ఇంద్ర ఉవాచ
అగమ్యాగమనం కిం వా కో దోషః కా చ నిష్కృతిః |
ఏతన్మే మునిశార్దూల విస్తరాద్వక్తుమర్హసి ||  3,8.1 ||

బృహస్పతిరువాచ
అగమ్యాగమనం నామ మాతృస్వసృగురుస్త్రియః |
మాతులస్య ప్రియా చేతి గత్వేమా నాస్తి నిష్కృతిః ||  3,8.2 ||

మాతృసంగే తు యదఘం తదేవ స్వసృసంగమే |
గురుస్త్రీసంగమే తద్వద్గురవో బహవః స్మృతాః ||  3,8.3 ||

బ్రహ్మోపదేశమారభ్య యావద్వేదాంతదర్శనం |
ఏకేన వక్ష్యతే యేన స మహాగురురుచ్యతే ||  3,8.4 ||

బ్రహ్మోపదేశమేకత్ర వేదశాస్త్రాణ్యథైకతః |
ఆచార్యః స తు విజ్ఞేయస్తదేకైకాస్తు దేశికాః ||  3,8.5 ||

గురోరాత్మాంతమేవ స్యాదాయార్యస్య ప్రియాగమే |
ద్వాదశాబ్దం చరేత్కృచ్ఛ3 ఏకైకం తు షడబ్దతః ||  3,8.6 ||

మాతులస్య ప్రియాం గత్వా షడబ్దం కృచ్ఛ్రమాచరేత్ |
బ్రాహ్మణస్తు సజాతీయాం ప్రమదాం యది గచ్ఛతి ||  3,8.7 ||

ఉపోషితస్త్రిరాత్రం తు ప్రాణాయామశతం చరేత్ |
కులటాం తు సజాతీయాం త్రిరాత్రేణ విశుధ్యతి ||  3,8.8 ||

పంచాహాత్క్షత్రియాంగత్వా సప్తాహా ద్వైశ్యజామపి |
చక్రీకిరాతకైవర్తకర్మకారాదియోషితః ||  3,8.9 ||

శుద్ధిః స్యాద్ద్వాదశాహేన ధరాశక్త్యర్చనేన చ |
అనంత్యజాం బ్రాహ్మణో గత్వా ప్రమాదాదబ్దతః శుచిః ||  3,8.10 ||

దేవదాసీ బ్రహ్మదాసీ స్వతంత్రాశూద్రదాసికా |
దాసీ చతుర్విధా ప్రోక్తా ద్వే చాద్యే క్షత్రియాసమే ||  3,8.11 ||

అన్యావేశ్యాంగనాతుల్యా తదన్యా హీనజాతివత్ |
ఆత్మదాసీం ద్విజో మోహాదుక్తార్థే దోషమాప్నుయాత్ ||  3,8.12 ||

స్వస్త్రీమృతుమతీం గత్వా ప్రాజాపత్యం చరేద్వ్రతం |
ద్విగుణేన పరాం నారీం చతుర్భిః క్షత్రియాంగనాం ||  3,8.13 ||

అష్టభిర్వైశ్యనారీం చ శూద్రాం షౌడశభిస్తథా |
ద్వాత్రింశతా సంకరజాం వేశ్యాం శూద్రామివాచరేత్ ||  3,8.14 ||

రజస్వలాం తు యో భార్యాం మోహతో గంతుమిచ్ఛతి |
స్నాత్వాన్యవస్త్రసంయుక్తముక్తార్థేనైవ శుధ్యతి ||  3,8.15 ||

ఉపోష్య తచ్ఛేషదినం స్నాత్వా కర్మ సమాచరేత్ |
తథైవాన్యాంగనాం గత్వా తదుక్తార్థం సమాచరేత్ ||  3,8.16 ||

పిత్రోరనుజ్ఞయా కన్యాం యో గచ్ఛేద్విధినా వినా |
త్రిరాత్రోపోషణాచ్ఛుద్ధిస్తామేవోద్వాహయేత్తదా ||  3,8.17 ||

కన్యాం దత్త్వా తు యోఽన్యస్మై దత్తా యశ్చానుయచ్ఛతి |
పిత్రోరనుజ్ఞయా పాదదినార్ధేన విశుధ్యతి ||  3,8.18 ||

జ్ఞాతః పితృభ్యాం యో మాసం కన్యాభావే తు గచ్ఛతి |
వృషలః స తు విజ్ఞేయః సర్వకర్మబహిష్కృతః ||  3,8.19 ||

