అగస్త్య ఉవాచ
శ్రుతమేతన్మహావృత్తమావిర్భావాదికం మహత్ |
భండాసురవధశ్చైవ దేవ్యాః శ్రీనగరస్థితిః || 3,38.1 ||

ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి తస్యా మంత్రస్య సాధనం |
తన్మంత్రాణాం లక్షణం చ సర్వమేతన్నివేదయ || 3,38.2 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
సర్వేభ్యోఽపి పదార్థేభ్యః శాబ్దం వస్తు మహత్తరం |
సర్వేభ్యోఽపి హి శబ్దేభ్యో వేదరాశిర్మహాన్మునే || 3,38.3 ||

సర్వేభ్యోఽపి హి వేదేభ్యో వేదమంత్రా మహత్తరాః |
సర్వేభ్యో వేదమంత్రేభ్యో విష్ణుమంత్రా మహత్తరాః || 3,38.4 ||

తేభ్యోఽపి దౌర్గమంత్రాస్తు మహాంతో మునిపుంగవ |
తేభ్యో గాణపతా మంత్రా మునే వీర్య మహత్తరాః || 3,38.5 ||

తేభ్యోఽప్యర్కస్య మంత్రాస్తు తేభ్యః శైవా మహత్తరాః |
తేభ్యోఽపి లక్ష్మీమంత్రాస్తు తేభ్యః సారస్వతా వరాః || 3,38.6 ||

తేభ్యోఽపి గిరిజామంత్రాస్తేభ్యశ్చామ్నాయభేదజాః |
సర్వామ్నాయమనుభ్యోఽపి వారాహా మనవో వరాః || 3,38.7 ||

తేభ్యః శ్యామామనువరా విశిష్టా ఇల్వలాంతక |
తేభ్యోఽపి లలితామంత్రా దశభేదవిభేదితాః || 3,38.8 ||

తేషు ద్వౌ మనురాజౌ తు వరిష్ఠౌ వింధ్యమర్దన |
లోపాముద్రా కామరాజ ఇతి ఖ్యాతిముపాగతౌ || 3,38.9 ||

హ్రాదిస్తు లోపాముద్రా స్యాత్కామరాజస్తు కాదికాః |
హంసాదేర్వాచ్యతాం యాతాః కామరాజో మహేస్వరః || 3,38.10 ||

స్మరాదేర్వాచ్యతాం యాతా దేవీ శ్రీలలితాంబికా |
హాదికాద్యోర్మంత్రయోస్తు భేదో వర్ణత్రయోద్భవః || 3,38.11 ||

త్యోశ్చ కామరాజోఽయం సిద్ధిదో భక్తిశాలినాం |
శివేన శక్త్యా కామేన క్షిత్యా చైవ తు మాయయా || 3,38.12 ||

హంసేన భృగుణా చైవ కామేన శశిమౌలినా |
శక్రేణ భువనేశేన చంద్రేణ చ మనోభువా || 3,38.13 ||

క్షిత్యా హృల్లేఖయా చైవ ప్రోక్తో హంసాదిమంత్రరాట్ |
కామాదిమంత్రరాజస్తు స్మరయోనిః శ్రియో ముఖే || 3,38.14 ||

పంచత్రికమహావిద్యా లలితాంబా ప్రవాచికాం |
యే యజంతి మహాభాగాస్తేషాం సర్వత్ర సిద్ధయే || 3,38.15 ||

సద్గురోస్తు మనుం ప్రాప్య త్రిపంచార్ణపరిష్కృతం |
సమ్యక్సంసాధయేద్విద్వాన్వక్ష్యమాణప్రకారతః || 3,38.16 ||

తత్క్రమేణ ప్రవక్ష్యామి సావధానో మునే శృణు |
ప్రాతరుత్థాయ శిరసిస్మృత్వా కమలముజ్జ్వలం || 3,38.17 ||

సహస్రపత్రశోభాఢ్యం సకేశరసుకర్ణికం |
తత్ర శ్రీమద్గురుం ధ్వాత్వా ప్రసన్నం కరుణామయం || 3,38.18 ||

తతోబహిర్వినిర్గత్య కుర్యాచ్ఛౌచాదికాః క్రియాః |
అథాగత్య చ తైలేన సామోదేన విలేపితః || 3,38.19 ||

ఉద్వర్తితశ్చ సుస్నాతః శుద్ధేనోష్ణేన వారిణా |
ఆపో నిసర్గతః పూతాః కిం పునర్వహ్నిసంయుతాః |
తస్మాదుష్ణోదకే స్నాయాత్తదభావే యథోదకం || 3,38.20 ||

