లలితోపాఖ్యానే చత్వారింశోధ్యాయః

హయగ్రీవ ఉవాచ
ప్రవిశ్య తు జపస్థానమానీయ నిజమాసనం |
అభ్యుక్ష్య విధివన్మంత్రైర్గురూక్తక్రమయోగతః || 3,44.1 ||

స్వాత్మానం దేవతామూర్తిం ధ్యాయంస్తత్రావిశేషతః |
ప్రాఙ్ముఖో దృఢమాబధ్య పద్మాసనమనన్యధీః || 3,44.2 ||

త్రిఖండామనుబధ్నీయాద్గుర్వాదీనభివంద్య చ |
ద్విరుక్తబాలబీజాని మధ్యాద్యంగులిషు క్రమాత్ || 3,44.3 ||

తలయోరపి విన్యస్య కరశుద్ధిపురఃసరం |
అగ్నిప్రాకారపర్యంతం కుర్యాత్స్వాస్త్రేణ మంత్రవిత్ || 3,44.4 ||

ప్రతిలోమేన పాదాద్యమనులోమేన కాదికం |
వ్యాప కన్యాసమారోప్య వ్యాపయన్వాగ్భవాదిభిః || 3,44.5 ||

వ్యక్తైః కారమసూక్ష్మస్థూలశరీరాణి కల్పయేత్ |
నాభౌ హృది భ్రువోర్మధ్యే బాలాబీజాన్యథ న్యసేత్ || 3,44.6 ||

మాతృకాం మూలపుటితాం న్యసేన్నాభ్యాదిషు క్రమాత్ |
బాలాబీజాని తాన్యేవ ద్విరావృత్త్యాథ విన్యసేత్ || 3,44.7 ||

మధ్యాదికరశాఖాసు తలయోరపి నాన్యథా |
నాభ్యాదావథ విన్యస్య న్యసేదథ పదద్వయే || 3,44.8 ||

జానూరుస్ఫిగ్గుహ్యమూలనాభి హృన్మూర్ధసు క్రమాత్ |
నవాసనాని బ్రహ్మాణం విష్ణుం రుద్రం తథేశ్వరం || 3,44.9 ||

సదాశివం చ పూషాణం తూలికాం చ ప్రకాశకం |
విద్యాసనం చ విన్యస్య హృదయే దర్శయేత్తతః || 3,44.10 ||

పద్మత్రిఖండయోన్యాఖ్యాం ముద్రామోష్ఠపుటేన చ |
వాయుమాపూర్య హుం హుం హుం త్వితి ప్రాబీధ్య కుండలీం || 3,44.11 ||

మంత్రశక్త్యా సమున్నీయ ద్వాదశాంతే శివైకతాం |
భావయిత్వా పునస్తం చ స్వస్థానే వినివేశ్య చ || 3,44.12 ||

వాగ్భవాదీని బీజాని మూలహృద్బాహుషు న్యసేత్ |
సమస్తమూర్ధ్ని దోర్మూలమధ్యాగ్రేషు యథాక్రమం || 3,44.13 ||

హస్తౌ విన్యస్య చాంగేషు హ్యంగుష్ఠాదితలావధి |
హృదయాదౌ చ విన్యస్య కుంకుమం న్యాసమాచరేత్ || 3,44.14 ||

శుద్ధా తృతీయబీజేన పుటితాం మాతృకాం పునః |
ఆద్యబీజద్వయం న్యస్య హ్యంత్యబీజం న్యసేదితి || 3,44.15 ||

పునర్భూతలవిన్యాసమాచరేన్నాతివిస్తరం |
వర్గాష్టకం న్యసేన్మూలే నాభౌ హృదయకంఠయోః || 3,44.16 ||

ప్రాగాధాయైషు శషసాన్మూలహృన్మూర్ద్ధసు న్యసేత్ |
కక్షకట్యంసవామాంసకటిహృత్సు చ విన్యసేత్ || 3,44.17 ||

ప్రభూతాధః షడంగాని దాదివర్గైస్తు విన్యసేత్ |
ఋషిస్తు శబ్దబ్రహ్మస్యాచ్ఛందో భూతలిపిర్మతా || 3,44.18 ||

శ్రీమూలప్రకృతిస్త్వస్య దేవతా కథితా మనోః |
అక్షస్రక్పుస్తకే చోర్ధ్వే పుష్పసాయకకార్ముకే || 3,44.19 ||

వరాభీతికరాబ్జైశ్చ ధారయంతీమనూపమాం |
రక్షణాక్షమయీం మానాం వహంతీ కంఠదేశతః || 3,44.20 ||

హారకేయూరకటకచ్ఛన్నవీరవిభూషణాం |
దివ్యాంగరాగసంభిన్నమణికుండలమండితాం || 3,44.21 ||

లిపికల్పద్రుమస్యాధో రూపిపంకజవాసినీం |
సాక్షాల్లిపిమయీం ధ్యాయేద్భైరవీం భక్తవత్సలాం || 3,44.22 ||

అనేకకోటిదూతీభిః సమంతాత్సమలంకృతాం |
ఏవం ధ్యాత్వా న్యసేద్భూయో భూతలేప్యక్షరాన్క్రమాత్ || 3,44.23 ||

మూలాద్యాజ్ఞావసానేషు వర్గాష్టకమథో న్యసేత్ |
శషసాన్మూర్ధ్ని సంన్యస్య స్వరానేష్వేవ విన్యసేత్ || 3,44.24 ||

హాదిరూర్ధ్వాదిపంచాస్యేష్వగ్రే మూలే చ మధ్యమే |
అంగులీమూలమణిబంధయోర్దేష్ణోశ్చ పాదయోః || 3,44.25 ||

జఠరే పార్శ్వయోర్దక్షవామయోర్నాభిపృష్ఠయోః |
శషసాన్మూలహృన్మూర్ధస్వేతాన్వా లాదికాన్న్య సేత్ || 3,44.26 ||

హ్రస్వాః పంచాథ సంధ్యర్ణాశ్చత్వారో హయరా వలౌ |
అకౌ ఖగేనగశ్చాదౌ క్రమోయం శిష్టవర్గకే || 3,44.27 ||

శషసా ఇతి విఖ్యాతా ద్విచత్వారింశదక్షరాః |
ఆద్యః పంచాక్షరో వర్గో ద్వితీయశ్చతురక్షరః || 3,44.28 ||

పంచాక్షరీ తు షడ్వర్గీ త్రివర్ణో నవమో మతః |
బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ ధనేశేంద్రయమాః క్రమాత్ || 3,44.29 ||

వరుణశ్చైవ సోమశ్చ శక్తిత్రయమిమే నవ |
వర్ణానామీశ్వరాః ప్రోక్తాః క్రమో భూతలిపేరయం || 3,44.30 ||

ఏవం సృష్టౌ పాఠో విపరీతః సంహృతావమున్యేవ |
స్థానాని యోజనీయౌ విసర్గబిందూ చ వర్ణాంతౌ || 3,44.31 ||

ధ్యానపూర్వం తతః ప్రాజ్ఞో రత్యాదిన్యాసమాచరేత్ |
జపాకుసుమసంకాశాః కుంకుమారుణవిగ్రహాః || 3,44.32 ||

కామవామాధిరూఢాంకా ధ్యేయాః శరధనుర్ధరాః |
రతిప్రీతియుతః కామః కామిన్యాః కాంతైష్యతే || 3,44.33 ||

కాంతిమాన్మోహినీయుక్తకామాంగః కలహప్రియాం |
అన్వేతి కామచారైస్తు విలాసిన్యా సమన్వితః || 3,44.34 ||

కామః కల్పలతా యుక్తః కాముకః శ్యామవర్ణయా |
శుచిస్మితాన్వితః కామో బంధకో విస్మృతాయుతః || 3,44.35 ||

రమణో విస్మితాక్ష్యా చ రామోఽయం లేలిహానయా |
రమణ్యా రతినాథోపి దిగ్వస్త్రాఢ్యో రతిప్రియః || 3,44.36 ||

వామయా కుబ్జయా యుక్తో రతినాథో ధరాయుతః |
రమాకాంతో రమోపాస్యో రమమాణో నిశాచరః || 3,44.37 ||

కల్యాణో మోహినీనాథో నందకశ్చోత్తమాన్వితః |
నందీ సురోత్తమాఢ్యో నందనో నందయితా పునః || 3,44.38 ||

సులావణ్యాన్వితః పంచబాణో బాలనిధీశ్వరః |
కలహప్రియయా యుక్తస్తథా రతిసఖః పునః || 3,44.39 ||

ఏకాక్ష్యా పుష్పధన్వాపి సుముఖేశో మహాధనుః |
నీలీ జడిల్యో భ్రమణః క్రమశః పాలినీపతిః || 3,44.40 ||

భ్రమమాణః శివాకాంతో భ్రమో భ్రాంతశ్చ ముగ్ధయా |
భ్రామకో రమయా ప్రాప్తో భ్రామితో భృంగ ఇష్యతే || 3,44.41 ||

భ్రాంతాచారో లోచనయా దీర్ఘజిహ్వికయా పునః |
భ్రమావహం సమన్వేతి మోహనస్తు రతిప్రియాం || 3,44.42 ||

మోహకస్తు పలాశాక్ష్యా గృహిణ్యాం మోహ ఇష్యతే |
వికటేశో మోహధరో వర్ధనోయం ధరాయుతః || 3,44.43 ||

మదనాథోఽనూపమస్తు మన్మథో మలయాన్వితః |
మాదకోహ్లాదినీయుక్తః సమిచ్ఛన్విశ్వతోముఖీ || 3,44.44 ||

నాయకో భృంగపూర్వస్తు గాయకో నందినీయుతః |
గణకోఽనామయా జ్ఞేయః కాల్యా నర్తక ఇష్యతే || 3,44.45 ||

క్ష్వేల్లకః కాలకర్ణ్యఢ్యః కందర్పో మత్త ఇష్యతే |
నర్తకః శ్యామలాకాంతో విలాసీ ఝషయాన్వితః || 3,44.46 ||

ఉన్మత్తాముపసంగమ్య మోదతే కామవర్ధనః |
ధ్యానపూర్వం తతః శ్రీకంఠాదివిన్యాసమాచరేత్ || 3,44.47 ||

సిందూరకాంచనసమోభయభాగమర్ధనారీశ్వరం గిరిసుతాహరభూపచిహ్నం |
పాశద్వయాక్షవలయేష్టదహస్తమేవ స్మృత్వా న్యసేల్లిపిపదేషు సమీహితార్థం || 3,44.48 ||

శ్రీకంఠానంతసూక్ష్మౌ చ త్రిమూర్తిరమరేశ్వరః |
ఉర్వీశోభారభూతిశ్చాతిథీశః స్థాణుకో హరః || 3,44.49 ||

చండీశో భౌతికః సద్యోజాతశ్చానుగ్రహేశ్వరః |
అక్రూరశ్చ మహాసేనః స్యురేతే వరమూర్త్తయః || 3,44.50 ||

తతః క్రోధీశచండీశౌ పంచాంతకశివోత్తమౌ |
తథైకరుద్రకూర్మైకనేత్రాః సచతురాతనాః || 3,44.51 ||

అజేశః శర్వసోమేశౌ హరో లాగలిదారుకౌ |
అర్ధనారీశ్వరశ్చోమాకాంతశ్చాపాఢ్యదండినౌ || 3,44.52 ||

అత్రిర్మీనశ్చ మేషశ్చ లోహితశ్చ శిఖీ తథా |
ఖడ్గదండద్విదండౌ చ సుమహాకాలవ్యా లినౌ || 3,44.53 ||

భుజంగేశః పినాకీ చ ఖడ్గేశశ్చ బకస్తథా |
శ్వేతో హ్యభ్రశ్చ లకులీశివః సంవర్త్తకస్తథా || 3,44.54 ||

పూర్ణోదరీ చ విరజా తృతీయా శాల్మ తథా |
లోలాక్షీ వర్తులాక్షీ చ దీర్ఘంఘోణా తథైవ చ || 3,44.55 ||

సుదీర్ఘముఖిగో ముఖ్యౌ నవమీ దీర్ఘజిహ్వికా |
కుంజరీ చౌర్ధ్వకేశా చ ద్విముఖీ వికృతాననా || 3,44.56 ||

సత్యలీలాకలావిద్యాముఖ్యాః స్యుః స్వరశక్తయః |
మహాకాలీ సరస్వత్యౌ సర్వసిద్ధిసమన్వితే || 3,44.57 ||

గౌరీ త్రైలోక్యవిద్యా చ తథా మంత్రాత్మశక్తికా |
లంబోదరీ భూతమతా ద్రావిణీ నాగరీ తథా || 3,44.58 ||

ఖేచరీ మంజరీ చైవ రూపిణీ వీరిణీ తథా |
కోటరా పూతనా భద్రా కాలీ యోగిన్య ఏవ చ || 3,44.59 ||

