అథ సా జగతాం మాతా లలితా పరమేశ్వరీ |
త్రైలోక్యకంటకం భండం దైత్యం జేతుం వినిర్యయౌ ||  3,16.1 ||

చకార మర్దలాకారానంభోరాశీంస్తు సప్త తే |
ప్రభూతమర్ద్దలధ్వానైః పూరయామాసురంబరం ||  3,16.2 ||

మృదంగమురజాశ్చైవ పటహోఽతుకులీంగణాః |
సేలుకాఝల్లరీరాంఘాహుహుకాహుండుకాఘటాః ||  3,16.3 ||

ఆనకాః పణవాశ్చైవ గోముఖాశ్చార్ధచంద్రికాః |
యవమధ్యా ముష్టిమధ్యా మర్ద్దలాడిండిమా అపి ||  3,16.4 ||

ఝర్ఝరాశ్చ బరీతాశ్చ ఇంగ్యాలింగ్యప్రభేదజాః |
ఉద్ధకాశ్చైతుహుండాశ్చ నిఃసాణా బర్బరాః పరే ||  3,16.5 ||

హుంకారా కాకతుండాశ్చ వాద్యభేదాస్తథాపరే |
దధ్వనుః శక్తిసేనాభిరాహతాః సమరోద్యమే ||  3,16.6 ||

లలితాపరమేశాన్యా అంకుశాస్త్రాన్సముద్గతా |
సంపత్కరీ నామ దేవీ చచాల సహ శక్తిభిః ||  3,16.7 ||

అనేకకోటిమాతంగతురంగరథపంక్తిభిః |
సేవితా తరుణాదిత్యపాటలా సంపదీశ్వరీ ||  3,16.8 ||

మత్తముద్దండసంగ్రామరసికం శైలసన్నిభం |
రణకోలాహలం నామ సారురోహ మతంగజం ||  3,16.9 ||

తామన్వగా యయౌ సేనా మహతీ ధోరరావిణీ |
లోలాభిః కేతుమాలాభిరుల్లిఖంతీ ధనాధనాత్ ||  3,16.10 ||

తస్యాశ్చ సంపన్నాథాయాః పీనస్తనసుసంకటః |
కంటకో ఘనసంనాహో రురుచే వక్షసిస్థితః ||  3,16.11 ||

కంపమానా ఖడ్గలతా వ్యరుచత్తత్కరే ధృతా |
కుటిలా కాలనాథస్య భృకుటీవ భయంకరా ||  3,16.12 ||

ఉత్పాతవాతసంపాతాచ్చలితా ఇవ పర్వతాః |
తామన్వగా యయుః కోటిసంఖ్యాకాః కుంజరోత్తమాః ||  3,16.13 ||

అథ శ్రీలలితాదేవ్యా శ్రీపాశాయుధసంభవా |
అతిత్వరితవిక్రాంతిరశ్వారూఢాచలత్పురః ||  3,16.14 ||

తయా సహ హయప్రాయం సైన్యం హేషాతరంగితం |
వ్యచరత్ఖురకుద్దాలవిదారితమహీతలం ||  3,16.15 ||

వనాయుజాశ్చ కాంబోజాః పారదాః సింధుదేశజాః |
టంకణాః పర్వతీయాశ్చ పారసీకాస్తథా పరే ||  3,16.16 ||

అజానేయా ఘట్టధరా దరదాః కాల వందిజాః |
వాల్మీకయావనోద్భూతా గాంధర్వాశ్చాథ యే హయాః ||  3,16.17 ||

ప్రాగ్దేశజాతాః కైరాతా ప్రాంతదేశోద్భవాస్తథా |
వినీతాః సాధువోఢారో వేగినః స్థిరచేతసః ||  3,16.18 ||

స్వామిచిత్తవిశేషజ్ఞా మహాయుద్ధసహిష్ణవః |
లక్షణైర్బహుభిర్యుక్తా జితక్రోధా జితశ్రమాః ||  3,16.19 ||

పంచధారాసు శక్షఢ్యా వినీతాశ్చ ప్లవాన్వితాః ||  3,16.20 ||

ఫలశుక్తిశ్రియా యుక్తాః శ్వేతశుక్తిసమన్వితాః |
దేవపద్మం దేవమణిం దేవస్వస్తికమేవ చ ||  3,16.21 ||

అథ స్వస్తికశుక్తిశ్చ గడురం పుష్పగండికాం |
ఏతాని శుభలక్ష్మాణి జ్యరాజ్యప్రదాని చ |
వహంతో వాతజవనా వాజినస్తాం సమన్వయుః ||  3,16.22 ||

అపరాజితనామానమతితేజస్వినం చలం |
అత్యంతోత్తుంగవర్ష్మాణం కవికావిలసన్ముఖం ||  3,16.23 ||

పార్శ్వద్వయేఽపి పతితస్ఫురత్కేసరమండలం |
స్థూలవాలధివిక్షేపక్షిప్యమాణపయోధరం ||  3,16.24 ||

జంఘాకాండసమున్నద్ధమణికింకిణిభాసురం |
వాదయంతమివోచ్చండైః ఖురనిష్ఠురకుట్టనైః ||  3,16.25 ||

భూమండలమహావాద్యం విజయస్య సమృద్ధయే |
ఘోషమాణం ప్రతి ముహుః సందర్శితగతిక్రమం ||  3,16.26 ||

ఆలోలచామరవ్యాజాద్వహంతం పక్షతీ ఇవ |
భాండైర్మనోహరైర్యుక్తం ఘర్ఘరీజాలమండితం ||  3,16.27 ||

ఏషాం ఘోషస్య కపటాద్ధుంకుర్వతీమి వాసురాన్ |
అశ్వారూఢా మహాదేవీ సమారూఢా హయం యయౌ ||  3,16.28 ||

చతుర్భిర్వాహుభిః పాశమంకుశం వేత్రమేవ చ |
హయవల్గాం చ దధతీ బహువిక్రమశోభినీ ||  3,16.29 ||

తరుణాదిత్యసంకాశా జ్వలత్కాంచీతరంగిణీ |
సంచచాల హయారూఢా నర్తయంతీవ వాజినం ||  3,16.30 ||

అథ శ్రీదండనాథాయా నిర్యాణపటహధ్వనిః |
ఉద్దండసింధునిస్వానశ్చకార బధిరం జగత్ ||  3,16.31 ||

వజ్రబాణైః కఠోరైశ్చభిందంత్యః కకుభో దశ |
అన్యుద్ధతభుజాశ్మానః శక్తయః కాశ్చిదుచ్ఛ్రితాః ||  3,16.32 ||

కాశ్చిచ్ఛ్రీదండనాథాయాః సేనానాసీరసంగతాః |
ఖడ్గం ఫలకమాదాయ పుప్లువుశ్చండసక్తయః ||  3,16.33 ||

అత్యంతసైన్యసంబాధం వేత్రసంతాడనైః శతైః |
నివారయంత్యో వేత్రిణ్యో వ్యుచ్ఛలంతి స్మశక్తయః ||  3,16.34 ||

అథ తుంగధ్వజశ్రేణీర్మహిషాంకా మృగాంకికాం |
సిహాంకాశ్చైవ బిభ్రాణాః శక్తయో వ్యచలన్పురా ||  3,16.35 ||

తతః శ్రీదండనాథాయాః శ్వేతచ్ఛత్రం సహస్రశః |
స్ఫురత్కరాః ప్రచలితాః శక్తయః కాశ్చిదాదదుః ||  3,16.36 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండే మహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే ససేనవిజయయాత్రా నామ షోడశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s