమరే సర్వదా విక్రమోద్ధతా |
అస్యా అనుప్రచలితా గేయచక్రరథస్థితా || 3,28.20 ||

ధనుషో ధ్వనినా విశ్వం పూరయంతీ మహోద్ధతా |
వేణీకృతకచన్యస్తవిలసచ్చంద్రపల్లవా || 3,28.21 ||

స్ఫురత్త్రితయనేత్రేణ సిందూరతిలకత్విషా |
పాణినా పద్మరమ్యేణ మణికంకణచారుణా || 3,28.22 ||

తూణీరముఖతః కృష్టం భ్రామయంతీ శిలీముఖం |
జయ వర్ధస్వవర్ధస్వేత్యతిహర్షసమాకులే || 3,28.23 ||

నృత్యద్భిర్దివ్యమునిభిర్వర్ద్ధితాశీర్వచోఽమృతైః |
గేయచక్రరథేంద్రస్య చక్రనేమివిఘట్టనైః || 3,28.24 ||

దారయంతీ క్షితితలం దైత్యానాం హృదయైః సహ |
లోకాతిశాయితా విశ్వమనోమోహనకారిణా |
గీతిబంధేనామరీభిర్బహ్వీభిర్గీతవైభవా || 3,28.25 ||

అక్షౌహిణీసహస్రాణామష్టకం సమరోద్ధతం |
కర్షతీ కల్పవిశ్లేషనిర్మర్యాదాబ్ధిసంనిభం || 3,28.26 ||

తస్యాః శక్తిచమూచక్రే కాశ్చిత్కనకరోచిషః |
కాశ్చిద్దాడిమసంకాశాః కాశ్చిజ్జీమూతరోచిషః || 3,28.27 ||

అన్యాః సిందూరరుచయః పరాః పాటలపాటలాః |
కాచాద్రికాంబరాః కాశ్చిత్పరాః శ్యామలకోమలాః || 3,28.28 ||

అన్యాస్తు హీరకప్రఖ్యాః పరా గారుత్మతోపమాః |
విరుద్ధైః పంచభిర్బాణైర్మిశ్రితైః శతకోటిభిః || 3,28.29 ||

వ్యంజయంత్యో దేహరుచం కతిచిద్వివిధాయుధాః |
అసంఖ్యాః శక్తయశ్చేలుర్దండిన్యాస్సైనికే తథా || 3,28.30 ||

తథైవ సైన్యసన్నాహో మంత్రిణ్యాః కుంభసంభవ |
యథా భూషణవేషాది యథా ప్రభావలక్షణం || 3,28.31 ||

యథా సద్గుణశాలిత్వం యథా చాశ్రితలక్షణం |
యథా దైత్యౌఘసంహారో యథా సర్వైశ్చ పూజితా || 3,28.32 ||

యథా శక్తిర్మహారాజ్ఞ్యా దేడిన్యశ్చ తథాఖిలం |
విశేషస్తు పరం తస్యాః సాచివ్యే తత్కరే స్థితం |
మహారాజ్ఞీవితీర్ణం తదాజ్ఞాముద్రాంగులీయకం || 3,28.33 ||

ఇత్థం ప్రచలితే సైన్యే మంత్రిణీదండనాథయోః |
తద్భారభంగురా భూమిర్దేలాలీలామలంబత || 3,28.34 ||

తతః ప్రవవృతే యుద్ధం తుములం రోమహర్షణం |
ఉద్ధూతధూలిజంబాలీభూతసప్తార్ణవీజలం || 3,28.35 ||

హయస్థైర్హయసాదిన్యో రథస్థై రథసంస్థితాః |
ఆధోరణైర్హస్తిపకాః ఖడ్గైః పద్గాశ్చ సంగతాః || 3,28.36 ||

దండనాథావిషంగేణ సమయుధ్యంత సంగరే |
విశుక్రేణ సమం శ్యామా వికృష్టమణికార్ముకా || 3,28.37 ||

అశ్వరూఢా చకారోచ్చైః సహోలూకజితా రణం |
సంపదీశాచ జగ్రాహ పురుషేణ యుయుత్సయా || 3,28.38 ||

