హయగ్రీవ ఉవాచ
కథితం సప్తశాలానాం లక్షణం శిల్పిభిః కృతం |
అథ రత్నమయాః శాలాః ప్రకీర్త్యంతేఽవధారయ || 3,33.1 ||

సువర్ణమయశాలస్య పుష్పరాగమయస్య చ |
సప్తయోజనమాత్రం స్యాన్మధ్యేంతరముదాత్దృతం || 3,33.2 ||

తత్ర సిద్ధాఃసిద్ధనార్యః ఖేలంతి మదవిహ్వలాః |
రసై రసాయనైశ్చాపి ఖడ్గైః పాదాంజనైరపి || 3,33.3 ||

లలితాయాం భక్తియుక్తాస్తర్పయంతో మహాజనాన్ |
వసంతి వివిధాస్తత్ర పిబంతి మదిరారసాన్ || 3,33.4 ||

పుష్పరాగాదిశాలానాం పూర్వవద్ద్వారకౢప్తయః |
పుష్పరాగాదిశాలేషు కవాటార్గలగోపురం |
పుష్పరాగాదిజం జ్ఞేయముచ్చేంద్వాదిత్యభాస్వరం || 3,33.5 ||

హేమప్రాకారచక్రస్య పుష్పరాగమయస్య చ |
అంతరే యా స్వలీ సాపి పుష్పరాగమయీ స్మృతా || 3,33.6 ||

వక్ష్యమాణమహాశాలాకక్షాసు నిఖిలాస్వపి |
తద్వర్ణాః పక్షిణస్తత్ర తద్వర్ణాని సరాంసి చ || 3,33.7 ||

తద్వర్మసలిలా నద్యస్తద్వర్ణాశ్చ మణిద్రుమాః |
సిద్ధజాతిషు యే దేవీముపాస్య వివిధైః క్రమై |
త్యక్తవంతో వపుః పూర్వం తే సిద్ధాస్తత్ర సాంగనాః || 3,33.8 ||

లలితామంత్రజప్తారో లలితాక్రమతత్పరాః |
తే సర్వే లలితాదేవ్యా నామకీర్తనకారిణః || 3,33.9 ||

పుష్పరాగమహాశాలాంతరే మారుతయోజనే |
పద్మరాగమయః శాలశ్చతురస్రః సమంతతః || 3,33.10 ||

స్థలీ చ పద్మరాగఢ్యా గోపురాద్యం చ తన్మయం |
తత్ర చారణదేశస్థాః పూర్వదేహవినాశతః |
సిద్ధిం ప్రాప్తా మహారాజ్ఞీచరమాంభోజసేవకాః || 3,33.11 ||

చారణీనాం స్త్రియశ్చాపి చార్వంగ్యో మదలాలసాః |
గాయంతి లలితాదేవ్యా గీతిబంధాన్ముహుర్ముహుః || 3,33.12 ||

తత్రైవ కల్పవృక్షాణాం మధ్యస్థవేదికాస్థితాః |
భర్తృభిః సహచారిణ్యః పిబంతి మధురం మధు || 3,33.13 ||

పద్మరాగమహాశాలాంతరే మరుతయోజనే |
గోమేదకమహాశాలః పూర్వశాలాసమాకృతిః |
అతితుంగో హీరశాలస్తయోర్మధ్యే చ హీరభూః || 3,33.14 ||

తత్ర దేవీం సమభ్యర్చ్య పూర్వజన్మని కుంభజ |
వసంత్యప్సరసాం వృందైః సాకం గంధర్వపుంగవాః || 3,33.15 ||

మహారాజ్ఞీగుణగణాన్గాయంతో వల్లకీస్వనైః |
కామభోజైకరసికాః కామసన్నిభవిగ్రహాః |
సుకుమారప్రకృతయః శ్రీదేవీభక్తిశాలినః || 3,33.16 ||

గోమేదకస్య శాలస్తుపూర్వశాలసమాకృతిః |
తదంతరే యోగినీనాం భైరవాణాం చ కోటయః |
కాలసంకర్షణీమంబాం సేవంతే తత్ర భక్తితః || 3,33.17 ||

