అథాశ్వరూఢయా క్షిప్తే కురండే భండదానవః |
కుటిలాక్షమిదం ప్రోచే పునరేవ యుయుత్సయా || 3,23.1 ||

స్వప్నేఽపి యన్న సంభావ్యం యన్న శ్రుతమితః పురా |
యచ్చ నో శంకితం చిత్తే తదేతత్కష్టమాగతం || 3,23.2 ||

కురండదుర్మదౌ సత్త్వశాలినౌ భ్రాతరౌ హితౌ |
దుష్టదాస్యాః ప్రభావోఽయం మాయావిన్యా మహత్తరః || 3,23.3 ||

ఇతః పరం కరంకాదీన్పంచసేనాధినాయకాన్ |
శతమక్షౌహిణీనాం చ ప్రస్థాపయ రణాంగణే || 3,23.4 ||

తే యుద్ధదుర్మదాః శూరాః సంగ్రామేషు తనుత్యజః |
సర్వథైవ విజేష్యంతే దుర్విదగ్ధవిలాసినీం || 3,23.5 ||

ఇతి భండవచః శ్రుత్వా భృశం చత్వరయాన్వితః |
కుటిలాక్షః కరంకాదీనాజుహావ చమూపతీన్ || 3,23.6 ||

తే స్వామినం నమస్కృత్య కుటిలాక్షేణ దేశితాః |
అగ్నౌ ప్రవిష్ణవ ఇవ క్రోధాంధా నిర్యయుః పురాత్ || 3,23.7 ||

తేషాం ప్రయాణనిఃసాణరణితం భృశదుఃసహం |
ఆకర్ణ్య దిగ్గజాస్తూర్ణం శీర్ణకర్ణా జుఘూర్ణిరే || 3,23.8 ||

శతమక్షౌహిణీనాం చ ప్రాచలత్కేతుమాలకం |
ఉత్తరంగతురంగాది బభౌ మత్తమతంగజం || 3,23.9 ||

హ్రేషమాణహయాకీర్ణం క్రందద్భటకులోద్భవం |
బృంహమాణగజం గర్జద్రథయక్రం చచాల తత్ || 3,23.10 ||

చక్రనేమిహతక్షోణీరేణుక్షపితరోచిషా |
బభూవే తుహినాసారచ్ఛన్నేనేవ వివస్వతా || 3,23.11 ||

ధూలీమయమివాశేషమభవద్విశ్వమండలం |
క్వచిచ్ఛబ్దమయం చైవ నిఃసాణకఠినస్వనైః || 3,23.12 ||

ఉద్భూతైర్ధూలికాజాలైరాక్రాంతా దైత్యసైనికాః |
ఇయత్తయాతః సేనాయాః సంఖ్యాపి పరిభావితా || 3,23.13 ||

ధ్వజా బహువిధాకారా మీనవ్యాలాదిచిత్రితాః |
ప్రచేలుర్ధూలికాజాలే మత్స్యా ఇవ మహోదధౌ || 3,23.14 ||

తానాపతత ఆలోక్య లలితాసైనికం ప్రతి |
విత్రేసురమరాః సర్వే శక్తీనాం భంగశంకయా || 3,23.15 ||

తే కరంకముఖాః పంచ సేనాపతయ ఉద్ధతాః |
సర్పిణీం నామ సమరే మాయాం చక్రుర్మహీయసీం || 3,23.16 ||

తైః సముత్పతితా దుష్టా సర్పిణీ రమశాంబరీ |
ధూమ్రవర్ణా చ ధూమ్రోష్ఠీ ధూమ్రవర్మపయోధరా || 3,23.17 ||

మహోదధిరివాత్యంతం గంభీరకుహరోదరీ |
పురశ్చచాల శక్తీనాంత్రాసయంతీ మనో రణే || 3,23.18 ||

కద్రూరివాపరా దుష్టా బహుసర్పవిభూషణా |
సర్పాణాముద్భవస్థానం మాయామయశరీరిణాం || 3,23.19 ||

సేనాపతీనాం నాసీరే వేల్లయంతీమహీతలే |
వేల్లితం బహుధా చక్రే ఘోరారావవిరావిణీ || 3,23.20 ||

