హయగ్రీవ ఉవాచ
అథ వాపీత్ర యాదీనాం కక్ష్యాభేదాన్ప్రచక్ష్మహే |
ఏషాం శ్రవణమాత్రేణ జాయతే శ్రీమహోదయః || 3,35.1 ||

సహస్రస్తంభశాలస్యాతరమారుతయోజనే |
మనో నామ మహాశాలః సర్వరత్నవిచిత్రితః || 3,35.2 ||

పూర్వవద్గోపురద్వారకపాటార్గలసంయుతః |
తన్మధ్యకక్ష్యాభాగస్తు సర్వాప్యమృతవాపికా || 3,35.3 ||

యత్పీత్వా యోగినః సిద్ధా వజ్రకాయా మహాబలాః |
భవంతి పురుషాః ప్రాజ్ఞాస్తదేవ హి రసాయనం || 3,35.4 ||

వాప్యామమృతమయ్యాం తు వర్తతే తోయతాం గతం |
తద్గంధాఘ్రాణమాత్రేణ సిద్ధికాంతాపతిర్భవేత్ || 3,35.5 ||

అస్పృశన్నపి వింధయారే పురుషః క్షీణకల్మషః |
ఉభయోః శాలయోః పార్శ్వే సుధావాపీతటద్వయే || 3,35.6 ||

అధక్రోశసమాయామా అన్యాస్సర్వాశ్చ వాపికాః |
చతుర్యోజనదూరం తు తలం తస్యా జలాంతరే || 3,35.7 ||

సోపానావలయస్తస్యా నానారత్నవిచిత్రితాః |
స్వర్ణవర్ణా రత్నవర్ణాస్తస్యాం హంసాశ్చ సారసాః || 3,35.8 ||

ఆస్ఫోట్యతే తటద్వంద్వతరంగైర్మందచంచలైః |
పక్షిణస్తజ్జలం పీత్వా రసాయనమయం నవం || 3,35.9 ||

అజరామరతాం ప్రాప్తాస్తత్ర వింధ్యనిషూదన |
సదాకూజితలక్షేణ తత్ర కారండవద్విజాః || 3,35.10 ||

జపంతి లలితాదేవ్యా మంత్రమేవ మహత్తరం |
పరితో వాపికాచక్రపరివేషణభూయసా || 3,35.11 ||

న తత్ర గంతు మార్గోఽస్తి నౌకావాహనమంతరా |
ఆజ్ఞయా కేవలం తత్ర మంత్రిణీ దండనాథయోః |
తారా నామ మహాశక్తిర్వర్తతే తోరణేశ్వరీ || 3,35.12 ||

బహ్వ్యస్తత్రోత్పలశ్యామాస్తారాయాః పరిచారికాః |
రత్ననౌకాసహస్రేణ ఖేలంత్యో సరసీజలే || 3,35.13 ||

అపరం పారమాయాంతి పునర్యాంతి పరం తటం |
వీణావేణుమృదంగాది వాదయంత్యో ముహుర్ముహుః || 3,35.14 ||

కోటిశస్తత్ర తారాయా నావిక్యో నవయౌవనాః |
ముహుర్గాయంతి నృత్యంతి దేవ్యాః పుణ్యతమం యశః || 3,35.15 ||

అరిత్రపాణయః కాశ్చిత్కాశ్చిచ్ఛూగాంబుపాణయః |
పిబంత్యస్తత్సుధాతోయం సంచరంత్యస్తరీశతైః || 3,35.16 ||

తాసాం నౌకావాహికానాం శక్తీనాం శ్యామలత్విషాం |
ప్రధానభూతా తారాంబా జలౌఘశమనక్షమా || 3,35.17 ||

ఆజ్ఞాం వినా తయోస్తారా మంత్రిణీదండధారయోః |
త్రినేత్రస్యాపి నో దత్తే వాపికాంభసి సంతరం || 3,35.18 ||

గాయంతీనాం చలంతీనాం నౌకాభిర్మణిచారుభిః |
మహారాజ్ఞీ మహౌదార్యం పతంతీనాం పదేపదే || 3,35.19 ||

పిబంతీనాం మధు భృశం మాణిక్యచషకోదరైః |
ప్రతినౌకం మణిగృహే వసంతీనాం మనోహరే || 3,35.20 ||

తారాతరణిశక్తీనాం సమవాయోఽతిసుందరః |
కాశ్చిన్నౌకాః సువర్ణాఢ్యాః కాశ్చిద్రత్నకృతా మునే || 3,35.21 ||