విషేణ నకులీ దేవీ సమాహ్వాస్త యుయుత్సయా |
కుంతిషేణేన సమరం మహామాయా తదాకరోత్ || 3,28.39 ||

మలదేన సమం చక్రే యుద్ధమున్మత్తభైరవీ |
లఘుశ్యామా చకారోచ్చైః కుశూరేణ సమం రణం || 3,28.40 ||

స్వప్నేశీ మంగలాఖ్యేన దైత్యేంద్రేణ రణంవ్యధాత్ |
వాగ్వాదినీ తు జఘటే ద్రుఘణేన సమం రణే || 3,28.41 ||

కోలాటేన చ దుష్టేన చండకాల్యకరోద్రణం |
అక్షౌహిణీభిర్దైత్యానాం శతాక్షౌహిణికాస్తథా |
మహాంతం సమరే చక్రురన్యోన్యం క్రోధమూర్ఛితాః || 3,28.42 ||

ప్రవర్తమానే సమరే విశుక్రో దుష్టదానవః |
వర్ధమానాం శక్తిచమూం హీయమానాం నిజాం చమూం || 3,28.43 ||

అవలోక్య రుషావిష్టః స కృష్టగురుకార్ముకః |
శక్తిసైన్యే సమస్తేఽపి తృషాస్త్రం ప్రముమోచ హ || 3,28.44 ||

తేన దావానలజ్వాలాదీప్తేన మథితం బలం |
తృతీయే యుద్ధదివసే యామమాత్రం గతే రవౌ |
విశుక్రముక్తతర్షాస్త్రవ్యాకులాః శక్తయోఽవన్ || 3,28.45 ||

క్షోభయన్నింద్రియగ్రామం తాలుమూలం విశోషయన్ |
రూక్షయన్కర్ణకుహరమంగదౌర్వల్యమాహవన్ || 3,28.46 ||

పాతయన్పృథివీపృష్ఠే దేహం విస్రంసితాయుధం |
ఆవిర్బభూవ శక్తీనామతితీవ్రస్తృషాజ్వరః || 3,28.47 ||

యుద్ధేష్వనుద్యమకృతా సర్వోత్సాహవిరోధినా |
తర్షేణ తేన క్వథితం శక్తిసైన్యం విలోక్యసా |
మంత్రిణీ సహ పోత్రిణ్యా భృశం చింతామవాప హ || 3,28.48 ||

ఉవాచ తాం దండనాథామత్యాహితవిశంకినీం |
రథస్థితా రథగతా తత్ప్రతీ కారకర్మణే |
సఖి పోత్రిణి దుష్టస్య తర్షాస్త్రమిదమాగతం || 3,28.49 ||

శిథిలీకురుతే సైన్యమస్మాకం హా విధేః క్రమః |
విశుష్కతాలుమూలానాం విభ్రష్టాయుధతేజసాం |
శక్తీనాం మండలేనాత్ర సమరే సముపేక్షితం || 3,28.50 ||

న కాపి కురుతే యుద్ధం న ధారయతి చాయుధం |
విశుష్కతాలుమూలత్వా ద్వక్తుమప్యాలి న క్షమాః || 3,28.51 ||

ఈదృశీన్నో గతిం శ్రుత్వా కిం వక్ష్యతి మహేశ్వరీ |
కృతా చాపకృతిర్దైత్యైరుపాయః ప్రవిచింత్యతాం || 3,28.52 ||

సర్వత్ర ద్వ్యష్టసాహస్రాక్షౌహిణ్యమత్ర పోత్రిణి |
ఏకాపి శక్తిర్నైవాస్తి యా తర్షేణ న పీడితా || 3,28.53 ||

అత్రైవావసరే దృష్ట్వా ముక్తశస్త్రాం పతాకినీం |
రంధ్రప్రహారిణో హంత బాణైర్నిఘ్నంతి దానవాః || 3,28.54 ||

అత్రోపాయస్త్వయా కార్యో మయా చ సమరోద్యమే |
త్వదీయరథపర్వస్థో యోఽస్తి శీతమహార్ణవః || 3,28.55 ||

తమాదిశ సమస్తానాం శక్తీనాం తర్షనుత్తయే |
నాల్పైః పానీయపానాద్యైరేతాసాం తర్షసంక్షయః || 3,28.56 ||