శంఖినీగర్జినీకాలరాత్రికూర్దిన్య ఏవ చ |
కపర్దినీ తథా వజ్రా జయా చ సుముఖేశ్వరీ || 3,44.60 ||

రేవతీ మాధవీ చైవ వారుణీ వాయవీ తథా |
రక్షావధారిణీ చాన్యా తథా చ సహజాహ్వయా || 3,44.61 ||

లక్ష్మీశ్చ వ్యాపినీమాయే సంఖ్యాతా వర్ణశక్తయః |
ద్విరుక్తవాలాయా వర్ణై రంగం కృత్వాథ కేవలైః || 3,44.62 ||

షోఢా న్యాసం ప్రకుర్వీత దేవతాత్మత్వసిద్ధయే |
విఘ్నేశాదీంస్తు తత్రాదౌ విన్యసేద్ధ్యానపూర్వకం || 3,44.63 ||

తరుణారుణసంకాశాన్గజవక్త్రాంస్త్రిలోచనాన్ |
పాశాంకుశవరాభీతిహస్తాంఛక్తిసమన్వితాన్ || 3,44.64 ||

విఘ్నేశో విఘ్నరాజశ్చ వినాయకశివోత్తమౌ |
విఘ్నకృద్విఘ్నహంతా చ విఘ్నరాఢ్గణనాయకః || 3,44.65 ||

ఏకదంతో ద్విదంతశ్చ గజవక్త్రో నిరంజనః |
కపర్దవాందీర్ఘముఖః శంకుకర్ణో వృషధ్వజః || 3,44.66 ||

గణనాథో గజేంద్రాస్యః శూర్పకర్ణస్త్రిలోచనః |
లంబోదరో మహానాదశ్చతుర్మూర్తిః సదాశివః || 3,44.67 ||

ఆమోదో దుర్మదశ్చైవ సుముఖశ్చ ప్రమోదకః |
ఏకపాదో ద్విపాదశ్చ శూరో వీరశ్చ షణ్ముఖః || 3,44.68 ||

వరదో నామ దేవశ్చ వక్రతుండో ద్విదంతకః |
సేనానీర్గ్రామణీర్మత్తో మత్తమూషకవాహనః || 3,44.69 ||

జటీ ముండీ తథా ఖడ్గీ వరేణ్యో వృషకేతనః |
భఙ్యప్రియో గణేశశ్చ మేఘనాదో గణేశ్వరః || 3,44.70 ||

ఏతే గణేశా వర్ణానామేకపంచాశతః క్రమాత్ |
శ్రీశ్చ హ్రీశ్చైవ పుష్టిశ్చ శాంతిస్తుష్టిః సరస్వతీ || 3,44.71 ||

రతిర్మేధా తథా కాంతిః కామినీ మోహినీ తథా |
తీవ్రా చ జ్వాలినీ నందా సుయశాః కామరూపిణీ || 3,44.72 ||

ఉగ్రా తేజోవతీ సత్యా విఘ్నేశానీ స్వరూపిణీ |
కామార్త్తా మదజిహ్వా చ వికటా ఘూర్ణితాననా || 3,44.73 ||

భూతిర్భూమిర్ద్విరమ్యా చామారూపా మకరధ్వజా |
వికర్ణభ్రుకుటీ లజ్జా దీర్ఘఘోణా ధనుర్ధరీ || 3,44.74 ||

తథైవ యామినీ రాత్రిశ్చంద్రకాంతా శశిప్రభా |
లోలాక్షీ చపలా ఋజ్వీ దుర్భగా సుభగా శివా || 3,44.75 ||

దుర్గా గుహప్రియా కాలీ కాలజిహ్వా చ శక్తయః |
గ్రహన్యాసం తతః కుర్యాద్ధ్యానపూర్వం సమాహితః || 3,44.76 ||

వరదాభయహస్తాఢ్యాంఛక్త్యాలింగితవిగ్రహాన్ |
కుంకుమక్షీరరుధిరకుందకాంచనకంబుభిః || 3,44.77 ||

అంభోదధూమతిమిరైః సూర్యాదీన్సదృశాన్స్మరేత్ |
హృదయాధో రవిం న్యస్య శీర్ష్ణి సోమం దృశోః కుజం || 3,44.78 ||

హృది శుక్రం చ హృన్మధ్యే బుధం కంఠే బృహస్పతిం |
నాభౌ శనైశ్చరం వక్త్రే రాహుం కేతుం పదద్వయే || 3,44.79 ||

జ్వలత్కాలానలప్రఖ్యా వరదాభయపాణయః |
తారా న్యసేత్తతో ధ్యాయన్సర్వాభరణభూషితాః || 3,44.80 ||

భాలే నయనయోః కర్ణద్వయే నాసాపుడద్వయే |
కంఠే స్కంధద్వయే పశ్చాత్కూర్పయోర్మణిబంధయోః || 3,44.81 ||

స్తనయోర్నాభికట్యూరుజానుజంఘాపదద్వయే |
యోగినీన్యాసమాదధ్యా ద్విశుద్ధో హృదయే తథా || 3,44.82 ||

నాభౌ స్వాధిష్ఠితే మూలే భ్రూమధ్యే మూర్ధని క్రమాత్ |
పద్మేందుకర్ణికామధ్యే వర్ణశక్తీర్దలేష్వథ || 3,44.83 ||

దలాగ్రేషు తు పద్మస్య మూర్ధ్ని సర్వాశ్చ విన్యసేత్ |
అమృతా నందినీంద్రాణీ త్వీశానీ చాత్యుమా తథా || 3,44.84 ||

ఊర్ధ్వకేశీ ఋద్విదుషీ ళకారికా తథైవ చ |
ఏకపాదాత్మికైశ్వర్యకారిణీ చౌషధాత్మికా || 3,44.85 ||

తతోంబికాథో రక్షాత్మికేతి షోడశ శక్తయః |
కాలికా ఖేచరీ గాయత్రీ ఘంటాధారిణీ తథా || 3,44.86 ||

నాదాత్మికా చ చాముంటా ఛత్రికా చ జయా తథా |
ఝంకారిణీ చ సంజ్ఞా చ టంకహస్తా తతః పరం || 3,44.87 ||

టంకారిణీ చ విజ్ఞేయాః శక్తయో ద్వాదశ క్రమాత్ |
డంకారీ టంకారిణీ చ ణామినీ తామసీ తథా || 3,44.88 ||

థంకారిణీ దయా ధాత్రీ నాదినీ పార్వతీ తథా |
ఫట్కారిణీ చ విజ్ఞేయాః శక్తయో ద్వయపన్నగాః || 3,44.89 ||

వర్ధినీ చ తథా భద్రా మజ్జా చైవ యశస్వినీ |
రమా చ లామినీ చేతి షడేతాః శక్తయః క్రమాత్ || 3,44.90 ||

నారదా శ్రీస్తథా షంఢాశశ్వత్యపి చ శక్తయః |
చతస్రోఽపి తథైవ ద్వే హాకినీ చ క్షమా తథా || 3,44.91 ||

తతః పాదే చ లింగే చ కుక్షౌ హృద్దోఃశిరస్ము చ |
దక్షా దివామపాదాంతం రాశీన్మేషాదికాన్న్యసేత్ || 3,44.92 ||

తతః పీఠాని పంచాశదేకం చక్రం మనో న్యసేత్ |
వారాణసీ కామరూపం నేపాలం పౌండ్రవర్ధనం || 3,44.93 ||

వరస్థిరం కాన్యకుబ్జం పూర్ణశైలం తథార్బుదం |
ఆమ్రాతకేశ్వరైకామ్రం త్రిస్రోతః కామకోష్ఠకం || 3,44.94 ||

కైలాసం భృగునగరం కేదారం చంద్రపుష్కరం |
శ్రీపీఠం చైకవీరాం చ జాలంధ్రం మాలవం తథా || 3,44.95 ||

కులాన్నం దేవికోటం చ గోకర్ణం మారుతేశ్వరం |
అట్టహాసం చ విరజం రాజవేశ్మ మహాపథం || 3,44.96 ||

కోలాపురకైలాపురకాలేశ్వరజయంతికాః |
ఉజ్జ్యిన్యపి చిత్రా చ క్షీరకం హస్తినాపురం || 3,44.97 ||

ఉడీరాం చ ప్రయాగం చ షష్టిమాయాపురం తథా |
గౌరీశం సలయం చైవ శ్రీశైలం మరుమేవ చ || 3,44.98 ||

పునర్గిరివరం పశ్చాన్మహేంద్రం వామనం గిరిం |
స్యాద్ధిరణ్యపురం పశ్చాన్మహాలక్ష్మీపురం తథా || 3,44.99 ||

పురోద్యానం తథా ఛాయాక్షేత్రమాహుర్మనీషిణః |
లిపిక్రమసమాయుక్తాంల్లిపిస్థానేషు విన్యసేత్ || 3,44.100 ||

అన్యాన్యథీక్తస్థానేషు సంయుక్తాంల్లిపిసంకమాత్ |
షోఢా న్యాసో మయాఖ్యాతః సాక్షాదీశ్వరభాషితః || 3,44.101 ||

ఏవం విన్యస్తదేహస్తు దేవతావిగ్రహో భవేత్ |
తతః షోఢా పురః కృత్వా శ్రీచక్రన్యాసమాచరేత్ || 3,44.102 ||

అంశాద్యానంద్యమూర్త్యంతం మంత్రైస్తు వ్యాపకం చరేత్ |
చక్రేశ్వరీం చక్రసమర్పణమంత్రాన్హృది న్యసేత్ || 3,44.103 ||

అన్యాన్యథోక్తస్థానేషు గణపత్యాదికాన్న్యసేత్ |
దక్షిణోరుసమం వామం సర్వాంశ్చ క్రమశో న్యసేత్ || 3,44.104 ||

గణేశం క్షేత్రపాలం చ యోగినీం బటుకం తథా |
ఆదావింద్రాదయో న్యస్యాః పదాంగుష్ఠద్వయాగ్రకే || 3,44.105 ||

జానుపార్శ్వంసమూర్ధాస్యపార్శ్వజానుషు మూర్ధని |
మూలాధారేఽణిమాదీనాం సిద్ధీనాం దశకం తతః || 3,44.106 ||

న్యస్తవ్యమంసదోః పృష్ఠవక్షస్సు ప్రపదోః స్ఫిజి |
దోర్దేశపృష్ఠయోర్మూర్ధపాదద్వితయయోః క్రమాత్ || 3,44.107 ||

అణిమా చైవ లఘిమా తృతీయా మహిమా తథా |
ఈశిత్వం చ వశిత్వం చ ప్రాకామ్యం ప్రాప్తిరేవ చ |
ఇచ్ఛాసిద్ధీ రససిద్ధిర్మోక్షసిద్ధిరితి స్మృతాః || 3,44.108 ||

తతో విప్ర న్యసేద్ధీమాన్మాతృణామష్టకం క్రమాత్ |
పాదాంగుష్ఠయుగే దక్షపార్శ్వే మూర్ద్ధని వామతః || 3,44.109 ||

వామజనౌ దక్షజానౌ దక్షవామాంసయోస్తథా || 3,44.110 ||

బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైవ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా |
వారాహీ చ తథేంద్రాణీ చాముండా చైవ సప్తమీ || 3,44.11 ||

మహాలక్ష్మీశ్చ విజ్ఞేయా మాతరో వై క్రమాద్బుధైః |
ముద్రాదేవీర్న్యసేదష్టావేష్వేవ ద్వే చ తే పునః || 3,44.12 ||

మూర్ద్ధార్ంధ్యోరపి ముద్రాస్తు సర్వసంక్షోభిణీ తథా |
సర్వవిద్రావిణీ పశ్చాత్సర్వార్థాకర్షణీ తథా || 3,44.13 ||

సర్వాద్యా వశకరిణీ సర్వాద్యా ప్రియకారిణీ |
మహాంకుశీ చ సర్వాద్యా సర్వాద్యా ఖేచరీ తథా || 3,44.14 ||

త్రిఖండా సర్వబీజా చ మూద్రా సర్వప్రపీరికా |
యోనిముద్రేతి విజ్ఞేయాస్తత్ర చక్రేశ్వరీం న్యసేత్ || 3,44.15 ||

త్రైలోక్య మోహనం చక్రం సమర్ప్య వ్యాప్య వర్ష్మణి |
తతః కలానాం నిత్యానాం క్రమాత్షోడశకం న్యసేత్ || 3,44.16 ||

కామాకర్షణరూపా చ శబ్దాకర్షణరూపిణీ |
అహంకారాకర్షిణీ చ శబ్దాకర్షణరూపిణీ || 3,44.17 ||

స్పర్శాకర్షణరూపా చ రూపాకర్షణరూపిణీ |
రసాకర్షణరూపా చ గంధాకర్షణరూపిణీ || 3,44.18 ||

