హయగ్రీవ ఉవాచ
ఏతస్మిన్నేవ కాలే తు బ్రహ్మా లోకపితామహః |
ఆజగామాథ దేవేశీం ద్రష్టుకామో మహర్షిభిః ||  3,14.1 ||

ఆజగామ తతో విష్ణురారూఢో వినతాసుతం |
శివోఽపి వృషమారూఢః సమాయాతోఽఖిలేశ్వరీం ||  3,14.2 ||

దేవర్షయో నారదాద్యాః సమాజగ్ముర్మహేశ్వరీం |
ఆయయుస్తాం మహాదేవీం సర్వే చాప్సరసాం గణాః ||  3,14.3 ||

విశ్వావసుప్రభృతయో గంధర్వాశ్చైవ యక్షకాః |
బ్రహ్మణాథ సమాదిష్టో విశ్వకర్మా విశాంపతిః ||  3,14.4 ||

చకార నగరం దివ్యం యథామరపురం తథా |
తతో భగవతీ దుర్గా సర్వమంత్రాధిదేవతా ||  3,14.5 ||

విద్యాధిదేవతా శ్యామా సమాజగ్మతురంబికాం |
బ్రాహయాద్యా మాతరశ్చైవ స్వస్వభూతగణావృతాః ||  3,14.6 ||

సిద్ధయో హ్యణిమాద్యాశ్చ యోగిన్యశ్చైవ కోటిశః |
భైరవాః క్షేత్రపాలాశ్చ మహాశాస్తా గణాగ్రణీః ||  3,14.7 ||

మహాగణేశ్వరః స్కందో బటుకో వీరభద్రకః |
ఆగత్య తే మహాదేవీం తుష్టువుః ప్రణతాస్తదా ||  3,14.8 ||

తత్రాథ నగరీం రమ్యాం సాట్టప్రాకారతోరణాం |
గజాశ్వరథశాలాఢ్యాం రాజవీథివిరాజితాం ||  3,14.9 ||

సామంతానామమాత్యానాం సైనికానాం ద్విజన్మ నాం |
వేతాలదాసదాసీనాం గృహాణి రుచిరాణి చ ||  3,14.10 ||

మధ్యం రాజగృహం దివ్యం ద్వారగోపురభూషితం |
శాలాభిర్బహుభిర్యుక్తం సభా భిరుషశోభితం ||  3,14.11 ||

సింహాసనసభాం చైవ నవరత్నమయీం శుభాం |
మధ్యే సింహాసనం దివ్యం చింతామణివీనిర్మితం ||  3,14.12 ||

స్వయం ప్రకాశమద్వంద్వముదయాదిత్యసంనిభం |
విలోక్య చింతయామాస బ్రహ్మా లోకపితామహః ||  3,14.13 ||

యస్త్వేతత్సమధిష్ఠాయ వర్తతే బాలిశోఽపివా |
పురస్యాస్య ప్రభావేణ సర్వలోకాధికో భవేత్ ||  3,14.14 ||

న కేవలా స్త్రీ రాజ్యార్హా పురుషోఽపి తయా వినా |
మంగలాచార్యసంయుక్తం మహాపురుషలక్షణం |
అనుకూలాంగనాయుక్తమభిషించేదితి శ్రుతిః ||  3,14.15 ||

విభాతీయం వరారోహా భూర్తా శృంగారదేవతా |
వరోఽస్యాస్త్రిషు లోకేషు న చాన్యః శంకరాదృతే ||  3,14.16 ||

జడిలో ముండధారీ చ విరూపాక్షః కపాలభృత్ |
కల్మాషీ భస్మదిగ్ధాంగః శ్మశానాస్థివిభూషణః ||  3,14.17 ||

అమంగలాస్పదం చైనం వరయేత్సా సుమంగలా |
ఇతి చింతయమానస్య బ్రహ్మణోఽగ్రే మహేశ్వరః ||  3,14.18 ||

కోటికందర్పలావణ్యయుక్తో దివ్య శరీరవాన్ |
దివ్యాంబరధరః స్రగ్వీ దివ్యగంధానులేపనః ||  3,14.19 ||

కిరీటహారకేయూరకుండలాద్యైరలంకృతః |
ప్రాదుర్బభూవ పురతో జగన్మోహన రుపధృక్ ||  3,14.20 ||

తం కుమారమథాలింగ్య బ్రహ్మా లోకపితామహః |
చక్రే కామేశ్వరం నామ్నా కమనీయవపుర్ధరం ||  3,14.21 ||

తస్యాస్తు పరమాశక్తేరనురూపో వరస్త్వయం |
ఇతి నిశ్చిత్య తేనైవ సహితాస్తామథాయయుః ||  3,14.22 ||

అస్తువంస్తే పరాం శక్తిం బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః |
తాం దృష్ట్వా మృగశావాక్షీం కుమారో నీలలోహితః |
అభవన్మన్మథావిష్టో విస్మృత్య సకలాః క్రియాః ||  3,14.23 ||

సాపి తం వీక్ష్య తన్వంగో మూర్తింమంతమివ స్మరం |
మదనావిష్టసర్వాంగీ స్వాత్మరూపమమన్యత |
అన్యోన్యాలోకనాసక్తౌ తావృభౌ మదనాతురౌ ||  3,14.24 ||

సర్వభావవిశేషజ్ఞౌ ధృతిమంతౌ మనస్వినౌ |
పరైరజ్ఞాతచారిత్రౌ ముహూర్తాస్వస్థచేతనౌ ||  3,14.25 ||

అథోవాచ మహాదేవీం బ్రహ్మా లోకైకనాయికాం |
ఇమే దేవాశ్చ ఋషయో గంధర్వాప్సరసాం గణాః |
త్వామీశాం ద్రష్టుమిచ్ఛంతి సప్రియాం పరమాహవే ||  3,14.26 ||

కో వానురూపస్తే దేవి ప్రియో ధన్యతమః పుమాన్ |
లోకసంరక్షణార్థాయ భజస్వ పురుషం పరం ||  3,14.27 ||

రాజ్ఞీ భవ పురస్యాస్య స్థితా భవ వరాసనే |
అభిషిక్తాం మహాభాగైర్దేవార్షే భిరకల్మషైః ||  3,14.28 ||

సామ్రాజ్యచిహ్నసంయుక్తాం సర్వాభరణసంయుతాం |
సప్రియామాసనగతాం ద్రష్టుమిచ్ఛామహే వయం ||  3,14.29 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండే మహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే మదనకామేశ్వరప్రాదుర్భావో నామ చతుర్దశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s