అగస్త్య ఉవాచ
అశ్వానన మహాప్రాజ్ఞ కరుణామృతవారిధే |
శ్రీదేవీదర్శనే దీక్షా యాదృశీ తాం నివేదయ || 3,43.1 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
యది తే దేవతాభావో యయా కల్మషకర్దమాః |
క్షాల్యంతే చ తథా పుసాం దీక్షామాచక్ష్మహేఽత్ర తాం || 3,43.2 ||

హస్తే శివపురంధ్యాత్వా జపేన్మూలాంగమాలినీం |
గురుః స్పృశేచ్ఛిష్యతనుం స్పర్శదీక్షేయమీరితా || 3,43.3 ||

నిమీల్య నయనే ధ్యాత్వా శ్రీకామాక్షీం ప్రసన్నధీః |
సమ్యక్పశ్యేద్గురుః శిష్యం దృగ్దీక్షా సేయముచ్యతే || 3,43.4 ||

గురోరాలోకమాత్రేణ భాషణాత్స్పర్శనాదపి |
సద్యః సంజాయతే జ్ఞానం సా దీక్షా శాంభవీ మతా || 3,43.5 ||

దేవ్యా దేహో యథా ప్రోక్తో గురుదేహస్తథైవ చ |
తత్ప్రసాదేన శిష్యోఽపి తద్రూపః సంప్రకాశతే || 3,43.6 ||

చిరం శుశ్రూషయా సమ్యక్తోషితో దేశికేశ్వరః |
తూష్ణీం సంకల్పయేచ్ఛిష్యం సా దీక్షా మానసీ మతా || 3,43.7 ||

దీక్షాణామపి సర్వాసామియమేవోత్తమోత్తమా |
ఆదౌ కుర్యాత్క్రియాదీక్షాం తత్ప్రకారః ప్రవక్ష్యతే || 3,43.8 ||

శుక్లపక్షే శుభదినే విధాయ శుచిమానసం |
జిహ్వాస్యమలశుద్ధిం చ కృత్వా స్నాత్వా యథావిధి || 3,43.9 ||

సంధ్యాకర్మ సమాప్యాథ గురుదేహం పరం స్మరన్ |
ఏకాంతే నివసంఛ్రీమాన్మౌనీ చ నియతాశనః || 3,43.10 ||

గురుశ్చ తాదృశోభూత్వా పూజామందిరమావిశేత్ |
దేవీసూక్తేన సంయుక్తం విద్యాన్యాసం సమాతృకం || 3,43.11 ||

కృత్వా పురుషసూక్తేన షోడశైరుపచారకైః |
ఆవాహనా సనే పాద్యమర్ధ్యమాచమనం తథా || 3,43.12 ||

స్నానం వస్త్రం చ భూషా చ గంధః పుష్పం తథైవ చ |
ధూపదీపౌ చ నైవేద్యం తాంబూలం చ ప్రదక్షిణా || 3,43.13 ||

ప్రణామశ్చేతి విఖ్యాతైః ప్రీణయేత్త్రిపురాంబికాం |
అథ పుష్పాంజలిం దద్యాత్సహస్రాక్షరవిద్యయా || 3,43.14 ||

