రుద్రకోపానలాజ్జాతో యతో భండో మహాబలః |
తస్మాద్రౌద్రస్వభావో హి దానవశ్చాభవత్తతః ||  3,12.1 ||

అథాగచ్ఛన్మహాతేజాః శుక్రో దైత్యపురోహితః |
సమాయాతాశ్చ శతశో దైతేయాః సుమహాబలాః ||  3,12.2 ||

అథాహూయ మయం భండో దైత్యవంశ్యాదిశిల్పినం |
నియుక్తో భృగుపుత్రేణ నిజగాదార్థవద్వచః ||  3,12.3 ||

యత్ర స్థిత్వా తు దైత్యేంద్రైస్త్రైలోక్యం శాసితం పురా |
తద్గత్వా శోణితపురం కురుష్వ త్వం యథాపురం ||  3,12.4 ||

తచ్ఛ్రుత్వా వచనం శిల్పీ స గత్వాథ పురం మహత్ |
చక్రేఽమరపురప్రఖ్యం మనసైవేక్షణేన తు ||  3,12.5 ||

అథాభిషిక్తః శుక్రేణ దైతేయైశ్చ మహాబలైః |
శుశభే పరయా లక్ష్మ్యా తేజసా చ సమన్వితః ||  3,12.6 ||

హిరణ్యాయ తు యద్దత్తం కిరీటం బ్రహ్మణా పురా |
సజీవమవినాశ్యం చ దైత్యేంద్రైరపి భూషితం |
దధౌ భృగుసుతోత్సృష్టం భండో బాలార్కసన్నిభం ||  3,12.7 ||

చామరే చంద్రసంకాశే సజీవే బ్రహ్మ నిర్మితే |
న రోగో న చ దుఃఖాని సందధౌ యన్నిషేవణాత్ ||  3,12.8 ||

తస్యాతపత్రం ప్రదదౌ బ్రహ్మణైవ పురా కృతం |
యస్య చ్ఛాయానిషణ్ణాస్తు బాధ్యంతే నాస్త్రకోటిభిః ||  3,12.9 ||

ధనుశ్చ విజయం నామ శంఖం చ రిపుఘాతినం |
అన్యాన్యపి మహార్హాణి భూషణాని ప్రదత్తవాన్ ||  3,12.10 ||

తస్య సింహాసనం ప్రాదాదక్షయ్యం సూర్యసన్నిభం |
తతః సింహాసనాసీనః సర్వాభరణభూషితః |
బభూవాతీవ తేజస్వీ రత్నముత్తేజితం యథా ||  3,12.11 ||

బభూవురథ దైతేయాస్తయాష్టౌ తు మహాబలాః |
ఇంద్రశత్రురమిత్రఘ్నో విద్యున్మాలీ విభీషణః |
ఉగ్రకర్మోగ్రధన్వా చ విజయశ్రుతి పారగః ||  3,12.12 ||

సుమోహినీ కుముదినీ చిత్రాంగీ సుందరీ తథా |
చతస్రో వనితాస్తస్య బభూవుః ప్రియదర్శనాః ||  3,12.13 ||

తమసేవంత కాలజ్ఞా దేవాః సర్వే సవాసవాః |
స్యందనాస్తురగా నాగాః పాదాతాశ్చ సహస్రశః ||  3,12.14 ||

సంబభూవుర్మహాకాయా మహాంతో జితకాశినః |
బభూవుర్దానవాః సర్వే భృగుపుత్రమతానుగాః ||  3,12.15 ||

అర్చయంతో మహాదేవమాస్థితాః శివశాసనే |
బభూవుర్దానవాస్తత్ర పుత్రపౌత్రధనాన్వితాః |
గృహేగృహే చ యజ్ఞాశ్చ సంబభూవుః సమంతతః ||  3,12.16 ||

ఋచో యజూంషి సామాని మీమాంసాన్యాయకాదయః |
ప్రవర్తంతే స్మ దైత్యానాం భూయః ప్రతిగృహం తదా ||  3,12.17 ||

యథాశ్రమేషు ముఖ్యేషు మునీనాం చ ద్విజన్మనాం |
తథా యజ్ఞేషు దైత్యానాం బుభుజుర్హవ్యభోజినః ||  3,12.18 ||

