తచ్ఛ్రుత్వా వచనం దేవీ మందస్మితముఖాంబుజా |
ఉవాచ స తతో వాక్యం బ్రహ్మవిష్ణుముఖాన్సురాన్ ||  3,15.1 ||

స్వతంత్రాహం సదా దేవాః స్వేచ్ఛాచారవిహారిణీ |
మమానురూపచరితో భవితా తు మమ ప్రియః ||  3,15.2 ||

తథేతి తత్ప్రతిశ్రుత్య సర్వేర్దేవైః పితామహః |
ఉవాచ చ మహాదేవీం ధర్మార్థసహితం వచః ||  3,15.3 ||

కాలక్రీతా క్రయక్రీతా పితృదత్తా స్వయంయుతా |
నారీపురుషయోరేవముద్వాహస్తు చతుర్విధః ||  3,15.4 ||

కాలక్రీతా తు వేశ్యా స్యాత్క్రయక్రీతా తు దాసికా |
గంధర్వోద్వాహితా యుక్తా భార్యా స్యాత్పితృదత్తకా ||  3,15.5 ||

సమానధర్మిణీ యుక్తా భార్యా పితృవశంవదా |
యదద్వైతం పరం బ్రహ్మ సదసద్భావవర్జితం ||  3,15.6 ||

చిదానందాత్మకం తస్మాత్ప్రకృతిః సమజాయత |
త్వమేవాసీచ్చ తద్బ్రహ్మ ప్రకృతిః సా త్వమేవ హి ||  3,15.7 ||

త్వమేవానాదిరఖిలా కార్యకారణరూపిణీ |
త్వామేవ హి విచిన్వంతి యోగినః సనకాదయః ||  3,15.8 ||

సదసత్కర్మరూపాం చ వ్యక్తావ్యక్తో దయాత్మికాం |
త్వామేవ హి ప్రశంసంతి పంచబ్రహ్మస్వరూపిణీం ||  3,15.9 ||

త్వామేవ హి సృజస్యాదౌ త్వమేవ హ్యవసి క్షణాత్ |
భజస్వ పురుషం కంచిల్లోకానుగ్రహకామ్యయా ||  3,15.10 ||

ఇతి విజ్ఞాపితా దేవీ బ్రహ్మణా సకలైః సురైః |
స్రజముద్యమ్య హస్తేన చక్షేప గగనాంతరే ||  3,15.11 ||

తయోత్సృష్టా హి సా మాలా శోభయంతీ నభస్థలం |
పపాత కంఠదేశే హి తదా కామేశ్వరస్య తు ||  3,15.12 ||

తతో ముముదిరే దేవా బ్రహ్మవిష్ణుపురోగమాః |
వవృషుః పుష్పవర్షాణి మందవాతేరితా ఘనాః ||  3,15.13 ||

అథోవాచ విధాతా తు భగవంతం జనార్దనం |
కర్తవ్యో విధినోద్వాహస్త్వనయోః శివయోర్హరే ||  3,15.14 ||

ముహుర్తో దేవసంప్రాప్తో జగన్మంగలకారకః |
త్వద్రూపా హి మహాదేవీ సహజశ్చ భవానపి ||  3,15.15 ||

దాతుమర్హసి కల్యాణీమస్మై కామశివాయ తు |
తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య దేవదేవస్త్రివిక్రమః ||  3,15.16 ||

దదౌ తస్యై విధానేన ప్రీత్యా తాం శంకరాయ తు |
దేవర్షిపితృముఖ్యానాం సర్వేషాం దేవయోగినాం ||  3,15.17 ||

కల్యాణం కారయామాస శివయోరాదికేశవః |
ఉపాయనాని ప్రదదుః సర్వే బ్రహ్మాదయః సురాః ||  3,15.18 ||

దదౌ బ్రహ్మేక్షుచాపం తు వజ్రసారమనశ్వరం |
తయోః పుష్పాయుధం ప్రాదాదమ్లానం హరిరవ్యయం ||  3,15.19 ||

నాగపాశం దదౌ తాభ్యాం వరుణో యాదసాంపతిః |
అంకుశం చ దదౌ తాభ్యాం విశ్వకర్మా విశాంపతిః ||  3,15.20 ||

కిరీటమగ్నిః ప్రాయచ్ఛత్తాటంకౌ చంద్రభాస్కరౌ |
నవరత్నమయీం భూషాం ప్రాదాద్రత్నాకరః స్వయం ||  3,15.21 ||

