తతః శ్రుత్వా వధం తేషాం తపోబలవతామపి |
న్యశ్వసత్కృష్ణసర్పేంద్ర ఇవ భండో మహాసురః || 3,25.1 ||

ఏకాంతే మంత్రయామాస స ఆహూయ మహోదరౌ |
భండః ప్రచండశైండీర్యః కాంక్షమాణో రణే జయం || 3,25.2 ||

యువరాజోఽపి సక్రోధో విషంగేణ యవీయసా |
భండాసురం నమస్కృత్య మంత్రస్థానముపాగమత్ || 3,25.3 ||

అత్యాప్తైర్మంత్రిభిర్యుక్తః కుటిలాక్షపురఃసరైః |
లలితావిజయే మంత్రం చకార క్వథితాశ్యః || 3,25.4 ||

భండ ఉవాచ
అహో బత కులభ్రంశః సమాయాతః సురద్విషాం |
ఉపేక్షామధునా కర్తుం ప్రవృత్తో బలవాన్విధిః || 3,25.5 ||

మద్భృత్యనామమాత్రేణ విద్రవంతి దివౌకసః |
తాదృశానామిహాస్మాకమాగతోఽయం విపర్యయః || 3,25.6 ||

కరోతి బలినం క్లీబం ధనినం ధనవర్జితం |
దీర్ఘాయుషమనాయుష్కం దుర్ధాతా భవితవ్యతా || 3,25.7 ||

క్వ సత్త్వమస్మద్బాహునాం క్వేయం దుర్ల్లలితా వధూః |
అకాండ ఏవ విధినా కృతోఽయం నిష్ఠురో విధిః || 3,25.8 ||

సర్పిణీమాయయోదగ్రాస్తంయా దుర్ఘటశౌర్యయా |
అధిసంగ్రామభూచక్రే సేనాన్యో వినిపాతితాః || 3,25.9 ||

ఏవముద్దామదర్పాఢ్యా వనితా కాపి మాయినీ |
యది సంప్రహరత్యస్మాంధిగ్బలం నో భుజార్జితం || 3,25.10 ||

ఇమం ప్రసంగం వక్తుం చ జిహ్వా జిహ్వేతి మామకీ |
వనితా కిము మత్సైన్యం మర్ద యిష్యతి దుర్మదా || 3,25.11 ||

తదత్ర మూలచ్ఛేదాయ తస్యా యత్నో విధీయతాం |
మయా చారముఖాజ్జ్ఞాతా తస్యా వృత్తిర్మహాబలా || 3,25.12 ||

సర్వేషామపి సైన్యానాం పశ్చాదేవావతిష్ఠతే |
అగ్రతశ్చలితం సైన్యం హయహస్తిరథాదికం || 3,25.13 ||

అస్మిన్నేవ హ్యవసరే పార్ష్ణిగ్రాహో విధీయతాం |
పార్ష్ణిగ్రహమిమం కర్తుం విషంగశ్చతురో భవేత్ || 3,25.14 ||

తేన ప్రౌఢమదోన్మతా బహుసంగ్రామదుర్మదాః |
దశ పంచ చ సేనాన్యః సహ యాంతు యుయుత్సయా || 3,25.15 ||

పృష్ఠతః పరివారాస్తు న తథా సంతి తే పునః |
అల్పైస్తు రక్షితా వై స్యాత్తేనైవాసౌ సునిగ్రహా || 3,25.16 ||

అతస్త్వం బహుసన్నాహమావిధాయ మదోత్కటః |
విషంగ గుప్తరూపేణ పార్ష్ణిగ్రాహం సమాచర || 3,25.17 ||

అల్పీయసీ త్వయా సార్ద్ధం సేనా గచ్ఛతు విక్రమాత్ |
సజ్జాశ్చ లంతు సేనాన్యో దిక్పాలవిజయోద్ధతాః || 3,25.18 ||