స ఏవ మదిరాసింధుః శక్త్యౌఘం తర్పయిష్యతి |
తమాదిశ మహాత్మానం సమరోత్సాహకారిణం |
సర్వతర్షప్రశమనం మహాబలవివర్ధనం || 3,28.57 ||

ఇత్యుక్తే దండనాథా సా సదుపాయేన హర్షితా |
ఆజుహావ సుధాసింధుమాజ్ఞాం చక్రేశ్వరీ రణే || 3,28.58 ||

స మదాలసరక్తాక్షో హేమాభః స్రగ్విభూషితః || 3,28.59 ||

ప్రణమ్య దండనాథాం తాం తదాజ్ఞాపరిపారకః || 3,28.60 ||

ఆత్మానం బహుధా కృత్వా తరుణాదిత్యపాటలం |
క్వచిత్తాపిచ్ఛవచ్ఛ్యామం క్వచిచ్చ ధవలద్యుతిం || 3,28.61 ||

కోటిశో మధురాధారా కరిహస్తసమాకృతీః |
వవర్ష సింధురాజోఽయం వాయునా బహులీకృతః || 3,28.62 ||

పుష్కలావర్తకాద్యైస్తు కలపక్షయబలాహకైః |
నిషిచ్యమానో మధ్యేఽబ్ధిః శక్తిసైన్యే పపాత హ || 3,28.63 ||

యద్గంధాఘ్రామమాత్రేణ మృత ఉత్తిష్ఠతే స్ఫుటం |
దుర్బలః ప్రబలశ్చ స్యాత్తద్వవర్ష సురాంబుధిః || 3,28.64 ||

పరార్ద్ధసంఖ్యాతీతాస్తా మధుధారాపరంపరాః |
ప్రపిబంత్యః పిపాసార్తైర్ముఖైః శక్తయ ఉత్థితాః || 3,28.65 ||

యథా సా మదిరాసింధువృష్టిర్దైత్యేషు నో పతేత్ |
తథా సైన్యస్య పరితో మహాప్రాకారమండలం || 3,28.66 ||

లఘుహస్తతయా ముక్తైః శరజాతైః సహస్రశః |
చకార విస్మయకరీ కదంబవనవాసినీ || 3,28.67 ||

కర్మణా తేన సర్వేఽపి విస్మితా మరుతోఽభవన్ |
అథ తాః శక్తయో భూరి పిబంతి స్మ రణాంతరే || 3,28.68 ||

వివిధా మదిరాధారా బలోత్సాహవివర్ధనీః |
యస్యా యస్యా మనఃప్రీతీ రుచిః స్వాదో యథాయథా || 3,28.69 ||

తృతీయే యుద్ధదివసే ప్రహరద్వితయావధి |
సంతతం మధ్యధారాభిః ప్రవవర్ష సురాంబుధిః || 3,28.70 ||

గౌడీ పైష్టీ చ మాధ్వీ చ వరా కాదంబరీ తథా |
హైతాలీ లాంగలేయా చ తాలజాతాస్తథా సురాః || 3,28.71 ||

కల్పవృక్షోద్భవా దివ్యా నానాదేశసముద్భవాః |
సుస్వాదుసౌరభాద్యాశ్చ శుభగంధసుఖప్రదాః || 3,28.72 ||

బకులప్రసవామోదా ధ్వనంత్యో బుద్బుదోజ్జ్వలాః |
కటుకాశ్చ కషాయాశ్చ మధురాస్తిక్తతాస్పృశః || 3,28.73 ||

బహువర్మసమావిష్టాశ్ఛేదినీః పిచ్ఛలాస్తథా |
ఈషదమ్లాశ్చ కట్వమ్లా మధురామ్లాస్తథా పరాః || 3,28.74 ||

శస్త్రక్షతరుగాహంత్రీ చాస్థిసంధానదాయినీ |
రణభ్రమహరా శీతా లఘ్వ్యస్తద్వత్కవోష్ఠకాః || 3,28.75 ||

సంతాపహారిణీశ్చైవ వారుణీస్తా జయప్రదాః |
నానావిధాః సురాధారా వవర్ష మదిరార్ణవః || 3,28.76 ||