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ఓం నమస్త్రిపురసుందరి హృదయే దేవి శిరోదేవి శిఖాదేవి కవచదేవి నేత్రదేవి ఆస్యదేవి కామేశ్వరి భగమాలిని నిత్యక్లిన్నేం భైరుండే వహ్నివాసిని మహావజ్రేశ్వరి విద్యేశ్వరి పరశివదూతి త్వరితే కులసుందరి నిత్యే నీలపతాకే విజయే సర్వమంగలే జ్వాలామాలిని చిత్రే మహానిత్యే పరమేశ్వరి మంత్రేశమయి షష్ఠీశమయ్యుద్యానమయి లోపాముద్రామయ్యగస్త్యమయి కాలతాపనమయి ధర్మాచారమయి ముక్తకే శీశ్వరమయి దీపకలానాథమయి విష్ణుదేవమయి ప్రభాకరదేవమయి తేజోదేవమయి మనోజదేవమయి అణిమసిద్ధే మహిమసిద్ధే గరిమ సిద్ధే లఘిమసిద్ధే ఈశిత్వసిద్ధే వశిత్వసిద్ధే ప్రాప్తిసిద్ధే ప్రాకామ్యసిద్ధే రససిద్ధే మోక్షసిద్ధే బ్రాహ్మి మాహేశ్వరీ కౌమారి వైష్ణవి వారాహి ఇంద్రాణి చాముండే మహాలక్ష్మి సర్వసంక్షోభిణి సర్వవిద్రావిణి సర్వాకర్షిణి సర్వవశంకరి సర్వోన్మాదిని సర్వమహాంకుశే సర్వఖేచరి సర్వబీజే సర్వయోనే సర్వాస్త్రఖండిని త్రైలోక్యమోహిని చక్రస్వామిని ప్రాటయోగిని బౌద్ధదర్శనాంగి కామాకర్షిణి బుద్ధ్యాకర్షిణి అహంకారాకర్షిణి శబ్దాకర్షిణి స్పర్శాకర్షిణి రూపాకర్షిణి రసాకర్షిణి గంధాకర్షిణి చిత్తాకర్షిణి ధైర్యాకర్షిణి స్మృత్యాకర్షిణి నామాకర్షిణి బీజాకర్షిణాత్మాకిర్షిణి అమృతాకర్షిణి శరీరాకర్షిణి గుప్తయోగిని సర్వాశాపరిపూరకచక్రస్వామిని అనంగకుసుమే అనంగమేఖలే అనంగమాదిని అనంగమదనాతురేఽనంగరేఖేఽనంగవేగిన్యనంగాంకుశేఽనంగమాలిని గుప్తతరయోగిని వైదికదర్శనాంగి సర్వసంక్షోభకారక చక్రస్వామిని పూర్వామ్నాయాధిదేవతే సృష్టిరూపే సర్వసంక్షోభిణి సర్వవిద్రావిణి సర్వాకర్షిణి సర్వాహ్లాదిని సర్వసంమోహిని సర్వస్తంభిణి సర్వజృంభిణి సర్వవశంకరి
సర్వరంజిని సర్వోన్మాదిని సర్వార్థసాధికే సర్వసంపత్ప్రపూరిణి సర్వమంత్రమయి సర్వద్వంద్వక్షయకరి సంప్రదాయయోగిని సౌరదర్శనాంగి సర్వసౌభాగ్యదాయకచక్రే సర్వసిద్ధిప్రదే సర్వసంపత్ప్రదే సర్వప్రియంకరి సర్వమంగలకారిణి సర్వకామప్రదే సర్వదుఃఖవిమోచిని సర్వమృత్యుప్రశమిని సర్వవిఘ్ననివారిణి సర్వాంగసుందరి సర్వసౌభాగ్యదాయిని కులోత్తీర్ణయోగిని సర్వార్థసాధకచక్రేశి సర్వజ్ఞే సర్వశక్తే సర్వైశ్వర్యఫలప్రదే సర్వజ్ఞానమయి సర్వవ్యాధినివారిణి సర్వాధారస్వరూపే సర్వపాపహరే సర్వానందమయి సర్వరక్షాస్వరూపిణి సర్వేప్సిత ఫలప్రదే నియోగిని వైష్ణవదర్శనాంగి సర్వరక్షాకరచక్రస్థే దక్షిణామ్నాయేశి స్థితిరూపే వశిని కామేశి మోదిని విమలే అరుణే జయిని సర్వేశ్వరి కౌలిని రహస్యయోగిని రహస్యభోగిని రహస్యగోపిని శాక్తదర్శనాంగి సర్వరోగహరచక్రేశి పశ్చిమామ్నాయే ధనుర్బాణపాశాంకుశదేవతే కామేశి వజ్రేశి ఫగమాలిని అతిరహస్యయోగిని శైవదర్శనాంగి సర్వసిద్ధిప్రదచక్రగే ఉత్తరామ్నాయేశి సంహారరూపే శుద్ధపరే విందుపీఠగతే మహారాత్రిపురసుందరి పరాపరాతిరహస్యయోగిని శాంభవదర్శనాంగి సర్వానందమయచక్రేశి త్రిపురసుందరి త్రిపురవాసిని త్రిపురశ్రీః త్రిపురమాలిని త్రిపురసిద్ధే త్రిపురాంబ సర్వచక్రస్థే అనుత్తరామ్నాయాఖ్యస్వరూపే మహాత్రిపురభైరవి చతుర్విధగుణరూపే కులే అకులే కులాకులే మహాకౌలిని సర్వోత్తరే సర్వదర్శనాంగి నవాసనస్థితే నవాక్షరి నవమిథునాకృతే మహేశమాధవవిధాతృమన్మథస్కందనందీంద్రమనుచంద్రకుబేరాగస్త్యదుర్వాసఃక్రోధభట్టారకవిద్యాత్మికే కల్యాణతత్త్వత్రయరూపే శివశివాత్మికే పూర్మబ్రహ్మశక్తే మహాపరమేశ్వరి మహాత్రిపురసుందరి తవ శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః |
క ఏం ఈల హ్రీం హస కహల హ్రీం ఐం క్లీం సౌః సౌః క్లీం ఐం శ్రీం |
దేవ్యాః పుష్పాంజలిం దద్యాత్సహస్రాక్షరవిద్యాయా |
నోచేత్తత్పూజనం వ్యర్థమిత్యాహుర్వేదవాదినః || 3,43.15 ||