జ్ఞాతః పితృభ్యాం యో గత్వా పరోఢాం తద్వినాశనే |
విధవా జాయతే నేయం పూర్వగంతారమాప్నుయాత్ ||  3,8.20 ||

అనుగ్రహాద్ద్విజాతీనాముద్వాహవిధినా తథా |
త్యాగకర్మాణి కుర్వీత శ్రౌతస్మార్తాదికాని చ ||  3,8.21 ||

ఆదావుద్వాహితా వాపి తద్వినాశేఽన్యదః పితా |
భోగేచ్ఛోః సాధనం సా తు న యేగ్యాఖిలకర్మసు ||  3,8.22 ||

బ్రహ్మాదిపిపీలకాంతం జగత్స్థావరజంగమం |
పంచభూతాత్మకం ప్రోక్తం చతుర్వాసనయాన్వితం ||  3,8.23 ||

జన్మాద్యాహారమథననిద్రాభీత్యశ్చ సర్వదా |
ఆహారేణ వినా జంతుర్నాహారో మదనాత్స్మృతః ||  3,8.24 ||

దుస్తరో మదనస్తస్మాత్సర్వేషాం ప్రాణినామపి |
పున్నారీరూపవత్కృత్వా మదననేనైవ విశ్వసృక్ ||  3,8.25 ||

ప్రవృత్తిమకరోదాదౌ సృష్టిస్థితిలయాత్మికాం |
తత్ప్రవృత్త్యా ప్రవర్తంతే తన్నివృత్త్యాక్షయాం గతిం ||  3,8.26 ||

ప్రవృత్త్యైవ యథా ముక్తిం ప్రాప్నుయుర్యే న ధీయుతాః |
తద్రహస్యం తదోపాయం శృణు వక్ష్యామి సాంప్రతం ||  3,8.27 ||

సర్వాత్మకో వాసుదేవః పురుషస్తు పురాతనః |
ఇయం హి మూలప్రకృతిర్లక్ష్మీః సర్వజగత్ప్రసూః ||  3,8.28 ||

పంచాపంచాత్మతృప్త్యర్థం మథనం క్రియతేతరాం |
ఏవం మంత్రానుభావాత్స్యాన్మథనం క్రియతే యది ||  3,8.29 ||

తావుభౌ మంత్రకర్మాణౌ న దోషో విద్యతే తయోః ||  3,8.30 ||

తపోబలవతామేతత్కేవలానామధోగతిః |
స్వస్త్రీవిషయ ఏవేదం తయోరపి విధేర్బలాత్ ||  3,8.31 ||

పరస్పరాత్మ్యైక్యహృదోర్దేవ్యా భక్త్యార్ద్రచేతసోః |
తయోరపి మనాక్చేన్న నిషిద్ధదివసేష్వఘం ||  3,8.32 ||

ఇయమంబా జగద్ధాత్రీ పురుషోఽయం సదాశివః |
పంచవింశతితత్త్వానాం ప్రీతయే మథ్యతేఽధునా ||  3,8.33 ||

ఏతన్మంత్రానుభావాచ్చ మథనం క్రియతే యది |
తావుభౌ పుణ్యకర్మాణౌ న దోషో విద్యతే తయోః ||  3,8.34 ||

ఇదం చ శృణు దేవేంద్ర రహస్యం పరమం మహత్ |
సర్వేషామేవ పాపానాం యౌగపద్యేన నాశనం ||  3,8.35 ||

భక్తిశ్రద్ధాసమాయుక్తః స్నాత్వాంతర్జలసంస్థితః |
అష్టోత్తరసహస్రం తు జపేత్పంచదశాక్షరీం ||  3,8.36 ||

ఆరాధ్య చ పరాం శక్తిం ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః |
తేన నశ్యంతి పాపాని కల్పకోటికృతాన్యపి |
సర్వాపద్భ్యో విముచ్యేత సర్వాభీష్టం చ విందతి ||  3,8.37 ||

ఇంద్ర ఉవాచ
భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వభూతహితే రత |
సంయోగజస్య పాపస్య విశేషం వక్తుమర్హసి ||  3,8.38 ||

బృహస్పతిరువాచ
సంయోగజం తు యత్పాపం తచ్చతుర్ధా నిగద్యతే |
కర్తా ప్రధానః సహకృన్నిమిత్తోఽనుమతః క్రమాత్ ||  3,8.39 ||

క్రమాద్దశాంశతోఽఘం స్యాచ్ఛుద్ధిః పూర్వోక్తమార్గతః ||  3,8.40 ||

మద్యం కలంజం నిర్యాసం ఛత్రాకం గృంజనం తథా |
లశునం చ కలింగం చ మహాకోశాతకీం తథా ||  3,8.41 ||

