అగస్త్య ఉవాచ
కథం భండాసురో జాతః కథం వా త్రిపురాంబికా |
కథం బభంజ తం సంఖ్యే తత్సర్వం వద విస్తరాత్ ||  3,11.1 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
పురా దాక్షాయణీం త్యక్త్వా పితుర్యజ్ఞవినాశనం ||  3,11.2 ||

ఆత్మానమాత్మనా పశ్యంజ్ఞానానందరసాత్మకః |
ఉపాస్యమానో మునిభిరద్వంద్వగుణలక్షణః ||  3,11.3 ||

గంగాకూలే హిమవతః పర్యంతే ప్రవివేశ హ |
సాపి శంకరమా రాధ్య చిరకాలం మనస్వినీ ||  3,11.4 ||

యోగేన స్వాం తనుం త్యక్త్వా సుతాసీద్ధిమభూభృతః ||  3,11.5 ||

స శైలో నారదాచ్ఛ్రుత్వా రుద్రాణీతి స్వకన్యాకాం |
తస్య శుశ్రూషణార్థాయ స్థాపయామాస చాంతికే ||  3,11.6 ||

ఏతస్మిన్నంతరే దేవాస్తారకేణ హి పీడితాః |
బ్రహ్మణోక్తాః సమాహూయ మదనం చేదమబ్రువన్ ||  3,11.7 ||

సర్గాదౌ భగవాన్బ్రహ్మ సృజమానోఽఖిలాః ప్రజాః |
న నిర్వృతిరభూత్తస్య కదాచిదపి మానసే |
తపశ్చచార సుచిరం మనోవాక్కాయకర్మభిః ||  3,11.8 ||

తతః ప్రసన్నో భగవాన్సలక్ష్మీకో జనార్దనః |
వరేణ చ్ఛందయామాస వరదః సర్వదేహినాం ||  3,11.9 ||

బ్రహ్మోవాచ |
యది తుష్టోఽసి భగవన్ననాయాసేన వై జగత్ |
చరాచరయుతం చైతత్సృజామి త్వత్ప్రసాదతః ||  3,11.10 ||

ఏవముక్తో విధాత్రా తు మహాల క్ష్మీముదైక్షత |
తదా ప్రాదురభూస్త్వం హి జగన్మోహనరూపధృక్ ||  3,11.11 ||

తవాయుధార్థం దత్తం చ పుష్పబాణేక్షుకార్ముకం |
విజయత్వమజేయత్వం ప్రాదా త్ప్రముదితో హరిః ||  3,11.12 ||

అసౌ సృజతి భూతాని కారణేన స్వకర్మణా |
సాక్షిభూతః స్వజనతో భవాన్భజతు నిర్వృంతిం ||  3,11.13 ||

ఏష దత్తవరో బ్రహ్మా త్వయి విన్యస్య తద్భరం |
మనసో నిర్వృతిం ప్రాప్య వర్తతేఽద్యాపి మన్మథ ||  3,11.14 ||

అమోఘం బలవీర్యం తే న తే మోఘః పరాక్రమః ||  3,11.15 ||

సుకుమారాణ్యమోఘాని కుసుమాస్త్రాణి తే సదా |
బ్రహ్మదత్తవరోఽయం హి తారకో నామ దానవః ||  3,11.16 ||

బాధతే సకలాంల్లోకానస్మానపి విశేషతః |
శివపుత్రాదృతేఽన్యత్ర న భయం తస్య విద్యతే ||  3,11.17 ||

త్వాం వినాస్మిన్మహాకార్యే న కశ్చిత్ప్రవదేదపి |
స్వకరాచ్చ భవేత్కార్యం భవతో నాన్యతః క్వచిత్ ||  3,11.18 ||

ఆత్మ్యైక్యధయాననిరతః శివో గౌర్యా సమన్వితః |
హిమాచలతలే రమ్యే వర్తతే మునిభిర్వృతః ||  3,11.19 ||

తం నియోజయ గౌర్యాం తు జనిష్యతి చ తత్సుతః |
ఈషత్కార్యమిదం కృత్వా త్రాయస్వాస్మాన్మహాబల ||  3,11.20 ||