పరిధాయ పటౌ శుద్ధే కౌసుంభౌ వాథ వారుణౌ |
ఆచమ్య ప్రయతో విద్వాన్హృది ధ్యాయన్పరాంబికాం || 3,38.21 ||

ఊర్ధ్వపుండ్రం త్రిపుండం వా పట్టవర్ధనమేవ వా |
అగస్త్యపత్రాకారం వా ధృత్వా భాలే నిజోచితం |
అంతర్హితశ్చ శుద్ధాత్మా సంధ్యావందనమాచరేత్ || 3,38.22 ||

అశ్వత్థపత్రాకారేణ పాత్రేణ సకుశాక్షతం |
సపుష్పచందనం చార్ధ్యం మార్తండాయ సముత్క్షిపేత్ || 3,38.23 ||

తథార్ధ్యభావదేవత్వాల్లలితాయై త్రిరర్ధ్యకం |
తర్ప్పయిత్వా యథాశక్తి మూలేన లలితేశ్వరీం || 3,38.24 ||

దేవర్షిపితృవర్గాంశ్చ తర్పయిత్వా విధానతః |
దివాకరముపాస్థాయ దేవీం చ రవిబింబగాం || 3,38.25 ||

మౌనీ విశుద్ధహృదయః ప్రవిశ్య మఖమందిరం |
చారుకర్పూరకస్తూరీచందనాదివిలేపితః || 3,38.26 ||

భూషణైర్భూషితాంగశ్చ చారుశృంగారవేషధృక్ |
ఆమోదికుసుమస్రగ్భిరవతంసితకుంతలః || 3,38.27 ||

సంకల్పభూషణో వాథ యథావిభవభూషణః |
పూజాఖండే వక్ష్యమాణాన్కృత్వా న్యాసాననుక్రమాత్ || 3,38.28 ||

మృద్వాసనే సమాసీనో ధ్యాయేచ్ఛ్రీనగరం మహత్ |
నానావృక్షమహోద్యానమారభ్య లలితావధి || 3,38.29 ||

ధ్యాయేచ్ఛ్రీనగరం దివ్యం బహిరంతరతః శుచిః |
పూజాఖండోక్తమార్గేమ పూజాం కృత్వా విలక్షణః || 3,38.30 ||

అక్షమాలాం సమాదాయ చంద్రకస్తూరివాసితాం |
ఉదఙ్ముఖః ప్రాంఖో వా జపేత్సింహాసనేశ్వరీం |
షట్త్రింశల్లక్షసంఖ్యాం తు జపేద్విద్యా ప్రసీదతి || 3,38.31 ||

తద్దశాంశస్తు హోమః స్యాత్తద్దశాంశం చ తర్పణం |
తద్దశాంశం బ్రాహ్మణానాం భోజనం సముదీరితం || 3,38.32 ||

ఏవం స సిద్ధమంత్రస్తు కుర్యాత్కామ్యజపం పునః |
లక్షమాత్రం జపిత్వా తు మనుష్యాన్వశమానయేత్ || 3,38.33 ||

లక్షద్వితయజాప్యేన నారీః సర్వా వశం నయేత్ |
లక్షత్రితయజాపేన సర్వాన్వశయతే నృపాన్ || 3,38.34 ||

చతుర్లక్షజపే జాతే క్షుభ్యంతి ఫణికన్యకాః |
పంచలక్షజపే జాతే సర్వాః పాతాలయోషితః || 3,38.35 ||

భూలోకసుందరీవర్గో వశ్యఃషడ్లక్షజాపతః |
క్షుభ్యంతి సప్త లక్షేణ స్వర్గలోకమృగీదృశః || 3,38.36 ||

దేవయోనిభవాః సర్వేఽప్యష్టలక్షజపాద్వశాః |
నవలక్షేణ గీర్వాణా నఖిలాన్వశమానయేత్ || 3,38.37 ||

లక్షైకాదశజాప్యేన బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాన్ |
లక్షద్వాదశజాపేన సిద్ధీరష్టౌ వశం నయేత్ || 3,38.38 ||

ఇంద్రస్యేంద్రత్వమేతేన మంత్రేణ హ్యభవత్పురా |
విష్ణోర్విష్ణుత్వమేతేన శివస్య శివతామునా || 3,38.39 ||

ఇందోశ్చంద్రత్వమేతేన భానోర్భాస్కరతామునా |
సర్వాసాం దేవతానాం చ తాస్తాః సిద్ధయ ఉజ్జ్వలాః |
అనేన మంత్రరాజేన జాతా ఇత్యవధారయ || 3,38.40 ||

ఏతన్మంత్రస్య జాపీ తు సర్వపాపవివర్జితః |
త్రైలోక్యసుందరాకారో మన్మథస్యాపి మోహకృత్ || 3,38.41 ||