చిత్తాకర్షణరూపా చ ధైర్యాకర్షణరూపిణీ |
స్మృత్యాకర్షణరూపా చ హృదాకర్షణరూపిణీ || 3,44.19 ||

శ్రద్ధాకర్షణరూపా చ హ్యాత్మాకర్షణరూపిణీ |
అమృతాకర్షిణీ ప్రోక్తా శరీరాకర్షణీ తథా || 3,44.120 ||

స్థానాని దక్షిణం శ్రోత్రం పృష్ఠమంసశ్చ కూర్పరః |
దక్షహస్త తలస్యాథ పృష్ఠం తత్స్ఫిక్చ జానునీ || 3,44.21 ||

తజ్జంఘాప్రపదే వామప్రపదాదివిలోమతః |
చక్రేశీం న్యస్య చక్రం చ సమర్చ్య వ్యాప్య వర్ష్మణి || 3,44.22 ||

న్యసేదనంగకుసుమదేవ్యాదీనామథాష్టకం |
శంఖజత్రూరుజంఘాసు వామే తు ప్రతిలోమతః || 3,44.23 ||

అనంగకుసుమా పశ్చాద్ద్వితీయానంగ మేఖలా |
అనంగమదనా పశ్చాదనంగమదనాతురా || 3,44.24 ||

అనంగరేఖా తత్పశ్చాద్వేగాఖ్యానంగపూర్వికా |
తతోఽనంగాంకుశా పశ్చాదనంగాధారమాలినీ || 3,44.25 ||

చక్రేశీం న్యస్య చక్రం చ సమర్ప్య వ్యాప్య వర్ష్మణి |
శక్తిదేవీర్న్యసేత్సర్వసంక్షోభిణ్యాదికా అథ || 3,44.26 ||

లలాటగండయోరం సే పాదమూలే చ జానుని |
ఉపర్యధశ్చ జంఘాయాం తథా వామే విలోమతః || 3,44.27 ||

సర్వసంక్షోభిణీ శక్తిః సర్వవిద్రావిణీ తథా |
సర్వాద్యాకర్షణీ శక్తిః సర్వప్రహ్లాదినీ తథా || 3,44.28 ||

సర్వసంమోహినీ శక్తిః సర్వాద్యా స్తంభినీ తథా |
సర్వాద్యా జృంభిణీ శక్తిః సర్వాద్యా వశకారిణీ || 3,44.29 ||

సర్వాద్యా రంజినీ శక్తిః సర్వాద్యోన్మాదినీ తథా |
సర్వార్థసాధినీ శక్తిస్సర్వాశాపూరిణీ తథా || 3,44.130 ||

సర్వమంత్రమయీ శక్తిః సర్వద్వంద్వక్షయంకరా |
చక్రేశీం న్యస్య చక్రం చ సమర్ప్య వ్యాప్య వర్ష్మణి || 3,44.31 ||

సర్వసిద్ధిప్రదాదీనాం దశకం చాథ విన్యసేత్ |
దక్షనాసాపుటే దంతమూలే దక్షస్తనే తథా || 3,44.32 ||

కూర్పరే మణిబంధే చ న్యస్యేద్వామే విలోమతః |
సర్వసిద్ధిప్రదా నిత్యం సర్వసంపత్ప్రదా తథా || 3,44.33 ||

సర్వప్రియంకరా దేవీ సర్వమంగలకారిణీ |
సర్వాఘమోచినీ శక్తిః సర్వదుఃఖవిమోచినీ || 3,44.34 ||

సర్వ మృత్యుప్రశమినీ సర్వవిఘ్నవినాశినీ |
సర్వాంగసుందరీ చైవ సర్వసౌభాగ్యదాయినీ || 3,44.35 ||

చక్రేశీం న్యస్య చక్రం చ సమర్ప్య వ్యాప్య వర్ష్మణి |
సర్వజ్ఞాద్యాన్న్యసేద్వక్షస్యపి దంతస్థలేష్వథ || 3,44.36 ||

సర్వజ్ఞా సర్వశక్తిశ్చ సర్వజ్ఞానప్రదా తథా |
సర్వజ్ఞానమయీ దేవీ సర్వవ్యాధివినాశినీ || 3,44.37 ||

సర్వాధారస్వరూపా చ సర్వపాపహరా తథా |
సర్వానందమయీ దేవీ సర్వరక్షాస్వరూపిణీ |
విజ్ఞేయా దశమీ చైవ సర్వేప్సితఫలప్రదా || 3,44.38 ||

చక్రేశీం న్యస్య చక్రం చ సమర్ప్య వ్యాప్య వర్ష్మణి |
ప్రాగ్వామాద్యాశ్చ విన్యస్య పక్షిణ్యాద్యాస్తతః సుధీః || 3,44.39 ||

దక్షే తు చిబుకే కంఠే స్తనే నాభౌ చ పార్శ్వయోః |
వామా వినోదినీ విద్యా వశితా కామికీ మతా || 3,44.140 ||

కామేశ్వరీ పరా జ్ఞేయా మోహినీ విమలా తథా |
అరుణా జయినీ పశ్చాత్తథా సర్వేశ్వరీ మతా |
కౌలినీతి సముక్తాని తాసాం నామాని సూరిభిః || 3,44.41 ||

చక్రేశ్వరీం న్యసేచ్చక్రం సమర్ప్య వ్యాప్య వర్ష్మణి |
హృది త్రికోణం సంభావ్య దిక్షు ప్రాగాదితః క్రమాత్ || 3,44.42 ||

తద్బహిర్విన్న్యసేద్ధీమానాయుధానాం చతుష్టయం |
న్యసేదగ్న్యాదికోణేషు మధ్యే పీఠచతుష్టయం || 3,44.43 ||

మధ్యవృత్తంన్యసిత్వా చ నిత్యాషోడశకం న్యసేత్ |
కామేశ్వరీ తథా నిత్యా నిత్యా చ భగమాలినీ || 3,44.44 ||

నిత్యక్లిన్నా తథా నిత్యా నిత్యా భేరుండినీ మతా |
వహ్నివాసినికా నిత్యా మహావజ్రేశ్వరీ తథా || 3,44.45 ||

నిత్యా చ దూతీ నిత్యా చ త్వరితా తు తతః పరం |
కులసుందరికా నిత్యా కుల్యా నిత్యా తతః పరం || 3,44.46 ||

నిత్యా నీలపతాకా చ నిత్యా తు విజయా పరా |
తతస్తు మంగలా చైవ నిత్యపూర్వా ప్రచక్ష్యతే || 3,44.47 ||

ప్రభామాలినికా నిత్యా చిత్రా నిత్యా తథైవ చ |
ఏతాస్త్రికోణాంతరేణ పాదతో హృది విన్యసేత్ || 3,44.48 ||

నిత్యా ప్రమోదినీ చైవ నిత్యా త్రిపురసుందరీ |
తన్మధ్యే విన్యసేద్దేవీమఖండజగదాత్మికాం || 3,44.49 ||

చక్రేశ్వరీం హృది న్యస్య కృత్వా చక్రం సముద్ధృతం |
ప్రదర్శ్య ముద్రాం యోన్యాఖ్యాం సర్వానందమనుం జపేత్ || 3,44.150 ||

ఇత్యాత్మనస్తు చక్రస్య చక్రదేవీ భవిష్యతి || 3,44.151 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే చతుశ్చత్వారింశోఽధ్యాయః
సమాప్తం లలితోపాఖ్యానం |

Advertisements

లలితోపాఖ్యానే ఏకోనచత్వారింశోధ్యాయః

అగస్త్య ఉవాచ
అశ్వానన మహాప్రాజ్ఞ కరుణామృతవారిధే |
శ్రీదేవీదర్శనే దీక్షా యాదృశీ తాం నివేదయ || 3,43.1 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
యది తే దేవతాభావో యయా కల్మషకర్దమాః |
క్షాల్యంతే చ తథా పుసాం దీక్షామాచక్ష్మహేఽత్ర తాం || 3,43.2 ||

హస్తే శివపురంధ్యాత్వా జపేన్మూలాంగమాలినీం |
గురుః స్పృశేచ్ఛిష్యతనుం స్పర్శదీక్షేయమీరితా || 3,43.3 ||

నిమీల్య నయనే ధ్యాత్వా శ్రీకామాక్షీం ప్రసన్నధీః |
సమ్యక్పశ్యేద్గురుః శిష్యం దృగ్దీక్షా సేయముచ్యతే || 3,43.4 ||

గురోరాలోకమాత్రేణ భాషణాత్స్పర్శనాదపి |
సద్యః సంజాయతే జ్ఞానం సా దీక్షా శాంభవీ మతా || 3,43.5 ||

దేవ్యా దేహో యథా ప్రోక్తో గురుదేహస్తథైవ చ |
తత్ప్రసాదేన శిష్యోఽపి తద్రూపః సంప్రకాశతే || 3,43.6 ||

చిరం శుశ్రూషయా సమ్యక్తోషితో దేశికేశ్వరః |
తూష్ణీం సంకల్పయేచ్ఛిష్యం సా దీక్షా మానసీ మతా || 3,43.7 ||

దీక్షాణామపి సర్వాసామియమేవోత్తమోత్తమా |
ఆదౌ కుర్యాత్క్రియాదీక్షాం తత్ప్రకారః ప్రవక్ష్యతే || 3,43.8 ||

శుక్లపక్షే శుభదినే విధాయ శుచిమానసం |
జిహ్వాస్యమలశుద్ధిం చ కృత్వా స్నాత్వా యథావిధి || 3,43.9 ||

సంధ్యాకర్మ సమాప్యాథ గురుదేహం పరం స్మరన్ |
ఏకాంతే నివసంఛ్రీమాన్మౌనీ చ నియతాశనః || 3,43.10 ||

గురుశ్చ తాదృశోభూత్వా పూజామందిరమావిశేత్ |
దేవీసూక్తేన సంయుక్తం విద్యాన్యాసం సమాతృకం || 3,43.11 ||

కృత్వా పురుషసూక్తేన షోడశైరుపచారకైః |
ఆవాహనా సనే పాద్యమర్ధ్యమాచమనం తథా || 3,43.12 ||

స్నానం వస్త్రం చ భూషా చ గంధః పుష్పం తథైవ చ |
ధూపదీపౌ చ నైవేద్యం తాంబూలం చ ప్రదక్షిణా || 3,43.13 ||

ప్రణామశ్చేతి విఖ్యాతైః ప్రీణయేత్త్రిపురాంబికాం |
అథ పుష్పాంజలిం దద్యాత్సహస్రాక్షరవిద్యయా || 3,43.14 ||