అవిచ్ఛిన్నం యామమాత్రమేకైకా తత్ర యోగినీ |
ఐరావతకర ప్రఖ్యాం సురాధారాం ముదా పపౌ || 3,28.77 ||

ఉత్తానం వదనం కృత్వా విలోలరసనాశ్చలం |
శక్తయః ప్రపపుః సీధు ముదా మీలితలోచనాః || 3,28.78 ||

ఇత్థం బహువిధం మాధ్వీధారాపాతైః సుధాంబుధిః |
ఆగతస్తర్పయిత్వా తు దివ్యరూపం సమాస్థితః || 3,28.79 ||

పునర్గత్వా దండనాథాం ప్రణమ్య స సురాంబుధిః |
స్నిగ్ధగంభీరఘోషేణ వాక్యం చేదమువాచ తాం || 3,28.80 ||

దేవి పశ్య మహారాజ్ఞి దండమండలనాయికే |
మయా సంతర్పితా ముగ్ధరూపా శక్తివరూథినీ || 3,28.81 ||

కాశ్చిన్నృత్యంతి గాయంత్యో కలక్వణితమేఖలాః |
నృత్యంతీనాం పురః కాశ్చిత్కరతాలం వితన్వతే || 3,28.82 ||

కాశ్చిద్ధసంతి వ్యావల్గద్వల్గువక్షోజమండలాః |
పతంత్యన్యోన్యమంగేషు కాశ్చిదానందమంథరాః || 3,28.83 ||

కాశ్చిద్వల్గంతి చ శ్రోణివిగలన్మేఖలాంబరాః |
కాశ్చిదుత్థాయ సంనద్ధా ఘూర్ణయంతి నిరాయుధాః || 3,28.84 ||

ఇత్థం నిర్దిశ్యమానాస్తాః శక్తీ మైరేయ సింధునాం |
అవలోక్య భృశం తుష్టా దండినీ తమువాచ హ || 3,28.85 ||

పరితుష్టాస్మి మద్యాబ్ధే త్వయా సాహ్యమనుష్ఠితం |
దేవకార్యమిద కించ నిర్విఘ్నితమిదం కృతం || 3,28.86 ||

అతః పరం మత్ప్రసాదాద్ద్వాపరే యాజ్ఞికైర్మఖే |
సోమపానవదత్యంతముపయోజ్యో భవిష్యసి || 3,28.87 ||

మంత్రేణ పూతం త్వాం యాగే పాస్యంత్యఖిలదేవతాః |
యాగేషు మంత్రపూతేన పీతేన భవతా జనాః || 3,28.88 ||

సిద్ధిమృద్ధిం బలం స్వర్గమపవర్గం చ బిభ్రతు |
మహేశ్వరీ మహాదేవో బలదేవశ్చ భార్గవః |
దత్తాత్రేయో విధిర్విష్ణుస్త్వాం పాస్యంతి మహాజనాః || 3,28.89 ||

యాగే సమర్చితస్త్వం తు సర్వసిద్ధిం ప్రదాస్యసి || 3,28.90 ||

ఇత్థం వరప్రదానేన తోషయిత్వా సురాంబుధిం || 3,28.91 ||

మంత్రిణీం త్వరయామాస పునర్యుద్ధాయ దండినీ |
పునః ప్రవవృతే యుద్ధం శక్తీనాం దానవైః సహ || 3,28.92 ||

ముదాట్టహాసనిర్భిన్నదిగష్టకధరా ధరం |
ప్రత్యగ్రమదిరామత్తాః పాటలీకృతలోచనాః |
శక్తయో దైత్యచక్రేషు న్యపతన్నేకహేలయా || 3,28.93 ||

ద్వయేన ద్వయమారేజే శక్తీనాం సమదశ్రియాం |
మదరాగేణ చక్షూంషి దైత్యరక్తేన శస్త్రికా || 3,28.94 ||

తథా బభూవ తుములం యుద్ధం శక్తిసురద్విషాం |
యథా మృత్యురవిత్రస్తః ప్రజాః సంహరతే స్వయం || 3,28.95 ||

