శ్రీ   శ్రీగణేశాయ నమః |
అథ శ్రీలలితోపాఖ్యానం ప్రారభ్యతే |

చతుర్భుజే చంద్రకలావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే |
పుండ్రేక్షుపాశాంకుశపుష్పబాణహస్తే నమస్తే జగదేకమాతః ||  3,5.1 ||

అస్తు నః శ్రేయసే నిత్యం వస్తు వామాంగసుందరం |
యతస్తృతీయో విదుషాం తృతీయస్తు పరం మహః ||  3,5.2 ||

అగస్త్యో నామ దేవర్షిర్వేదవేదాంగపారగః |
సర్వసిద్ధాంతసారజ్ఞో బ్రహ్మానందరసాత్మకః ||  3,5.3 ||

చచారాద్భుతహేతూని తీర్థాన్యాయతనాని చ |
శైలారణ్యాపగాముఖ్యాన్సర్వాంజనపదానపి ||  3,5.4 ||

తేషు తేష్వఖిలాంజంతూనజ్ఞానతిమిరావృతాన్ |
శిశ్నోదరపరాందృష్ట్వా చింతయామాస తాన్ప్రతి ||  3,5.5 ||

తస్య చింతయమానస్య చరతో వసుధామిమాం |
ప్రాప్తమాసీన్మహాపుణ్యం కాంచీనగరముత్తమం ||  3,5.6 ||

తత్ర వారణశైలేనద్రమేకామ్రనిలయం శివం |
కామాక్షీం కరిదోషధ్నీమపూజయదథాత్మవాన్ ||  3,5.7 ||

లోకహేతోర్దయార్ద్రస్య ధీమతశ్చింతనో ముహుః |
చిరకాలేన తపసా తోషితోఽభూజ్జనార్దనః ||  3,5.8 ||

హయగ్రీవాం తనుం కృత్వా సాక్షాచ్చిన్మాత్రవిగ్రహాం |
శంఖచక్రాక్షవలయపుస్తకోజ్జ్వలబాహుకాం ||  3,5.9 ||

పూరయిత్రీం జగత్కృత్స్నం ప్రభయా దేహజాతయా |
ప్రాదుర్బభూవ పురతో మునేరమితతేజసా ||  3,5.10 ||

తం దృష్ట్వానందభరితః ప్రణమ్య చ ముహుర్ముహుః |
వినయావనతో భూత్వా సంతుష్టావ జగత్పతిం ||  3,5.11 ||

అథోవాచ జగన్నాథస్తుష్టోఽస్మి తపసా తవ |
వరం వరయ భద్రం తే భవితా భూసురోత్తమః ||  3,5.12 ||

ఇతి పృష్టో భగవతా ప్రోవాచ మునిసత్తమః |
యది తుష్టోఽసి భగవన్నిమే పామరజంతవః ||  3,5.13 ||

కేనోపాయేన ముక్తాః స్యురేతన్మే వక్తుమర్హసి |
ఇతి పృష్టో ద్విజేనాథ దేవదేవో జనార్దనః ||  3,5.14 ||

ఏష ఏవ పురా ప్రశ్నః శివేన చరితో మమ |
అయమేవ కృతః ప్రశ్నో బ్రహ్మణా తు తతః పరం ||  3,5.15 ||

కృతో దుర్వాససా పశ్చాద్భవతా తు తతః పరం ||  3,5.16 ||

భవద్భిః సర్వభూతానాం గురుభూతైర్మహాత్మభిః |
మమోపదేశో లోకేషు ప్రథితోఽస్తు వరో మమ ||  3,5.17 ||

అహమాదిర్హి భూతానామాదికర్తా స్వయం ప్రభుః |
సృష్టిస్థితిలయానాం తు సర్వేషామపి కారకః ||  3,5.18 ||

త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాతీతో గుణహీనో గుణాశ్రయః ||  3,5.19 ||

ఇచ్ఛావిహారో భూతాత్మా ప్రధానపురుషాత్మకః |
ఏవం భూతస్య మే బ్రహ్మంస్త్రిజగద్రూపధారిణః ||  3,5.20 ||