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ఓం నమస్త్రిపురసుందరి హృదయే దేవి శిరోదేవి శిఖాదేవి కవచదేవి నేత్రదేవి ఆస్యదేవి కామేశ్వరి భగమాలిని నిత్యక్లిన్నేం భైరుండే వహ్నివాసిని మహావజ్రేశ్వరి విద్యేశ్వరి పరశివదూతి త్వరితే కులసుందరి నిత్యే నీలపతాకే విజయే సర్వమంగలే జ్వాలామాలిని చిత్రే మహానిత్యే పరమేశ్వరి మంత్రేశమయి షష్ఠీశమయ్యుద్యానమయి లోపాముద్రామయ్యగస్త్యమయి కాలతాపనమయి ధర్మాచారమయి ముక్తకే శీశ్వరమయి దీపకలానాథమయి విష్ణుదేవమయి ప్రభాకరదేవమయి తేజోదేవమయి మనోజదేవమయి అణిమసిద్ధే మహిమసిద్ధే గరిమ సిద్ధే లఘిమసిద్ధే ఈశిత్వసిద్ధే వశిత్వసిద్ధే ప్రాప్తిసిద్ధే ప్రాకామ్యసిద్ధే రససిద్ధే మోక్షసిద్ధే బ్రాహ్మి మాహేశ్వరీ కౌమారి వైష్ణవి వారాహి ఇంద్రాణి చాముండే మహాలక్ష్మి సర్వసంక్షోభిణి సర్వవిద్రావిణి సర్వాకర్షిణి సర్వవశంకరి సర్వోన్మాదిని సర్వమహాంకుశే సర్వఖేచరి సర్వబీజే సర్వయోనే సర్వాస్త్రఖండిని త్రైలోక్యమోహిని చక్రస్వామిని ప్రాటయోగిని బౌద్ధదర్శనాంగి కామాకర్షిణి బుద్ధ్యాకర్షిణి అహంకారాకర్షిణి శబ్దాకర్షిణి స్పర్శాకర్షిణి రూపాకర్షిణి రసాకర్షిణి గంధాకర్షిణి చిత్తాకర్షిణి ధైర్యాకర్షిణి స్మృత్యాకర్షిణి నామాకర్షిణి బీజాకర్షిణాత్మాకిర్షిణి అమృతాకర్షిణి శరీరాకర్షిణి గుప్తయోగిని సర్వాశాపరిపూరకచక్రస్వామిని అనంగకుసుమే అనంగమేఖలే అనంగమాదిని అనంగమదనాతురేఽనంగరేఖేఽనంగవేగిన్యనంగాంకుశేఽనంగమాలిని గుప్తతరయోగిని వైదికదర్శనాంగి సర్వసంక్షోభకారక చక్రస్వామిని పూర్వామ్నాయాధిదేవతే సృష్టిరూపే సర్వసంక్షోభిణి సర్వవిద్రావిణి సర్వాకర్షిణి సర్వాహ్లాదిని సర్వసంమోహిని సర్వస్తంభిణి సర్వజృంభిణి సర్వవశంకరి
సర్వరంజిని సర్వోన్మాదిని సర్వార్థసాధికే సర్వసంపత్ప్రపూరిణి సర్వమంత్రమయి సర్వద్వంద్వక్షయకరి సంప్రదాయయోగిని సౌరదర్శనాంగి సర్వసౌభాగ్యదాయకచక్రే సర్వసిద్ధిప్రదే సర్వసంపత్ప్రదే సర్వప్రియంకరి సర్వమంగలకారిణి సర్వకామప్రదే సర్వదుఃఖవిమోచిని సర్వమృత్యుప్రశమిని సర్వవిఘ్ననివారిణి సర్వాంగసుందరి సర్వసౌభాగ్యదాయిని కులోత్తీర్ణయోగిని సర్వార్థసాధకచక్రేశి సర్వజ్ఞే సర్వశక్తే సర్వైశ్వర్యఫలప్రదే సర్వజ్ఞానమయి సర్వవ్యాధినివారిణి సర్వాధారస్వరూపే సర్వపాపహరే సర్వానందమయి సర్వరక్షాస్వరూపిణి సర్వేప్సిత ఫలప్రదే నియోగిని వైష్ణవదర్శనాంగి సర్వరక్షాకరచక్రస్థే దక్షిణామ్నాయేశి స్థితిరూపే వశిని కామేశి మోదిని విమలే అరుణే జయిని సర్వేశ్వరి కౌలిని రహస్యయోగిని రహస్యభోగిని రహస్యగోపిని శాక్తదర్శనాంగి సర్వరోగహరచక్రేశి పశ్చిమామ్నాయే ధనుర్బాణపాశాంకుశదేవతే కామేశి వజ్రేశి ఫగమాలిని అతిరహస్యయోగిని శైవదర్శనాంగి సర్వసిద్ధిప్రదచక్రగే ఉత్తరామ్నాయేశి సంహారరూపే శుద్ధపరే విందుపీఠగతే మహారాత్రిపురసుందరి పరాపరాతిరహస్యయోగిని శాంభవదర్శనాంగి సర్వానందమయచక్రేశి త్రిపురసుందరి త్రిపురవాసిని త్రిపురశ్రీః త్రిపురమాలిని త్రిపురసిద్ధే త్రిపురాంబ సర్వచక్రస్థే అనుత్తరామ్నాయాఖ్యస్వరూపే మహాత్రిపురభైరవి చతుర్విధగుణరూపే కులే అకులే కులాకులే మహాకౌలిని సర్వోత్తరే సర్వదర్శనాంగి నవాసనస్థితే నవాక్షరి నవమిథునాకృతే మహేశమాధవవిధాతృమన్మథస్కందనందీంద్రమనుచంద్రకుబేరాగస్త్యదుర్వాసఃక్రోధభట్టారకవిద్యాత్మికే కల్యాణతత్త్వత్రయరూపే శివశివాత్మికే పూర్మబ్రహ్మశక్తే మహాపరమేశ్వరి మహాత్రిపురసుందరి తవ శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః |
క ఏం ఈల హ్రీం హస కహల హ్రీం ఐం క్లీం సౌః సౌః క్లీం ఐం శ్రీం |
దేవ్యాః పుష్పాంజలిం దద్యాత్సహస్రాక్షరవిద్యాయా |
నోచేత్తత్పూజనం వ్యర్థమిత్యాహుర్వేదవాదినః || 3,43.15 ||

తతో గోమయసంలిప్తే భూతలే ద్రోణశాలిభిః |
తావద్భిస్తండులైః శుద్ధైః శస్తార్ణైస్తత్ర నూతనం || 3,43.16 ||

ద్రోణోదపూరితం కుంభం పంచరత్నైర్నవైర్యుతం |
న్యగ్రోధాశ్వత్థమాకందజంబూదుంబరశాఖినాం || 3,43.17 ||

త్వగ్భిశ్చ పల్లవైశ్చైవ ప్రక్షిప్తైరధివాసినం |
కుంభాగ్రే నిక్షిపేత్పక్వం నారికేలఫలం శుభం || 3,43.18 ||

అభ్యర్చ్య గంధపుష్పాద్యైర్ధూపదీపాది దర్శయేత్ |
శ్రీచింతామణిమంత్రం తు హృది మాతృకమాజపేత్ || 3,43.19 ||

కుంభ స్పృశంఛ్రీకామాప్తిరూపీకృతకలేవరం |
అష్టోత్తరశతే జాతే పునర్దీపం ప్రదర్శయేత్ || 3,43.20 ||

శిష్యమాహూయ రహసి వాససా బద్ధలోచనం |
కారయిత్వా ప్రణామానాం సాష్టాంగానాం త్రయం గురుః || 3,43.21 ||

పుష్పాణి తత్కరే దత్త్వా కారయే త్కుసుమాంజలిం |
శ్రీనాథకరుణారాశే పరంజ్యోతిర్మయేశ్వరి || 3,43.22 ||

ప్రసూనాంజలిరేషా తే నిక్షిప్తా చరణాంబుజే |
పరం ధామ పరం బ్రహ్మ మమ త్వం పరదేవతా || 3,43.23 ||

అద్యప్రభృతి మే పుత్రాన్రక్ష మాం శారణాగతం |
ఇత్యుక్త్వా గురుపాదావ్జే శిష్యో మూర్ధ్ని విధారయేత్ || 3,43.24 ||

జన్మాంతర సుకృతత్వం స్యాన్న్యస్తే శిరసి పాదుకే |
గురుణా కమలాసనమురశాసనపురశాసనసేవయా లబ్ధే || 3,43.25 ||

ఇత్యుక్త్వా భక్తిభరితః పునరుత్థాయ శాంతిమాన్ |
వామపార్శ్వే గురోస్తిష్ఠేదమానీ వినయాన్వితః || 3,43.26 ||

తతస్తుంబీజలైః ప్రోక్ష్య వామభాగే నివేదయేత్ |
విముచ్య నేత్రబంధం తు దర్శయేదర్చనక్రమం || 3,43.27 ||

సితామధ్వాజ్యకదలీఫలపాయసరూపకం |
మహాత్రిపురసుందర్యా నైవేద్యమితి చాదిశేత్ || 3,43.28 ||

షోడశర్ణమనుం తస్య వదేద్వామశ్రుతౌ శనైః |
తతో బహిర్వినిర్గత్య స్థాప్య దార్వాసనే శుచిం || 3,43.29 ||

నివేశ్య ప్రాఙ్ముఖం తత్ర పట్టవస్త్రసమాస్తృతే |
శిష్యం శ్రీకుంభసలిలైరభిషించేత్సమంత్రకం || 3,43.30 ||

పునః శుద్ధోదకైః స్నాత్వా వాససీ పరిగృహ్య చ |
అష్టోత్తరశతం మంత్రం జప్త్వా నిద్రామథావిశేత్ || 3,43.31 ||

శుభే దృష్టే సతి స్వప్నే పుణ్యం యోజ్యం తదోత్తమం |
దుఃస్వప్నే తు జపం కుర్యాదష్టోత్తరసహస్రకం || 3,43.32 ||

కారయేత్త్రిపురాంబాయాః సపర్యాం ముక్తమార్గతః |
యదా న దృష్టః స్వప్నోఽపి తదా సిద్ధిశ్చిరాద్భవేత్ || 3,43.33 ||

స్వీకుర్యాత్పరయా భక్త్యా దేవీ శేష కలాధికం |
సద్య ఏవ స శిష్యః స్యాత్పంక్తిపావనపావనః || 3,43.34 ||

శరీరమర్థం ప్రాణం చ తస్మై శ్రీగురవే దిశేత్ |
తదధీనశ్చ రేన్నిత్యం తద్వాక్యం నైవ లఘయేత్ || 3,43.35 ||

యః ప్రసన్నః క్షణార్ధేన మోక్షలక్ష్మీం ప్రయచ్ఛతి |
దుర్లభం తం విజానీయాద్గురుం సంసారతారకం || 3,43.36 ||

గుకారస్యాంధకారోర్ఽథో రుకారస్తన్నిరోధకః |
అంధకారనిరోధిత్వాద్గురురిత్యభిధీయతే || 3,43.37 ||

బోధరూపం గురుం ప్రాప్య న గుర్వంతరమాదిశేత్ |
గురుక్తం పరుషం వాక్యమాశిషం పరిచింతయేత్ || 3,43.38 ||

లౌకికం వైదికం వాపి తథాధ్యాత్మికమేవ చ |
ఆదదీత తతో జ్ఞానం పూర్వం తమభివాదయేత్ || 3,43.39 ||

ఏవం దీక్షాత్రయం కృత్వా విధేయం బౌధయేత్పునః |
గురుభక్తిస్సదాచారస్తద్ద్రోహస్తత్ర పాతకం || 3,43.40 ||

తత్పదస్మరణం ముక్తిర్యావద్దేహమయం క్రమః |
యత్పాపం సమవాప్నోతి గుర్వగ్రేఽనృతభాషణత్ || 3,43.41 ||

గోబ్రాహ్మణావధం కృత్వా న తత్పాపం సమాశ్రయేత్ |
బ్రహ్మాదిస్తంబ పర్యతం యస్య మే గురుసంతతిః || 3,43.42 ||

తస్య మే సర్వపూజ్యస్య కో న పూజ్యో మహీతలే |
ఇతి సర్వానుకూలో యః స శిష్యః పరికీర్తితః || 3,43.43 ||

శీలాదివిమలానేకగుణసంపన్నభావనః |
గురుశాసనవర్తిత్వాచ్ఛిష్య ఇత్యభిధీయతే || 3,43.44 ||

జపాచ్ఛ్రాంతః పునర్ధ్యాయేద్ధ్యానాచ్ఛ్రాంతః పునర్జపేత్ |
జపధ్యానాదియుక్తస్య క్షిప్రం మంత్రః ప్రసిధ్యతి || 3,43.45 ||

యథా ధ్యానస్య సామర్థ్యాత్కీటోఽపి భ్రమరాయతే |
తథా సమాధిసా మర్థ్యాద్బ్రహ్మీభూతో భవేన్నరః || 3,43.46 ||

యథా నిలీయతే కాలే ప్రపంచో నైవ దృశ్యతే |
తథైవ మీలయేన్నేత్రే ఏతద్ధ్యానస్య లక్షణం || 3,43.47 ||

విదితే తు పరే తత్త్వే వర్ణాతీతే హ్యవిక్రియే |
కింకరత్వం చ గచ్ఛంతి మంత్రా మంత్రాధిపైః సహ || 3,43.48 ||

ఆత్మైక్యభావనిష్ఠస్య యా చేష్టా సా తు దర్శనం |
యోగస్తపః స తన్మంత్రస్తద్ధనం యన్నిరీక్షణం || 3,43.49 ||

దేహాభిమానే గలితే విజ్ఞాతే పరమాత్మని |
యత్రయత్ర మనో యాతి తత్రతత్ర సమాధయః || 3,43.50 ||

యః పశ్యేత్సర్వగం శాంమానందాత్మానమద్వయం |
న తస్య కించిదాప్తవ్యం జ్ఞాతవ్యం వావశిష్యతే || 3,43.51 ||

పూజాకోటిసమం స్తోత్రం స్తోత్రకోటిసమోజపః |
జపకోటిసమం ధ్యానం ధ్యానకోటిసమో లయః || 3,43.52 ||

దేహో దేవాలయః ప్రోక్తో జీవ ఏవ మహేశ్వరః |
త్యజేదజ్ఞాననిర్మాల్యం సోహంభావేన యోజయేత్ || 3,43.53 ||

తుషేణ బద్ధో వ్రీహిః స్యాత్తుషాభావే తు తండులః |
పాశబద్ధః స్మృతో జీవః పాశముక్తో మహేశ్వరః || 3,43.54 ||

ఆకాశే పక్షిజాతీనాం జలేషు జలచారిణాం |
యథా గతిర్న దృశ్యేత మహావృత్తం మహాత్మనాం || 3,43.55 ||