అక్షౌహిణ్యశ్చ సేనానాం దశ పంచ చలంతు తే |
త్వం గుప్తవేషస్తాం దుష్టాం సన్నిపత్య దృఢం జహి || 3,25.19 ||

సైవ నిఃశేషశక్తీనాం మూలభూతా మహీయసీ |
తస్యాః సమూలనాశేన శక్తివృందం వినశ్యతి || 3,25.20 ||

కందచ్ఛేదే సరోజిన్యా దలజాలమివాంభసి |
సర్వేషామేవ పశ్చాద్యో రథశ్చలతి భాసురః || 3,25.21 ||

దశయోజనసంపన్ననిజదేహసముచ్ఛ్రయః |
మహాముక్తాతపత్రేణ సర్వోద్ధ్వ పరిశోభితః || 3,25.22 ||

వహన్ముహర్వీజ్యమానం చామరాణాం చతుష్టయం |
ఉత్తంగకేతుసంఘాతలిఖితాంబుదమండలః || 3,25.23 ||

తస్మిన్రథే సమాయాతి సా దృష్టా హరిణేక్షణా |
నిబృతం సంనిపత్య త్వం చిహ్నేనానేన లక్షితాం || 3,25.24 ||

తాం విజిత్య దురాచారాం కేశేష్వా కృష్య మర్దయ |
పురతశ్చలితే సైన్యే సత్త్వశాలిని సా వధూః || 3,25.25 ||

స్త్రీమాత్రరక్షా భవతో వశమేష్యతి సత్త్వరం |
భవత్సహాయభూతాయాం సేనేంద్రాణామిహాభిధా || 3,25.26 ||

శృణు యైర్భవతో యుద్ధే సాహ్యకార్యమతంద్రితైః |
ఆద్యో మదనకో నామ దీర్ఘజిహ్వో ద్వితీయకః || 3,25.27 ||

హుబకో హులుములుశ్చ కక్లసః కక్లివాహనః |
థుక్లసః పుండ్రకేతుశ్చ చండబాహుశ్చ కుక్కురః || 3,25.28 ||

జంబుకాక్షో జంభనశ్చ తీక్ష్ణశృంగస్త్రికంటకః |
చంద్రగుప్తశ్చ పంచైతే దశ చోక్తాశ్చమూవరాః || 3,25.29 ||

ఏకైకాక్షౌహిణీయుక్తాః ప్రత్యేకం భవతా సహ |
ఆగమిష్యంతి సేనాన్యో దమనాద్యా మహాబలాః || 3,25.30 ||

పరస్య కటకం నైవ యథా జానాతి తే గతిం |
తథా గుప్తసమాచారః పార్ష్ణిగ్రాహం సమాచర || 3,25.31 ||

అస్మిన్కార్యే సుమహతాం ప్రౌఢిమానం సముద్వహన్ |
నిషంగ త్వం హి తభసే జయసిద్ధిమనుత్తమాం || 3,25.32 ||

ఇతి మంత్రితమంత్రోఽయం దుర్మంత్రీ భండదానవః |
విషంగం ప్రేషయామాస రక్షితం సైన్యపాలకైః || 3,25.33 ||

అథ శ్రీలలితాదేవ్యాః పార్ష్ణిగ్రాహకృతోద్యమే |
యువరాజానుజే దైత్యే సూర్యోఽస్తగిరిమాయయౌ || 3,25.34 ||

ప్రథమే యుద్ధదివసే వ్యతీతే లోకభీషణే |
అంధకారః సమభవత్తస్య బాహ్యచికీర్షయా || 3,25.35 ||

మహిషస్కంధధూమ్రాభం వనక్రోడవపుర్ద్దుతి |
నీలకంఠనిభచ్ఛాయం నిబిడం పప్రథే తమః || 3,25.36 ||

కుంజేషు పిండితమివ ప్రధావదివ సంధిషు |
ఉజ్జిహానమివ క్షోణీవివరేభ్యః సహస్రశః || 3,25.37 ||