మకరాకారమాపన్నాః కాశ్చిన్నౌకా మృగాననాః |
కాశ్చిత్సింహాసనా నావః కాశ్చిద్దంతావలాననాః || 3,35.22 ||

ఇత్థం విచిత్రరూపాభిర్నౌంకాభిః పరివేష్టితా |
తారాంబామహతీం నౌకామధిగమ్య విరాజతే || 3,35.23 ||

అనులోమవిలోమాభ్యాం సంచారం వాపికాజలే |
తన్వానా సతతం తారా కక్ష్యామేనాం హి రక్షతి || 3,35.24 ||

మనశాలస్యాంతరాలే సప్తయోజనదూరతః |
బుద్ధిశాల ఇతి ఖ్యాతశ్చతుర్యోజనముచ్ఛ్రితః || 3,35.25 ||

తన్మధ్యకక్ష్యాభాగేఽస్తి సర్వాప్యానందవాపికా |
తత్ర దివ్యం మహామద్యం బకులామోదమేదురం |
ప్రతప్తకనకచ్ఛాయం తజ్జలత్వేన వర్త్తతే || 3,35.26 ||

ఆనందవాపికాగాధాః పూర్వవత్పరికీర్త్తితాః |
సోపానాదిక్రమశ్చైవ పక్షిణాస్తత్ర పూర్వవత్ || 3,35.27 ||

తత్రత్యం సలిలం మద్యం పాయంపాయం తటస్థితాః |
విహరంతి మదోన్మత్తాః శక్తయో మదపాటలాః || 3,35.28 ||

సాక్షాచ్చ వారుణీ దేవీ తత్ర నౌకాధినాయికా |
యాం సుధామాలినీమాహుర్యామా హురమృతేశ్వరీం || 3,35.29 ||

సా తత్ర మణినౌకాస్థశక్తిసేనాసమావృతా |
ఈషదాలోకమాత్రేణ త్రైలోక్యమదదాయినీ || 3,35.30 ||

తరుణాదిత్య సంకాశ మదారక్తకపోలభూః |
పారిజాతప్రసూనస్రక్పరివీతకచాచితా || 3,35.31 ||

వహంతీ మదిరాపూర్ణం చషకం లోలదుత్పలం |
పక్వం పిశితఖండం చ మణిపాత్రే తథాన్యకే || 3,35.32 ||

వారుణీతరణిశ్రేణీనాయికా తత్ర రాజతే |
సాప్యాజ్ఞయైవ సర్వేషాం మంత్రిణీదండనాథయోః |
దదాతి వాపీతరణం త్రినేత్రస్యాపి నాన్యథా || 3,35.33 ||

అథ బుద్ధిమహాశాలాంతరే మారుతయోజనే |
అహంకారమహాశాలః పూర్వవద్గోపురాన్వితః || 3,35.34 ||

తయోస్తు శాలయోర్మధ్యే కక్ష్యాభూరఖిలా మునే |
విమర్శవాపికా నామ సౌషుమ్ణామృతరూపిణీ || 3,35.35 ||

తన్మహాయోగినామంతర్మనో మారుతపూరితం |
సుషుమ్ణదండవివరే జాగర్తి పరమామృతం || 3,35.36 ||

తదేవ తస్యాః సలిలం వాపికాయాస్తపోధన |
పూర్వవత్తటసోపానపక్షినౌకా హి తాః స్మృతాః || 3,35.37 ||

తత్ర నౌకేశ్వరీ దేవీ క్లరుకుల్లేతివిశ్రుతా |
తమాలశ్యామలాకారా శ్యామకంచుకధారిణీ || 3,35.38 ||

నౌకేశ్వరీభిరన్యాభిస్స్వసమానాభిరావృతా |
రత్నారిత్రకరా నిత్యముల్లసన్మదమాంసలా || 3,35.39 ||

పరితో భ్రామ్యతి మునే మణినౌకాధిరోహిణీ |
వాపికా పయసాగాధా పూర్వవత్పరికీర్తితా || 3,35.40 ||

అహంకారస్య శాలస్యాంతరే మారుతయోజనే |
సూర్యబింబమహాశాలశ్చతుర్యోజన ముచ్ఛ్రితః || 3,35.41 ||

సూర్యస్యాపి మహానాసీద్యదభూదరుణోదయః |
తన్మధ్యకక్ష్యా వసుధా ఖచితా కురవిందకైః || 3,35.42 ||

తత్ర బాలాతపోద్గారే లలితా పరమేశ్వరీ |
అతితీవ్రతపస్తప్త్వా సూర్యోఽలభత తాం ద్యుతిం || 3,35.43 ||

