దేవా ఊచుః
జయ దేవి జగన్మాతర్జయ దేవి పరాత్పరే |
జయ కల్యాణనిలయే జయ కామకలాత్మికే ||  3,13.1 ||

జయకారి చ వామాక్షి జయ కామాక్షి సుందరి |
జయాఖిలసురారాధ్యే జయ కామేశి మానదే ||  3,13.2 ||

జయ బ్రహ్మమయే దేవి బ్రహ్మాత్మకరసాత్మికే |
జయ నారాయణి పరే నందితాశేషవిష్టపే ||  3,13.3 ||

జయ శ్రీకంఠదయితే జయ శ్రీలలితేంబికే |
జయ శ్రీవిజయే దేవి విజయ శ్రీసమృద్ధిదే ||  3,13.4 ||

జాతస్య జాయమానస్య ఇష్టాపూర్తస్య హేతవే |
నమస్తస్యై త్రిజగతాం పాలయిత్ర్యై పరాత్పరే ||  3,13.5 ||

కలాముహూర్తకాష్ఠాహర్మాసర్తుశరదాత్మనే |
నమః సహస్రశీర్షాయై సహస్రముఖలోచనే ||  3,13.6 ||

నమః సహస్రహస్తాబ్జపాదపంకజశోభితే |
అణోరణుతరే దేవి మహతోఽపి మహీయసి ||  3,13.7 ||

పరాత్పరతరే మాతస్తేజస్తేజీయసామపి |
అతలం తు భవేత్పాదౌ వితలం జానునీ తవ ||  3,13.8 ||

రసాతలం కటీదేశః కుక్షిస్తే ధరణీ భవేత్ |
హృదయం తు భువర్లోకః స్వస్తే ముఖముదాహృతం ||  3,13.9 ||

దృశశ్చంద్రార్కదహనా దిశస్తే బాహవోంబికే |
మరుతస్తు తవోచ్ఛ్వాసా వాచస్తే శ్రుతయోఽఖిలాః ||  3,13.10 ||

క్రీడా తే లోకరచనా సఖా తే చిన్మయః శివః |
ఆహారస్తే సదానందో వాసస్తే హృదయే సతాం ||  3,13.11 ||

దృశ్యాదృశ్య స్వరూపాణి రూపాణి భువనాని తే |
శిరోరుహా ఘనాస్తే తు తారకాః కుసుమాని తే ||  3,13.12 ||

ధర్మాద్యా బాహవస్తే స్యురధర్మాద్యాయుధాని తే |
యమాశ్చ నియమాశ్చైవ కరపాదరుహాస్తథా ||  3,13.13 ||

స్తనౌ స్వాహాస్వధాకరౌ లోకోజ్జీవనకారకౌ |
ప్రాణాయామస్తు తే నాసా రసనా తే సరస్వతీ ||  3,13.14 ||

ప్రత్యాహారస్త్విద్రింయాణి ధ్యానం తే ధీస్తు సత్తమా |
మనస్తే ధారణాశక్తిర్హృదయం తే సమాధికః ||  3,13.15 ||

మహీరుహాస్తేంగరుహాః ప్రభాతం వసనం తవ |
భూతం భవ్యం భవిష్యచ్చ నిత్యం చ తవ విగ్రహః ||  3,13.16 ||

యజ్ఞరూపా జగద్ధాత్రీ విశ్వరూపా చ పావనీ |
ఆదౌ యా తు దయాభూతా ససర్జ నిఖిలాః ప్రజాః ||  3,13.17 ||

హృదయస్థాపి లోకానామదృశ్యా మోహనాత్మికా ||  3,13.18 ||

నామరూపవిభాగం చ యా కరోతి స్వలీలయా |
తాన్యధిష్ఠాయ తిష్ఠంతీ తేష్వసక్తార్థకామదా |
నమస్తస్యై మహాదేవ్యై సర్వశక్త్యై నమోనమః ||  3,13.19 ||