ద్విధాకృతమభూద్రూపం ప్రధాన పురుషాత్మకం |
మమ ప్రధానం యద్రూపం సర్వలోకగుణాత్మకం ||  3,5.21 ||

అపరం యద్గుణాతీతం పరాత్పరతరం మహత్ |
ఏవమేవ తయోర్జ్ఞాత్వా ముచ్యతే తే ఉభే కిము ||  3,5.22 ||

తపోభిశ్చిరకాలోత్థైర్యమైశ్చ నియమైరపి |
త్యాగైర్దుష్కర్మనాశాంతే ముక్తిరాశ్వేవ లభ్యతే ||  3,5.23 ||

యద్రూపం యద్గుణయుతం తద్గుణ్యైక్యేన లభ్యతే |
అన్యత్సర్వజగద్రూపం కర్మభోగపరాక్రమం ||  3,5.24 ||

కర్మభిర్లభ్యతే తచ్చ తత్త్యాగేనాపి లభ్యతే |
దుస్తరస్తు తయోస్త్యాగః సకలైరపి తాపస ||  3,5.25 ||

అనపాయం చ సుగమం సదసత్కర్మగోచరం ||  3,5.26 ||

ఆత్మస్థేన గుణేనైవ సతా చాప్యసతాపివా |
ఆత్మైక్యేనైవ యజ్జ్ఞానం సర్వసిద్ధిగ్రదాయకం ||  3,5.27 ||

వర్ణత్రయవిహీనానాం పాపిష్ఠానాం నృణామపి |
యద్రూపధ్యానమాత్రేణ దుష్కృతం సుకృతాయతే ||  3,5.28 ||

యేర్ఽచయంతి పరాం శక్తిం విధినావిధినాపి వా |
న తే సంసారిణో నూనం ముక్తా ఏవ న సంశయః ||  3,5.29 ||

శివో వా యాం సమారాధ్య ధ్యానయోగబలేన చ |
ఈశ్వరః సర్వసిద్ధానామర్ద్ధనారీశ్వరోఽభవత్ ||  3,5.30 ||

అన్యేఽబ్జప్రముఖా దేవాః సిద్ధాస్తద్ధ్యానవైభవాత్ |
తస్మాదశేషలోకానాం త్రిపురారాధనం వినా ||  3,5.31 ||

న స్తో భోగాపవర్గౌం తు యౌగపద్యేన కుత్రచిత్ |
తన్మనాస్తద్గతప్రాణస్తద్యాజీ తద్గతేహకః ||  3,5.32 ||

తాదాత్మ్యేనైవ కర్మాణి కుర్వన్ముక్తిమవాప్స్యసి |
ఏతద్రహస్యమాఖ్యాతం సర్వేషాం హితకామ్యయా ||  3,5.33 ||

సంతుష్టేనైవ తపసా భవతో మునిసత్తమ |
దేవాశ్చ మునయః సిద్ధా మానుషాశ్చ తథాపరే |
త్వన్ముఖాంభోజతోఽవాప్యసిద్ధిం యాంతు పరాత్పరాం ||  3,5.34 ||

ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా హయగ్రీవస్య శార్ంగిణః |
ప్రణిపత్య పునర్వాక్యమువాచ మధుసూదనం ||  3,5.35 ||

భగవన్కీదృశం రూపం భవతా యత్పురోదితం |
కింవిహారం కింప్రభావమేతన్మే వక్తుమర్హసి ||  3,5.36 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
ఏషోంఽశభూతో దేవర్షే హయగ్రీవో మమాపరః |
శ్రోతుమిచ్ఛసియద్యత్త్వం తత్సర్వం వక్తుమర్హతి ||  3,5.37 ||

ఇత్యాదిశ్య జగన్నాథో హయగ్రీవం తపోధనం |
పురతః కుంభజాతస్య మునేరంతరధాద్ధరిః ||  3,5.38 ||

తతస్తు విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా తపోధనః |
హయగ్రీవేణ మునినా స్వాశ్రమం ప్రత్యపద్యత ||  3,5.39 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండే మహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే

లలితోపాఖ్యానే అగస్త్యయాత్రాజనార్దనావిర్భావో నామ పంచమోఽధ్యాయః

Advertisements
Posted in 1Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s