ఏవమభ్యర్థితో దేవైః స్తూయమానో ముహుర్ముహుః |
జగామాత్మవినాశాయ యతో హిమవతస్తటం ||  3,11.21 ||

కిమప్యారాధయాంతం తు ధ్యానసంమీలితేక్షణం |
దదర్శేశానమాసీనం కుసుమషురుదాయుధః ||  3,11.22 ||

ఏతస్మిన్నంతరే తత్ర హిమవత్తనయా శివం |
ఆరిరాధయిషుశ్చా గాద్బిభ్రాణా రూపమద్భుతం ||  3,11.23 ||

సమేత్య శంభుం గిరిజాం గంధపుష్పోపహారకైః |
శుశ్రూషణపరాం తత్ర దదర్శాతిబలః స్మరః ||  3,11.24 ||

అదృశ్యః సర్వభూతానాన్నాతిదూరేఽస్య సంస్థితః |
సుమనోమార్గణైరగ్ర్యైస్స వివ్యాధ మహేశ్వరం ||  3,11.25 ||

విస్మృత్య స హి కార్యాణి బాణవిద్ధోఽన్తికే స్థితాం |
గౌరీం విలోకయామాస మన్మథావిష్టచేతనః ||  3,11.26 ||

ధృతిమాలంబ్య తు పునః కిమేతదితి చింతయన్ |
దదర్శాగ్రే తు సన్నద్ధం మన్మథం కుసుమాయుధం ||  3,11.27 ||

తం దృష్ట్వా కుపితః శూలీ త్రైలోక్యదహనక్షమః |
తార్తీయం చక్షురున్మీల్య దదాహ మకరధ్వజం ||  3,11.28 ||

శివేనైవమవజ్ఞాతా దుఃఖితా శైలకన్యకా |
అనుజ్ఞయా తతః పిత్రోస్తపః కర్తుమగాద్వనం ||  3,11.29 ||

అథ తద్భస్మ సంవీక్ష్య చిత్రకర్మా గణేశ్వరః |
తద్భస్మనా తు పురుషం చిత్రాకారం చకార సః ||  3,11.30 ||

తం విచిత్రతనుం రుద్రో దదర్శాగ్రే తు పూరుషం |
తత్క్షణాజ్జాత జీవోఽభూన్మూర్తిమానివ మన్మథః |
మహాబలోఽతితేజస్వీ మధ్యాహ్నార్కసమప్రభః ||  3,11.31 ||

తం చిత్రకర్మా బాహుభ్యాం సమాలింగ్య ముదాన్వితః |
స్తుహి వాల మహాదేవం స తు సర్వార్థసిద్ధిదః ||  3,11.32 ||

ఇత్యుక్త్వా శతరుద్రీయముపాదిశదమేయధీః |
ననామ శతశో రుద్రం శతరుద్రియమాజపన్ ||  3,11.33 ||

తతః ప్రసన్నో భగవాన్మహాదేవో వృషధ్వజః |
వరేణ చ్ఛందయామాస వరం వవ్రే స బాలకః ||  3,11.34 ||

ప్రతిద్వంద్విబలార్థం తు మద్బలేనోపయోక్ష్యతి |
తదస్త్రశస్త్రముఖ్యాని వృథా కుర్వంతు నో మమ ||  3,11.35 ||

తథేతి తత్ప్రతిశ్రుత్య విచార్య కిమపి ప్రభుః |
షష్టివర్షసహస్రాణి రాజ్యమస్మై దదౌ పునః ||  3,11.36 ||

ఏతద్దృష్ట్వా తు చరితం ధాతా భండితి భండితి |
యదువాచ తతో నామ్నా భండో లోకేషు కథ్యతే ||  3,11.37 ||

ఇతి దత్త్వా వరం తస్మై సర్వైర్మునిగణైర్వృతః |
దత్త్వాస్త్రాణి చ శస్త్రాణి తత్రైవాంతరధాచ్చ సః ||  3,11.38 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే భండాసురప్రాదుర్భావో నామైకాదశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s