యదాజ్ఞయా ప్రవర్తంతే వహ్నిసూర్యైదుమారుతాః |
పృథివ్యాదీని భూతాని తస్యై దేవ్యై నమోనమః ||  3,13.20 ||

యా ససర్జాదిధాతారం సర్గాదావాదిభూరిదం |
దధార స్వయమేవైకా తస్యై దేవ్యై నమోనమః ||  3,13.21 ||

యథా ధృతా తు ధరిణీ యయాకాశమమేయయా |
యస్యాముదేతి సవితా తస్యై దేవ్యై నమోనమః ||  3,13.22 ||

యత్రోదేతి జగత్కృత్స్నం యత్ర తిష్ఠతి నిర్భరం |
యత్రాంతమేతి కాలే తు తస్యై దేవ్యై నమోనమః ||  3,13.23 ||

నమోనమస్తే రజసే భవాయై నమోనమః సాత్త్వికసంస్థితాయై |
నమోనమస్తే తమసే హరాయై నమోనమో నిర్గుణతః శివాయై ||  3,13.24 ||

నమోనమస్తే జగదేకమాత్రే నమోనమస్తే జగదేకపిత్రే |
నమోనమస్తేఽఖిలరూపతంత్రే నమోనమస్తేఽఖిలయంత్రరూపే ||  3,13.25 ||

నమోనమో లోకగురుప్రధానే నమోనమస్తేఽఖిలవాగ్విభూత్యై |
నమోఽస్తు లక్ష్మ్యై జగదేకతుష్ట్యై నమోనమః శాంభవి సర్వశక్త్యై ||  3,13.26 ||

అనాదిమధ్యాంతమపాంచభౌతికం హ్యవాఙ్మనోగమ్యమతర్క్యవైభవం |
అరూపమద్వంద్వమదృష్టగోచరం ప్రభావమగ్ర్యం కథమంబ వర్ణయే ||  3,13.27 ||

ప్రసీద విశ్వేశ్వరి విశ్వవందితే ప్రసీద విద్యేశ్వరి వేదరూపిణి |
ప్రసీద మాయామయి మంత్రావిగ్రహే ప్రసీద సర్వేశ్వరి సర్వరూపిణి ||  3,13.28 ||

ఇతి స్తత్వా మహాదేవీం దేవాః సర్వే సవాసవాః |
భూయోభూయో నమస్కృత్య శరణం జగమురంజసా ||  3,13.29 ||

తతః ప్రసన్నా సా దేవీ ప్రణతం వీక్ష్య వాసవం |
వరేణ చ్ఛందయామాస వరదాఖిలదేహినాం ||  3,13.30 ||

ఇంద్ర ఉవాచ
యది తుష్టాసి కర్యాణి వరం దైత్యేంద్ర పీడితః |
దుర్ధరం జీవితం దేహి త్వాం గతాః శరణార్థినః ||  3,13.31 ||

శ్రీదేవ్యువాచ
అహమేవ వినిర్జిత్య భండం దైత్యకులోద్భవం |
అచిరాత్తవ దాస్యామి త్రైలోక్యం సచరాచరం ||  3,13.32 ||

నిర్భయా ముదితాః సంతు సర్వే దేవగణాస్తథా |
యే స్తోష్యంతి చ మాం భక్త్యా స్తవేనానేన మానవాః ||  3,13.33 ||

భాజనం తే భవిష్యంతి ధర్మశ్రీయశసాం సదా |
విద్యావినయసంపన్నా నీరోగా దీర్ఘజీవినః ||  3,13.34 ||

పుత్రమిత్రకల త్రాఢ్యా భవంతు మదనుగ్రహాత్ |
ఇతి లబ్ధవరా దేవా దేవేంద్రోఽపి మహాబలః ||  3,13.35 ||

ఆమోదం పరమం జగ్ముస్తాం విలోక్య ముహుర్ముహుః ||  3,13.36 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే లలితాస్తవరాజో నామ త్రయోదశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s