దదౌ సురాణామధిపో మధుపాత్రమథాక్షయం |
చింతామణిమయీం మాలాం కుబేరః ప్రదదౌ తదా ||  3,15.22 ||

సామ్రాజ్యసూచకం ఛత్రం దదౌ లక్ష్మీపతిః స్వయం |
గంగా చ యమునా తాభ్యాం చామరే చంద్రభాస్వరే ||  3,15.23 ||

అష్టౌ చ వసవో రుద్రా ఆదిత్యాశ్చాశ్వినౌ తథా |
దిక్పాలా మరుతః సాధ్యా గంధర్వాః ప్రమథేశ్వరాః |
స్వానిస్వాన్యాయుధాన్యస్యై ప్రదదుః పరితోషితాః ||  3,15.24 ||

రథాంశ్చ తురగాన్నాగాన్మహావేగాన్మహాబలాన్ |
ఉష్టానరోగానశ్వాంస్తాన్క్షుత్తృష్ణాపరివర్జితాన్ |
దదుర్వజ్రోపమాకారాన్సాయుధాన్సపరిచ్ఛదాన్ ||  3,15.25 ||

అథాభిషేకమాతేనుః సామ్రాజ్యే శివయోః శివం |
అథాకరోద్విమానం చ నామ్నా తు కుసుమాకరం ||  3,15.26 ||

విధాతామ్లానమాలం వై నిత్యం చాభేద్యమాయుధైః |
దివి భువ్యంతరిక్షే చ కామగం సుసమృద్ధిమత్ ||  3,15.27 ||

యద్గంధఘ్రాణమాత్రేణ భ్రాంతిరోగక్షుర్ధాతయః |
తత్క్షణాదేవ నశ్యంతి మనోహ్లాదకరం శుభం ||  3,15.28 ||

తద్విమానమథారోప్య తావుభౌ దివ్యదంపతీ |
చామఖ్యాజనచ్ఛత్రధ్వజయష్టిమనోహరం ||  3,15.29 ||

వీణావేణుమృదంగాదివివిధైస్తౌర్యవాదనైః |
సేవ్యమానా సురగణైర్నిర్గత్య నృపమందిరాత్ ||  3,15.30 ||

యయౌ వీథీం విహారేశా శోభయంతీ నిజౌజసా |
ప్రతిహర్మ్యాగ్రసంస్థాభిరప్సరోభిః సహస్రశః ||  3,15.31 ||

సలాజాక్షతహస్తాభిః పురంధ్రీభిశ్చ వర్షితా |
గాథాభిర్మంగలార్థాభిర్వీణావేణ్వాదినిస్వనైః |
తుష్యంతీ వీవీథివీథీషు మందమందమథాయయౌ ||  3,15.32 ||

ప్రతిగృహ్యాప్స రోభిస్తు కృతం నీరాజనావిధిం |
అవరుహ్య విమానగ్రాత్ప్రవివేశ మహాసభాం ||  3,15.33 ||

సింహాసనమధిష్ఠాయ సహ దేవేన శంభునా |
యద్యద్వాంఛంతి తత్రస్థా మనసైవ మహాజనాః |
సర్వజ్ఞా సాక్షిపాతేన తత్తత్కామానపూరయత్ ||  3,15.34 ||

తద్దృష్ట్వా చరితం దేవ్యా బ్రహ్మా లోక పితామహః |
కామాక్షీతి తదాభిఖ్యాం దదౌ కామేశ్వరీతి చ ||  3,15.35 ||

వవర్షాశ్చర్యమేఘోఽపి పురే తస్మింస్తదాజ్ఞయా |
మహార్హాణి చ వస్తూని దివ్యాన్యాభరణాని చ ||  3,15.36 ||

చింతామణిః కల్పవృక్షః కమలా కామధేనవః |
ప్రతివేశ్మ తతస్తస్థుః పురో దేవ్యాజయాయ తే ||  3,15.37 ||

తాం సేవైకరసాకారాం విముక్తాన్యక్రియాగుణాః |
సర్వకామార్థసంయుక్తా హృష్యంతః సార్వకాలికం ||  3,15.38 ||

పితామహో హరిశ్చైవ మహాదేవశ్చ వాసవః |
అన్యే దిశామధీశాస్తు సకలా దేవతాగణాః ||  3,15.39 ||