గ్రహరాశిగణాః సర్వే నక్షత్రాణ్యపి తారకాః |
తేఽత్రేవ హి తపస్తప్త్వా లోకభాసకతాం గతాః || 3,35.44 ||

మార్తండభైరవస్తత్ర భిన్నో ద్వాదశధా మునే |
శక్తిభిస్తైజసీభిశ్చ కోటిసంఖ్యాభిరన్వితః 35.45 |
మహాప్రకాశరూపశ్చ మదారుణవిలోచనః |
కంకోలితరుఖండేషు నిత్యం క్రీడారసోత్సుకః |
వర్తతే వింధ్యదర్పారే పారే యస్తన్మయస్థితః || 3,35.46 ||

మహాప్రకాశనామ్రాస్తి తస్య శక్తిర్మహీయసీ |
చక్షుష్మత్యపరాశక్తిశ్ఛాయా దేవీ పరా స్మృతా || 3,35.47 ||

ఇత్థం తిసృభి రిష్టాభిః శక్తిభిః పరివారితః |
లలితాయా మహేశాన్యాః సదా విద్యా హృదా జపన్ || 3,35.48 ||

తద్భక్తానామింద్రియాణి భాస్వరాణి ప్రకాశయన్ |
బహిరంతస్తమోజాలం సమూలమవమర్దయన్ || 3,35.49 ||

తత్ర బాలాతపోద్గారే భాతి మార్తండభైరవః |
సూర్యబింబమహాశాలాంతరే మారుతయోజనే || 3,35.50 ||

చంద్రబింబమయః శాలశ్చతుర్యోజనముచ్ఛ్రితః |
పూర్వవద్గోపురద్వారకపాటార్గలసంయుతః || 3,35.51 ||

తన్మధ్యభూః సమస్తాపి చంద్రికాద్వారముచ్యతే || 3,35.52 ||

తత్రైవ చంద్రికాద్వారే తపస్తప్త్వా సుదారుణం |
అత్రినేత్రసముత్పన్నశ్చంద్రమాః కాంతిమాయయౌ || 3,35.53 ||

అత్ర శ్రీసోమనాథాఖ్యో వర్తతే నిర్మలాకృతిః |
దేవస్త్రలోక్యతిమిరధ్వంసీ సంసారవర్తకః || 3,35.54 ||

పిబంచ షకసంపూర్ణం నిర్మలం చంద్రికామృతం |
సప్తవింశతినక్షత్రశక్తిభిః పరివారితః || 3,35.55 ||

సదా పూర్ణనిజాకారో నిష్కలంకో నిజాకృతిః |
తత్రైవ చంద్రికాద్వారే వర్తతే భగవాంఛశీ || 3,35.56 ||

లలితాయా జపైధ్యానైః స్తోత్రైః పూజాశతైరపి |
అశ్విన్యాదియుతస్తత్ర కాలం నయతి చంద్రమాః || 3,35.57 ||

అన్యాశ్చ శక్తయస్తారానామధేయాః సహస్రశః |
సంతి తస్యైవ నికటే సా కక్షా తత్ప్ర పూరితా || 3,35.58 ||

అథ చంద్రస్య శాలస్యాంతరే మారుతయోజనే |
శృంగారో నామ శాలోఽస్తి చతుర్యోజనముచ్ఛ్రితః || 3,35.59 ||

శృంగారాగారరూపైస్తు కౌస్తుభైరివ నిర్మితః |
మహాశృంగారపరిఖా తన్మధ్యే వసుధాఖిలా || 3,35.60 ||

పరిఖావలయే తత్ర శృంగారరసపూరితే |
శృంగారశక్తయః సంతి నానాభూషణభాసురాః || 3,35.61 ||

తత్ర నౌకాసహస్రేణ సంచరంత్యో మదోద్ధతాః |
ఉపాసతే సదా సత్తం నౌకాస్థం కుసుమాయుధం || 3,35.62 ||

స తు సంమోహయత్యేవ విశ్వం సమ్మోహనాదిభిః |
విశిఖైరఖిలాంల్లోకాంల్లలితాజ్ఞావశంవదః || 3,35.63 ||

తత్ప్రభావేణ సంమూఢా మహాపద్మాటవీస్థలం |
వనితుం శుద్ధవేషాశ్చ లలితాభక్తినిర్భరాః |
సావధానేన మనసా యాంతి పద్మాటదీస్థలం || 3,35.64 ||

న గంతుం పారయత్యేవ సురసిద్ధనరాః సురాః |
బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాస్తు శుద్ధచిత్తాః స్వభావతః |
తదాజ్ఞయా పరం యాంతి మహాపద్మాటవీస్థలం || 3,35.65 ||