నిర్గచ్ఛదివ శైలానాం భూరి కందరమందిరాత్ |
క్వచిద్దీపప్రభాజాలే కృతకాతరచేష్టితం || 3,25.38 ||

దత్తావలంబనమివ స్త్రీణాం కర్ణోత్పలత్విషి |
ఏకీభూతమివ ప్రౌఢదిఙ్నాగమివ కజ్జలే |
ఆబద్ధమైత్రకమివ స్ఫురచ్ఛాద్వలమండలే || 3,25.39 ||

కృతప్రియాశ్లేషమివ స్ఫురంతీష్వసియష్టిషు |
గుప్తప్రవిష్టమివ చ శ్యామాసు వనపంక్తిషు || 3,25.40 ||

క్రమేణ బహులీభూతం ప్రససార మహత్తమః |
త్రియామావామనయనా నీలకంచుకరోచిషా || 3,25.41 ||

తిమిరేణావృతం విశ్వం న కించిత్ప్రత్యపద్యత |
అసురాణాం ప్రదుష్టానాం రాత్రిరేవ బలావహా || 3,25.42 ||

తేషాం మాయావిలాసోఽయం తస్యామేవ హి వర్ధతే |
అథ ప్రచలితం సైన్యం విషంగేణ మహౌజసా || 3,25.43 ||

ధౌతఖడ్గలతాచ్ఛాయావర్ధిష్ణు తిమిరచ్ఛటం |
దమనాద్యాశ్చ సేనాన్యః శ్మామకంకటధారిణః || 3,25.44 ||

శ్యామోష్ణీషధరాః శ్యామవర్ణసర్వపరిచ్ఛదాః |
ఏకత్వమివ సంప్రాప్తాస్తిమిరేణాతిభూయసా || 3,25.45 ||

విషంగమనుసంచేలుః కృతాగ్రజనమస్కృతిం |
కూటేన యుద్ధకృత్యేన విజిగీషుర్మహేశ్వరీం || 3,25.46 ||

మేఘడంబరకం నామ దధే వక్షసి కంకటం |
యథా తస్య నిశాయుద్ధానురూపో వేషసంగ్రహః || 3,25.47 ||

తథా కృతవతీ సేనా శ్యామలం కంచుకాదికం |
న చ దుందుభినిస్వానో న చ మర్ద్దలగర్జితం || 3,25.48 ||

పణవానకభేరీణాం న చ ఘోషవిజృంభణం |
గుప్తాచారాః ప్రచలితాస్తిమిరేణ సమావృతాః || 3,25.49 ||

పరైరదృశ్యగతయో విష్కోశీకృతరిష్టయః |
పశ్చిమాభిముఖం యాంతి లలితాయాః పతాకినీం || 3,25.50 ||

ఆవృతోత్తరమార్గేణ పూర్వభాగమశిశ్రియన్ |
నిశ్వాసమపి సస్వానమకుర్వంతః పదేపదే || 3,25.51 ||

సావధానాః ప్రచలితాః పార్ష్ణిగ్రాహాయ దానవాః |
భూయః పురస్య దిగ్భాగం గత్వా మందపరాక్రమాః || 3,25.52 ||

లలితాసైన్యమేవ స్వాన్సూచయంతః ప్రపృచ్ఛతః |
ఆగత్య నిభృతం పృష్ఠే కవచచ్ఛన్నవిగ్రహాః || 3,25.53 ||

చక్రరాజరథం తుంగం మేరుమందరసంనిభం |
అపశ్యన్నతిదీప్తాభిః శక్తిభిః పరివారితం || 3,25.54 ||

తత్ర ముక్తాతపత్రస్య వర్త్తమానామధఃస్థలే |
సహస్రాదిత్యసంకాశాం పశ్చిమాభిముఖీం స్థితాం || 3,25.55 ||

కామేశ్వర్యాదినిత్యాభిః స్వసమానసమృద్ధిభిః |
నర్మాలాపవినోదేన సేవ్యమానాం రథోత్తమే || 3,25.56 ||