గోమేదకమహాశాలాంతరే మారుతయోజనే |
ఉర్వశీ మేనకా చైవ రంభా చాలంబుషా తథా || 3,33.18 ||

మంజుఘోషా సుకేశీ చ పూర్వచిత్తిర్ఘృతాచికా |
కృతస్థలా చ విశ్వాచీ పుంజికస్థలయా సహ || 3,33.19 ||

తిలోత్తమేతి దేవానాం వేశ్యా ఏతాదృశోఽపరాః |
గంధర్వైః సహ నవ్యాని కల్పవృక్షమ ధూని చ || 3,33.20 ||

పిబంత్యో లలితాదేవీం ధ్యాయంత్యశ్చ ముహుర్ముహుః |
స్వసౌభాగ్యవివృద్ధ్యర్థం గుణయంత్యశ్చ తన్మనుం || 3,33.21 ||

చతుర్దశసుచోత్పన్నా స్థానేష్వప్సరసోఽఖిలాః |
తత్రైవ దేవీమర్చంత్యో వసంతి ముదితాశయాః || 3,33.22 ||

అగస్త్య ఉవాచ
చతుర్దశాపి జన్మాని తాసామప్సరసాం విభో |
కీర్తయ త్వం మహాప్రాజ్ఞ సర్వవిద్యామహానిధే || 3,33.23 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
బ్రాహ్మణో హృదయం కామో మృత్యురుర్వీ చ మారుతః |
తపనస్య కరాశ్చంద్రకరో వేదాశ్చ పావకః || 3,33.24 ||

సౌదామినీ చ పీయూషం దక్షకన్యా జలం తథా |
జన్మనః కారణాన్యేతాన్యా మనంతి మనీషిణః || 3,33.25 ||

గీర్వాణగణ్యనారీణాం స్ఫురత్సౌభాగ్యసంపదాం |
ఏతాః సమస్తా గంధర్వైః సార్ధమర్చంతి చక్రిణీం || 3,33.26 ||

కిన్నరాః సహ నారీభిస్తథా కింపురుషా మునే |
స్త్రీభిః సహ మదోన్మత్తా హీరకస్థలమాశ్రితాః || 3,33.27 ||

మహారాజ్ఞీమంత్రజాపైర్విధూతాశేష కల్మషాః |
నృత్యంతశ్చైవ గాయంతో వర్తంతే కుంభసంభవ || 3,33.28 ||

తత్రైవ హీరకక్షోణ్యాం వజ్రా నామ నదీ మునే |
వజ్రకారైర్నిబిడితా భాసమానా తటద్రుమైః || 3,33.29 ||

వజ్రరత్నైకసికతా వజ్రద్రవమయోదకా |
సదా వహతి సా సింధుః పరితస్తత్ర పావనీ || 3,33.30 ||

లలితాపరమేశాన్యాం భక్త యే మానవోత్తమాః |
తే తస్యా ఉదకం పీత్వా వజ్రరూపకలేవరాః |
దీర్ఘాయుషశ్చ నీరోగా భవంతి కలశోద్భవ || 3,33.31 ||

భండాసురేణ గలితే ముక్తే వజ్రే శతక్రతుః |
తరయాస్తీరే తపస్తేపే వజ్రేశీం ప్రతి భక్తిమాన్ || 3,33.32 ||

తజ్జలాదుదితా దేవీ వజ్రం దత్త్వా బలద్విషే |
పునరంతర్దధేసోఽపి కృతార్థఃస్వర్గమేయివాన్ || 3,33.33 ||

అథ వజ్రాఖ్యశాలస్యాంతరే మారుతయోజనే |
వైదూర్యశాల ఉత్తుంగః పూర్వవద్గోపురాన్వితః |
స్థాలీ చ తత్ర వైదృర్యనిర్మితా భాస్వరాకృతిః || 3,33.34 ||

పాతాలవాసినో యేయే శ్రీదేవ్యర్చనసాధకాః |
తే సిద్ధమూర్తయస్తత్ర వసంతి సుఖమేదురాః || 3,33.35 ||

శేషకర్కేటకమహాపద్మవాసుకిశంఖకాః |
తక్షకః శంఖచూడశ్చ మహాదంతో మహాఫణః || 3,33.36 ||

ఇత్యేవమాదయస్తత్ర నాగా నాగాస్త్రయోఽపి చ |
బలీంద్రప్రముఖానాం చ దైత్యానాం ధర్మవర్తినాం |
గణస్తత్ర తథా నాగైః సార్ధం వసతి సాంగనాః || 3,33.37 ||