ఏవం కృతవతోఽప్యస్య భండస్య జితకాశినః |
షష్టివర్షసహస్రాణి వ్యతీతాని క్షణార్ధవత్ ||  3,12.19 ||

వర్ధమానమథో దైత్యం తపసా చ బలేన చ |
హీయమానబలం చేంద్రం సంప్రేక్ష్య కమలాపతిః ||  3,12.20 ||

ససర్జ సహసా కాంచిన్మాయాం లోకవిమోహినీం |
తామువాచ తతో మాయాం దేవదేవో జనార్దనః ||  3,12.21 ||

త్వం హి సర్వాణి భూతాని మోహయంతీ నిజౌజసా |
విచరస్వ యథాకామం త్వాం న జ్ఞాస్యతి కశ్చన ||  3,12.22 ||

త్వం తు శీఘ్రమితో గత్వా భండం దైతేయనాయకం |
మోహయిత్వాచిరేణైవ విషయానుపభోక్ష్యసే ||  3,12.23 ||

ఏవం లబ్ధ్వా వరం మాయా తం ప్రణమ్య జనార్దనం |
యయాచేఽప్సరసో ముఖ్యాః సహాయార్థం తు కాశ్చన ||  3,12.24 ||

తయా సంప్రార్థితో భూయః ప్రేషయామాస కాశ్చన |
తాభిర్విశ్వాచిముఖ్యాభిః సహితా సా మృగేక్షణా |
ప్రయయౌ మానసస్యాగ్యం తటముజ్జ్వలభూరుహం ||  3,12.25 ||

యత్ర క్రీడతి దైత్యేంద్రో నిజనారీభిరన్వితః |
తత్ర సా మృగశావాక్షీ మూలే చంపకశాఖినః |
నివాసమకరోద్రమ్యం గాయంతీ మధురస్వరం ||  3,12.26 ||

అథాగతస్తు దైత్యేంద్రో బలిభిర్భంత్రిభిర్వృతః |
శ్రుత్వా తు వీణానినదం దదర్శ చ వరాంగనాం ||  3,12.27 ||

తాం దృష్ట్వా చారుసర్వాంగీం విద్యుల్లేఖామివాపరాం |
మాయామయే మహాగర్తే పతితో మదనాభిధే ||  3,12.28 ||

అథాస్య మంత్రిణోఽభూవంత్దృదయే స్మరతాపి తాః ||  3,12.29 ||

తేన దైతేయనాథేన చిరం సంప్రర్థితా సతీ |
తైశ్చ సంప్రర్థితాస్తాశ్చ ప్రతిశూశ్రువురంజసా ||  3,12.30 ||

యాస్త్వలభ్యా మహాయజ్ఞైరశ్వమేధాదికైరపి |
తా లబ్ధ్వా మోహినీముఖ్యా నిర్వృతిం పరమాం యయుః ||  3,12.31 ||

విసస్మరుస్తదా వేదాంస్తథా దేవముమాపతిం |
విజహుస్తే తథా యజ్ఞక్రియాశ్చాన్యాః శుభావహాః ||  3,12.32 ||

అవమానహతశ్చాసీత్తేషామపి పురోహితః |
ముహూర్త్తమివ తేషాం తు యయావబ్దాయుతం తదా ||  3,12.33 ||

మోహితేష్వథ దైత్యేషు సర్వే దేవాః సవాసవాః |
విముక్తోపద్రవా బ్రహ్మన్నామోదం పరమం యయుః ||  3,12.34 ||

కదాచిదథ దేవేంద్రం వీక్ష్య సింహాసనే స్థితం |
సర్వదేవైః పరివృతం నారదో మునిరాయయౌ ||  3,12.35 ||

ప్రణమ్య మునిశార్దూలం జ్వలంతమివ పావకం |
కృతాంజలిపుటో భూత్వా దేవేశో వాక్యమబ్రవీత్ ||  3,12.36 ||

భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ పరాపరవిదాం వర |
తత్రైవ గమనం తే స్యాద్యం ధన్యం కర్తుమిచ్ఛసి ||  3,12.37 ||