నిత్యార్చనం దివా కుర్యాద్రాత్రౌ నైమిత్తికార్చనం |
ఉభయోః కామ్యకర్మా స్యాదితి శాస్త్రస్య నిశ్చయః || 3,43.56 ||

కోటికోటిమహాదానాత్కోటికోటిమహావ్రతాత్ |
కోటికోటిమహాయజ్ఞాత్పరా శ్రీపాదుకా స్మృతిః || 3,43.57 ||

జ్ఞానతోఽజ్ఞానతో వాపి యావద్దేహస్య ధారణం |
తావద్వర్ణాశ్రమాచారః కర్తవ్యః కర్మముక్తయే || 3,43.58 ||

నిర్గతం యద్గురోర్వక్త్రాత్సర్వం శాస్త్రం తదుచ్యతే |
నిషిద్ధమపి తత్కుర్యాద్గుర్వాజ్ఞాం నైవ లంఘయేత్ || 3,43.59 ||

జాతివిద్యాధనాఢ్యో వా దూరే దృష్ట్వా గురుం ముదా |
దండప్రమాణం కృత్వైకం త్రిః ప్రదక్షిణామాచరేత్ || 3,43.60 ||

గురుబుద్ధ్యా నమేత్సర్వం దైవతం తృణమేవ వా |
ప్రణమేద్దేవబుద్ధ్యా తు ప్రతిమాం లోహమృన్మయీం || 3,43.61 ||

గురుం హుంకృత్య తుంకృత్య విప్రం వాదైర్విజిత్య చ |
వికాస్య గుహ్యశాస్త్రాణి భవంతి బ్రహ్మరాక్షసాః || 3,43.62 ||

అద్వైతం భావ యేన్నిత్యం నాద్వైతం గురుణా సహ |
న నిందేదన్యసమయాన్వేదశాస్త్రాగమాదికాన్ || 3,43.63 ||

ఏకగ్రామస్థితః శిష్యస్త్రిసంధ్యం ప్రణమేద్గురుం |
క్రోశ మాత్రస్థితో భక్త్యా గురుం ప్రతిదినం నమేత్ || 3,43.64 ||

అర్థయోజనగః శిష్యః ప్రణమేత్పంచపర్వసు |
ఏకయోజనమారభ్య యోజనద్వాదశావధి || 3,43.65 ||

తత్తద్యోజనసంఖ్యాతమాసేషు ప్రణమేద్గురుం |
అతిదూరస్థితః శిష్యో యదేచ్ఛా స్యాత్తదా వ్రజేత్ || 3,43.66 ||

రిక్తపాణిస్తు నోపేయాద్రాజానం దేవతాం గురుం |
ఫలపుష్పాంబరాదీని యథాశక్తి సమర్పయేత్ || 3,43.67 ||

మనుష్యచర్మణా బద్ధః సాక్షాత్పరశివః స్వయం |
సచ్ఛిష్యానుగ్రహార్థాయ గూఢం పర్యటతి క్షితౌ || 3,43.68 ||

సద్భక్తరక్షణాయైవ నిరాకారోఽపి సాకృతిః |
శివః కృపానిధిర్లోకే సంసారీవ హి చేష్టతే || 3,43.69 |
అత్రినేత్రః శివః సాక్షాదచతుర్బాహురచ్యుతః |
అచతుర్వదనో బ్రహ్మా శ్రీగురుః పరికీర్తితః || 3,43.70 ||

శ్రీగురుం పరతత్త్వాఖ్యం తిష్ఠంతం చక్షురగ్రతః |
భాగ్యహీనా న పశ్యంతి సూర్యమంధా ఇవోదితం || 3,43.71 ||

ఉత్తమా తత్త్వచింతా స్యాజ్జపచింతా తు మధ్యమా |
అధమా శాస్త్రచింతా స్యాల్లోకచింతాధమాధమా || 3,43.72 ||

నాస్థి గుర్వధికం తత్త్వం నాస్తి జ్ఞానాధికం సుఖం |
నాస్తి భక్త్యధికా పూజా న హి మోక్షాధికం ఫలం || 3,43.73 ||

సర్వవేదేషు శాస్త్రేషు బ్రహ్మవిష్ణుశివాదిషు |
తత్ర తత్రోచ్యతే శబ్దైః శ్రీకామాక్షీ పరాత్పరా || 3,43.74 ||

శచీంద్రౌ స్వాహాగ్నీ చ ప్రభారవీ |
లక్ష్మీనారాయణౌ వాణీధాతారౌ గిరిజాశివౌ || 3,43.75 ||

అగ్నీషోమౌ బిందునాదౌ తథా ప్రకృతిపూరుషౌ |
ఆధారాధేయనామానౌ భోగమోక్షౌ తథైవ చ || 3,43.76 ||

ప్రాణాపనౌ చ శబ్దార్థౌం తథా విధినిషేధకౌ |
సుఖదుఃఖాది యద్ద్వంద్వం దృశ్యతే శ్రూయతేఽపి వా || 3,43.77 ||

సర్వలోకేషు తత్సర్వం పరం బ్రహ్మ న సంశయః |
ఉత్తీర్మమపరం జ్యోతిః కామాక్షీనామకం విదుః || 3,43.78 ||

యదేవ నిత్యం ధ్యాయంతి బ్రహ్మవిష్ణుశివాదయః |
ఇత్థం హి శక్తిమార్గేఽస్మిన్యః పుమానిహ వర్తతే || 3,43.79 ||

ప్రసాదభూమిః శ్రీదేవ్యా భుక్తిముక్త్యోః స భాజనం |
అమంత్రం వా సమత్రం వా కామాక్షీమర్చయంతి యే || 3,43.80 ||

స్త్రియో వైశ్యాశ్చ శూద్రాశ్చ తే యాంతి పరమాం గతిం |
కిం పునః క్షత్త్రియా విప్రా మంత్రపూర్వం యజంతి యే || 3,43.81 ||

సంసారిణోఽపి తే నూనం విముక్తా నాత్ర సంశయః |
సితామధ్వాజ్యకదలీఫలపాయసరూపకం || 3,43.82 ||

పంచపర్వసు నైవేద్యం సర్వదైవ నివేదయేత్ |
యోనార్చయతి శక్తోఽపి స దేవీశాపమాప్నుయాత్ || 3,43.83 ||

అశక్తౌ భావనాద్రవ్యైరర్చయేన్నిత్యమంబికాం |
గృహస్థస్తు మహాదేవీం మంగలాచారసంయుతః || 3,43.84 ||

అర్చయేత మహాలక్ష్మీమనుకూలాంగనాసఖః |
గురుస్త్రివారమాచారం కథయేత్కలశోద్భవ || 3,43.85 ||

శిష్యో యది న గృహ్ణీయా చ్ఛిష్యే పాపం గురోర్న హి |
లక్ష్మీనారాయణౌ వాణీధాతారౌ గిరిజాశివౌ || 3,43.86 ||

శ్రీగురుం గురుపత్నీం చ పితరౌ చింతయేద్ధియా |
ఇతి సర్వం మయా ప్రోక్తం సమాసేన ఘటోద్భవ || 3,43.87 ||

ఏతావదవధానేన సర్వజ్ఞో మతిమాన్భవేత్ || 3,43.88 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే లలితోపాఖ్యానే త్రిచత్వారింశోఽధ్యాయః

లలితోపాఖ్యానే అష్టత్రింశోధ్యాయః

అగస్త్య ఉవాచ
ముద్రావిరచనారీతిమశ్వానన నివేదయ |
యాభిర్విరచితాభిస్తు శ్రీదేవీ సంప్రసీదతి || 3,42.1 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
ఆవాహనీ మహాముద్రా త్రిఖండేతి ప్రకీర్తితా |
పరివృత్య కరౌ స్పష్టమంగుష్ఠౌ కారయేత్సమౌ || 3,42.2 ||

అనామాంతర్గతే కృత్వా తర్జన్యౌ కుటిలాకృతీ |
కనిష్ఠికే నియుంజీత నిజస్థానే తపోధన |
సంక్షోభిణ్యాఖ్యాముద్రాం తు కథయామ్యధునా శ్రుణు || 3,42.3 ||

మధ్యమే మధ్యగే కృత్వా కనిష్ఠాంగుష్టరోధితే |
తర్జన్యో దండవత్కృత్వా మధ్యమోపర్యనామికే || 3,42.4 ||

ఏతస్యా ఏవ ముద్రాయా మధ్యమే సరలే యది |
క్రియతే వింధ్యదర్పారే ముద్రా విద్రావిణీ తథా || 3,42.5 ||

మధ్యమాతర్జనీభ్యాం తు కనిష్ఠానామికే సమే |
అంకుశాకారరూపాభ్యాం మధ్యగే కలశోద్భవ |
ఇయమాకర్షిణీ ముద్రా త్రైలోక్యాకర్షణే క్షమా || 3,42.6 ||

పుటాకారౌ కరౌ కృత్వా తర్జన్యావంకుశాకృతీ |
పరివర్తక్రమేణైవ మధ్యమే తదధోగతే || 3,42.7 ||

క్రమేణానేన దేవర్షే మధ్యమామధ్యగేఽనుజే |
అనామికే తు సరలే తద్బహిస్తర్జనీద్వయం || 3,42.8 ||

దండాకారౌ తతోంఽగుష్ఠౌ మధ్యమావర్తదేశగౌ |
ముద్రైషోన్మాదినీ నామ్నా ఖ్యాతా వాతాపితాపన || 3,42.9 ||

అస్యాస్త్వనామికాయుగ్మమధః కృత్వాంకుశాకృతి |
తర్జన్యావపి తేనైవ క్రమేణ వినియోజయేత్ || 3,42.10 ||

ఇయం మహాంకుశా ముద్రా సర్వకార్యార్థసాధికా || 3,42.11 ||

సవ్యం దక్షిణాదేశే తు దక్షిణం సవ్యదేశతః |
బాహూ కృత్వా తు దేవర్షే హస్తౌ సంపరివర్త్య చ 42.12 |
కనిష్ఠానామికే యుక్తే క్రమేణానేన తాపస |
తర్జనీభ్యాం సమాక్రాంతే సర్వోర్ధ్వమపి మధ్యమే || 3,42.13 ||

లోపాముద్రాపతేంగుష్ఠౌ కారయేత్సకలావపి |
ఇయం తు ఖేచరీ నామ ముద్రా సర్వోత్తమోత్తమా |
ఏతద్విజ్ఞానమాత్రేణ యోగినీనాం ప్రియో భవేత్ || 3,42.14 ||

పరివర్త్య కరౌ స్పృష్టావర్ధచంద్రసమాకృతీ |
తర్జన్యంగుష్ఠయుగలం యుగపద్యోజయేత్తతః || 3,42.15 ||

అధః కనిష్ఠావష్టబ్ధమధ్యమే వినియోజయేత్ |
అథైతే కుటిలే యుక్త్వా సర్వాధస్తాదనామికే |
బీజముద్రేయమాచిరాత్సర్వసిద్ధప్రవర్తినీ || 3,42.16 ||

మధ్యాగ్రే కుటిలాకారే తర్జన్యుపరి సంస్థితే |
అనామికామధ్యగతే తథైవ హి కనిష్టికే || 3,42.17 ||

సర్వా ఏకత్ర సంయోజ్య చాంగుష్ఠపరిపీడితాః |
ఏషా తు ప్రథమా ముద్రా యోనిముద్రేతి సంజ్ఞితా || 3,42.18 ||

ఏతా ముద్రాస్తు దేవర్షే శ్రీదేవ్యాః ప్రీతిహేతవః |
పూజాకాలే ప్రయోక్తవ్యా యథానుక్రమయోగతః || 3,42.19 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే లలితోపాఖ్యానే హయగ్రీవాగస్త్యసమ్వాదే ద్వాచత్వారింశోఽధ్యాయః

లలితోపాఖ్యానే సప్తత్రింశోధ్యాయః

అగస్త్య ఉవాచ
కీదృశం యంత్రమేతస్యా మంత్రోవా కీదృశో వరః |
ఉపదేష్టా చ కీదృక్స్యాచ్ఛిష్యో వా కీదృశః స్మృతః || 3,41.1 ||

సర్వజ్ఞస్త్వం హయగ్రీవ సాక్షాత్పరమపూరుషః |
స్వామిన్మయి కృపాదృష్ట్యా సర్వమేతన్నివేదయ || 3,41.2 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
మంత్రం శ్రీచక్రగేవాస్యాః సేయం హి త్రిపురాంబికా |
సైషైవ హి మహాలక్ష్మీః స్ఫురచ్చైవాత్మనః పురా || 3,41.3 ||

పస్యతి స్మ తదా చక్రం జ్యోతిర్మయవిజృంభితం |
అస్య చక్రస్య మాహాత్మ్యమపరిజ్ఞేయమేవ హి || 3,41.4 ||