తథైవ మాయయా పూర్వం తేఽసురేద్రా వ్యజీజయన్ |
కరంకాద్యా దురాత్మానః పంచపంచత్త్వకాముకాః || 3,23.21 ||

అథ ప్రవవృతే యుద్ధం శక్తీనామమరద్రుహాం |
అన్యోన్యవీరభాషాభిః ప్రోత్సాహితఘనక్రుధాం || 3,23.22 ||

అత్యంతసంకులతయా న విజ్ఞాతపరస్పరాః |
శక్తయో దానవశ్చైవ ప్రజహుః శస్త్రపాణయః || 3,23.23 ||

అన్యోన్యశస్త్రసంఘట్టసముత్థితహుతాశనే |
ప్రవృత్తవిశిఖస్రోతఃప్రచ్ఛన్నహరిదంతరే || 3,23.24 ||

బహురక్తనదీపూరహ్రియమాణమతంగజే |
మాంసకర్దమనిర్మగ్ననిష్పందరథమండలే || 3,23.25 ||

వికీర్ణకేశశైవాలవిలసద్రక్తనిర్ఝరే |
అతినిష్ఠురవిధ్వంసి సింహనాదభయంకరే || 3,23.26 ||

రజోఽన్ధకారతు ములే రాక్షసీతృప్తిదాయిని |
శస్త్రీశరణివిచ్ఛిన్నదైత్యకంఠోత్థితాసృజి || 3,23.27 ||

ప్రవృత్తే ఘోరసంగ్రామే శక్తీనాం చ సురద్విషాం |
అథస్వబలమాదాయ పంచభిః ప్రేరితా సతీ |
సర్పిణీ బహుధా సర్పాన్విససర్జ శరీరతః || 3,23.28 ||

తక్షకర్కేటకసమా వాసుకిప్రముఖత్విషః |
నానావిధవపుర్వర్ణా నానాదృష్టిభయంకరాః || 3,23.29 ||

నానావిధవిషజ్వాలానిర్దగ్ధభువనత్రయాః |
దారదం వత్సనాభం చ కాలకూటమథాపరం || 3,23.30 ||

సౌరాష్ట్రం చ విషం ఘోరం బ్రహ్మపుత్రమథాపరం |
ప్రతిపన్నం శౌక్లికేయమన్యాన్యపి విషాణి చ || 3,23.31 ||

వ్యాలైః స్వకీయవదనైర్విలోలరసనాద్వయైః |
వికిరంతః శక్తిసైన్యే విసమ్రుః సర్పిణీతనోః || 3,23.32 ||

ధూమ్రవర్ణా ద్వివదనా సర్పా అతిభయంకరాః |
సర్పిణ్యా నయనద్వంద్వా దుత్థితాః క్రోధదీపితాః || 3,23.33 ||

పీతవర్ణాస్త్రిఫణకా దంష్ట్రాభిర్వికటాననాః |
సర్పిణ్యాః కర్ణకుహరాదుత్థితాః సర్పకోటయః || 3,23.34 ||

అగ్రేపుచ్ఛే చ వదనం ధారయంతః ఫణాన్వితం |
ఆస్యాదా నీలవపుషః సర్పిణ్యాః ఫణినోఽభవన్ || 3,23.35 ||

అన్యైశ్చ బలవర్ణాశ్చ చతుర్వక్త్రాశ్చతుష్పదాః |
నాసికావివరాత్తస్యా ఉద్గతా ఉగ్రరోచిషః || 3,23.36 ||

లంబమానమహాచర్మావృత్తస్థూలపయోధరాత్ |
నాభికుండాచ్చ బహవో రక్తవర్ణా భయానకాః || 3,23.37 ||

హలాహలం వహంతశ్చ ప్రోత్థితాః పన్నగాధిపాః |
విదశంతః శక్తిసేనాం దహంతో విషవహ్నిభిః || 3,23.38 ||

బధ్నంతో భోగపాశైశ్చ నిఘ్నంతః ఫణమండలైః |
అత్యంతమాకులాం చక్రుర్లలితేశీచమూమమీ || 3,23.39 ||

