హయగ్రీవ ఉవాచ
అథ దేవా మహేంద్రాద్యా విష్ణునా ప్రభవిష్మునా |
అంగీకృతా మహాధీరాః ప్రమోదం పరమం యయుః ||  3,10.1 ||

మలకాద్యాస్తు తే సర్వే దైత్యా విష్ణుపరాఙ్ముఖాః |
సంత్యక్తాశ్చ శ్రియా దేవ్యా భృశముద్వేగమాగతాః ||  3,10.2 ||

తతో జగృహిరే దైత్యా ధన్వంతరికరస్థితం |
పరమామృతసారాఢ్యం కలశం కనకోద్భవం |
అథాసురాణాం దేవానామన్యోన్యం కలహోఽభవత్ ||  3,10.3 ||

ఏతస్మిన్నంతరే విష్ణుః సర్వలోకైకరక్షకః |
సమ్యగారాధయామాసలలితాం స్వైక్యరూపిణీం ||  3,10.4 ||

సురాణామసురాణాం చ రణం వీక్ష్య సుదారుణం |
బ్రహ్మా నిజపదం ప్రాప శంభుః కైలాసమాస్థితః ||  3,10.5 ||

మలకం యోధయామాస దైత్యానామధిపం వృషా |
అసురైశ్చ సురాః సర్వే సాంపరాయమకుర్వత ||  3,10.6 ||

భగవానపి యోగీంద్రః సమారాధ్య మహేశ్వరీం |
తదేకధ్యానయోగేన తద్రూపః సమజాయత ||  3,10.7 ||

సర్వసంమోహినీ సా తు సాక్షాచ్ఛృంగారనాయికా |
సర్వశృంగారవేషాఢ్యా సర్వాభరణభూషితా ||  3,10.8 ||

సురాణామసురాణాం చ నివార్య రణముల్వణం |
మందస్మితేన దైతేయాన్మోహయంతీ జగద హ ||  3,10.9 ||

అలం యుద్ధేన కిం శస్త్రేర్మర్మస్థానవిభేదిభిః |
నిష్ఠురైః కిం వృథాలాపైః కంఠశోషణహేతుభిః ||  3,10.10 ||

అహమేవాత్ర మధ్యస్థా యుష్మాకం చ దివౌకసాం |
యూయం తథామీ నితరామత్ర హి క్లేశభాగినః ||  3,10.11 ||

సర్వేషాం సమమేవాద్య దాస్యామ్యమృతమద్భుతం |
మమ హస్తే ప్రదాతవ్యం సుధాపాత్రమనుత్తమం ||  3,10.12 ||

ఇతి తస్యా వచః శ్రుత్వా దైత్యాస్తద్వాక్యమోహితాః |
పీయూషకలశం తస్యై దదుస్తే ముగ్ధచేతసః ||  3,10.13 ||

సా తత్పాత్రం సమాదాయ జగన్మోహనరూపిణీ |
సురాణామసురాణాం చ వృథక్పంక్తిం చకార హ ||  3,10.14 ||

ద్వయోః పంక్త్యోశ్చ మధ్యస్థాస్తానువాచ సురాసురాన్ |
తూష్ణీం భవంతు సర్వేఽపి క్రమశో దీయతే మయా ||  3,10.15 ||

తద్వాక్యమురరీచక్రుస్తే సర్వే సమవాయినః |
సా తు సంమోహితాశ్లేషలోకా దాతుం ప్రచక్రమే ||  3,10.16 ||

క్వణత్కనకదర్వీకా క్వణన్మంగలకంకణా |
కమనీయవిభూషాఢ్యా కలా సా పరమా బభౌ ||  3,10.17 ||

వామే వామే కరాంభోజే సుధాకలశముజ్జ్వలం |
సుధాం తాం దేవతాపంక్తౌ పూర్వం దర్వ్యా తదాదిశత్ ||  3,10.18 ||

