అగస్త్య ఉవాచ
లోహాదిసప్తశాలానాం రక్షకా ఏవ సంతి వై |
తన్నామకీర్తయ ప్రాజ్ఞ యేన మే సంశయచ్ఛిదా || 3,32.1 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
నానావృక్షమహోద్యానే వర్తతే కుంభసంభవ |
మహాకాలః సర్వలోకభక్షకః శ్యామవిగ్రహః || 3,32.2 ||

శ్యామకంచుకధారీ చ మదారుణవిలోచనః |
బ్రహ్మాండచషకే పూర్ణం పిబన్విశ్వరసాయనం || 3,32.3 ||

మహాకాలీం ఘనశ్యామామనంగార్ద్రామపాంగయన్ |
సింహాసనే సమాసీనః కల్పాంతే కలనాత్మకే || 3,32.4 ||

లలితాధ్యానసంపన్నో లలితాపూజనోత్సుకః |
వితన్వంల్లరితాభక్తేః స్వాయుషో దీర్ఘ దీర్ఘతాం |
కాలమృత్యుప్రముఖ్యైశ్చ కింకరైరపి సేవితః || 3,32.5 ||

మహాకాలీమహాకాలౌ లలితాజ్ఞాప్రవర్త్తకౌ |
విశ్వం కలయతః కృత్స్నం ప్రథమేఽధ్వని వాసినౌ || 3,32.6 ||

కాలచక్రం మతంగస్య తస్యైవాసనతాం గతాం |
చతురావరణోపేతం మధ్యే బిందుమనోహరం || 3,32.7 ||

త్రికోణంపంచకోణం చ షోడశచ్ఛదపంకజం |
అష్టారపంకజం చైవం మహాకాలస్తు మధ్యగః || 3,32.8 ||

త్రికోణే తు మహాకాల్యా మహాసంధ్యా మహానిశా |
ఏతాస్తిస్రో మహాదేవ్యో మహాకాలస్య శక్తయః || 3,32.9 ||

తత్రైవ పంచకోణాగ్రే ప్రత్యూషశ్చ పితృప్రసూః |
ప్రాహ్ణాపరాహ్ణమధ్యాహ్నాః పంచ కాలస్య శక్తయః || 3,32.10 ||

అథ షోడశపత్రాబ్జే స్థితా శక్తీర్మునే శృణు |
దినమిశ్రా తమిస్రా చ జ్యోత్స్నీ చైవ తు పక్షిణీ || 3,32.11 ||

ప్రదోషా చ నిశీథా చ ప్రహరా పూర్ణిమాపి చ |
రాకా చానుమతిశ్చైవ తథైవామావస్యికా పునః || 3,32.12 ||

సినీవాలీ కుహూర్భద్రా ఉపరాగా చ షోడశీ |
ఏతా షోడశమాత్రస్థాః శక్తయః షోడశ స్మృతాః || 3,32.13 ||

కలా కాష్ఠా నిమేషాశ్చ క్షణాశ్చైవ లవాస్త్రుటిః |
ముహుర్తాః కుతపాహోరా శుక్లపక్షస్తథైవ చ || 3,32.14 ||

కృష్ణపక్షాయనాశ్చైవ విషువా చ త్రయోదశీ |
సంవత్సరా చ పరివత్సరేడావత్సరాపి చ || 3,32.15 ||

ఏతాఃషోడశ పత్రాబ్జవాసిన్యః శక్తయః స్మృతాః |
ఇద్వత్సరా తతశ్చేందువత్సరావత్సరేఽపి చ || 3,32.16 ||

తిథిర్వారాంశ్చ నక్షత్రం యోగాశ్చ కరణాని చ |
ఏతాస్తు శక్తయో నాగపత్రాంభోరుహసంస్థితాః || 3,32.17 ||

కలిః కల్పా చ కలనా కాలీ చేతి చతుష్టయం |
ద్వారపాలకతాం ప్రాప్తం కాలచ క్రస్య భాస్వతః || 3,32.18 ||

ఏతా మహాకాలదేవ్యో మదప్రహసితాననాః |
మదిరాపూర్ణచషకమశేషం చారుణప్రభం |
దధానాః శ్యామలాకారాః సర్వాః కాలస్య యోషితః || 3,32.19 ||

లలితాపూజనధ్యానజపస్తోత్రపరాయణాః |
నిషేవంతే మహాకాలం కాలచక్రాసనస్థితం || 3,32.20 ||

అథ కల్పకవట్యాస్తు రక్షకః కుంభసంభవ |
వసంతర్తుర్మహాతేజా లలితాప్రియకింకరః || 3,32.21 ||

పుష్పసింహాసనాసీనః పుష్పమాధ్వీమదారుణాః |
పుష్పాయుధః పుష్పభూషః పుష్పచ్ఛత్రేణ శోభితః || 3,32.22 ||

మధుశ్రీర్మాధవశ్రీశ్చ ద్వే దేవ్యౌ తస్య దీవ్యతః |
ప్రసూనమదిరామత్తే ప్రసూనశరలాలసే || 3,32.23 ||