లలితామంత్ర జప్తారో లలితాశాస్త్రదీక్షితాః |
లలితాపూజకా నిత్యం వసంత్యసురభోగినః || 3,33.38 ||

తత్ర వైదూర్యకక్షాయాం నద్యః శిశిరపాథసః |
సరాంసివిమలాంభాంసి సారసాలంకృతాని చ || 3,33.39 ||

భవనాని తు దివ్యాని వైదూర్యమణిమంతి చ |
తేషు క్రీడంతి తే నాగా అసురాశ్చ సహాంగనాః || 3,33.40 ||

వైదూర్యాఖ్యమహాశాలాంతరే మారుతయోజనే |
ఇంద్రనీలమయః శాలశ్చక్రవాల ఇవాపరః || 3,33.41 ||

తన్మధ్యకక్షాభూమిశ్చ నీలరత్నమయీ మునే |
తత్ర నద్యశ్చ మధురాః సరాంసి శిశిరాణి చ |
నానావిధాని భోగ్యాని వస్తూని సరసాన్యపి || 3,33.42 ||

యే భూలోకగతా మర్త్యా లలితామంత్రసాధకాః |
తే దేహాంతే శక్రనీలకక్ష్యాం ప్రాప్య వసంతి వై || 3,33.43 ||

తత్ర దివ్యాని వస్తూని భుంజానా వనితాసఖాః |
పిబంతో మధురం మద్యం నృత్యంతో భక్తినిర్భరాః || 3,33.44 ||

సరస్సు తేషు సింధూనాం కులేషు కలశోద్భవ |
లతాగృహేషు రమ్యేషు మందిరేషు మహర్ద్ధిషు || 3,33.45 ||

సదా జపంతః శ్రీదేవీ పఠంతశ్చాపి తద్గుణాన్ |
నివసంతి మహాభాగా నారీభిః పరివేష్టితాః || 3,33.46 ||

కర్మక్షయే పునర్యాంతి భూలోకే మానుషీం తనుం |
పూర్వవాసనయా యుక్తాః పునరర్చంతి చక్రిణీం |
పునర్యాంతి శ్రీనగరే శక్రనీలమహాస్థలీం || 3,33.47 ||

తత్స్థలస్యైవ సంపర్కాద్రాగద్వేషసముద్భవైః |
నీలైర్భావైః సదా యుక్తా వర్తంతే మనుజా మునే || 3,33.48 ||

యే పునర్జ్ఞానినో మర్త్యా నిర్ద్వంద్వా నియతేంద్రియాః |
తే మునే విస్మయావిష్టాః సంవిశంతి మహేశ్వరీం || 3,33.49 ||

ఇంద్రనీలాఖ్యశాలస్యాంతరే మారుతయోజనే |
ముక్తాఫలమయఃశాలః పూర్వవద్గోపురాన్వితః || 3,33.50 ||

అత్యంతభాస్వరా స్వచ్ఛా తయోర్మధ్యే స్థలీ మునే |
సర్వాపి ముక్తాఖచితాః శిశిరాతిమనోహరాః || 3,33.51 ||

తామ్రపర్ణీ మహాపర్ణీ సదా ముక్తాఫలోదకా |
ఏవమాద్యా మహానద్యః ప్రవరంతి మహాస్థలే || 3,33.52 ||

తాసాం తీరేషు సర్వేఽపి దేవలోకనివాసినః |
వసంతి పూర్వజనుషి శ్రీదేవీమంత్రసాధకాః || 3,33.53 ||

పూర్వాద్యష్టసు భాగేషు లోకాః శక్రాదిగోచరాః |
ముక్తాశాలస్య పరితః సంయుజ్య ద్వారదేశకాన్ || 3,33.54 ||

ముక్తాశాలస్య నీలస్య ద్వారయోర్మధ్యదేశతః |
పూర్వభాగే శక్రలోకస్తత్కోణే వహ్నిలోకభూః || 3,33.55 ||

యామ్యభాగే యమపురం తత్ర దండధరః ప్రభుః |
సర్వత్ర లలితామంత్రజాపీ తీవ్రస్వభావవాన్ || 3,33.56 ||