తతో గోమయసంలిప్తే భూతలే ద్రోణశాలిభిః |
తావద్భిస్తండులైః శుద్ధైః శస్తార్ణైస్తత్ర నూతనం || 3,43.16 ||

ద్రోణోదపూరితం కుంభం పంచరత్నైర్నవైర్యుతం |
న్యగ్రోధాశ్వత్థమాకందజంబూదుంబరశాఖినాం || 3,43.17 ||

త్వగ్భిశ్చ పల్లవైశ్చైవ ప్రక్షిప్తైరధివాసినం |
కుంభాగ్రే నిక్షిపేత్పక్వం నారికేలఫలం శుభం || 3,43.18 ||

అభ్యర్చ్య గంధపుష్పాద్యైర్ధూపదీపాది దర్శయేత్ |
శ్రీచింతామణిమంత్రం తు హృది మాతృకమాజపేత్ || 3,43.19 ||

కుంభ స్పృశంఛ్రీకామాప్తిరూపీకృతకలేవరం |
అష్టోత్తరశతే జాతే పునర్దీపం ప్రదర్శయేత్ || 3,43.20 ||

శిష్యమాహూయ రహసి వాససా బద్ధలోచనం |
కారయిత్వా ప్రణామానాం సాష్టాంగానాం త్రయం గురుః || 3,43.21 ||

పుష్పాణి తత్కరే దత్త్వా కారయే త్కుసుమాంజలిం |
శ్రీనాథకరుణారాశే పరంజ్యోతిర్మయేశ్వరి || 3,43.22 ||

ప్రసూనాంజలిరేషా తే నిక్షిప్తా చరణాంబుజే |
పరం ధామ పరం బ్రహ్మ మమ త్వం పరదేవతా || 3,43.23 ||

అద్యప్రభృతి మే పుత్రాన్రక్ష మాం శారణాగతం |
ఇత్యుక్త్వా గురుపాదావ్జే శిష్యో మూర్ధ్ని విధారయేత్ || 3,43.24 ||

జన్మాంతర సుకృతత్వం స్యాన్న్యస్తే శిరసి పాదుకే |
గురుణా కమలాసనమురశాసనపురశాసనసేవయా లబ్ధే || 3,43.25 ||

ఇత్యుక్త్వా భక్తిభరితః పునరుత్థాయ శాంతిమాన్ |
వామపార్శ్వే గురోస్తిష్ఠేదమానీ వినయాన్వితః || 3,43.26 ||

తతస్తుంబీజలైః ప్రోక్ష్య వామభాగే నివేదయేత్ |
విముచ్య నేత్రబంధం తు దర్శయేదర్చనక్రమం || 3,43.27 ||

సితామధ్వాజ్యకదలీఫలపాయసరూపకం |
మహాత్రిపురసుందర్యా నైవేద్యమితి చాదిశేత్ || 3,43.28 ||

షోడశర్ణమనుం తస్య వదేద్వామశ్రుతౌ శనైః |
తతో బహిర్వినిర్గత్య స్థాప్య దార్వాసనే శుచిం || 3,43.29 ||

నివేశ్య ప్రాఙ్ముఖం తత్ర పట్టవస్త్రసమాస్తృతే |
శిష్యం శ్రీకుంభసలిలైరభిషించేత్సమంత్రకం || 3,43.30 ||