సర్వాభిః సిద్ధిభిర్యుక్తః సర్వజ్ఞః సర్వపూజితః |
దర్శనాదేవ సర్వషామంతరాలస్య పూరకః || 3,38.42 ||

వాచా వాచస్పతిసమః శ్రియా శ్రీపతిసానభః |
బలే మరుత్సమానః స్యాత్స్థిరత్వే హిమవానివ || 3,38.43 ||

ఔన్నత్యే మేరుతుల్యః స్యాద్గాంభీర్యేణ మహార్ణవః |
క్షణాత్క్షోభకరో మూర్త్యా గ్రామపల్లీపురాదిషు || 3,38.44 ||

ఈషద్భూభంగమాత్రేణ స్తంభకో జృంభకస్తథా |
ఉచ్చాటకో మోహకశ్చ మారకో దుష్టచేతసాం || 3,38.45 ||

క్రుద్ధః ప్రసీదతి హఠాత్తస్య దర్శనహర్షితః |
అష్టాదశసు విద్యాసు నిరూఢిమభిగచ్ఛతి || 3,38.46 ||

మందాకినీపూరసమా మధురా తస్య భారతీ |
న తస్యావిదితం కించిత్సర్వశాస్త్రేషు కుంభజ || 3,38.47 ||

దర్శనాని చ సర్వాణి కర్తు ఖండయితుం పటుః |
తత్త్వంజానాతి నిఖిలం సర్వజ్ఞత్వం చ గచ్ఛతి || 3,38.48 ||

సదా దయార్ద్రహృదయం తస్య సర్వేషు జంతుషు |
తత్కోపాగ్నేర్విషయతాం గంతుం నాలం జగత్త్రయీ || 3,38.49 ||

తస్య దర్శనవేలాయాం శ్లథన్నీవీనిబంధనాః |
విశ్రస్తరశనాబంధా గలత్కుండలసంచయాః || 3,38.50 ||

ఘర్మవారికణశ్రేణీముక్తాభూషితమూర్తయః |
అత్యంతరాగతరలవ్యాపారనయనాంచలాః || 3,38.51 ||

స్రంసమానకరాంభోజమణికంకణపంక్తయః |
ఊరుస్తంభేన నిష్పందా నమితాస్యాశ్చ లజ్జయా || 3,38.52 ||

ద్రవత్కందర్పసదనాః పులకాంకురభూషణాః |
అన్యమాకారమివ చ ప్రాప్తా మానసజన్మనా || 3,38.53 ||

దీప్యమానా ఇవోద్దామరాగజ్వాలాకదంబకైః |
వీక్ష్యమాణా ఇవానంగశరపావకవృష్టిభిః || 3,38.54 ||

ఉత్కంఠయా తుద్యమానాః ఖిద్యమానా తనూష్మణా |
సిచ్యమానాః శ్రమజలైః శుచ్యమానాశ్చ లజ్జయా || 3,38.55 ||

కులం జాతిం చ శీలం చ లజ్జాం చ పరివారకం |
లోకాద్భయం బంధుభయం పరలోకభయే తథా || 3,38.56 ||

ముంచంత్యో హృది యాచంత్యో భవంతి హరిణీదృశః |
అరణ్యే పత్తనే వాపి దేవాలయమఠేషు వా |
యత్ర కుత్రాపి తిష్ఠంతం తం ధావంతి మృగీదృశః || 3,38.57 ||

అత్యాహతో యథైవాంభోబిందుర్భ్రమతి పుష్కరే |
తద్వద్భ్రమంతి చిత్తాని దర్శనే తస్య సుభ్రువాం || 3,38.58 ||

వినీతానవనీతానాం విద్రావణమహాఫలం |
తం సేవంతే సమస్తానాం విద్యానామపి పంక్తయః || 3,38.59 ||

చంద్రార్కమండలద్వంద్వకుచమండలశోభినీ |
త్రిలోకే లలనా తస్య దర్శనాదనురజ్యతి |
అన్యాసాం తు వరాకీణాం వక్తవ్యం కిం తపోధన || 3,38.60 ||

పత్తనేషు చ వీథీషు చత్వరేషు వనేషు చ |
తత్కీర్తిఘోషణా పుణ్యా సదా ద్యుసద్ద్రుమాయతే || 3,38.61 ||

తస్య దర్శనతః పాప జాలం నశ్యతి పాపినాం |
తద్గుణా ఏవ ఘోక్ష్యంతే సర్వత్ర కవిపుంగవైః || 3,38.62 ||

భిన్నైర్వర్ణైరాయుధైశ్చ భిన్నైర్వాహనభూషణైః |
యే ధ్యాయంతి మహాదేవీం తాస్తాః సిద్ధీర్భంజతి తే || 3,38.63 ||