దిశంతీ క్రమశాస్తత్ర చంద్రభాస్కరసూచితం |
దర్వీకరేణ చిచ్ఛేద సైంహికేయం తు మధ్యగం |
పీతామృతశిరోమాత్రం తస్య వ్యోమ జగామ చ ||  3,10.19 ||

తం దృష్ట్వాప్యసురాస్తత్ర తూష్ణీమాసన్విమోహితాః |
ఏవం క్రమేణ తత్సర్వం విబుధేభ్యో వితీర్య సా |
అసురాణాం పురః పాత్రం సానినాయ తిరోదధే ||  3,10.20 ||

రిక్తపాత్రం తు తం దృష్ట్వా సర్వే దైతేయదానవాః |
ఉద్వేలం కేవలం క్రోధం ప్రాప్తా యుద్ధచికీర్షయా ||  3,10.21 ||

ఇంద్రాదయః సురాః సర్వే సుధాపానాద్బలోత్తరాః |
దుర్వలైరసురైః సార్ధం సమయుద్ధ్యంత సాయుధాః ||  3,10.22 ||

తే విధ్యమానాః శతశో దానవేంద్రాః సురోత్తమైః |
దిగంతాన్కతిచిజ్జగ్ముః పాతాలం కతిచిద్యయుః ||  3,10.23 ||

దైత్యం మలకనామానం విజిత్య విబుధేశ్వరః |
ఆత్మీయాం శ్రియమాజహ్రే శ్రీకటాక్ష సమీక్షితః ||  3,10.24 ||

పునః సింహాసనం ప్రాప్య మహేంద్రః సురసేవితః |
త్రైలోక్యం పాలయామాస పూర్వవత్పూర్వదేవజిత్ ||  3,10.25 ||

నిర్భయా నిఖిలా దేవాస్త్రైలోక్యే సచరాచరే |
యథాకామం చరంతి స్మ సర్వదా హృష్టచేతసః ||  3,10.26 ||

తదా తదఖిలం దృష్ట్వా మోహినీచరితం మునిః |
విస్మితః కామచారీ తు కైలాసం నారదో గతః ||  3,10.27 ||

నందినా చ కృతానుజ్ఞః ప్రణమ్య పరమేశ్వరం |
తేన సంభావ్యమానోఽసౌ తుష్టో విష్టరమాస్త సః ||  3,10.28 ||

ఆసనస్థం మహాదేవో మునిం స్వేచ్ఛావిహారిణం |
పప్రచ్ఛ పార్వతీజానిః స్వచ్ఛస్ఫటికసన్నిభః ||  3,10.29 ||

భగవన్సర్వవృత్తజ్ఞ పవిత్రీకృతవిష్టర |
కలహప్రియ దేవర్షే కిం వృత్తం తత్ర నాకినాం ||  3,10.30 ||

సురాణామసురాణాం వా విజయః సమజాయత |
కిం వాప్యమృతవృత్తాంతం విష్ణునా వాపి కిం కృతం ||  3,10.31 ||

ఇతి పృష్టో మహేశేన నారదో మునిసత్తమః |
ఉవాచ విస్మయావిష్టః ప్రసన్నవదనేక్షణః ||  3,10.32 ||

సర్వం జానాసి భగవన్సర్వజ్ఞోఽసి యతస్తతః |
తథాపి పరిపృష్టేన మయా తద్వక్ష్యతేఽధునా ||  3,10.33 ||

తాదృశే సమరే ఘోరే సతి దైత్యదివౌకసాం |
ఆదినారాయమః శ్రీమాన్మోహినీరూపమాదధే ||  3,10.34 ||

తాముదారవిభూషాఢ్యాం మూర్తాం శృంగారదేవతాం |
సురాసురాః సమాలోక్య విరతాః సమరోధ్యమాత్ ||  3,10.35 ||