సంసారిణశ్చ రాగాంధాబహుసంకల్పకల్పనాః |
మహాకులాశ్చ పురుషా వికల్పజ్ఞానధూసరాః || 3,35.66 ||

ప్రభూతరాగగహనాః ప్రౌఢవ్యామోహదాయినీం |
మహాశృంగారపరిఖాంతరితుం న విచక్షణాః || 3,35.67 ||

యస్మాదజేయసైందర్యస్త్రైలోక్యజనమోహనః |
మహాశృంగారపరిఖాధికారీ వర్తతే స్మరః || 3,35.68 ||

తస్య సర్వమతిక్రమ్య మహతామపి మోహనం |
మహాపద్మాటవీం గంతుం న కోఽపి భవతి క్షమః || 3,35.69 ||

అథ శృంగారశాలస్యాంతరాలే సప్తయోజనే |
చింతామణిగృహం నామ చక్రరాజమహాలయః || 3,35.70 ||

తన్మధ్యభూః సమస్తాపి పరితో రత్నభూషితా |
మహాపద్మాటవీ నామ సర్వసౌభాగ్యదాయినీ || 3,35.71 ||

శృంగారాఖ్యామహాకాలపర్యంతం గోపురం మునే |
చతుర్దిక్ష్వప్యేవమేవ గోపురాణాం వ్యవస్థితిః || 3,35.72 ||

సర్వదిక్షు తదుక్తాని గోపురాణిశత మునే |
శాలాస్తు వింశతిః ప్రోక్తాః పంచసంఖ్యాధికాః శుభాః || 3,35.73 ||

సర్వేషామపి శాలానాం మూలం యోజనసంమితం |
పద్మాటవీస్థలం వక్ష్యే సావధానో మునే శృణు || 3,35.74 ||

సమస్తరత్నఖచితే తత్ర షడ్యోజనాంతరే |
పరితస్థలపద్మాని మహాకాండాని సంతి వై || 3,35.75 ||

కాండాస్తు యోజనాయామా మృదుభిః కంటకైర్వృతాః |
పత్రాణి తాలదశకమాత్రాయామాని సంతి వై || 3,35.76 ||

కేసరాశ్చ సరోజానాం పంచతాలసమాయతాః |
దశతాలసమున్నమ్రః కర్ణికాః పరికీర్తితాః || 3,35.77 ||

అత్యంతకోమలాన్యత్ర సదా వికసితాని చ |
నవసౌరభహృద్యాని విశంకటదలాని చ |
బహుశః సంతి పద్మాని కోడీనామపి కోడిశః || 3,35.78 ||

మహాపద్మాడవీకక్ష్యాపూర్వభాగే ఘటోద్భవ |
క్రోశోన్నతో వహ్నిరూపో వర్తులాకారసంస్థితః || 3,35.79 ||

అర్ద్ధయోజనవిస్తారః కలాభిర్దశభిర్యుతః |
అర్ఘ్యపాత్రమహాధారో వర్తతే కుంభసంభవ || 3,35.80 ||

తదాధారస్య పరితః శక్తయోదీప్తవిగ్రహాః |
ధూమ్రార్చిఃప్రముఖా భాంతి కలా దశ విభావసోః || 3,35.81 ||

దీప్తతారుణ్యలక్ష్మీకా నానాలంకారభూషితాః |
ఆధారరూపం శ్రీమంతం భగవంతం హవిర్భుజం |
పరిష్వజ్యైవ పరితో వర్తంతే మన్మథాలసాః || 3,35.82 ||

ధూమ్రార్చిరుష్ణా జ్వలినీ జ్వాలినీ విస్ఫులింగినీ |
సుశ్రీఃసురూపా కపిలా హవ్యకవ్యవహేతిచ |
ఏతా దశకలాః ప్రోక్తా వహ్నేరాధారరూపిణః || 3,35.83 ||

తత్రాధారే స్థితో దేవః పాత్రరూపం సమాశ్రితః |
సూర్యస్త్రిలోకీతిమిరప్రధ్వంసప్రథితోదయః || 3,35.84 ||

సూర్యాత్మకం తు తత్పాత్రం సార్ద్ధయోజనమున్నతం |
యోజనాయామవిస్తారం మహాజ్యోతిః ప్రకాశితం || 3,35.85 ||

తత్పాత్రాత్పరితః సక్తవపుషః పుత్రికా ఇవ |
వర్తంతే ద్వాదశ కలా అతిభాస్వరరోచిషః || 3,35.86 ||