ఖండ్యమానా అపి ముహుః శక్తీనాం శస్త్రకోటిభిః || 3,23.40 ||

ఉపర్యుపరి వర్ధంతే సపిండప్రవిసర్పిణః |
నశ్యంతి బహవః సర్పా జాయంతే చాపరే పునః || 3,23.41 ||

ఏకస్య నాశసమయే బహవోఽన్యే సముత్థితాః |
మూలభూతా యతో దుష్టా సర్పిణీ న వినశ్యతి || 3,23.42 ||

అతస్తత్కృతసర్పాణాం నాశే సర్పాంతరోద్భవః |
తతశ్చశక్తిసైన్యానాం శరీరాణి విషానలైః || 3,23.43 ||

దహ్యమానాని దుఃఖేన విప్లుతాన్యభవన్రణే |
కింకర్తవ్యవిమూఢేషు శక్తిచక్రేషు భోగిభిః || 3,23.44 ||

పరాక్రమం బహువిధం చక్రుస్తే పంచ దానవాః |
కరీంద్రీ గర్దభశతైర్యుక్తం స్యందనమాస్థితః || 3,23.45 ||

చక్రేణ తీక్ష్ణధారేణ శక్తిసేనామమర్దయత్ |
వజ్రదంతాభిధశ్చాన్యో భండదైత్యచమూపతిః || 3,23.46 ||

వజ్రబాణాభిఘాతేన హోష్ట్రతో హి రణం వ్యధాత్ |
అథ వజ్రముఖశ్చైవ చక్రివంతం మహత్తరం || 3,23.47 ||

ఆరుహ్య కుంతధారాభిః శక్తిచక్రమమర్దయత్ |
వజ్రదంతాభిధానోఽన్యశ్చమూనామధిపో బలీ || 3,23.48 ||

గృధ్రయుగ్మరథారూఢః ప్రజహార శిలీముఖైః |
తైః సేనాపతిభిర్దుష్టైః ప్రోత్సాహితమథాహవే || 3,23.49 ||

శతమక్షౌహిణీనాం చ నిపపాతైకహేలయా |
సర్పిణీ చ దురాచారా బహుమాయాపరిగ్రహా || 3,23.50 ||

క్షణేక్షణే కోటిసంఖ్యాన్విససర్జ ఫణాధరాన్ |
తథా వికలితం సైన్యమవలోక్య రుషాకులా || 3,23.51 ||

నకులీ గరుడారూఢా సా పపాత రణాజిరే |
ప్రతప్తకనకప్రఖ్యా లలితాతాలుసంభవా || 3,23.52 ||

సమస్తవాఙ్మయాకారా దంతైర్వజ్రమయైర్యుతా |
సర్పిణ్యభిముఖం తత్ర విససర్జ నిజం బలం || 3,23.53 ||

తయాధిష్ఠితతుంగాంసః పక్షవిక్షిప్తభూధరః |
గరుడః ప్రాచలద్యుద్ధే సుమేరురివ జంగమః || 3,23.54 ||

సర్పిణీమాయయా జాతాన్సర్పాందృష్ట్వా భయానకాన్ |
క్రోధరక్తేక్షణం వ్యాత్తం నకులీ విదధే ముఖం || 3,23.55 ||

అథ శ్రీనకులీదేవ్యా ద్వాత్రింశద్దంతకోటయః |
ద్వాత్రింశత్కోటయో జాతా నకులాః కనకప్రభాః || 3,23.56 ||

ఇతస్తతః ఖండయంతః సర్పిణీసర్పమండలం |
నిజదంష్ట్రావిమర్దేన నాశయంతశ్చ తద్విషం |
వ్యభ్రమన్సమరే ఘోరే విషఘ్నాః స్వర్ణబభ్రవః || 3,23.57 ||

ఉత్కర్ణాః క్రోధ సంపర్కాద్ధూనితాశేషలోమకాః |
ఉత్ఫుల్లా నకులా వ్యాత్తవదనా వ్యదశన్నహీన్ || 3,23.58 ||

ఏకైకమాయాసర్పస్య బభ్రురేకైక ఉద్గతః |
తీక్ష్ణదంతనిపాతేన ఖండయామాస విగ్రహం || 3,23.59 ||

భోగిభోగసృతై రక్తైః సృక్కిణీ శోణతాం గతే |
లిహంతో నకులా జిహ్వాపల్లవైః పుప్లువుర్మృధే || 3,23.60 ||