సాక్షాత్సైవ మహాలక్ష్మీః శ్రీచక్రమితి తత్త్వతః |
యదభ్యర్చ్య మహావిష్ణుః సర్వలోకవిమోహనం |
కామసంమోహినీరూపం భేజే రాజీవలోచనః || 3,41.5 ||

అర్చయిత్వా తదీశానః సర్వవిద్యేశ్వరోఽభవత్ |
తదారాధ్య విశేషేణ బ్రహ్మా బ్రహ్మాండసూరభూత్ |
మునీనాం మోహనశ్చాసీత్స్మరో యద్వరివస్యయా || 3,41.6 ||

శ్రీదేవ్యాః పురతశ్చక్రం హేమరౌప్యాదినిర్మితం |
నిధాయ గంధైరభ్యర్చ్య షోడశాక్షరవిద్యయా || 3,41.7 ||

ప్రత్యహం తులసీపత్రైః పవిత్రైర్మంగలాకృతిః |
సహస్రైర్మూలమంత్రేణ శ్రీదేవీధ్యానసంయుతః || 3,41.8 ||

అర్చయిత్వా చ మధ్వాజ్యశర్కరాపాయసైః శుభైః |
అనవద్యైశ్చ నైవేద్యైర్మాషాపూపైర్మనోహరైః || 3,41.9 ||

యః ప్రీణతి మహాలక్ష్మీం మతిమాన్మండలత్రయే |
మహసా తస్య సాంనిధ్యమాధత్తే పరమేశ్వరీ || 3,41.10 ||

మనసా వాంఛితం యచ్చ ప్రసన్నా తత్ప్రపూరయేత్ |
ధవలై కుసుమైశ్చక్రముక్తరీత్యా తు యోర్ఽచయేత్ || 3,41.11 ||

తస్యైవ రసనాభాగే నిత్యం నృత్యతి భారతీ |
పాటలైః కుసుమైశ్చక్రం యోర్ఽచయేదుక్తమార్గతః |
సార్వభౌమం చ రాజానం దాసవద్వశయేదసౌ || 3,41.12 ||

పీతవర్ణైః శుభైః పుష్పైః పూర్వవత్పూజయేచ్చ యః |
తస్య వక్షస్థలే నిత్యం సాక్షాచ్ఛ్రీర్వసతి ధ్రువం || 3,41.13 ||

దుర్గంధైర్గంధహీనైశ్చ సువర్ణైరపి నార్చయేత్ |
సుగంధైరేవ కుసుమైః పుష్పైశ్చాభ్యర్చర్యోచ్ఛవాం || 3,41.14 ||

కామాక్ష్యైవ మహాలక్ష్మీశ్చక్రం శ్రీచక్రమేవ హి |
శ్రీవిద్యైషా పరా విద్యా నాయికా గురునాయికా || 3,41.15 ||

ఏతస్యా మంత్రరాజస్తు శ్రీవిద్యైవ తపోధన |
కామరాజాంతమంత్రాంతే శ్రీబీజేన సమన్వితః || 3,41.16 ||

షోడశాక్షరవిద్యేయం శ్రీవిద్యేతి ప్రకీర్తితా |
ఇత్థం రహస్యమాఖ్యాతం గోపనీయం ప్రయత్నతః || 3,41.17 ||

తిసృణామపి మూర్తీనాం శక్తిర్విద్యేయమీరితా |
సర్వేషా మపి మంత్రాణాం విద్యైషా ప్రాణరూపిణీ || 3,41.18 ||

పారంపర్యేణ విజ్ఞాతా విద్యేయం బంధమోచినీ |
సంస్మృతా పాపహరణీ జరామృత్యువినాశినీ || 3,41.19 ||

పూజితా దుఃఖదౌర్భాగ్యవ్యాధిదారిద్రయనాశినీ |
స్తుతా విఘ్నౌఘశమినీ ధ్యాతా సర్వార్థసిద్ధిదా || 3,41.20 ||

ముద్రావిశేషతత్త్వజ్ఞో దీక్షాక్షపితకల్మషః |
భజేద్యః పరమేశానీమభీష్టఫలమాప్నుయాత్ || 3,41.21 ||

ధవలాంబరసంవీతాం ధవలావాసమధ్యగాం |
పూజయేద్ధవలైః పుష్పైర్బ్రహ్మచర్యయుతో నరః || 3,41.22 ||

ధవలైశ్చైవ నైవేద్యైర్దధిక్షీరౌదనాదిభిః |
సంకల్పధవలైర్వాపి పూజయేత్పరమేశ్వరీం || 3,41.23 ||

శ్రీర్వాలంత్ర్యక్షీబీజైః క్రమాత్ఖండేషు యోజితాం |
షోడశాక్షరవిద్యాం తామర్చయేచ్ఛుద్ధమానసః || 3,41.24 ||

అనులోమవిలోమేన ప్రజపన్మాత్రికాక్షరైః || 3,41.25 ||

భావయన్నేవ దేవాగ్రే శ్రీదేవీం దీపరూపిణీం |
మనసోపాంశునా వాపి నిగదేనాపి తాపస || 3,41.26 ||

శ్రీదేవీన్యాససహితః శ్రీదేవీకృతవిగ్రహః |
ఏకలక్షజపేనైవ మహాపాపైః ప్రముచ్యతే || 3,41.27 ||

లక్షద్వయేన దేవర్షే సప్తజన్మకృతాన్యపి |
పాపాని నాశయత్యేవ సాధకస్య పరా కలా || 3,41.28 ||

లక్షత్రితయజాపేన సహస్రజనిపాతకైః |
ముచ్యతే నాత్ర సందేహో నిర్మలో నితరాం మునే |
క్రమాత్షోడశలక్షేణ దేవీసాంనిధ్యమాప్నుయాత్ || 3,41.29 ||

పూజా త్రైకాలికీ నిత్యం జపస్తర్పణమేవ చ |
హోమో బ్రాహ్మణభుక్తిశ్చ పురశ్చరణముచ్యతే || 3,41.30 ||

హోమతర్పణయోః స్వాహా న్యాసపూజనయోర్నమః |
మంత్రాంతే పూజయేద్దేవీం జపకాలే యథోచితం || 3,41.31 ||

జపాద్దశాంశో హోమః స్యాత్తద్దశాంశం తు తర్పణం |
తద్దశాంశం బ్రాహ్మణానాం భోజనం వింధ్యమర్దన || 3,41.32 ||

దేశకాలోపఘాతే తు యద్యదంగం విహీయతే |
తత్సంఖ్యాద్విగుణం జప్త్వా పురశ్చర్యాం సమాపయేత్ || 3,41.33 ||

తతః కామ్యప్రయోగార్థం పునర్లక్షత్రయం జపేత్ |
వ్రతస్థో నిర్వికారశ్చ త్రికాలం పూజనేరతః |
పశ్చాద్వశ్యాదికర్మాణి కుర్వన్సిద్ధిమవాప్స్యతి || 3,41.34 ||

అభ్యర్చ్య చక్రమధ్యస్థో మంత్రీ చింతయతే యదా |
సర్వమాత్మానమరుణం సాధ్యమప్యరుణీకృతం || 3,41.35 ||

తతో భవతి వింధ్యారే సర్వసౌభాగ్యసుందరః |
వల్లభః సర్వలోకానాం వశయేన్నాత్రసంశయః || 3,41.36 ||

రోచనాకుంకుమాభ్యాం తు సమభాగం తు చందనం |
శతమష్టోత్తరం జప్త్వా తిలకం కారయేద్బుధః || 3,41.37 ||

తతో యమీక్షతే వక్తి స్పృశతే చింతయేచ్చ యం |
అర్ధేన చ శరీరేణ స వశం యాతి దాసవత్ || 3,41.38 ||

తథా పుష్పం ఫలం గంధం పానం వస్త్రం తపోధన |
శతమష్టోత్తరం జప్త్వా యస్యై సంప్రోష్యతే స్త్రియై |
సద్య ఆకృష్యతే సా తు విమూఢహృదయా సతీ || 3,41.39 ||

లిఖేద్రోచన యైకాంతే ప్రతిమామవనీతలే |
సురూపాం చ సశృంగారవేషాభరణమండితాం || 3,41.40 ||

తద్భాలగలహృన్నాభిజానుమండలయోజితం |
జన్మనామమహావిద్యామంకుశాంతర్విదర్భితం || 3,41.41 ||

సర్వాంగసంధిసంలీనామాలిఖ్య మదనాక్షరైః |
తదాశాభిముఖో భూత్వా త్రిపురీకృతవిగ్రహః || 3,41.42 ||

బద్ధ్వా తు క్షోభిణీం ముద్రాం విద్యామష్టశతం జపేత్ |
సంయోజ్య దహనాగారే చంద్రసూర్యప్రభాకులే || 3,41.43 ||

తతో విహ్వలితాపాంగీమనంగశరపీడితాం |
ప్రజ్వలన్మదనోన్మేషప్రస్ఫురజ్జఘనస్థలాం || 3,41.44 ||

శక్తిచక్రే లసద్రశ్మివలనాకవలీకృతాం |
దూరీకృతసుచారిత్రాం విశాలనయనాంబుజాం || 3,41.45 ||

ఆకృష్టనయనాం నష్టధైర్యసంలీనవ్రీడనాం |
మంత్రయంత్రౌషధమహాముద్రానిగడబంధనాం |
దూరీకృతసుచారిత్రాం విశాలనయనాంబుజాం || 3,41.46 ||

మనోఽధికమహామంత్రజపమానాం హృతాంశుకాం |
విమూఢామివ విక్షుబ్ధామివ ప్లుష్టామివాద్భుతాం || 3,41.47 ||

లిఖితామివ నిఃసంజ్ఞామివ ప్రమథితామివ |
నిలీనామివ నిశ్చేష్టామివాన్యత్వం గతామివ || 3,41.48 ||

భ్రమన్మంత్రానిలోద్ధూతవేణుపత్రాకృతిం చ ఖే |
భ్రమంతీం భావయేన్నారీం యోజనానాం శతాదపి || 3,41.49 ||

చక్రమధ్యగతాం పృథ్వీం సశైలవనకాననాం |
చతుఃసముద్రపర్యంతం జ్వలంతీం చింతయేత్తతః || 3,41.50 ||

షణ్మాసాభ్యాసయోగేన జాయతే మదనోపమః |
దృష్ట్వా కర్షయతే లోకం దృష్ట్వైవ కురుతే వశం || 3,41.51 ||

దృష్ట్వా సంక్షోభయేన్నారీం దృష్ట్వైవ హరతే విషం |
దృష్ట్వా కరీతి వాగీశం దృష్ట్వా సర్వం విమోహయేత్ |
దృష్ట్వా చాతుర్థికాదీంశ్చ జ్వరాన్నాశయతే క్షణాత్ || 3,41.52 ||

పీతద్రవ్యేణ లిఖితం చక్రం గూఢం తు ధారయేత్ |
వాక్స్తంభం వాదినాం క్షిప్రం కురుతే నాత్ర సంశయః || 3,41.53 ||

మహానీలీరసేనాపి శత్రునామయుతం లిఖేత్ |
దక్షిణాభిముఖో వహ్నౌ దగ్ధ్వా మారయతే రిపూన్ || 3,41.54 ||

మహిషాశ్వపురీషాభ్యాం గోమూత్రైర్నామ టంకితం |
ఆరనాలస్థితం చక్రం విద్వేషం కురుతే ద్విషాం || 3,41.55 ||

యుక్త్వా రోచనయా నామ కాకపక్షేణ మధ్యగం |
లంబమానస్తదాకారో ఉచ్చాటనకరం పరం || 3,41.56 ||

దుగ్ధలాక్షారోచనాభిర్మహానీలీరసేన చ |
లిఖిత్వా ధారయంశ్చక్రం చాతుర్వర్ణ్యం వశం నయేత్ || 3,41.57 ||

అనేనైవ విధానేన జలమధ్యే యది క్షిపేత్ |
సౌభాగ్యమతులం తస్య స్నానపానాన్న సంశయః || 3,41.58 ||

చక్రమధ్యగతం దేశం నగరీం వా వరాంగనాం |
జ్వలంతీం చింతయేన్నిత్యం సప్తాహాత్క్షోభయేన్మునే || 3,41.59 ||

లిఖిత్వా పీతవర్ణం తు చక్రమేతద్యదాచరేత్ |
పూర్వాశాభిముఖో భూత్వా స్తంభయేత్సర్వవాదినః || 3,41.60 ||

సిందూరవర్ణలిఖితం పూజయేదుత్తరాముఖః |
యదా తదా స్వవశగో లోకో భవతి నాన్యథా || 3,41.61 ||

చక్రం గౌరికయాలిఖ్యపూజయేత్పశ్చిమాముఖః |
యః ససర్వాంగనాకర్షవశ్యక్షోభకరో భవేత్ || 3,41.62 ||