ఆజ్ఞాధరో యమభటైశ్చిత్రగుప్తపురోగమైః |
సార్ధం నియమయత్యేవ శ్రీదేవీసమయం గుహః || 3,33.57 ||

గుహశప్తాందురాచారాల్లంలితాద్వేషకారిణః |
కూడభక్తిపరాన్మూర్ఖాంస్తబ్ధానత్యంతదర్పితాన్ || 3,33.58 ||

మంత్రచోరాన్కుమంత్రాంశ్చ కువిద్యానఘసంశ్రయాన్ |
నాస్తికాన్పాపశీలాంశ్చ వృథైవ ప్రాణిహింసకాన్ || 3,33.59 ||

స్త్రీద్విష్టాంల్లోకవిద్విష్టాన్పాషండానాం హి పాలినః |
కాలసూత్రే రౌరవే చ కుంభీపాకే చ కుంభజ || 3,33.60 ||

అసిపత్రవనే ఘోరే కృమిభక్షే ప్రతాపనే |
లాలాక్షేపే సూచివేధే తథైవాంగారపాతనే || 3,33.61 ||

ఏవమాదిషు కష్టేషు నరకేషు ఘటోద్భవ |
పాతయత్యాజ్ఞయా తస్యాః శ్రీదేవ్యాః స మహౌజసః || 3,33.62 ||

తస్యైవ పశ్చిమే భాగే నిరృతిః ఖడ్గధారకః |
రాక్షసం లోకమాశ్రిత్య వర్తతే లలితార్చకః || 3,33.63 ||

తస్య చోత్తరభాగే తు ద్వారయోరంతస్యలే |
వారుణం లోకమాశ్రిత్య వరుణే వర్తతే సదా || 3,33.64 ||

వారుణ్యాస్వాదనోన్మత్తః శుభ్రాంగో ఝషవాహనః |
సదా శ్రీదేవతామం త్రజాపీ శ్రీక్రమసాధకః || 3,33.65 ||

శ్రీదేవతాదర్శనస్య ద్వేషిణః పాశబంధనైః |
బద్ధ్వా నయత్యధోమార్గం భక్తానాం బంధమోచకః || 3,33.66 ||

తస్య చోత్తరకోణేషు వాయులోకో మహాద్యుతిః |
తత్ర వాయుశరీరాశ్చ సదానందమహోదయాః || 3,33.67 ||

సిద్ధా దివ్యర్షయశ్చైవ పవనాభ్యాసినోఽపరే |
గోరక్షప్రముఖాశ్చాన్యే యోగినో యోగతత్పరాః || 3,33.68 ||

ఏతైః సహ మహాసత్త్వక్తత్ర శ్రీమారుతేశ్వరః |
సర్వథా భిన్నమూర్తిశ్చ వర్తతే కుంభసంభవ || 3,33.69 ||

ఇడా చ పింగలా చైవ సుషుమ్ణా తస్య శక్తయః |
తిస్రో మారుతనాథస్య సదా మధుమదాలసాః || 3,33.70 ||

ధ్వజహస్తో మృగవరే వాహనే మహతి స్థితః |
లలితాయజనధ్యానక్రమపూజనతత్పరః || 3,33.71 ||

ఆనందపూరితాంగీభిరన్యాభిః శక్తిభిర్వృతః |
స మారుతేశ్వరః శ్రీమాన్సదా జపతి చక్రిణీం || 3,33.72 ||

తేన సత్త్వేన కల్పాంతే త్రైలోక్యం సచరాచరం |
పరాగమయతాం నీత్వా వినోదయతి తత్క్షణాత్ || 3,33.73 ||

తస్య సత్త్వస్య సిద్ధ్యర్థం తామేవ లలితేశ్వరీం |
పూజయన్భావయన్నాస్తే సర్వాభరణభూషితః || 3,33.74 ||

తల్లోకపూర్వభాగస్థే యక్షలోకే మహాద్యుతిః |
యక్షేంద్రో వసతి శ్రీమాంస్తద్ద్వారద్వంద్వమధ్యగః || 3,33.75 ||

నిధిభిశ్చ నవాకారైరృద్ధివృద్ధ్యాదిశక్తిభిః |
సహితో లలితాభక్తాన్పూరయంధనసంపదా || 3,33.76 ||