తన్మాయామోహితా దైత్యాః సుధాపాత్రం చ యాచితాః |
కృత్వా తామేవ మధ్యస్థామర్పయామాసురంజసా ||  3,10.36 ||

తదా దేవీ తదాదాయ మందస్మితమనోహరా |
దేవేభ్య ఏవ పీయూషమశేషం వితతార సా ||  3,10.37 ||

తిరోహితామదృష్ట్వా తాం దృష్ట్వా శూన్యం చ పాత్రకం |
జ్వలన్మన్యుముఖా దైత్యా యుద్ధాయ పునరుత్థితాః ||  3,10.38 ||

అమరైరమృతాస్వాదాదత్యుల్వణపరాక్రమైః |
పరాజితా మహాదైత్యా నష్టాః పాతాలమభ్యయుః ||  3,10.39 ||

ఇమం వృత్తాంతమాకర్ణ్య భవానీపతిఖ్యయః |
నారదం ప్రేషయిత్వాశు తదుక్తం సతతం స్మరన్ ||  3,10.40 ||

అజ్ఞాతః ప్రమథైః సర్వైః స్కందనందివినాయకైః |
పార్వతీసహితో విష్ణుమాజగామ సవిస్మయః ||  3,10.41 ||

క్షీరోదతీరగం దృష్ట్వా సస్త్రీకం వృషవాహనం |
భోగిభోగాసనాద్విష్ణుః సముత్థాయ సమాగతః ||  3,10.42 ||

వాహనాదవరుహ్యేశః పార్వత్యా సహితః స్థితం |
తం దృష్ట్వా శీఘ్రమాగత్య సంపూజ్యార్ఘ్యాదితో ముదా ||  3,10.43 ||

సస్నేహం గాఢమాలింగ్య భవానీపతిమచ్యుతః |
తదాగమనకార్యం చ పృష్టవాన్విష్టరశ్రవాః ||  3,10.44 ||

తమువాచ మహాదేవో భగవన్పురుషోత్తమ |
మహాయోగేశ్వర శ్రీమన్సర్వసౌభాగ్యసుందరం ||  3,10.45 ||

సర్వసంమోహజనకమవాఙ్మనసగోచరం |
యద్రూపం భవతోపాత్తం తన్మహ్యం సంప్రదర్శయ ||  3,10.46 ||

ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం శృంగారస్యాధిదైవతం |
అవశ్యం దర్శనీయం మే త్వం హి ప్రార్థితకామధృక్ ||  3,10.47 ||

ఇతి సంప్రార్థితః శశ్వన్మహాదేవేన తేన సః |
యద్ధ్యానవైభవాల్లబ్ధం రూపమద్వైతమద్భుతం ||  3,10.48 ||

తదేవానన్యమనసా ధ్యాత్వా కించిద్విహస్య సః |
తథాస్త్వితి తిరోఽధత్త మహాయోగేశ్వరో హరిః ||  3,10.49 ||

శర్వోఽపి సర్వతశ్చక్షుర్ముహుర్వ్యాపారయన్క్వచిత్ |
అదృష్టపూర్వమారామమభిరామం వ్యలోకయత్ ||  3,10.50 ||

వికసత్కుసుమశ్రేణీవినోదిమధుపాలికం |
చంపకస్తబకామోదసురభీకృతదిక్తటం ||  3,10.51 ||

మాకందవృందమాధ్వీకమాద్యదుల్లోలకోకిలం |
అశోకమండలీకాండసతాండవశిఖండికం ||  3,10.52 ||

భృంగాలినవఝంకారజితవల్లకినిస్వనం |
పాటలోదారసౌరభ్యపాటలీకుసుమోజ్జ్వలం ||  3,10.53 ||

తమాలతాలహింతాలకృతమాలావిలాసితం |
పర్యంతదీర్ఘికాదీర్ఘపంకజశ్రీపరిష్కృతం ||  3,10.54 ||

