దండనాథావినిర్యాణే సంఖ్యాతీతైః సితప్రభైః |
ఛత్రైర్గగనమారేజే నిఃసంఖ్యాశశిమండితం ||  3,17.1 ||

అన్యోన్యసక్తైర్థవలచ్ఛత్రైరంతర్ఘనీభవత్ |
తిమిరం నునుదే భూయస్తత్కాండమణిరోచిషా ||  3,17.2 ||

వజ్రప్రభాధగధగచ్ఛాయాపూరితదిఙ్ముఖాః |
తాలవృంతాః శతవిధాః క్రోడముఖ్యా బలేఽచలన్ ||  3,17.3 ||

చండో దండాదయస్తీవ్రాభైరవాః శులపాణయః |
జ్వలత్కేశాపిశంగాభాస్తడిద్భాసురదిఙ్ముఖాః ||  3,17.4 ||

దహత్య ఇవ దైత్యౌఘాంస్తీక్ష్ణైర్మార్గణవహ్నిభిః |
ప్రచేలుర్దండనాథాయాస్సేనా నాసీరధావితాః ||  3,17.5 ||

అథ పోత్రీముఖీదేవీసమానాకృతిభూషణాః |
తత్సమానాయుధకరాస్తత్సమానస్వవాహనాః ||  3,17.6 ||

తీక్ష్మదంష్ట3 ఇనిష్ఠ్యూతవహ్రిధూమామితాంబరాః |
తమాలశ్యామలాకారాః కపిలాః క్రూరలోచనాః ||  3,17.7 ||

సహస్రమహిషారూఢాః ప్రచేలుః సూకరాననాః |
అథ శ్రీదండనాథా చ కరిచక్రరథోత్తమాత్ ||  3,17.8 ||

అవరుహ్య మహాసింహమారురోహ స్వవాహనం |
వజ్రఘోష ఇతి ఖ్యాతం ధూతకేసరమండలం ||  3,17.9 ||

వ్యక్తాస్యం వికటాకారం విశంకటవిలోచనం |
దంష్ట్రాకటకటత్కారబధిరీకృతదిక్తటం ||  3,17.10 ||

ఆదికూర్మకఠోరాస్థి ఖర్పరప్రతిమైర్నఖైః |
విబంతమివ భూచక్రమాపాతాలం నిమజ్జిభిః ||  3,17.11 ||

యోజనత్రయముత్తుంగం వగాదుద్ధూతవాలధిం |
సింహవాహనమారుహ్య వ్యచలద్దండనాయికా ||  3,17.12 ||

తస్యామసురసంహారే ప్రవృత్తాయాం జ్వలత్క్రుధి |
ఉద్వేగం బహులం ప్రాప త్రైలోక్యం సచరాచరం ||  3,17.13 ||

కిమసౌ ధక్ష్యతి రుషా విశ్వమద్యైవ పోత్రిణీ |
కిం వా ముసలఘాతేన భూమిం ద్వేధా కరిష్యతి ||  3,17.14 ||

అథ వా హలనిర్ఘాతైః క్షోభయిష్యతి వారిధీన్ |
ఇతి త్రస్తహృదః సర్వే గగనే నాకినాం గణాః ||  3,17.15 ||

దూరాద్రుతం విమానైశ్చ సత్రాసం దదృశుర్గతాః |
వవందిరే చ తా దేవా బద్ధాంజలిపుటాన్వితాః |
ముహుర్ద్వాదశనామాని కీర్తయంతో నభస్తలే ||  3,17.16 ||

అగస్త్య ఉవాచ
కాని ద్వాదశనామాని తస్యా దేవ్యా వద ప్రభో |
అశ్వానన మహాప్రాజ్ఞ యేషు మే కౌతుకం మహత్ ||  3,17.17 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
శృణు ద్వాదశనామాని తస్యా దేవ్యా ఘటోద్భవ |
యదాకర్ణనమాత్రేణ ప్రసన్నా సా భవిష్యతి |
పంచమీ దండనాథా చ సంకేతా సమయేశ్వరీ ||  3,17.18 ||

తథా సమయసంకేతా వారాహీ పోత్రిణీ తథా |
వార్తాలీ చ మహాసేనాప్యాజ్ఞా చక్రేశ్వరీ తథా ||  3,17.19 ||

అరిఘ్నీ చేతి సంప్రోక్తం నామద్వాదశకం మునే |
నామద్వాదశకాభిఖ్యవజ్రపంజరమధ్యగః |
సంకటే దుఃఖమాప్నోతి న కదాచన మానవః ||  3,17.20 ||

ఏతైర్నామభిరభ్రస్థాః సంకేతాం బహు తుష్టువుః |
తేషామనుగ్రహార్థాయ ప్రచచాలచ సా పునః ||  3,17.21 ||

అథ సంకేతయోగిన్యా మంత్రనాథా పదస్పృశః |
నిర్యాణసూచనకరీ దివి దధ్వాన కాహలీ ||  3,17.22 ||

శృంగారప్రాయభూషాణాం శార్దూలశ్యామలత్విషాం |
వీణాసంయతపాణీనాం శక్తీనాం నిర్యయౌ బలం ||  3,17.23 ||

కాశ్చద్గాయంతి నృత్యంతి మత్తకోకిలనిఃస్వనాః |
వీణావేణుమృదంగాద్యాః సవిలాసపదక్రమాః ||  3,17.24 ||

ప్రచేలుః శక్తయః శ్యామా హర్షయంత్యో జగజ్జనాన్ |
మయూరవాహనాః కాశ్చిత్కతిచిద్ధంసవాహనాః ||  3,17.25 ||