భవిష్యచ్ఛోభనాకారం తవాగమనకారణం |
త్వద్వాక్యామృతమాకర్ణ్య శ్రవణానందనిర్భరం |
అశేషదుఃఖాన్యుత్తీర్య కృతార్థః స్యాం మునీశ్వర ||  3,12.38 ||

నారద ఉవాచ
అథ సంమోహితో భండో దైత్యేంద్రో విష్ణుమాయయా |
తయా విముక్తో లోకాంస్త్రీందహేతాగ్నిరివాపరః ||  3,12.39 ||

అధికస్తవ తేజోభిరస్త్రైర్మాయాబలేన చ |
తస్య తేజోఽపహారస్తు కర్తవ్యోఽతిబలస్య తు ||  3,12.40 ||

వినారాధనతో దేవ్యాః పరాశక్తేస్తు వాసవ |
అశక్యోఽన్యేన తపసా కల్పకోటిశతైరపి ||  3,12.41 ||

పురైవోదయతః శత్రోరారాధయత బాలిశాః |
ఆరాధితా భగవతీ సా వః శ్రేయో విధాస్యతి ||  3,12.42 ||

ఏవం సంబోధితస్తేన శక్రో దేవగణేశ్వరః |
తం మునిం పూజయామాస సర్వదేవైః సమన్వితః |
తపసే కృతసన్నాహో యయౌ హైమవతం తటం ||  3,12.43 ||

తత్ర భాగీరథీతీరే సర్వర్తుకుసుమోజ్జ్వలే |
పరాశక్తేర్మహాపూజాం చక్రేఽఖిలసురైః సమం |
ఇంద్రప్రస్థమభూన్నామ్రా తదాద్యఖిలసిద్ధిదం ||  3,12.44 ||

బ్రహ్మాత్మజోపదిష్టేన కుర్వతాం విధినా పరాం |
దేవ్యాస్తు మహతీం పూజాం జపధ్యానరతాత్మనాం ||  3,12.45 ||

ఉగ్రే తపసి సంస్థానామనన్యా ర్పితచేతసాం |
దశవర్షసహస్రాణి దశాహాని చ సంయయుః ||  3,12.46 ||

మోహితానథ తాందృష్ట్వా భృగుపుత్రో మహామతిః |
భండాసురం సమభ్యేత్య నిజగాద పురోహితః ||  3,12.47 ||

త్వామేవాశ్రిత్య రాచైంద్ర సదా దానవసత్తమాః |
నిర్భయాస్త్రిషు లోకేషు చరంతీచ్ఛవిహారిణః ||  3,12.48 ||

జాతిమాత్రం హి భవతో హంతి సర్వాన్సదా హరిః |
తేనైవ నిర్మితా మాయా యయా సంమోహితో భవాన్ ||  3,12.49 ||

భవంతం మోహితం దృష్ట్వా రంధ్రాన్వేషణ తత్పరః |
భవతాం విజయార్థాయ కరోతీంద్రో మహత్తపః ||  3,12.50 ||

యది తుష్టా జగద్ధాత్రీ తస్యైవ విజయో భవేత్ |
ఇమాం మాయామయీం త్యక్త్వా మంత్రిభిః సహితో భవాన్ |
గత్వా హైమవతం శైలం పరేషాం విఘ్నమాచర ||  3,12.51 ||

ఏవముక్తస్తు గురుణా హిత్వా పర్యంకముత్తమం |
మంత్రివృద్ధాను పాహూయ యథావృత్తాంతమాహ సః ||  3,12.52 ||

తచ్ఛ్రుత్వా నృపతిం ప్రాహ శ్రుతవర్మా విమృశ్య చ |
షష్టివర్షసహస్రాణాం రాజ్యం తవ శివార్పితం ||  3,12.53 ||

తస్మాదప్యధికం వీర గతమాసీదనేకశః |
అశక్యప్రతికార్యోఽయం యః కాలశివచోదితః ||  3,12.54 ||

అశక్యప్రతికార్యోఽయం తదభ్యర్చనతో వినా |
కాలే తు భోగః కర్త్తవ్యో దుఃఖస్య చ సుఖస్య వా ||  3,12.55 ||

అథాహ భీమకర్మాఖ్యో నోపేక్ష్యోఽరిర్యథాబలం |
క్రియావిఘ్నే కృతేఽస్మాభిర్విజయస్తే భవిష్యతి ||  3,12.56 ||