వాతపాతచలచ్చారుపల్లవోత్ఫుల్లపుష్పకం |
సంతానప్రసవామోదసంతానాధికవాసితం ||  3,10.55 ||

తత్ర సర్వత్ర పుష్పాఢ్యే సర్వలోకమనోహరే |
పారిజాతతరోర్మూలే కాంతా కాచిదదృశ్యత ||  3,10.56 ||

బాలార్కపాటలాకారా నవయౌవనదర్పితా |
ఆకృష్టపద్మరాగాభా చరణాబ్జనఖచ్ఛదా ||  3,10.57 ||

యావకశ్రీవినిక్షేపపాదలౌహిత్యవాహినీ |
కలనిఃస్వనమంజీరపదపద్మమనోహరా ||  3,10.58 ||

అనంగవీరతూణీరదర్పోన్మదనజంఘికా |
కరిశుండాకదలికాకాంతితుల్యోరుశోభినీ ||  3,10.59 ||

అరుణేన దుకూలేన సుస్పర్శేన తనీయసా |
అలంకృతనితంబాఢ్యా జఘనాభోగభాసురా ||  3,10.60 ||

నవమాణిక్యసన్నద్ధహేమకాంజీవిరాజితా |
నతనాభిమహావర్త్తత్రివల్యూర్మిప్రభాఝరా ||  3,10.61 ||

స్తనకుడ్మలహిందోలముక్తాదామశతావృతా |
అతిపీవరవక్షోజభారభంగురమధ్యభూః ||  3,10.62 ||

శిరీషకోమలభుజా కంకణాంగదశాలినీ |
సోర్మికాం గులిమన్మృష్టశంఖసుందరకంధరా ||  3,10.63 ||

ముఖదర్పణవృత్తాభచుబుకాపాటలాఘరా |
శుచిభిః పంక్తిభిః శుద్ధైర్విద్యారూపైర్విభాస్వరైః ||  3,10.64 ||

కుందకుడ్మలసచ్ఛాయైర్దంతైర్దర్శితచంద్రికా |
స్థూలమౌక్తికసన్నద్ధనాసాభరణభాసురా ||  3,10.65 ||

కేతకాంతర్ద్దలద్రోణిదీర్ఘదీర్ఘవిలోచనా |
అర్ధేందుతులితాఫాలే సమ్యక్కౢప్తాలకచ్ఛటా ||  3,10.66 ||

పాలీవతంసమాణిక్యకుండలామండితశ్రుతిః |
నవకర్పూరకస్తూరీరసామోదితవీటికా ||  3,10.67 ||

శరచ్చరునిశానాథమండలీమధురాననా |
స్ఫురత్కస్తూరితిలకా నీలకుంతలసంహతిః ||  3,10.68 ||

సీమంతరేఖావిన్యస్తసిందూరశ్రేణిభాసురా ||  3,10.69 ||

స్ఫరచ్చంద్రకలోత్తంసమదలోలవిలోచనా |
సర్వశృంగారవేషాఢ్యా సర్వాభరణమండితా ||  3,10.70 ||

తామిమాం కందుకక్రీడాలోలామాలోలభూషణాం |
దృష్ట్వా క్షిప్రముమాం త్యక్త్వా సోఽన్వధావదథేశ్వరః ||  3,10.71 ||

ఉమాపి తం సమోవేక్ష్య ధావంతం చాత్మనః ప్రియం |
స్వాత్మానం స్వాత్మర్సోందర్యం నిందంతీ చాతివిస్మితా |
తస్థావవాఙ్ముఖీ తూష్ణీం లజ్జాసూయాసమన్వితా ||  3,10.72 ||

గృహీత్వా కథమప్యేనామాలిలిగ ముహుర్ముహుః |
ఉద్ధూయోద్ధూయ సాప్యేవం ధావతి స్మ సుదూరతః ||  3,10.73 ||