తాం తథాభూతవృత్తాంతామ తాదృశరణోద్యమాం |
పురోగతం మహత్సైన్యం వీక్షమాణ సకౌతుకం || 3,25.57 ||

మన్వానశ్చ హి తామేవ విషంగః సుదురాశయః |
పృష్ఠవంశే రథేంద్రస్య ఘట్టయామాస సైనికైః || 3,25.58 ||

తత్రాణి మాదిశక్తీనాం పరివారవరూథినీ |
మహాకలకలం చక్రురణిమాద్యాః పరఃశతం || 3,25.59 ||

పట్టిశైర్ద్రుఘణైశ్చైవ భిందిపాలైర్భుశుండిభిః |
కఠోరవజ్రనిర్ధాతనిష్ఠురైః శక్తిమండలైః || 3,25.60 ||

మర్దయంతో మహాసత్త్వాః సమరం బహుమేనిరే |
ఆకస్మికరణోత్సాహవిపర్యావిష్టవిగ్రహం || 3,25.61 ||

అకాండక్షుభితం చాసీద్రథస్థం శక్తిమండలం |
విపాటైః పాటయామాసురదృశ్యైరంధకారిణః || 3,25.62 ||

తతశ్చక్రరథేంద్రస్య నవమే పర్వణి స్థితాః |
అదృశ్యమానశస్త్రాణామదృశ్యనిజవర్మణాం || 3,25.63 ||

తిమిరచ్ఛన్నరూపాణాం దానవానాం శిలీముఖైః |
ఇతస్తతో బహు క్లిష్టం ఛన్నవర్మితమర్మవత్ || 3,25.64 ||

శక్తీనాం మండలం తేనే క్రందనం లలితాం ప్రతి |
పూర్వానుక్రమ తస్తత్ర సంప్రాప్తం సుమహద్భయం || 3,25.65 ||

కర్ణాకర్ణికయాకర్ణ్య లలితా కోపమాదధే |
ఏతస్మిన్నంతరే భండశ్చండదుర్మత్రిపండితః || 3,25.66 ||

దశాక్షౌహిణికాయుక్తం కుటిలాక్షం మహౌజసం |
లలితాసైన్యనాశాయ యుద్ధాయ ప్రజిఘాయ సః || 3,25.67 ||

యథా పశ్చాత్కలకలం శ్రుత్వాగ్రేవర్తినీ చమూః |
నాగచ్ఛతి తథా చక్రే కుటిలాక్షో మహారణం || 3,25.68 ||

ఏవం చోభయతో యుద్ధం పశ్చాదగ్రే తథాభవత్ |
అత్యంతతుములం చాసీచ్ఛక్తీనాం సైనికే మహత్ || 3,25.69 ||

నక్తసత్త్వాశ్చ దైత్యేంద్రాస్తిమిరేణ సమావృతాః |
ఇతస్తతః శిథిలతాం కంటకే నిన్యురుద్ధతాః || 3,25.70 ||

నిషంగేణ దురాశేన ధమనాద్యైశ్చమూవరైః |
చమూభిశ్చ ప్రణహితా న్యపతంఛత్రుకోటయః || 3,25.71 ||

తాభిర్దైత్యాస్త్రమాలాభిశ్చక్రరాజరథో వృతః |
బకావలీనిబిడతః శైలరాజ ఇవాబభౌ || 3,25.72 ||

ఆక్రాంతపర్వణాధస్తాద్విషంగేణ దురాత్మనా |
ముక్త ఏకః శరోదేవ్యాస్తాలవృంతమచూర్ణయత్ || 3,25.73 ||

అథ తేనావ్యాహితేన సంభ్రాంతే శక్తిమండలే |
కామేశ్వరీముఖా నిత్యా మహాంతం క్రోధమాయయుః || 3,25.74 ||

ఈషద్భృకుటిసంసక్తం శ్రీదేవ్యా వదనాంబుజం |
అవలోక్య భృశోద్విగ్నా నిత్యా దధురతిశ్రమం || 3,25.75 ||