తవ యుద్ధే మహారాజ పరార్థం బలహారిణీ |
దత్తా విద్యా శివేనైవ తస్మాత్తే విజయః సదా ||  3,12.57 ||

అనుమేనే చ తద్వాక్యం భండో దానవనాయకః |
నిర్గత్య సహసేనాభిర్యయౌ హైమవతం తటం ||  3,12.58 ||

తపోవిఘ్నకరాందృష్ట్వా దానవాంజగదంబికా |
అలంఘ్యమకరోదగ్రే మహాప్రాకారముజ్జ్వలం ||  3,12.59 ||

తం దృష్ట్వా దానవేంద్రోఽపి కిమేతదితి విస్మితః |
సంక్రుద్ధో దానవాస్త్రేణ బభంజాతిబలేన తు ||  3,12.60 ||

పునరేవ తదగ్రేఽభూదలంఘ్యః సర్వదానవైః |
వాయవ్యాస్త్రేణ తం ధీరో బభంజ చ ననాద చ ||  3,12.61 ||

పౌనః పున్యేన తద్భస్మ ప్రాభూత్పునరుపస్థితం |
ఏతద్దృష్ట్వా తు దైత్యేంద్రో విషణ్మః స్వపురం యయౌ ||  3,12.62 ||

తాం చ దృష్ట్వా జగద్ధాత్రీం దృష్ట్వా ప్రాకారముజ్జ్వలం |
భయాద్వివ్యథిరే దేవా విముక్తసకలక్రియాః ||  3,12.63 ||

తానువాచ తతః శక్రో దైత్యేంద్రోఽయమిహాగతః |
అశక్యః సమరే యోద్ధుమస్మాభిరఖిలైరపి ||  3,12.64 ||

పలాయితానామపి నో గతిరన్యా న కుత్రచిత్ |
కుండం యోజనవిస్తారం సమ్యక్కృత్వా తు శోభనం ||  3,12.65 ||

మహాయాగవిధానేన ప్రణిధాయ హుతాశనం |
యజామః పరమాం శాక్తిం మహామాసైర్వయం సురాః ||  3,12.66 ||

బ్రహ్మభూతా భవిష్యామో భోక్ష్యామో వా త్రివిష్టపం |
ఏవముక్తాస్తు తే సర్వేదేవాః సేంద్రపురోగమాః ||  3,12.67 ||

విధివజ్జుహువుర్మాంసాన్యుత్కృత్యోత్కృత్య మంత్రతః |
హుతేషు సర్వమాంసేషు పాదేషు చ కరేషు చ ||  3,12.68 ||

హోతుమిచ్ఛత్సు దేవేషు కలేవరమశేషతః |
ప్రాదుర్బభూవ పరమంతేజః పుంజో హ్యనుత్తమః ||  3,12.69 ||

తన్మధ్యతః సముదభూచ్చక్రాకారమనుత్తమం |
తన్మధ్యే తు మహాదేవీముదయార్కసమప్రభాం ||  3,12.70 ||

జగదుజ్జీవనకరీం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికాం |
సౌందర్యసారసీమాం తామానందరససాగరాం ||  3,12.71 ||

జపాకుసుమసంకాశాం దాడిమీకుసుమాంబరాం |
సర్వాభరణసంయుక్తాం శృంగారైకరసాలయాం ||  3,12.72 ||

కృపాతరంగితాపాంగనయనాలోకకౌముదీం |
పాశాంకుశేక్షుకోదండపంచబాణలసత్కరాం ||  3,12.73 ||

తాం విలోక్య మహాదేవీం దేవాః సర్వే సవాసవాః |
ప్రణేముర్ముదితాత్మానో భూయోభూయోఽఖిలాత్మికం ||  3,12.74 ||

తయా విలోకితాః సద్యస్తే సర్వే విగతజ్వరాః |
సంపూర్ణాంగా దృఢతరా వజ్రదేహా మహాబలాః |
తుష్టువుశ్చ మహాదేవీమంబికామఖిలార్థదాం ||  3,12.75 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే లలితాప్రాదుర్భావో నామ ద్వాదశోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s