సంతానవాటికాపాలో గ్రీష్మర్తుస్తీక్ష్ణలోచనః |
లలితాకింకరో నిత్యం తస్యాస్త్వాజ్ఞాప్రవర్తకః || 3,32.24 ||

శుక్ర శ్రీశ్చ శుచిశ్రీశ్చ తస్య భార్యే ఉభే స్మృతే |
హరిచందనవాటీ తు మునే వర్షర్తునా స్థితా || 3,32.25 ||

స వర్షర్ంతుర్మహాతేజా విద్యుత్పంగలలోచనః |
వజ్రాట్టహాసముఖరో మత్తజీమూతవాహనః || 3,32.26 ||

జీమూతకవచచ్ఛన్నో మణికార్ముకధారకః |
లలితాపూజనధ్యానజపస్తోత్రపరాయణః || 3,32.27 ||

వర్తతే వింధ్యమథన త్రైలోక్యాహ్లాదదాయకః |
నభఃశ్రీశ్చ నభస్యశ్రీః స్వరస్వారస్వమాలినీ || 3,32.28 ||

అంబా దులా నిరలిశ్చాభ్రయంతీ మేఘయంత్రికా |
వర్షయంతీ చిబుణికా వారిధారా చ శక్తయః || 3,32.29 ||

వర్షంత్యో ద్వాదశ ప్రోక్తా మదారుణవిలోచనాః |
తాభిః సమం స వర్షర్తుః శక్తిభిః పరమేశ్వరీం || 3,32.30 ||

సదైవ సంజపన్నాస్తే నిజోత్థైః పుష్పమండలైః |
లలితాభక్తదేశాంస్తు భూషయన్స్వస్య సంపదా || 3,32.31 ||

తద్వైరిణాం తు వసుధామనాబృష్ట్యా నిపీడయన్ |
వర్తతే సతతం దేవీకింకరౌ జలదాగమః || 3,32.32 ||

మందారవాటికాయాం తు సదా శరదృతుర్వసన్ |
తాం కక్షాం రక్షతి శ్రీమాంల్లోకచిత్తప్రసాదనః || 3,32.33 ||

ఇషశ్రీశ్చ తథోర్జశ్రీస్తస్యర్తోః ప్రాణనాయికే |
తాబ్యాం సంజహ్రతుస్తోయం నిజోత్థైః పుష్పమండలైః |
అభ్యర్చయతి సామ్రాజ్ఞీం శ్రీకామేశ్వరయోషితం || 3,32.34 ||

హేమంతర్తుర్మహాతేజా హిమశీతలవిగ్రహః |
సదా ప్రసన్నవదనో లలితాప్రియకింకరః || 3,32.35 ||

నిజోత్థైః పుష్పసంభారైరర్చయన్పరమేశ్వరీం |
పారిజాతస్య వాటీం తు రక్షతి జ్వలనార్దనః || 3,32.36 ||

సహఃశ్రీశ్చ సహస్యశ్రీస్తస్య ద్వే యోషితే శుభే |
కదంబవనవాట్యాస్తు రక్షకః శిశిరాకృతిః || 3,32.37 ||

శిశిరర్తుర్మునిశ్రేష్ఠ వర్తతే కుంభసంభవ |
సా కక్ష్యా తేన సర్వత్ర శీశిరీకృతభూతలా || 3,32.38 ||

తద్వాసినీ తతః శ్యామా దేవతా శిశిరాకృతిః |
తపఃశ్రీశ్చ తపస్యశ్రీస్తస్య ద్వే యోషిదుత్తమే |
తాభ్యాం సహార్చయత్యంబాం లలితాం విశ్వపావనీం || 3,32.39 ||

అగస్త్య ఉవాచ
గంధర్వవదన శ్రీమన్నానావృక్షాదిసప్తకైః |
ప్రథమోద్యానపాలస్తు మహాకాలో మయా శ్రితః || 3,32.40 ||

చతురావరణం చక్రం త్వయా తస్య ప్రకీర్తితం |
షణ్ణామృతూనామన్యేషాం కల్పకోద్యానవాటిషు |
పాలకత్వం శ్రుతం త్వత్తశ్చక్రదేవ్యస్తు న శ్రుతాః || 3,32.41 ||

అత ఏవ వసంతాదిచక్రావరణదేవతాః |
క్రమేణ బ్రూహి భగవన్సర్వజ్ఞోఽసి యతో మహాన్ || 3,32.42 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
ఆకర్ణయ మునిశ్రేష్ట తత్తచ్చక్రస్థదేవతాః || 3,32.43 ||

కాలచక్రం పురా ప్రోక్తం వాసంతం చక్రముచ్యతే |
త్రికోణం పంచకోణం చ నాగచ్ఛదసరోరుహం |
షోడశారం సరోజం చ దశారద్వితయం పునః || 3,32.44 ||

చతురస్రం చ విజ్ఞేయం సప్తావరణసంయుతం |
తన్మధ్యే బిందుచక్రస్థో వసంతర్తుర్మహాద్యుతి || 3,32.45 ||