కతిచిన్నకులారూఢాః కతిచిత్కోకిలాసనాః |
సర్వాశ్చ శ్యామలాకారాః కాశ్చిత్కర్ణీరథస్థితాః ||  3,17.26 ||

కాదంబమధుమత్తాశ్చ కాశ్చిదారూఢసైంధవాః |
మంత్రనాథాం పురస్కృత్య సంప్రచేలుః పురః పురః ||  3,17.27 ||

అథారుహ్య సముత్తుంగధ్వజచక్రం మహారథం |
బాలార్కవర్ణకవచా మదాలోలవిలోచనా ||  3,17.28 ||

ఈషత్ప్రస్వేదకణికామనోహరముఖాంబుజా |
ప్రేక్షయంతీ కటాక్షౌధౌః కించిద్భ్రూవల్లితాండవైః ||  3,17.29 ||

సమస్తమపి తత్సైన్యం శక్తీనాముద్ధతోద్ధతం |
పిచ్ఛత్రికోణచ్ఛత్రేణ బిరుదేన మహీయసా ||  3,17.30 ||

ఆసాం మధ్యే న చాన్యాసాం శక్తీనాముజ్జ్వలోదయా |
నిర్జగామ ఘనశ్యామశ్యామలా మంత్రనాయికా ||  3,17.31 ||

తాం తుష్టువుః షోడశభిర్నామభిర్నాకవాసినః |
తాని షోడశనామాని శృణు కుంభసముద్భవ ||  3,17.32 ||

సంగీతయోగినీ శ్యామా శ్యామలా మంత్రనాయికా |
మంత్రిణీ సచివేశీ చ ప్రధానేశీ శుకప్రియా ||  3,17.33 ||

వీణావతీ వైణికీ చ ముద్రిణీ ప్రియకప్రియా |
నిపప్రియా కదంబేశీ కదంబవనవాసినీ ||  3,17.34 ||

సదామదా చ నామాని షోడశైతాని కుంభజ |
ఏతైర్యః సచివేశానీం సకృత్స్తౌతి శరీరవాన్ |
తస్య త్రైలోక్యమఖిలం హస్తే తిష్ఠత్యసంశయం ||  3,17.35 ||

మంత్రినాథా యత్రయత్ర కటాక్షం వికిరత్యసౌ |
తత్రతత్ర గతాశంకం శత్రుసైన్యం పతత్యలం ||  3,17.36 ||

లలితాపరమేశాన్యా రాజ్యచర్చా తు యావతీ |
శక్తీనామపి చర్చా యా సా సర్వత్ర జయప్రదా ||  3,17.37 ||

అథ సంగీతయోగిన్యాః కరస్థాచ్ఛుకపోతకాత్ |
నిర్జగామ ధనుర్వేదో వహన్సజ్జంశరాసనం ||  3,17.38 ||

చతుర్బాహుయుతో వీరస్త్రిశిరాస్త్రివిలోచనః |
నమస్కృత్య ప్రధానేశీమిదమాహ స భక్తిమాన్ ||  3,17.39 ||

దేవి భండాసురేద్రస్య యుద్ధాయ త్వం ప్రవర్త్తసే |
అతస్తవ మయా సాహ్యం కర్తవ్యం మంత్రినాయికే ||  3,17.40 ||

చత్రజీవమిమం నామ కోదండం సుమహత్తరం |
గృహాణ జగతామంబ దానవానాం నిబర్హణం ||  3,17.41 ||

ఇమౌ చాక్షయబాణాఢ్యౌ తూణీరౌ స్వర్ణచిత్రితౌ |
గృహాణ దైత్యనాశాయ మమానుగ్రహహేతవే ||  3,17.42 ||

ఇతి ప్రణమ్య శిరసా ధనుర్వేదేన భక్తితః |
అర్పితాంశ్చాపతూణీరాంజగ్రాహ ప్రియకప్రియా ||  3,17.43 ||

చిత్రజీవం మహాచాపమాదాయ చ శూకప్రియా |
విస్ఫారం జనయామాస మౌర్వీముద్వాద్య భూరిశః ||  3,17.44 ||

సంగీతయోగినీ చాపధ్వనినా పూరితం జగత్ |
నాకాలయానాం చ మనోన యనానందసంపదా ||  3,17.45 ||

యంత్రిణీ చేతి ద్వే తస్యాః పరిచారికే |
శుకం వీణాం చ సహసా వహంత్యౌ పరిచేరతుః ||  3,17.46 ||

ఆలోలవలయక్వాణవర్ధిష్ణుగుణనిస్వనం |
ధారయంతీ ఘనశ్యామా చకారాతిమనోహరం ||  3,17.47 ||

చిత్రజీవశరాసేన భూషితా గీతయోగినీ |
కదంబినీవ రురుచే కదంబచ్ఛత్రకార్ముకా ||  3,17.48 ||

కాలీకటాక్షవత్తీక్ష్ణో నృత్యద్భుజగభీషణః |
ఉల్లసందక్షిణే పాణౌ విలలాస శిలీముఖః ||  3,17.49 ||

గేయచక్రరథారూఢాం తాం పశ్చాచ్చ సిషేవిరే |
తద్వచ్ఛ్యామలశోభాఢ్యా దేవ్యో బాణధనుర్ధరాః ||  3,17.50 ||

సహస్రాక్షౌహిణీసంఖ్యాస్తీవ్రవేగా మదాలసాః |
ఆపూరయంత్యః కకుభం కలైః కిలికిలారవైః ||  3,17.51 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే దండనాథాశ్యామలాసేనాయాత్రా నామ సప్తదశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s