నిత్యా కాలస్వరూపిణ్యః ప్రత్యేకం తిథివిగ్రహాః |
క్రోధముద్వీక్ష్య సన్నాజ్ఞ్యా యుద్ధాయ దధురుద్యమం || 3,25.76 ||

ప్రణిపత్య చ తాం దేవీం మహారాజ్ఞీం మహోదయాం |
ఊచుర్వాచమకాండోత్థాం యుద్ధకౌతుకగద్గదాం || 3,25.77 ||

తిథినిత్యా ఉచుః |
దేవదేవీ మహారాజ్ఞీ తవాగ్రే బ్రేక్షితాం చమూం |
దండినీమంత్రనాథాదిమహాశక్త్యాభపాలితాం || 3,25.78 ||

ధర్షితు కాతరా దుష్టా మాయాచ్ఛద్మపరాయణాః |
పార్ష్ణిగ్రాహేణ యుద్ధేన బాధంతే రథపుంగవం || 3,25.79 ||

తస్మాత్తిమిరసంఛన్నమూర్తీనాం విబుధద్రుహాం |
శమయామో వయం దర్పం క్షణమాత్రం విలోకయ || 3,25.80 ||

యా వహ్నివాసినీ నిత్యా యా జ్వాలామాలినీ పరా |
తాభ్యాం ప్రదీపితే యుద్ధే ద్రష్టుం శక్తాః సురద్విషః || 3,25.81 ||

ప్రశమయ్య మహాదర్పం పార్ష్ణిగ్రాహప్రవర్తినాం |
సహసైవాగమిష్యామః సేవితుం శ్రీపదాంబుజం |
ఆజ్ఞాం దేహి మహారాజ్ఞి మర్దనార్థం దురాత్మనాం || 3,25.82 ||

ఇత్యుక్తే సతి నిత్యాభిస్తథాస్త్వితి జగాద సా |
అథ కామేశ్వరీ నిత్యా ప్రణమ్య లలితేశ్వరీం |
తయా సంప్రేషితా తాభిః కుండలీకృత కార్ముకా || 3,25.83 ||

సా హంతుం తాందురాచారాన్కూటయుద్ధకృతక్షణాన్ |
బాలారుణమివ క్రోధారుణం వక్త్రం వితన్వతీ || 3,25.84 ||

రే రే తిష్ఠత పాపిష్ఠా మాయానిష్ఠాశ్ఛినద్మి వః |
అంధకారమనుప్రాప్య కూటయుద్ధపరాయణాః || 3,25.85 ||

ఇతి తాన్భర్త్సయంతీ సా తూణీరోత్ఖాతసాయకాత్ |
పర్వావరోహణం చక్రే క్రోధేన ప్రస్ఖలద్గతిః || 3,25.86 ||

సజ్జకార్ముకహస్తాశ్చ భగమాలాపురఃసరాః |
అన్యాశ్చ చరితా నిత్యాః కృత పర్వావరోహణాః || 3,25.87 ||

జ్వాలామాలిని నిత్యా చ యా నిత్యా వహ్నివాసినీ |
సజ్జే యుద్ధే స్వతేజోభిః సమదీపయతాం రణే || 3,25.88 ||

అథ తే దుష్టదనుజాః ప్రదీప్తే యుద్ధమండలే |
ప్రకాశవపుషస్తత్ర మరాంతం క్రోధమాయయుః || 3,25.89 ||

కామేశ్వర్యాదికా నిత్యాస్తాః పంచదశ సాయుధాః |
ససింహనాదాస్తాందైత్యానమృద్నన్నేవ హేలయా || 3,25.90 ||

మహాకలకలస్తత్ర సమభూద్యుద్ధసీమని |
మందరక్షోభితాంభోదివేల్లత్కల్లోలమండలః || 3,25.91 ||

