అగస్త్య ఉవాచ
ముద్రావిరచనారీతిమశ్వానన నివేదయ |
యాభిర్విరచితాభిస్తు శ్రీదేవీ సంప్రసీదతి || 3,42.1 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
ఆవాహనీ మహాముద్రా త్రిఖండేతి ప్రకీర్తితా |
పరివృత్య కరౌ స్పష్టమంగుష్ఠౌ కారయేత్సమౌ || 3,42.2 ||

అనామాంతర్గతే కృత్వా తర్జన్యౌ కుటిలాకృతీ |
కనిష్ఠికే నియుంజీత నిజస్థానే తపోధన |
సంక్షోభిణ్యాఖ్యాముద్రాం తు కథయామ్యధునా శ్రుణు || 3,42.3 ||

మధ్యమే మధ్యగే కృత్వా కనిష్ఠాంగుష్టరోధితే |
తర్జన్యో దండవత్కృత్వా మధ్యమోపర్యనామికే || 3,42.4 ||

ఏతస్యా ఏవ ముద్రాయా మధ్యమే సరలే యది |
క్రియతే వింధ్యదర్పారే ముద్రా విద్రావిణీ తథా || 3,42.5 ||

మధ్యమాతర్జనీభ్యాం తు కనిష్ఠానామికే సమే |
అంకుశాకారరూపాభ్యాం మధ్యగే కలశోద్భవ |
ఇయమాకర్షిణీ ముద్రా త్రైలోక్యాకర్షణే క్షమా || 3,42.6 ||

పుటాకారౌ కరౌ కృత్వా తర్జన్యావంకుశాకృతీ |
పరివర్తక్రమేణైవ మధ్యమే తదధోగతే || 3,42.7 ||

క్రమేణానేన దేవర్షే మధ్యమామధ్యగేఽనుజే |
అనామికే తు సరలే తద్బహిస్తర్జనీద్వయం || 3,42.8 ||

దండాకారౌ తతోంఽగుష్ఠౌ మధ్యమావర్తదేశగౌ |
ముద్రైషోన్మాదినీ నామ్నా ఖ్యాతా వాతాపితాపన || 3,42.9 ||

అస్యాస్త్వనామికాయుగ్మమధః కృత్వాంకుశాకృతి |
తర్జన్యావపి తేనైవ క్రమేణ వినియోజయేత్ || 3,42.10 ||

ఇయం మహాంకుశా ముద్రా సర్వకార్యార్థసాధికా || 3,42.11 ||

సవ్యం దక్షిణాదేశే తు దక్షిణం సవ్యదేశతః |
బాహూ కృత్వా తు దేవర్షే హస్తౌ సంపరివర్త్య చ 42.12 |
కనిష్ఠానామికే యుక్తే క్రమేణానేన తాపస |
తర్జనీభ్యాం సమాక్రాంతే సర్వోర్ధ్వమపి మధ్యమే || 3,42.13 ||

లోపాముద్రాపతేంగుష్ఠౌ కారయేత్సకలావపి |
ఇయం తు ఖేచరీ నామ ముద్రా సర్వోత్తమోత్తమా |
ఏతద్విజ్ఞానమాత్రేణ యోగినీనాం ప్రియో భవేత్ || 3,42.14 ||

పరివర్త్య కరౌ స్పృష్టావర్ధచంద్రసమాకృతీ |
తర్జన్యంగుష్ఠయుగలం యుగపద్యోజయేత్తతః || 3,42.15 ||

అధః కనిష్ఠావష్టబ్ధమధ్యమే వినియోజయేత్ |
అథైతే కుటిలే యుక్త్వా సర్వాధస్తాదనామికే |
బీజముద్రేయమాచిరాత్సర్వసిద్ధప్రవర్తినీ || 3,42.16 ||

మధ్యాగ్రే కుటిలాకారే తర్జన్యుపరి సంస్థితే |
అనామికామధ్యగతే తథైవ హి కనిష్టికే || 3,42.17 ||

సర్వా ఏకత్ర సంయోజ్య చాంగుష్ఠపరిపీడితాః |
ఏషా తు ప్రథమా ముద్రా యోనిముద్రేతి సంజ్ఞితా || 3,42.18 ||

ఏతా ముద్రాస్తు దేవర్షే శ్రీదేవ్యాః ప్రీతిహేతవః |
పూజాకాలే ప్రయోక్తవ్యా యథానుక్రమయోగతః || 3,42.19 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే లలితోపాఖ్యానే హయగ్రీవాగస్త్యసమ్వాదే ద్వాచత్వారింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s