పునః శుద్ధోదకైః స్నాత్వా వాససీ పరిగృహ్య చ |
అష్టోత్తరశతం మంత్రం జప్త్వా నిద్రామథావిశేత్ || 3,43.31 ||

శుభే దృష్టే సతి స్వప్నే పుణ్యం యోజ్యం తదోత్తమం |
దుఃస్వప్నే తు జపం కుర్యాదష్టోత్తరసహస్రకం || 3,43.32 ||

కారయేత్త్రిపురాంబాయాః సపర్యాం ముక్తమార్గతః |
యదా న దృష్టః స్వప్నోఽపి తదా సిద్ధిశ్చిరాద్భవేత్ || 3,43.33 ||

స్వీకుర్యాత్పరయా భక్త్యా దేవీ శేష కలాధికం |
సద్య ఏవ స శిష్యః స్యాత్పంక్తిపావనపావనః || 3,43.34 ||

శరీరమర్థం ప్రాణం చ తస్మై శ్రీగురవే దిశేత్ |
తదధీనశ్చ రేన్నిత్యం తద్వాక్యం నైవ లఘయేత్ || 3,43.35 ||

యః ప్రసన్నః క్షణార్ధేన మోక్షలక్ష్మీం ప్రయచ్ఛతి |
దుర్లభం తం విజానీయాద్గురుం సంసారతారకం || 3,43.36 ||

గుకారస్యాంధకారోర్ఽథో రుకారస్తన్నిరోధకః |
అంధకారనిరోధిత్వాద్గురురిత్యభిధీయతే || 3,43.37 ||

బోధరూపం గురుం ప్రాప్య న గుర్వంతరమాదిశేత్ |
గురుక్తం పరుషం వాక్యమాశిషం పరిచింతయేత్ || 3,43.38 ||

లౌకికం వైదికం వాపి తథాధ్యాత్మికమేవ చ |
ఆదదీత తతో జ్ఞానం పూర్వం తమభివాదయేత్ || 3,43.39 ||

ఏవం దీక్షాత్రయం కృత్వా విధేయం బౌధయేత్పునః |
గురుభక్తిస్సదాచారస్తద్ద్రోహస్తత్ర పాతకం || 3,43.40 ||

తత్పదస్మరణం ముక్తిర్యావద్దేహమయం క్రమః |
యత్పాపం సమవాప్నోతి గుర్వగ్రేఽనృతభాషణత్ || 3,43.41 ||

గోబ్రాహ్మణావధం కృత్వా న తత్పాపం సమాశ్రయేత్ |
బ్రహ్మాదిస్తంబ పర్యతం యస్య మే గురుసంతతిః || 3,43.42 ||

తస్య మే సర్వపూజ్యస్య కో న పూజ్యో మహీతలే |
ఇతి సర్వానుకూలో యః స శిష్యః పరికీర్తితః || 3,43.43 ||

శీలాదివిమలానేకగుణసంపన్నభావనః |
గురుశాసనవర్తిత్వాచ్ఛిష్య ఇత్యభిధీయతే || 3,43.44 ||

జపాచ్ఛ్రాంతః పునర్ధ్యాయేద్ధ్యానాచ్ఛ్రాంతః పునర్జపేత్ |
జపధ్యానాదియుక్తస్య క్షిప్రం మంత్రః ప్రసిధ్యతి || 3,43.45 ||

యథా ధ్యానస్య సామర్థ్యాత్కీటోఽపి భ్రమరాయతే |
తథా సమాధిసా మర్థ్యాద్బ్రహ్మీభూతో భవేన్నరః || 3,43.46 ||

యథా నిలీయతే కాలే ప్రపంచో నైవ దృశ్యతే |
తథైవ మీలయేన్నేత్రే ఏతద్ధ్యానస్య లక్షణం || 3,43.47 ||

విదితే తు పరే తత్త్వే వర్ణాతీతే హ్యవిక్రియే |
కింకరత్వం చ గచ్ఛంతి మంత్రా మంత్రాధిపైః సహ || 3,43.48 ||

ఆత్మైక్యభావనిష్ఠస్య యా చేష్టా సా తు దర్శనం |
యోగస్తపః స తన్మంత్రస్తద్ధనం యన్నిరీక్షణం || 3,43.49 ||