బింబీం చ కవకం చైవ హస్తినీం శిశులంబికాం |
ఔదుంబరం చ వార్తాకం కతకం బిల్వమల్లికా ||  3,8.42 ||

క్రమాద్దశగుణం న్యూనమఘమేషాం వినిర్దిశేత్ |
పురగ్రామాంగవైశ్యాంగవేశ్యోపాయనవిక్రయీ ||  3,8.43 ||

సేవకః పురసంస్థశ్చ కుగ్రామస్థోఽభిశస్తకః |
వైద్యో వైఖానసః శైవో నారీజీవోఽన్నవిక్రయీ ||  3,8.44 ||

శస్త్రజీవీ పరివ్రాట్చ వైదికాచారనిందకః |
క్రమాద్దశగుణాన్న్యూనమేషామన్నాదనే భవేత్ ||  3,8.45 ||

స్వతంత్రం తైలకౢప్తం తు హ్యుక్తార్థం పాపమాదిశేత్ |
తైరేవ దృష్టం తద్భుక్తముక్తపాపం వినిర్దిశేత్ ||  3,8.46 ||

బ్రహ్మక్షత్రవిశాం చైవ సశూద్రాణాం యథౌదనం |
తైలపక్వమదృష్టం చ భుంజన్పాదమఘం భవేత్ ||  3,8.47 ||

ద్విజాత్మదాసీకౢప్తం చ తయా దృష్టే తదర్ధకే |
వేశ్యాయాస్తు త్రిపాదం స్యాత్తథా దృష్టే తదోదనే ||  3,8.48 ||

శూద్రావత్స్యాత్తు గోపాన్నం వినా గవ్యచతుష్టయం |
తైలాజ్యగుడసంయుక్తం పక్వం వైశ్యాన్న దుష్యతి ||  3,8.49 ||

వైశ్యావద్బ్రాహ్మణీ భ్రష్టా తయా దృష్టేన కించన ||  3,8.50 ||

బ్రువస్యాన్నం ద్విజో భుక్త్వా ప్రాణాయామశతం చరేత్ |
అథవాంతర్జలే జప్త్వాద్రుపదాం వా త్రివారకం ||  3,8.51 ||

ఇదం విష్ణుస్త్ర్యంబకం వా త్థైవాంతర్జలే జపేత్ |
ఉపోష్య రజనీమేకాం తతః పాపాద్విశుధ్యతి ||  3,8.52 ||

అథవా ప్రోక్షయేదన్నమబ్లింగైః పావమానికైః |
అన్నసూక్తం జపిత్వా తు భృగుర్వై వారుణీతి చ ||  3,8.53 ||

బ్రహ్మార్పణమితి శ్లోకం జప్త్వా నియమమాశ్రితః |
ఉపోష్య రజనీమేకాం తతః శుద్ధో భవిష్యతి ||  3,8.54 ||

స్త్రీ భుక్త్వా తు బ్రువాద్యన్నమేకాద్యాన్భోజయే ద్ద్విజాన్ |
ఆపది బ్రాహ్మణో హ్యేషామన్నం భుక్త్వా న దోషభాక్ ||  3,8.55 ||

ఇదం విష్ణురితి మంత్రేణ సప్తవారాభిమంత్రితం |
సోఽహంభావేన తద్ధ్యాత్వా భుక్త్వా దోషైర్న లిప్యతే ||  3,8.56 ||

అథవా శంకరం ధ్యాయంజప్త్వా త్రైయ్యంబకం మనుం |
సోఽహంభావేన తజ్జ్ఞానాన్న దోషైః ప్రవిలిప్యతే ||  3,8.57 ||

ఇదం రహస్యం దేవేంద్ర శృణుష్వ వచనం మమ |
ధ్యాత్వా దేవీం పరాం శక్తిం జప్త్వా పంచదశాక్షరీం ||  3,8.58 ||

తన్నివేదితబుద్ధ్యాదౌ యోఽశ్నాతి ప్రత్యహం ద్విజః |
నాస్యాన్నదోషజం కించిన్న దారిద్రయభయం తథా ||  3,8.59 ||

న వ్యాధిజం భయం తస్య న చ శత్రుభయం తథా |
జపతో ముక్తిరేవాస్య సదా సర్వత్ర మంగలం ||  3,8.60 ||

ఏష తే కథితః శక్ర పాపానామపి విస్తరః |
ప్రాయశ్చిత్తం తథా తేషాం కిమన్యచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛసి ||  3,8.61 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానేఽష్టమోఽధ్యాయః

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s