పునర్గృహీత్వా తామీశః కామం కామవశీసృతః |
ఆశ్ర్లిష్టం చాతివేగేన తద్వీర్యం ప్రచ్యుతం తదా ||  3,10.74 ||

తతః సముత్థితో దేవో మహాశాస్తా మహాబలః |
అనేకకోటిదైత్యేంద్రగర్వనిర్వాపణక్షమః ||  3,10.75 ||

తద్వీర్యబిందుసంస్పర్శాత్సా భూమిస్తత్రతత్ర చ |
రజతస్వర్మవర్ణాభూల్లక్షణాద్వింధ్యమర్దన ||  3,10.76 ||

తథైవాంతర్దధే సాపి దేవతా విశ్వమోహినీ |
నివృత్తః స గిరీశోఽపి గిరిం గౌరీసఖో యయౌ ||  3,10.77 ||

అథాద్భుతమిదం వక్ష్యే లోపాముద్రాపతే శృణు |
యన్న కస్యచిదాఖ్యాతం మమైవ త్దృదయేస్థితం ||  3,10.78 ||

పురా భండాసురో నామ సర్వదైత్యశిఖామణిః |
పూర్వం దేవాన్బహువిధాన్యః శాస్తా స్వేచ్ఛయా పటుః ||  3,10.79 ||

విశుక్రం నామ దైతేయం వర్గసంరక్షణక్షమం |
శుక్రతుల్యం విచారజ్ఞం దక్షాంసేన ససర్జ సః ||  3,10.80 ||

వామాంసేన విషాంగం చ సృష్టవాందుష్టశేఖరం |
ధూమినీనామధేయాం చ భగినీం భండదానవః ||  3,10.81 ||

భ్రాతృభ్యాముగ్రవీర్యాభ్యాం సహితో నిహతాహితః |
బ్రహ్మాండం ఖండయామాస శౌర్యవీర్యసముచ్ఛ్రితః ||  3,10.82 ||

బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాశ్చ తం దృష్ట్వా దీప్తతేజసం |
పలాయనపరాః సద్యః స్వే స్వే ధామ్ని సదావసన్ ||  3,10.83 ||

తదానీమేవ తద్బాహుమంమర్ద్దన విమూర్చ్ఛితాః |
శ్వసితుం చాపి పటవో నాభవన్నాకినాం గణాః ||  3,10.84 ||

కేచిత్పాతాలగర్భేషు కేచిదంబుధివారిషు |
కేచిద్దిగంతకోణేషు కేచిత్కుంజేషు భూభృతాం ||  3,10.85 ||

విలీనా భృశవిత్రస్తాస్త్యక్తదారసుతస్త్రియః |
భ్రష్టాధికారా ఋభవో విచేరుశ్ఛన్నవేషకాః ||  3,10.86 ||

యక్షాన్మహోరగాన్సిద్ధాన్సాధ్యాన్సమరదుర్మదాన్ |
బ్రహ్మాణం పద్మనాభం చ రుద్రం వజ్రిణమేవ చ |
మత్వా తృణాయితాన్సర్వాంల్లోకాన్భండః శశాసహ ||  3,10.87 ||

అథ భండాసురం హంతుం త్రైలోక్యం చాపి రక్షితుం |
తృతీయముదభూద్రూపం మహాయాగానలాన్మునే ||  3,10.88 ||

యద్రూపశాలినీమాహుర్లలితా పరదేవతాం |
పాశాంకుశధనుర్వాణపరిష్కృతచతుర్భుజాం ||  3,10.89 ||

సా దేవీ పరమ శక్తిః పరబ్రహ్మస్వరూపిణీ |
జఘాన భండదైత్యేంద్రం యుద్ధే యుద్ధవిశారదా ||  3,10.90 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే మోహినీప్రాదుర్భావమలకాసురవధో నామ దశమోఽధ్యాయః
సమాప్తశ్చోపోద్ధాతఖండః |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s