దేవర్షయో నారదాద్యాః సనకాద్యాశ్చ యోగినః |
మహర్షయశ్చ మన్వాద్యా వశిష్ఠాద్యాస్తపోధనాః ||  3,15.40 ||

గంధర్వాప్సరసో యక్షా యాశ్చాన్యా దేవజాతయః |
దివి భూమ్యంతరిక్షేషు ససంబాధం వసంతి యే ||  3,15.41 ||

తే సర్వే చాప్యసంబాధం నివసంతి స్మ తత్పురే ||  3,15.42 ||

ఏవం తద్వత్సలా దేవీ నాన్యత్రైత్యఖిలాజ్జనాత్ |
తోషయామాస సతతమనురాగేణ భూయసా ||  3,15.43 ||

రాజ్ఞో మహతి భూర్లోకే విదుషః సకలేప్సితాం |
రాజ్ఞీ దుదోహాభీష్టాని సర్వభూతలవాసినాం ||  3,15.44 ||

త్రిలోకైకమహీపాలే సాంబికే కామశంకరే |
దశవర్షసహస్రాణి యయుః క్షణ ఇవాపరః ||  3,15.45 ||

తతః కదా చిదాగత్య నారదో భగవానృషిః |
ప్రణమ్య పరమాం శక్తిం ప్రోవాచ వినయాన్వితః ||  3,15.46 ||

పర బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమైశ్వరి |
మదసద్భావసంకల్పవికల్పకలనాత్మికా ||  3,15.47 ||

జగదభ్యుదయార్థాయ వ్యక్తభావముపాగతా |
అసజ్జనవినాశార్థా సజ్జనాభ్యుదయార్థినీ |
ప్రవృత్తిస్తవ కల్యాణి సాధూనాం రక్షణాయ హి ||  3,15.48 ||

అయం భండోఽసురో దేవి బాధతే జగతాం త్రయం |
త్వయైకయైవ జేతవ్యో న శక్యస్త్వపరైః సురైః ||  3,15.49 ||

త్వత్సేవైకపరా దేవాశ్చిరకాలమిహోషితాః |
త్వదాజ్ఞయా గమిష్యంతి స్వానిస్వాని పురాణి తు ||  3,15.50 ||

అమంగలాని శూన్యాని సమృద్ధార్థాని సంత్వతః |
ఏవం విజ్ఞాపితా దేవీ నారదేనాఖిలేశ్వరీ |
స్వస్వవాసనివాసాయ ప్రేషయామాస చామరాన్ ||  3,15.51 ||

బ్రహ్మాణం చ హరిం శంభుం వాసవాదీందిశాం పతీన్ |
యథార్హం పూజయిత్వా తు ప్రేషయామాస చాంబికా ||  3,15.52 ||

అపరాధం తతస్త్యక్తుమపి సంప్రేషితాః సురాః |
స్వస్వాంశైః శివయోః సేవామాదిపిత్రోరకుర్వత ||  3,15.53 ||

ఏతదాఖ్యానమాయుష్యం సర్వమంగలకారణం |
ఆవిర్భావం మహాదేవ్యాస్తస్యా రాజ్యాభిషేచనం ||  3,15.54 ||

యః ప్రాతరుత్థితో విద్వాన్భక్తిశ్రద్ధాసమన్వితః |
జపేద్ధనసమృద్ధః స్యాత్సుధాసంమితవాగ్భవేత్ ||  3,15.55 ||

నాశుభం విద్యతే తస్య పరత్రేహ చ ధీమతః |
యశః ప్రాప్నోతి విపులం సమానోత్తమతామపి ||  3,15.56 ||

అచలా శ్రీర్భవేతస్య శ్రేయశ్చైవ పదేపదే |
కదాచిన్న భయం తస్య తేజస్వీ వీర్యవాన్భవేత్ ||  3,15.57 ||

తాపత్రయవిహీనశ్చ పురుషార్థైశ్చ పూర్యతే |
త్రిసంధ్యం యో జపేన్నిత్యం ధ్యాత్వా సింహాసనేశ్వరీం ||  3,15.58 ||

షణ్మాసాన్మహతీం లక్ష్మీం ప్రాప్నుయాజ్జాపకోత్తమః ||  3,15.59 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే వైవాహికోత్సవో నామ పంచదశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s