నకులైర్దశ్యమానానామత్యంతచటులం వపుః |
ముహుః కుండలితైర్భోగైః పన్నగానాం వ్యచేష్టత || 3,23.61 ||

నకులావలిదష్టానాం నష్టాసూనాం ఫణాభృతాం |
ఫణాభరసముత్కీర్ణా మణయో వ్యరుచన్రణే || 3,23.62 ||

నకులాఘాతసంశీర్ణఫణాచక్రైర్వినిర్గతైః |
ఫణయస్తన్మహాద్రోహవహ్విజ్వాలా ఇవాబభుః || 3,23.63 ||

ఏవంప్రకారతో బభ్రుమండలైరవఖండితే |
మాయామయే సర్పజాలే సర్పిణీ కోపమాదధే || 3,23.64 ||

తయా సహ మహద్యుద్ధం కృత్వా సా నకులేశ్వరీ |
గారుడాస్త్రమతిక్రూరం సమాధత్త శిలీముఖే || 3,23.65 ||

తద్గారుడాస్త్రముద్దామజ్వాలాదీపితదిఙ్ముఖం |
ప్రవిశ్య సర్పిణీదేహం సర్పమాయాం వ్యశోషయత్ || 3,23.66 ||

మాయాశక్తోర్వినాశేన సర్పిణీ విలయం గతా |
క్రోధం చ తద్వినాశేన ప్రాప్తాః పంచ చమూవరాః || 3,23.67 ||

యద్బలేన సురాన్సర్వాన్సేనాన్యస్తేఽవమేనిరే |
సా సర్పిణీ కథాశేషం నీతా నకులవీర్యతః || 3,23.68 ||

అతఃస్వబలనాశేన భృశం క్రుద్ధాశ్చమూచరాః |
ఏకోద్యమేన శస్త్రౌఘైర్నకులీం తామవాకిరన్ || 3,23.69 ||

ఏకైవ సా తార్క్ష్యరథా పంచభిః పృతనేశ్వరీ |
లఘుహస్తతయా యుద్ధే చక్రే వై శస్త్రవర్షిణీ || 3,23.70 ||

పట్టిశైర్ముసలైశ్చైవ భిందిపాలైః సహస్రశః |
వజ్రసారమయైర్దంతైర్వ్యదశన్మర్మ సీమసు || 3,23.71 ||

తతో హాహారుతం ఘోరం కుర్వాణా దైత్యకింకరాః |
ఉదగ్రదంశనకులైర్నకులైరాకులీకృతాః || 3,23.72 ||

ఉత్పత్య గగనాత్కేచిద్ఘోరచీత్కార కారిణః |
దేశంతస్తద్ద్విషాం సైన్య సకులాః ప్రజ్వలక్రుధః || 3,23.73 ||

కర్ణేషు దష్ట్వా నాసాయామన్యే దష్టాః శిరస్తటే |
పృష్ఠతో ప్యదశన్కేచిదా గత్య వ్యాకృతక్రియాః || 3,23.74 ||

వికలాశ్ఛిన్నవర్మాణో భయవిస్రస్తశస్త్రికాః |
నకులైరభిభూతాస్తే న్యపతన్నమరద్రుహః || 3,23.75 ||

కేచిత్ప్రవిశ్యనకులా వ్యాత్తాన్యాస్యాని వైరిణాం |
భోగిభోగాని వాకృష్య వ్యదశన్రసనాతలం || 3,23.76 ||

అన్యే కర్ణేషు నకులాః ప్రావిశందేవవైరిణాం |
సూక్ష్మరూపా విశంతిస్మ నానారంధ్రాణి బభ్రవః || 3,23.77 ||

ఇతి తైరభిభూతాని నకులైరవలోకయన్ |
నిజసైన్యాని దీనాని కరంకః కోపమాస్థితః || 3,23.78 ||

అన్యేఽపి చ చమూనాథా లఘుహస్తా మహాబలాః || 3,23.79 ||

ప్రతిబభ్రు శరస్తోమాన్వవృషుర్వారిదా ఇవ |
దైత్యసైన్యపతిప్రౌఢ కోదడోత్థాః శిలీముఖాః |
బభ్రూణాం దంతకోటీషు కఠోరఘట్టనం వ్యధుః || 3,23.80 ||