పూజయేద్వింధ్యదర్పారే రహస్యేకచరో గిరౌ |
అజరామరతాం మంత్రీ లభతే నాత్ర సంశయః || 3,41.63 ||

రహస్యమేతత్కథితం గోపితవ్యం మహామునే |
గోపనాత్సర్వసిద్ధిః స్యాద్భ్రంశ ఏవ ప్రకాశనాత్ || 3,41.64 ||

అవిధాయ పురశ్చర్యాం యః కర్మ కురుతే మునే |
దేవతాశాపమాప్నోతి న చ సిద్ధిం స విందతి || 3,41.65 ||

ప్రయోగదోషశాంత్యర్థం పునర్లక్షం జపేద్బుధః |
కుర్యాచ్చ విధివత్పూజాం పునర్యోగ్యో భవేన్నరః || 3,41.66 ||

నిష్కామో దేవతాం నిత్యం యోర్ఽచయేద్భక్తినిర్భరః || 3,41.67 ||

తామేవ చింతయన్నాస్తే యథాశక్తి మనుం జపన్ || 3,41.68 ||

సైవ తస్యైహికం భారం వహేన్ముక్తిం చ సాధయేత్ |
సదా సంనిహితా తస్య సర్వం చ కథయేత సా || 3,41.69 ||

వాత్సల్యసహితా ధేను యథా వత్సమనువ్రజేత్ |
తథానుగచ్ఛేత్సా దేవీ స్వభక్తం శరణాగతం || 3,41.70 ||

అగస్త్య ఉవాచ
శరణాగతశబ్దస్య కోర్ఽథో వద హయా నన |
వత్సం గౌరివ యం గౌరీ ధావంతమనుధావతి || 3,41.71 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
యః పుమానఖిలం భారమైహికాముష్మికాత్మకం |
శ్రీదేవతాయాం నిక్షిప్య సదా తద్గతమానసః || 3,41.72 ||

సర్వానుకూలః సర్వత్ర ప్రతికూలవివర్జితః |
అనన్యశరణో గౌరీం దృఢం సంప్రార్థ్య రక్షణే || 3,41.73 ||

రక్షిష్యతీతి విశ్వాసస్తత్సేవైకప్రయోజనః |
వరివస్యాతత్పరః స్యాత్సా ఏవ శరణాగతిః || 3,41.74 ||

యదా కదాచిత్స్తుతినిందనాదౌ నిందంతు లోకాః స్తువతాం జనో వా |
ఇతి స్వరూపం సుధియా సమీక్ష్య విషాదఖేదౌ న భజేత్ప్రపన్నః || 3,41.75 ||

అనుకూలస్య సంకల్పః ప్రతికూలస్య వర్జనం |
రక్షిష్యతీతి విశ్వాసో గోప్తృత్వవరణం తథా || 3,41.76 ||

ఆత్మనిక్షేపకార్పణ్యే షడ్విధా శరణాగతిః |
అంగీకృత్యాత్మనిక్షేపం పంచాంగాని సమర్పయేత్ |
న హ్యస్య సదృశం కించిద్భుక్తిముక్త్యోస్తు సాధనం || 3,41.77 ||

అమానిత్వమదంభిత్వమహింసా క్షాంతిరార్జవం |
ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యమాత్మవినిగ్రహః || 3,41.78 ||

ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యమనహంకార ఏవ చ |
జన్మమృత్యుజరావ్యాధిదుఃఖదోషానుదర్శనం |
అసక్తిరనభిష్వంగః పుత్రదారగృహాదిషు || 3,41.79 ||

నిత్యం చ సమచిత్తత్వమిష్టానిష్టోపపత్తిషు |
మయి చానన్యభావేన భక్తిఖ్యభిచారిణీ || 3,41.80 ||

వివిక్తదేశసేవిత్వమరతిర్జనసంసది |
అధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యత్వం తత్త్వజ్ఞానార్థదర్శనం |
ఏతాని సర్వదా జ్ఞానసాధనాని సమభ్యసేత్ || 3,41.81 ||

తత్కర్మకృత్తత్పరమస్తద్భక్తః సంగవర్జితః |
నిర్వైరః సర్వభూతేషు యః స యాతి పరాం శ్రియం || 3,41.82 ||

గురుస్తు మాదృశో ధీమాన్ఖ్యాతో వాతాపితాపన |
శిష్యోఽపి త్వాదృశః ప్రోక్తో రహస్యామ్నాయదేశికః || 3,41.83 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే ఏకచత్వారింశోఽధ్యాయః

లలితోపాఖ్యానే షట్త్రింశోధ్యాయః

అగస్త్య ఉవాచ
శ్రీకామకోష్ఠపీఠస్థా మహాత్రిపురసుందరీ |
కంకం విలాసమకరోత్కామాక్షీత్యభివిశ్రుతా || 3,40.1 ||

శ్రీకామాక్షీతి సా దేవీ మహాత్రిపురసుందరీ |
భూమండలస్థితా దేవీ కిం కరోతి మహేశ్వరీ |
ఏతస్యాశ్చరితం దివ్యం వద మే వదతాం వర || 3,40.2 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
అత్ర స్థితాపి సర్వేషాం హృదయస్థా ఘటోద్భవ |
తత్తత్కర్మానురూపం సా ప్రదత్తే దేహినాం ఫలం || 3,40.3 ||

యత్కించిద్వర్తతే లోకే సర్వమస్యా విచేష్టితం |
కించిచ్చింతయతే కశ్చిత్స్వచ్ఛందం విదధాత్యసౌ || 3,40.4 ||

తస్యా ఏవావతారాస్తు త్రిపురాద్యాశ్చ శక్తయః |
ఇయమేవ మహాలక్ష్మీః ససర్జాండత్రయం పురా || 3,40.5 ||

పరత్రయాణామావాసం శక్తీనాం తిసృణామపి |
ఏకస్మాదండతో జాతావంబికాపురుషోత్తమౌ || 3,40.6 ||

శ్రీవిరించౌ తతోఽన్యస్మాదన్య స్మాచ్చ గిరాశివౌ |
ఇందిరాం యోజయామాస ముకుందేన మహేశ్వరీ |
పార్వత్యా పరమేశానం సరస్వత్యా పితామహం || 3,40.7 ||

బ్రహ్మాణం సర్వ లోకానాం సృష్టికార్యే న్యయుంక్త సా |
వాసుదేవం పరిత్రాణే సంహారే చ త్రిలోచనం || 3,40.8 ||

తే సర్వేఽపి మహాలక్ష్మీం ధ్యాయంతః శర్మదాం సదా |
బ్రహ్మలోకే చ వైకుంఠే కైలాసే చ వసంత్యమీ || 3,40.9 ||

కదాచిత్పార్వతీ దేవీ కైలాసశిఖరే శుభే |
విహరంతీ మహేశస్య పిధానం నేత్రయోర్వ్యధాత్ || 3,40.10 ||

చంద్రసూర్యౌం యతస్తస్య నేత్రాత్తస్మాజ్జగత్త్రయం |
అంధకారావృతమభూదతేజస్కం సమంతతః || 3,40.11 ||

తతశ్చ సకలా లోకా స్త్యక్తదేవపితృక్తియాః |
ఇతి కర్త్తవ్యతామూఢా న ప్రజానంత కించన || 3,40.12 ||

తద్దృష్ట్వా భగవాన్రుద్రః పార్వతీమిదమబ్రవీత్ |
త్వయా పాపం కృతం దేవి మమ నేత్రపిధానతః || 3,40.13 ||

ఋషయస్త్యక్తతపసో హతసంధ్యాశ్చ వైదికాః |
సర్వం చ వైదికం కర్మ త్వయా నాశితమంబికే || 3,40.14 ||

తస్మాత్పాపస్య శాంత్యర్థం తపః కురు సుదుష్కరం |
గత్వా కాశీం వ్రతం తత్ర కించిత్కాలం సమాచర || 3,40.15 ||

పశ్చాత్కాంచీపురం గత్వా కామాక్షీం తత్ర ద్రక్ష్యసి |
ఆరాధయైతాం నిత్యాం త్వం సర్వపాపహరీం శివాం || 3,40.16 ||

తులసీమగ్రతః కృత్త్వా కంపాకూలే తపః కురు |
ఇత్యాదిశ్య మహాదేవస్తత్రైవాంతరధీయత || 3,40.17 ||

తథా కృతవతీశానీ భర్తురాజ్ఞానువర్తినీ |
చిరేణ తపసా క్లిష్టామనన్యహృదయాం శివాం || 3,40.18 ||

అగ్రతః కృతసాంనిధ్యా కామాక్షీ వాక్యమబ్రవీత్ |
వత్సే తపోభిరత్యుగ్రైరలం ప్రీతాస్మి సువ్రతే || 3,40.19 ||

ఉన్మీల్య నయనే పశ్చాత్పార్వతీ స్వపురః స్థితాం |
బాలార్కాయుతసంకాశాం సర్వాభరణభూషితాం || 3,40.20 ||

కిరీటహారకేయూరకటకాద్యైరలంకృతాం |
పాశాంకుశేక్షుకోదండపంచబాణలసత్కరాం || 3,40.21 ||

కిరీటముకుటోల్లాసిచంద్రరేఖావిభూషణాం |
విధాతృహరిరుద్రేశసదాశివపదప్రదాం || 3,40.22 ||

సగుణం బ్రహ్మతామాహురనుత్తరపదాభిధాం |
ప్రపంచద్వయనిర్మాణకారిణీం తాం పరాంబికాం || 3,40.23 ||

తాం దృష్ట్వాథ మహారాజ్ఞీం మహా నందపరిప్లుతా |
పులకాచితసర్వాంగీ హర్షేణోత్ఫుల్లలోచనా || 3,40.24 ||

చండికామంగలాద్యైశ్చ సహసా స్వసఖీజనైః |
ప్రణిపత్య చ సాష్టాంగం కృత్వా చైవ ప్రదక్షిణాం || 3,40.25 ||

బద్ధాంజలిపుటా భూయః ప్రణతా స్వైక్యరూపిణీ |
తామాహ కృపయా వీక్ష్య మహాత్రిపురసుందరీ || 3,40.26 ||

బాహుభ్యాం సంపరిష్వజ్య సస్నేహమిదమబ్రవీత్ |
వత్సే లభస్వ భర్తారం రుద్రం స్వమనసేప్సితం || 3,40.27 ||

లోకే త్వమపి రక్షార్థం మమాజ్ఞామ నువర్తయ |
అహం త్వమితి కో భేదస్త్వమేవాహం న సంశయః || 3,40.28 ||

కిం పాపం తవ కల్యాణి త్వం హి పాపనికృంతనీ |
ఆమనంతి హి యోగీంద్రాస్త్వామేవ బ్రహ్మరూపిణీం || 3,40.29 ||

లీలామాత్రమిదం వత్సే పరలోకవిడంబనం |
ఇత్యూచిషీం మహారాజ్ఞీమబికాం సర్వమంగలా |
భక్త్యా ప్రణమ్య పశ్యంతీ పరాం ప్రీతిముపాయయౌ || 3,40.30 ||

స్తువత్యామేవ పార్వత్యాం తదానీమేవ సాపరా |
ప్రవిష్టా హృదయం తస్యాః ప్రహృష్టాయా మహామునే || 3,40.31 ||

అథ విస్మయమాపన్నా చింతయంతీ ముహుర్ముహుః |
స్వప్నః కిమేష దృష్టో వా మయా కిమథ వా భ్రమః || 3,40.32 ||

ఇత్థం విమృశ్య పరితః ప్రేరయామాస లోచనే |
జయాం చ విజయాం పశ్చాత్సఖ్యావాలోక్య సస్మితే |
ప్రసన్నవదనా సా తు ప్రణతే వదతి స్మ సా || 3,40.33 ||

ఏతావంతమలం కాలం కుత్ర యాతే యువాం ప్రియే |
మయా దృష్టాం తు కామాక్షీం యువాం చేత్కిమపశ్యతం || 3,40.34 ||

సఖ్యౌ తు తద్వచః శ్రుత్వా ప్రహర్షోత్ఫుల్లలోచనే |
పుష్పాణి పూజనార్హాణి నిధాయాగ్రే సమూచతుః || 3,40.35 ||

సత్యమేవాధునా దృష్టా హ్యావాభ్యామపి సా పరా |
న స్వప్నో న భ్రమో వాపి సాక్షాత్తే హృదయం గతా |
ఇత్యుక్త్వా పార్శ్వయోస్తస్యా నిషణ్ణే వినయానతే || 3,40.36 ||

ఏకామ్రమూలే భగవాన్భవానీవిరహార్తిమాన్ |
గౌరీసంప్రాప్తయే దధ్యౌ కామాక్షీం నియతేంద్రియః || 3,40.37 ||

తత్రాపి కృతసాంనిధ్యా శ్రీవిద్యాదేవతా పరా |
అచష్ట కృపయా తుష్టా ధ్యాయంతం నిశ్చలం శివం || 3,40.38 ||