యక్షీభిశ్చ మనోజ్ఞాభిరనుకూలప్రవృత్తిభిః |
వివిధైర్మధుభేదైశ్చ సంపూజయతి చక్రిణీం || 3,33.77 ||

మణిభద్రః పూర్ణభద్రో మణిమాన్మాణికంధరః |
ఇత్యేవమాదయో యక్షసేనాన్యస్తత్ర సంతి వై || 3,33.78 ||

తల్లోకపూర్వభాగే తు రుద్రలోకో మహోదయః |
అనర్ధ్యరత్నఖచితస్తత్ర రుద్రోఽధిదేవతా || 3,33.79 ||

సదైవ మన్యునా దీప్తః సదా బద్ధమహేషుధిః |
స్వసమానైర్మహాసత్త్వైలోంకనిర్వాహదక్షిణైః || 3,33.80 ||

అధిజ్యకార్ముకైర్దక్షైః షోడశావరణస్థితైః |
ఆవృతః సతతం వక్త్రైర్జపంఛీదేవతామనుం || 3,33.81 ||

శ్రీదేవీధ్యానసంపన్నః శ్రీదేవీపూజనోత్సుకః |
అనేకకోటిరుద్రాణీగణమండితపార్శ్వభూః || 3,33.82 ||

తాశ్చ సర్వాః ప్రదీప్తాంగ్యో నవయౌవనగర్వితాః |
లలితాధ్యాననిరనాః సదాసవమదాలసాః || 3,33.83 ||

తాభిశ్చ సాకం స శ్రీమాన్మహారుద్రస్త్రిశూలభృత్ |
హిరణ్యబాహుప్రముశై రుద్రైరన్యైర్నిషేవితః || 3,33.84 ||

లలితాదర్శనభ్రష్టానుద్ధతాన్గురుధిక్కృతాన్ |
శూలకోట్యా వినిర్భిద్య నేత్రోత్థైః కటుపావకైః || 3,33.85 ||

దహంస్తేషా వధూభృత్యాన్ప్రజాశ్చైవ వినాశయన్ |
ఆజ్ఞాధరో మహావీరో లలితాజ్ఞాప్రపాలకః || 3,33.86 ||

రుద్రలోకేఽతిరుచిరే వర్తతే కుంభసంభవ |
మహారుద్రస్య తస్యర్షే పరివారాః ప్రమాథినః || 3,33.87 ||

యే రుద్రాస్తానసంఖ్యాతాన్కో వా వక్తుం పటుర్భవేత్ |
యే రుద్రా అధిభూమ్యాం తు సహస్రాణాం సహస్రశః || 3,33.88 ||

దివియేఽపి చ వర్తంతే సహస్రాణాం సహస్రశః |
యేషామన్నమిషశ్చవ యేషాం వాతాస్తథేషవః || 3,33.89 ||

యేషాం చ వర్షమిషవః ప్రదీప్తాః పింగలేక్షణాః |
అర్ణవే చాంతరిక్షే చ వర్తమానా మహౌజసః || 3,33.90 ||

జటావంతో మధుష్మంతో నీలగ్రీవా విలోహితాః |
యే భూతానామధిభువో విశిఖాసః కపర్దినః || 3,33.91 ||

యే అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన్ |
యే పథాం రథకా రుద్రా యే చ తీర్థనివాసినః || 3,33.92 ||

సహస్రసంఖ్యా యే చాన్యే సృకావంతో నిషంగిణః |
లలితాజ్ఞాప్రణేతారో దిశో రుద్రా వితస్థిరే || 3,33.93 ||

తే సర్వే సుమహాత్మానః క్షణాద్విశ్వత్రయీవహాః |
శ్రీదేవ్యా ధ్యాననిషణాతాంఛ్రీదేవీమంత్రజాపినః || 3,33.94 ||

శ్రీదేవతాయాం భక్తాశ్చ పాలయంతి కృపాలవః |
షోడశావరణం చక్రం ముక్తాప్రాకారమండలే || 3,33.95 ||

ఆశ్రిత్య రుద్రాస్తే సర్వే మహారుద్రం మహోదయం |
హిరణ్యబాహుప్రముఖా జ్వలన్మన్యుముపాసతే || 3,33.96 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే పుష్పరాగప్రకారాదిభుక్తాకరాంతసప్తకక్షాంతరకథనం నామ త్రయస్త్రింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s