దేహాభిమానే గలితే విజ్ఞాతే పరమాత్మని |
యత్రయత్ర మనో యాతి తత్రతత్ర సమాధయః || 3,43.50 ||

యః పశ్యేత్సర్వగం శాంమానందాత్మానమద్వయం |
న తస్య కించిదాప్తవ్యం జ్ఞాతవ్యం వావశిష్యతే || 3,43.51 ||

పూజాకోటిసమం స్తోత్రం స్తోత్రకోటిసమోజపః |
జపకోటిసమం ధ్యానం ధ్యానకోటిసమో లయః || 3,43.52 ||

దేహో దేవాలయః ప్రోక్తో జీవ ఏవ మహేశ్వరః |
త్యజేదజ్ఞాననిర్మాల్యం సోహంభావేన యోజయేత్ || 3,43.53 ||

తుషేణ బద్ధో వ్రీహిః స్యాత్తుషాభావే తు తండులః |
పాశబద్ధః స్మృతో జీవః పాశముక్తో మహేశ్వరః || 3,43.54 ||

ఆకాశే పక్షిజాతీనాం జలేషు జలచారిణాం |
యథా గతిర్న దృశ్యేత మహావృత్తం మహాత్మనాం || 3,43.55 ||

నిత్యార్చనం దివా కుర్యాద్రాత్రౌ నైమిత్తికార్చనం |
ఉభయోః కామ్యకర్మా స్యాదితి శాస్త్రస్య నిశ్చయః || 3,43.56 ||

కోటికోటిమహాదానాత్కోటికోటిమహావ్రతాత్ |
కోటికోటిమహాయజ్ఞాత్పరా శ్రీపాదుకా స్మృతిః || 3,43.57 ||

జ్ఞానతోఽజ్ఞానతో వాపి యావద్దేహస్య ధారణం |
తావద్వర్ణాశ్రమాచారః కర్తవ్యః కర్మముక్తయే || 3,43.58 ||

నిర్గతం యద్గురోర్వక్త్రాత్సర్వం శాస్త్రం తదుచ్యతే |
నిషిద్ధమపి తత్కుర్యాద్గుర్వాజ్ఞాం నైవ లంఘయేత్ || 3,43.59 ||

జాతివిద్యాధనాఢ్యో వా దూరే దృష్ట్వా గురుం ముదా |
దండప్రమాణం కృత్వైకం త్రిః ప్రదక్షిణామాచరేత్ || 3,43.60 ||

గురుబుద్ధ్యా నమేత్సర్వం దైవతం తృణమేవ వా |
ప్రణమేద్దేవబుద్ధ్యా తు ప్రతిమాం లోహమృన్మయీం || 3,43.61 ||

గురుం హుంకృత్య తుంకృత్య విప్రం వాదైర్విజిత్య చ |
వికాస్య గుహ్యశాస్త్రాణి భవంతి బ్రహ్మరాక్షసాః || 3,43.62 ||

అద్వైతం భావ యేన్నిత్యం నాద్వైతం గురుణా సహ |
న నిందేదన్యసమయాన్వేదశాస్త్రాగమాదికాన్ || 3,43.63 ||

ఏకగ్రామస్థితః శిష్యస్త్రిసంధ్యం ప్రణమేద్గురుం |
క్రోశ మాత్రస్థితో భక్త్యా గురుం ప్రతిదినం నమేత్ || 3,43.64 ||

అర్థయోజనగః శిష్యః ప్రణమేత్పంచపర్వసు |
ఏకయోజనమారభ్య యోజనద్వాదశావధి || 3,43.65 ||

తత్తద్యోజనసంఖ్యాతమాసేషు ప్రణమేద్గురుం |
అతిదూరస్థితః శిష్యో యదేచ్ఛా స్యాత్తదా వ్రజేత్ || 3,43.66 ||

రిక్తపాణిస్తు నోపేయాద్రాజానం దేవతాం గురుం |
ఫలపుష్పాంబరాదీని యథాశక్తి సమర్పయేత్ || 3,43.67 ||

మనుష్యచర్మణా బద్ధః సాక్షాత్పరశివః స్వయం |
సచ్ఛిష్యానుగ్రహార్థాయ గూఢం పర్యటతి క్షితౌ || 3,43.68 ||