తాశ్చ నిత్యావలత్క్వాణకంకణైర్యుధి పాణిభిః |
ఆకృష్య ప్రామకోదండాస్తేనిరే యుద్ధముద్ధతం || 3,25.92 ||

యామత్రితయపర్యంతమేవం యుద్ధమవర్త్తత |
నిత్యానాం నిశితైర్బాణైరక్షౌహిణ్యశ్చ సంహృతాః || 3,25.93 ||

జఘాన దమనం దుష్టం కామేశీ ప్రథమం శరైః |
దీర్ఘజిహ్వం చమూనాథం భగమాలా వ్యదారత్ || 3,25.94 ||

నిత్యక్లిన్నా చ భేరుండా హుంబేకం హులుమల్లకం |
కక్లసం వహ్నివాసా చ నిజఘాన శరైః శతైః || 3,25.95 ||

మహావజ్రేశ్వరీ బాణైరభినత్కేకివాహనం |
పుక్లసం శివదూతీ చ ప్రాహిణోద్యమసాదనం || 3,25.96 ||

పుండ్రకేతుం భుజోద్దండం త్వరితా సమదారయత్ |
కులసుందరికా నిత్యా చండబాహుం చ కుక్కురం || 3,25.97 ||

అథ నిలపతాకా చ విజయా చ జయోద్ధతే |
జంబుకాక్షం జృంభణం చ వ్యతన్వాతాం రణే బలిం |
సర్వమంగలికా నిత్యా తీక్ష్ణశృంగమఖండయత్ |
జ్వాలామాలినికా నిత్యా జఘానోగ్రం త్రికర్ణకం || 3,25.98 ||

చంద్రగుప్తం చ దుఃశీలం చిత్రం చిత్రా వ్యదారత్ |
సేనానాథేషు సర్వేషు నిహతేషు దురాత్మసు || 3,25.99 ||

విషంగః పరమః కుద్ధశ్చచాల పురతో బలీ |
అథ యామావశేషాయాం యామిన్యాం ఘటికాద్వయం || 3,25.100 ||

నిత్యాభిః సహ సంగ్రామం విధాయ స దురాశయః |
అశక్యత్వం సముద్దిశ్య చక్రామ ప్రపలాయితుం || 3,25.101 ||

కామేశ్వరీకరాకృష్టచాపోత్థౌర్నిశితైః శరైః |
భిన్నవర్మా దృఢతరం విషంగో విహ్వలాశయః |
హతావశిష్టైర్యోధైశ్చ సార్ధమేవ పలాయితః || 3,25.102 ||

తాభిర్న నిహతో దుష్టో యస్మాద్వధ్యః స దానవః |
దండనాథాశరేణైవ కాలదండసమత్విషా || 3,25.103 ||

తస్మిన్పలాయితే దుష్టే విషంగే భండసోదరే |
సా విభాతా చ రజనీ ప్రసన్నాశ్చాభవందిశః || 3,25.104 ||

పలాయితం రణేవీరమనుసర్త్తుమనౌచితీ |
ఇతి తాః సమరాన్నిత్యాస్తస్మిన్కాలే వ్యరంసిషుః || 3,25.105 ||

దైత్యశస్త్రవ్రణస్యందిశోణితప్లుతవిగ్రహాః |
నిత్యాః శ్రీలలితాం దేవీం ప్రణిపేతుర్జయోద్ధతాః || 3,25.106 ||

ఇత్థం రాత్రౌ మహద్యుద్ధం తత్ర జాతం భయంకరం |
నిత్యానాం రూపజాలం చ శస్త్రక్షతమలోకయత్ || 3,25.107 ||

శ్రుత్వోదంతం మహారాజ్ఞీ కృపాపాంగేన సైక్షత |
తదాలోకనమాత్రేణ వ్రణో నిర్వ్రణతామగాత్ || 3,25.108 ||

నిత్యానాం విక్రమైశ్చాపి లలితా ప్రీతిమాసదత్ || 3,25.109 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే విషంగపలాయనం నామ పంచవింశోఽధ్యాయ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s