మనోరాదిమఖండస్తు కుందేందుధవలద్యుతిః |
అహశ్చక్రే జ్వలజ్జ్వాలశ్చింతనీయస్తు మూలకే || 3,38.64 ||

ఇంద్రగోపక సంకాశో ద్వితీయో మనుఖండకః |
నీభాలనీయేఽహశ్చక్రే ఆబాలాంతజ్వలచ్ఛిఖః || 3,38.65 ||

అథ బాలాదిపద్మస్థద్విదలాంబుజకోటరే |
నీభాలనీయస్తార్తీయఖండో దురితఖండకః || 3,38.66 ||

ముక్తా ధ్యేయా శశిజోత్స్నా ధవలాకృతిరంబికా |
రక్తసంధ్యకరోచిః స్యాద్వశీకరణకర్మణి || 3,38.67 ||

సర్వసంపత్తిలాభే తు శ్యామలాంగీ విచింత్యతే |
నీలా చ మూకీకరణే పీతా స్తంభనకర్మణి || 3,38.68 ||

కవిత్వే విశదాకారా స్ఫటికోపలనిర్మలా |
ధనలాభే సువర్ణాభా చింత్యతే లలితాంబికా || 3,38.69 ||

ఆమూలమాబ్రహ్మబిలం జ్వలన్మాణిక్యదీపవత్ |
యే ధ్యాయంతి మహాపుంజం తే స్యుః సంసిద్ధసిద్ధయః || 3,38.70 ||

ఏవం బహుప్రకారేణ ధ్యానభేదేన కుంభజ |
నిభాలయంతః శ్రీదేవీం భజంతి మహతీం శ్రియం |
ప్రాప్యతే సద్భిరేవైషా నాసద్భిస్తు కదాచన || 3,38.71 ||

యైస్తు తప్తం తపస్తీవ్రం తైరేవాత్మని ధ్యాయతే |
తస్య నో పశ్చిమం జన్మ స్వయం యో వా న శంకరః |
న తేన లభ్యతే విద్యా లలితా పరమేశ్వరీ || 3,38.72 ||

వంశే తు యస్య కస్యాపి భవేదేష మనుర్యది |
తద్వంశ్యాః సర్వ ఏవ స్యుర్ముక్తాస్తృప్తా న సంశయః || 3,38.73 ||

గుప్తాద్గుప్తతరైవైషా సర్వశాస్త్రేషు నిశ్చితా |
వేదాః సమస్తశాస్త్రాణి స్తువంతి లలితేశ్వరీం || 3,38.74 ||

పరమాత్మేయమేవ స్యాదియమేవ పరా గతిః |
ఇయమేవ మహత్తీర్థమియమేవ మహత్ఫలం || 3,38.75 ||

ఇమాం గాయంతి మునయో ధ్యాయంతి సనకాదయః |
అర్చంతీమాం సురశ్రేష్ఠా బ్రహ్మాద్యాః పంచసిద్ధిదాం || 3,38.76 ||

న ప్రాప్యతే కుచారిత్రైః కుత్సితైః కుటిలాశయైః |
దైవబాహ్యైర్వృథాతర్కైర్వృథా విభ్రాంత బుద్ధిభిః || 3,38.77 ||

నష్టైరశీలైరుచ్ఛిష్టైః కులభ్రష్టైశ్చ నిష్ఠురైః |
దర్శనద్వేషిభిః పాపశీలైరాచారనిందకైః || 3,38.78 ||

ఉద్ధతైరుద్ధతాలాపైర్దాంభికైరతిమానిభిః |
ఏతాదృశానాం మర్త్యానాం దేవానాం చాతిదుర్లభా || 3,38.79 ||

దేవతానాం చ పూజ్యత్వమస్యాః ప్రోక్తం ఘటోద్భవ |
భండాసుర వధాయైషా ప్రాదుర్భూతా చిదగ్నితః || 3,38.80 ||

మహాత్రిపురసుందర్యా సూర్తిస్తేజోవిజృంభితా |
కామాక్షీతి విధాత్రా తు ప్రస్తుతా లలితేశ్వరీ || 3,38.81 ||

ధ్యాయతః పరయా భక్త్యా తాం పరాం లలితాంబికాం |
సదాశివస్య మనసో లాలనాల్లలితాభిధా || 3,38.82 ||

యద్యత్కృతవతీ కృత్యం తత్సర్వం వినివేదితం |
పూజావిధానమఖిలం శాస్త్రోక్తేనైవ వర్త్మనా |
ఖండాంతరే వదిష్యామి తద్విలాసం మహాద్భుతం || 3,38.83 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే మంత్రరాజసాధనప్రకారకథనన్నామాష్టత్రింశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s