తదేకద్వయసంలగ్నే మధుశ్రీమాధవశ్రియౌ |
ఉభాభ్యాం నిజహస్తాభ్యాముభయోస్తనమేకకం || 3,32.46 ||

నిపీడయన్స్వహస్తస్య యుగలేన ససౌరభం |
సపుష్పమదిరాపూర్మచషకం పిశితం వహన్ || 3,32.47 ||

ఏవమేవ తు సర్వర్తుధ్యానం వింధ్యనిషూదన |
వర్షర్తోస్తు పునర్ధ్యానే శక్తిద్వితయమాదిమం |
అంకస్థితం తు విజ్ఞేయం శక్తయోఽన్యాః సమీపగాః || 3,32.48 ||

అథ వాసంతచక్రస్థదేవీః శృణు వదామ్యం |
మధుశుక్లప్రథమికా మధుశుక్లద్వితీయికా || 3,32.49 ||

మధుశుక్లతృతీయా చ మధుశుక్లచతుర్థికా |
మధుశుక్లా పంచమీ చ మధుశుక్లా చ షష్ఠికా || 3,32.50 ||

మధుశుక్లా సప్తమీ చ మధుశుక్లాష్టమీ పునః |
నవమీ మధుశుక్లా చ దశమీ మధుశుక్లికా || 3,32.51 ||

మధుశుక్లైకాదశీ చ ద్వాదశీ మధుశుక్లతః |
మధుశుక్లత్రయోదశ్యాం మధుశుక్లా చతుర్దశీ || 3,32.52 ||

మధుశుక్లా పౌర్ణమాసీ ప్రథమా మధుకృష్ణికా |
మధుకృష్ణా ద్వితీయా చ తృతీయా మధుకృష్ణికా || 3,32.53 ||

చతుర్థీ మధుకృష్ణా చ మధుకృష్మ చ పంచమీ |
షష్టీ తు మధుకృష్ణా స్యాత్సప్తమీ మధుకృష్మతః || 3,32.54 ||

మధుకృష్ణాష్టమీ చైవ నవమీమధుకృష్ణతః |
దశమీ మధుకృష్ణా చ వింధ్యదర్పనిషూదన || 3,32.55 ||

మధుకృష్ణైకాదశీ తు ద్వాదశీ మధుకృష్ణతః |
మధుకృష్ణత్రయోదశ్యా మధుకృష్ణచతుర్దశీ || 3,32.56 ||

మధ్వమా చేతి విజ్ఞేయాస్త్రింశదేతాస్తు శక్తయః |
ఏవమేవ ప్రకారేణ మాధవాఖ్యో పరిస్థితాః || 3,32.57 ||

శుక్లప్రతిపదాద్యాస్తు శక్తయస్త్రింశదన్యకాః |
మిలిత్వా షష్టిసంఖ్యాస్తు ఖ్యాతా వాసంతశక్తయః || 3,32.58 ||

స్వైః స్వైర్మంత్రైస్తత్ర చక్రే పూజనీయా విధానతః |
వాసంతచక్రరాజస్య సప్తావరణభూమయః || 3,32.59 ||

షష్టిః స్యుర్దైవతాస్తాసు షష్టిభూమిషు సంస్థితాః |
విభజ్య చార్చనీయాః స్యుస్తత్తన్మంత్రైస్తు సాధకైః || 3,32.60 ||

తథా వాసంతచక్రం స్యాత్తథైవాన్యేషు చ త్రిషు |
దేవతాస్తు పరం భిన్నాః శుక్రశుచ్యాదిభేదతః || 3,32.61 ||

శక్తయః షష్టిసంఖ్యాతా గ్రీష్మచక్రే మహోదయాః |
ఏవం వర్షాదికే చక్రే భేదాన్నభవభస్యజాన్ || 3,32.62 ||

షష్టి షష్టిసు శక్తీనాం చక్రేచక్రే ప్రతిష్ఠితాః |
గ్రంథవిస్తారభీత్యా తు తత్సంఖ్యానాద్విరమ్యతే || 3,32.63 ||

ఆర్తవ్యాః శక్తయస్త్వేతా లలితాభక్త సౌఖ్యదాః |
లలితాపూజనధ్యానజపస్తోత్రపరాయణాః || 3,32.64 ||

కల్పాదివాటికాచక్రే సంచరంత్యో మదాలసాః |
స్వస్వపుష్పోత్థమధుభిస్తర్పయంత్యో మహేశ్వరీం || 3,32.65 ||

మిలిత్వా చైవ సంఖ్యాతాః షష్ట్యుత్తరశతత్రయం |
ఏవం సప్తసు శాలేషు పాలికాశ్చక్రదేవతాః || 3,32.66 ||

నామకీర్తనపూర్వం తు ప్రోక్తస్తుభ్యం ప్రపృచ్ఛతే |
అన్యేషామపి శాలానాముపాదానం తు పూరకం |
విస్తారం తత్ర శక్తిం చ కథయామ్యవధారయ || 3,32.67 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసమ్వాదే లలితోపాఖ్యానే శ్రీనగరత్రిపురాసప్తకక్షాపాలకదేవతాప్రకాశన కథనం నామ ద్వాత్రింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s