తపినీ తాపినీ ధూమ్రా మరీచిర్జ్వలినీ రుచిః |
సుషుమ్ణా భోగదా విశ్వా బోధినీ ధారిణీ క్షమా || 3,35.87 ||

తస్మిన్పాత్రే పరానందకారణం పరమామృతం |
సర్వౌంషధి రసాఢ్యం చ హృద్యసౌరభసంయుతం || 3,35.88 ||

నీలోత్పలైశ్చ కహ్లారైరమ్లానైరతిసౌరభైః |
వాస్యమానం సదా హృద్యం శీతలం లఘు నిర్మలం || 3,35.89 ||

చలద్వీచిశతోదారం లలితాబ్యర్చనోచితం |
సదా శబ్దాయమానం చ భాసతేర్ఽచనకారణం || 3,35.90 ||

తదర్ఘ్యమమృతం ప్రోక్తం నిశాకరకలామయం |
తస్మింస్తనీయసీర్నౌంకా మణికౢప్తాః సమాస్థితాః |
నిశాకరకలా హృద్యాః క్రీడంతి నవయౌవనాః || 3,35.91 ||

అమృతా మానదా పూష్ణా తుష్టిః పుష్టీ రతిర్ధృతిః |
శశినీ చంద్రికా కాంతిర్జ్యోత్స్నా శ్రీః ప్రీతిరంగదా || 3,35.92 ||

పూర్ణా పూర్ణామృతా చేతి కలాః పీయూష రోచిషః |
నవయౌవనసంపూర్ణాః సదా ప్రహసితాననాః || 3,35.93 ||

పుష్టిరృద్ధిః స్థితిర్మేధా కాంతిర్లక్ష్మీర్ద్యుతిర్ధృతిః |
జరా సిద్ధిరితి ప్రోక్తాః క్రీడంతి బ్రహ్మణః కలాః || 3,35.94 ||

స్థితిశ్చ పాలినీ శాంతిశ్చేశ్వరీ తతికామికే |
వరదాహ్లాదినీ ప్రీతిర్దీర్ఘా చేతి హరేః కలాః || 3,35.95 ||

తీక్ష్ణా రౌద్రీ భయా నిద్రా తంద్రా క్షుత్క్రోధినీ త్రపా |
ఉత్కారీ మృత్యురప్యేతా రోద్ధ్ర్యస్తత్ర స్థితాః కాలాః || 3,35.96 ||

ఈశ్వరస్య కలాః పీతాః శ్వేతాశ్చైవారుణాః సితాః |
చతస్రేవ ప్రోక్తాస్తు శంకరస్య కలా అథ || 3,35.97 ||

నివృత్తిశ్చ ప్రతిష్ఠా చ త్రిద్యా శాంతిస్తథైవ చ |
ఇందిరా దీపికా చైవ రేచికా చైవ మోచికా || 3,35.98 ||

పరా సూక్ష్మా చ వింధ్యారే తథా సూక్ష్మామృతా కలా |
జ్ఞానామృతా వ్యాధినీ చ వ్యాపినీ వ్యోమరూపికా |
ఏతాం షోడశ సంప్రోక్తాస్తత్ర క్రీడంతి శక్తయః || 3,35.99 ||

రుద్రనౌకాసమారూఢాస్తతశ్చేతశ్చ చంచలాః |
శక్తిరుపేణ ఖేలంతి తత్ర విద్యాః సహస్రశః || 3,35.100 ||

అర్ఘ్యసంశోధనార్థాయ కల్పితాః పరమేష్ఠినా |
తదర్ఘ్యమమృతం పీత్వా సదా మాద్యంతి శక్తయః || 3,35.101 ||

మహాపద్మాటవీవాసా మహాచక్రస్థితా అపి |
ముహుర్ముహుర్నవనవం ముహుస్చాబద్ధసౌరభం || 3,35.102 ||

రత్నకుంభసహస్రైశ్చ సువర్ణఘటకోటిభిః |
ఆపూర్యాపూర్య సతతం తదర్ఘ్యమమృతం మహత్ || 3,35.103 ||

చింతామణిగృహస్థానాం పరిచారకశక్తయః |
అణిమాదికశక్తీనామర్ఘ్యయంతి మదోద్ధతాః || 3,35.104 ||

మహాపద్మాటవీకక్ష్యాపూర్వభాగేర్ఽఘ్యకల్పనం |
ఇత్థ సమీరితం పశ్చాత్తత్రాన్యదపి కథ్యతే || 3,35.105 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే మహాపద్మాటవ్యార్ఘ్యస్థాపనకథనం నామ పంచత్రింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s