చమూపతిశఖ్యూహైరాహతేభ్యః పరఃశతైః |
బభ్రూణాం వజ్రదతేభ్యో నిశ్చక్రామ హుతాశనః |
పంచాపి తే చమూనాథవిసృష్టైరేకహేలయా || 3,23.81 ||

స్ఫురత్ఫలైః శరకులైర్బభ్రుసేనాం వ్యమర్దయత్ |
ఇతస్తతశ్చమూనాథవిక్షిప్తశరకోటిభిః |
విశీర్ణగాత్రా నకులా నకులీం పర్యవారయన్ || 3,23.82 ||

అథ సా నకులీ వాణీ వాఙ్మయస్యైకనాయికా |
నకులానాం పరావృత్త్యా మహాంతం రోషమాశ్రితా || 3,23.83 ||

అక్షీణనకులం నామ మహాస్త్రం సర్వతోముఖం |
వహ్నిజ్వాలాపరీతాగ్రం సందధే శార్ంగధన్వని || 3,23.84 ||

తదస్త్రతో వినిష్ఠ్యూతా నకులాః కోటిసంఖ్యాకాః |
వజ్రాంగా వజ్రలోమానో వజ్రదంష్ట్రా మహాజవా || 3,23.85 ||

వజ్రసారాశ్చ నిబిడా వజ్రజాల భయంకరా |
వజ్రాకారైర్నశైస్తూర్ణ దారయంతో మహీతలం || 3,23.86 ||

వజ్రరత్నప్రకాశేన లోచనేనాపి శోభితాః |
వజ్రసంపాతసదృశా నాసాచీత్కార కారిణః || 3,23.87 ||

మర్దయంతి సురారాతిసైన్యం దశనకోటిభిః |
పరాక్రమం బహువిధం తేనిరే తే నిరేనసః || 3,23.88 ||

ఏవం నకులకోటీభిర్వజ్రఘోరైర్మహాబలైః |
వినష్టాః ప్రత్యవయవం వినేశుర్దానవాధమాః || 3,23.89 ||

ఏవం వజ్రమయైర్బభుమండలైః శండితే బలే || 3,23.90 ||

శతాక్షౌహిణికే సంఖ్యే తే స్వమాత్రావశేషితాః |
అతిత్రాసేన రోషేణ గృహీతాశ్చ చమూవరాః |
సంగ్రామమధికం తేనుః సమాకృష్టశరాసనాః || 3,23.91 ||

తైః సమం బహుధా యుద్ధం తన్వానా నకులేశ్వరీ |
పట్టిశేన కరంకస్య చిచ్ఛేద కఠినం శిరః || 3,23.92 ||

కాకవాశితసుఖ్యానాం చతుర్ణామపి వైరిణాం |
ఉత్పత్యోత్పత్య తార్క్ష్యేణ వ్యలునాదసినా శిరః || 3,23.93 ||

తాదృశం లాఘవం దృష్ట్వా నకుల్యా శ్యామలాంబికా || 3,23.94 ||

బహు మేనే మహాసత్త్వాం దుష్టాసురవినాశినీం |
నిజాంగదేవతత్త్వం చ తస్యై శ్యామాంబికా దదౌ || 3,23.95 ||

లోకోత్తరే గుణే దృష్టే కస్య న ప్రీతిసంభవః |
హతశిష్టా భీతభీతా నకులీశరణం గతాః || 3,23.96 ||

సాపి తాన్వీక్ష్య కృపయా మా భైష్టేతి విహస్య చ |
భవద్రాజ్ఞే రణోదంతమశేషం చ నిబోధత || 3,23.97 ||

తయైవం ప్రేషితాః శీఘ్రం తదాలోక్య రణక్షితిం |
ముదితాస్తే పునర్భీత్యా శూన్యకాయాం పలాయితాః || 3,23.98 ||

తదుదంతం తతః శ్రుత్వా భండశ్చండో రుషాభవత్ || 3,23.99 ||

ఇతి బ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే లలితోపాఖ్యానే కరంకాదిపంచసేనాపతివధో నామ త్రయోవింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s