సంస్ఖలత్పదవిన్యాసా మదేనారక్తదృష్టయః |
స్ఖలదక్షరసందర్భవీరభాషా రణోద్ధతాః || 3,28.96 ||

కదంబగోలకాకారా దృష్టసర్వాంగదృష్టయః |
యువరాజస్య సైన్యాని శక్త్యః సమానాశయన్ || 3,28.97 ||

అక్షౌహిణీశతం తత్ర దండినీ సా వ్యదారయత్ |
అక్షౌహిణీసార్ద్ధశత నాశయామాస మంత్రిణీ || 3,28.98 ||

అశ్వారూఢాప్రభృతయో మదారుణవిలోచనాః |
అక్షౌహిణీసార్ధశతం నిత్యురంతకమందిరం || 3,28.99 ||

అంకుశేనాతితీక్ష్ణేన తురగా రోహిణీ రణే |
ఉలూకజితమున్మథ్య పరలోకాతిథిం వ్యధాత్ || 3,28.100 ||

సంపత్కరీప్రభృతయః శక్తిదండాధినాయికాః |
పరుషేణ ముఖాన్యన్యాన్యవరుద్ధావ్యదారయన్ || 3,28.101 ||

అస్తం గతే సవితరి ధ్వస్తసర్వబలం తతః |
విశుక్రం యోధయామాస శ్యామలా కోపశాలినీ || 3,28.102 ||

అస్త్రప్రత్య స్త్రమోక్షేణ భీషణేన దివౌకసాం |
మహతా రణకృత్యేన యోధయామాస మంత్రిణీ || 3,28.103 ||

ఆయుధాని సుతీక్ష్ణాని విశుక్రస్య మహౌజసః |
క్రమశః ఖండయంతీ సా కేతనం రథసారథిం || 3,28.104 ||

ధనుర్గుణం ధనుర్దండం ఖండయంతీ శిలీముఖైః |
అస్త్రేణ బ్రహ్మశిరసా జ్వలత్పావకరోచిషా || 3,28.105 ||

విశుక్రం మర్దయామాస సోఽపతచ్ఛూర్ణవిగ్రహః |
విషంగం చ మహాదైత్యం దండనాథా మదోద్ధతా || 3,28.106 ||

యోధయామాస చండన ముసలేన వినిఘ్నతీ |
సచాపి దుష్టో దనుజః కాలదండనిభాం గదాం |
ఉద్యమ్య బాహునా యుద్ధం చకారాశేషభీషణం || 3,28.107 ||

అన్యోన్యమంగం మృద్నంతౌ గదాయుద్ధప్రవర్తినౌ |
చండాట్టహాసముఖరౌ పరిభ్రమణకారిణౌ || 3,28.108 ||

కుర్వాణౌ వివిధాంశ్చారాన్ఘూర్ణంతౌ తూర్మవేష్టినౌ |
అన్యోన్యదండహననైర్మోహయంతౌ ముహుర్ముహుః || 3,28.109 ||

అన్యోన్యప్రహృతౌ రంధ్రమీక్షమాణౌ మహోద్ధతౌ |
మహాముసలదండాగ్రఘట్టనక్షోభితాంబరౌ |
అయుధ్యేతాం దురాధర్షౌం దండినీదైత్యశేఖరౌ || 3,28.110 ||

అథార్ద్ధరాత్రిసమయపర్యంతం కృతసంగరా |
సంక్రుద్ధా హంతుమారేభే విషంగం దండనాయికా || 3,28.111 ||

తం మూర్ధని నిమగ్నేన హలేనాకృష్య వైరిణం |
కఠోరం తాడనం చక్రే ముసలేనాథ పోత్రిణీ || 3,28.112 ||

తతో ముసలఘాతేన త్యక్తప్రాణో మహాసురః |
చూర్ణితేన శతాంగేన సమం భూతలమాశ్రయత్ || 3,28.113 ||

ఇతి కృత్వా మహత్కర్మ మంత్రిణీదండనాయికే |
తత్రైవ తం నిశా శేషం నిన్యతుః శిబిరం ప్రతి || 3,28.114 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపఖ్యానే విశుక్రవిషంగవధో నామాష్టావింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s