సద్భక్తరక్షణాయైవ నిరాకారోఽపి సాకృతిః |
శివః కృపానిధిర్లోకే సంసారీవ హి చేష్టతే || 3,43.69 |
అత్రినేత్రః శివః సాక్షాదచతుర్బాహురచ్యుతః |
అచతుర్వదనో బ్రహ్మా శ్రీగురుః పరికీర్తితః || 3,43.70 ||

శ్రీగురుం పరతత్త్వాఖ్యం తిష్ఠంతం చక్షురగ్రతః |
భాగ్యహీనా న పశ్యంతి సూర్యమంధా ఇవోదితం || 3,43.71 ||

ఉత్తమా తత్త్వచింతా స్యాజ్జపచింతా తు మధ్యమా |
అధమా శాస్త్రచింతా స్యాల్లోకచింతాధమాధమా || 3,43.72 ||

నాస్థి గుర్వధికం తత్త్వం నాస్తి జ్ఞానాధికం సుఖం |
నాస్తి భక్త్యధికా పూజా న హి మోక్షాధికం ఫలం || 3,43.73 ||

సర్వవేదేషు శాస్త్రేషు బ్రహ్మవిష్ణుశివాదిషు |
తత్ర తత్రోచ్యతే శబ్దైః శ్రీకామాక్షీ పరాత్పరా || 3,43.74 ||

శచీంద్రౌ స్వాహాగ్నీ చ ప్రభారవీ |
లక్ష్మీనారాయణౌ వాణీధాతారౌ గిరిజాశివౌ || 3,43.75 ||

అగ్నీషోమౌ బిందునాదౌ తథా ప్రకృతిపూరుషౌ |
ఆధారాధేయనామానౌ భోగమోక్షౌ తథైవ చ || 3,43.76 ||

ప్రాణాపనౌ చ శబ్దార్థౌం తథా విధినిషేధకౌ |
సుఖదుఃఖాది యద్ద్వంద్వం దృశ్యతే శ్రూయతేఽపి వా || 3,43.77 ||

సర్వలోకేషు తత్సర్వం పరం బ్రహ్మ న సంశయః |
ఉత్తీర్మమపరం జ్యోతిః కామాక్షీనామకం విదుః || 3,43.78 ||

యదేవ నిత్యం ధ్యాయంతి బ్రహ్మవిష్ణుశివాదయః |
ఇత్థం హి శక్తిమార్గేఽస్మిన్యః పుమానిహ వర్తతే || 3,43.79 ||

ప్రసాదభూమిః శ్రీదేవ్యా భుక్తిముక్త్యోః స భాజనం |
అమంత్రం వా సమత్రం వా కామాక్షీమర్చయంతి యే || 3,43.80 ||

స్త్రియో వైశ్యాశ్చ శూద్రాశ్చ తే యాంతి పరమాం గతిం |
కిం పునః క్షత్త్రియా విప్రా మంత్రపూర్వం యజంతి యే || 3,43.81 ||

సంసారిణోఽపి తే నూనం విముక్తా నాత్ర సంశయః |
సితామధ్వాజ్యకదలీఫలపాయసరూపకం || 3,43.82 ||

పంచపర్వసు నైవేద్యం సర్వదైవ నివేదయేత్ |
యోనార్చయతి శక్తోఽపి స దేవీశాపమాప్నుయాత్ || 3,43.83 ||

అశక్తౌ భావనాద్రవ్యైరర్చయేన్నిత్యమంబికాం |
గృహస్థస్తు మహాదేవీం మంగలాచారసంయుతః || 3,43.84 ||

అర్చయేత మహాలక్ష్మీమనుకూలాంగనాసఖః |
గురుస్త్రివారమాచారం కథయేత్కలశోద్భవ || 3,43.85 ||

శిష్యో యది న గృహ్ణీయా చ్ఛిష్యే పాపం గురోర్న హి |
లక్ష్మీనారాయణౌ వాణీధాతారౌ గిరిజాశివౌ || 3,43.86 ||

శ్రీగురుం గురుపత్నీం చ పితరౌ చింతయేద్ధియా |
ఇతి సర్వం మయా ప్రోక్తం సమాసేన ఘటోద్భవ || 3,43.87 ||

ఏతావదవధానేన సర్వజ్ఞో మతిమాన్భవేత్ || 3,43.88 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే లలితోపాఖ్యానే త్రిచత్వారింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s