అలం ధ్యానేన కందర్పదర్పఘ్న త్వం మమాజ్ఞయా |
అంగీకురుష్వ కందర్పం భూయో మచ్ఛాసనే స్థితం || 3,40.39 ||

ఏకామ్రసంజ్ఞే మత్పీఠే త్విహైవ నివసన్సదా |
త్వమేవాగత్య మత్ప్రీత్యై సంనిధౌ మమ సువ్రత |
గౌరీమనుగృహాణ త్వం కంపానీరనివాసినీం || 3,40.40 ||

తాపద్వయం జహీహ్యాశు యోగజం తద్వియోగజం |
ఇత్యుక్త్వాంతర్దధే తస్య హృదయే పరమా రమా || 3,40.41 ||

శివో వ్యుత్థాయ సహసా ధీరః సంహృష్టమానసః |
తస్యా అనుగ్రహం లబ్ధ్వా సర్వదేవనిషేవితః || 3,40.42 ||

హృదిధ్యాయంశ్చ తామేవ మహాత్రిపురసుందరీం |
యద్విలాసాత్సముత్పన్నం లయం యాతి చ యత్ర వై || 3,40.43 ||

జగచ్చరాచరం చైతత్ప్రపంచద్వితయాత్మకం |
భూషయంతీం శివాం కంపామనుకంపార్ద్రమానసాం || 3,40.44 ||

అంగీకృత్య తదా గౌరీ వైవాహికవిధానతః |
ఆదాయ వృషమారుహ్య కైలాసశిఖరం యయౌ || 3,40.45 ||

పునరన్యం మహప్రాజ్ఞం సమాకర్ణయ కుంభజ |
ఆదిలక్ష్మ్యాః ప్రభావం తు కథయామి తవానఘ || 3,40.46 ||

సభాయాం బ్రహ్మణో గత్వా సమాసేదుస్త్రిముర్త్తయః |
దిక్పాలాశ్చ సురాః సర్వే సనకాద్యాశ్చ యోగినః || 3,40.47 ||

దేవర్షయో నారదాద్యా వశిష్ఠాద్యాశ్చ తాపసాః |
తే సర్వే సహితాస్తత్ర బ్రహ్మణశ్చ కపర్దినః |
ద్వయోః పంచముఖత్వేన భేదం న వివిదుస్తదా || 3,40.48 ||

అన్యోన్యం పృష్టవంతస్తే బ్రహ్మా కః కశ్చశంకరః |
తేషాం సంవదతాం మధ్యే క్షిప్రమంతర్హితః శివః || 3,40.49 ||

తదా పంచముఖో బ్రహ్మా సితో నారాయణస్తయోః |
ఉభయోరపి సంవాదస్త్వహం బ్రహ్మేత్యజాయత || 3,40.50 ||

అ5 అన్నాభికమలాజ్జాతస్త్వం యన్మమాత్మజః |
సృష్టికర్తా త్వహం బ్రహ్మా నామసాధర్మ్యతస్తథా |
త్వం చ రుద్రశ్చ మే పుత్రౌ సృష్టికర్తురుభౌ యువాం || 3,40.51 ||

ఇతి మాయామోహితయోరుభయోరంతరే తదా |
తయోశ్చ స్వస్య మాహాత్మ్యమహం బ్రహ్మేతి దర్శయన్ |
ప్రాదురాసీన్మహాజ్యోతిస్తంభరూపో మహేశ్వరః || 3,40.52 ||

జ్ఞాత్వైవైనం మహేశానం విష్ణుస్తూష్ణీం తతః స్థితః |
పంచవక్త్రస్తతో బ్రహ్మా హ్యవమత్యైవమాస్థితః |
బ్రహ్మణః శిరసామూర్ధ్వం జ్యోతిశ్చక్రమభూత్పురః || 3,40.53 ||

తన్మధ్యే సంస్థితో దేవః ప్రాదురాసోమయా సహ |
ఊర్ధ్వమైక్షథ భూయస్తమవమత్య వచోఽబ్రవీత్ || 3,40.54 ||

తన్నిశమ్య భృశం క్రోధమవాప త్రిపురాంతకః |
విష్ణుమేవం తదాలోక్య క్రోధేనైవ వికారతః || 3,40.55 ||

తయోరేవ సముత్పన్నో భైరవః క్రోధసంయుతః |
మూర్ధానమేకం చిచ్ఛేద నఖేనైవ తదా విధేః |
హాహేతి తత్ర సర్వేఽపి క్రందంతశ్చ పలాయితాః || 3,40.56 ||

అథ బ్రహ్మకపాలం తు నఖలగ్నం స భైరవః |
భూయోభూయో ధునోతి స్మ తథాపి న ముమోచ తం || 3,40.57 ||

తద్బ్రహ్మహత్యాముక్త్యర్థం చచార ధరణీతలే |
పుణ్యక్షేత్రాణి సర్వాణి గంగాద్యాశ్చ మహానదీః || 3,40.58 ||

న చ తాభిర్విముక్తోఽభూత్కపాలీ బ్రహ్మహత్యయా |
విషణ్ణవదనో దీనో నిఃశ్రీక ఇవ లక్షితః |
చిరేణ ప్రాప్తవాన్కాంచీం బ్రహ్మణా పూర్వమోషితాం || 3,40.59 ||

తత్ర భిక్షామటన్నిత్యం సేవమానః పరా శ్రియం |
పంచతీర్థే ప్రతిదినం స్నాత్వా భూలక్షణాంకితే || 3,40.60 ||

కంచిత్కాలమువాసాథ ప్రభ్రాంత ఇవ బిల్వలః |
కాంచీక్షేత్రనివాసేన క్రమేణ ప్రయతాశయః || 3,40.61 ||

నిర్ధూతనిఖిలాతంకః శ్రీదేవీం మనసా వాన్ |
ఉత్తరే సేవితుం లక్ష్మ్యా వాసుదేవేన దక్షిణే || 3,40.62 ||

శ్రీకామకోష్ఠమాగత్య పురస్తాత్తస్య సంస్థితః |
ఆదిలక్ష్మీపదధ్యానమాతతాన యతాత్మవాన్ || 3,40.63 ||

యథా దీపో నివాతస్థో నిస్తరంగో యథాంబుధిః |
తథాంతర్వాయురోధేన న చచాలా చలేశ్వరః || 3,40.64 ||

తైలధారావదచ్ఛిన్నామనవచ్ఛిన్నభైరవః |
వితేనే శైలతనయానాథశ్రీధ్యానసంతతిం |
న బ్రహ్మా నైవ విష్ణుర్వా న సిద్ధః కపిలోఽపి వా || 3,40.65 ||

నాన్యే చ సనకాద్యా యే మునయో వా శుకాదయః |
తయా సమాధినిష్ఠాయాం న సమర్థాః కథంచన || 3,40.66 ||

అథ శ్రీభావయోగేన శ్రీభావం ప్రాప్తవాఞ్శివః |
తతః ప్రసన్నా శ్రీదేవీ ప్రభామండలవర్తినీ |
అర్ధరాత్రే పురః స్థిత్వా వాచం ప్రోవాచ వాఙ్మయీ || 3,40.67 ||

శ్రీకంఠ సర్వపాపఘ్న కిం పాపం తవ విద్యతే |
మద్రూపస్త్వం కథం దేహః సేయం లోకవిడంబనా || 3,40.68 ||

శ్వోభూతే బ్రహ్మహత్యాయాః క్షణాన్ముక్తో భవిష్యసి |
ఇత్యుక్త్వాంతర్దధే తత్ర మహాసింహాసనేశ్వరీ || 3,40.69 ||

భైరవోఽపి ప్రహృష్టాత్మా కృతార్థః శ్రీవిలోకనాత్ |
వినీయ తం నిశాశేషం శ్రీధ్యానైకపరాయణః || 3,40.70 ||

ప్రాతః పంచమహాతీర్థే స్నాత్వా సంధ్యాముపాస్య చ |
పునః పునర్ధూనుతే స్మ కరలగ్నం కపాలకం || 3,40.71 ||

తథాపి తత్తు నాస్రంసత్స నిర్వేదం పరం గతః |
స్వప్నః కిమేష మాయా వా మానసభ్రాంతిరేవ వా || 3,40.72 ||

ముహురేవం విచింత్యేశః శోకవ్యాకులమానసః |
స్వయమేవ నిగృహ్యాథ శోకం ధీరాగ్రణీః శివః || 3,40.73 ||

తులసీమండలం నత్వా పూజయిత్వా పురః స్థితః |
నిగృహీతేంద్రియగ్రామః సమాధిస్థోఽభవత్పునః || 3,40.74 ||

యామమాత్రే గతే దేవీ పునః సాంనిధ్యమాగతా |
అలం సమాధినా శంభో నిమజ్జాత్ర సరోవరే || 3,40.75 ||

ఇత్యా దిశ్య తిరోఽధత్త సోఽపి చింతాముపాగమత్ |
ఇయం చ మాయా స్వప్నో వా కిం కర్త్తవ్యం మయాథ వా || 3,40.76 ||

శ్వోభూతే బ్రహ్మహత్యాయాః క్షణాన్ముక్తో భవిష్యసి |
ఇత్యుక్తం శ్రీపరాదేవ్యా యామాతీతమిదం దినం || 3,40.77 ||

ఏవం సర్వం చ మిథ్యైవేత్యధికం చింతయావృతః |
భగవాన్వ్యో మవాణ్యా తు నిమజ్జాప్స్వితి గర్జితం || 3,40.78 ||

శ్రుత్వా శంకాం సముత్సృజ్య తత్త్వం నిశ్చిత్య శంకరః |
నిమమజ్జ సరస్యాం తు గంగాయాం పునరుత్థితః || 3,40.79 ||

తత్ర కాశీం సమాలోక్య కిమేతదితి చింతయన్ |
స ముహుర్తం స్థితస్తూష్ణీం నఖలీనకపాలకః || 3,40.80 ||

లలాటంత పముద్వీక్ష్య తరణిం తరుణోందుభృత్ |
భిక్షార్థం నగరీమేనాం ప్రవివేశ వశీ శివః || 3,40.81 ||

గృహాణి కానిచిద్గత్వా ప్రతోల్యాం పర్యటన్భవః |
సోఽపశ్యదగ్రతః కాంచిత్కాంచీం శ్రీదేవతాకృతిం || 3,40.82 ||

భిక్షాం జ్యోతిర్మయీం తస్మై దత్త్వా క్షిప్రం తిరోదధే |
క్షణాద్బ్రహ్మకపాలం తత్ప్రచ్యుతం తన్నఖాగ్రతః || 3,40.83 ||

తద్దృష్ట్వాద్భుతమీశానః కామాక్షీ శీలముత్తమం |
ప్రసన్నవదనాంభోజో బహు మేనే ముహుః పరం || 3,40.84 ||

పురీ కాంచీ పురీ పుణ్యా నదీ కంపా నదీ పరా |
దేవతా సైవ కామాక్షీత్యాసీత్సంభావనా పురః || 3,40.85 ||

ఇత్థం దేవీప్రభావేణ విముక్తః సంకటాద్ధరః |
స్వస్థః స్వస్థానమగమచ్ఛ్లాఘమానః పరాం శ్రియం || 3,40.86 ||

పునరన్యత్ప్రవక్ష్యామి విలాసం శృణు కుంభజ |
ప్రభావం శ్రీమహాదేవ్యాః కామదం శృణ్వతాం సదా || 3,40.87 ||

అయోధ్యాధిపతిః శ్రీమాన్నామ్నా దశరథో నృపః |
సంతానరహితోఽతిష్ఠద్బహుకాలం శుచాకులః || 3,40.88 ||

రహస్యాహూయ మతిమాన్వశిష్ఠం స్వపురోహితం |
ఉవాచాచారసంశుద్ధః సర్వశాస్త్రార్థవేదినం || 3,40.89 ||

శ్రీనాథ బహవోఽతీతాః కాలానాధిగతః సుతః |
సంతతేర్మమ సంతాపః సంతతం వర్ధతేతరాం |
కిం కుర్వే యది సంతానసంపత్స్యాత్తన్నివేదయ || 3,40.90 ||

వశిష్ఠ ఉవాచ
మమ వంశ మహారాజ రహస్యం కథయామి తే |
అయోధ్యా మథురా మాయా కాశీ కాంచీ హ్యవంతికా |
ఏతా పుణ్యతమాః ప్రోక్తాః పురీణాముత్తమోత్తమాః || 3,40.91 ||

అస్యాః సాంనిధ్యమాత్రేణ మహాత్రిపురసుందరీం |
అర్చయంతి హ్యయోధ్యాయాం మనుష్యా అధిదేవతాం || 3,40.92 ||

నైతస్యాః సదృశీ కాచిద్దేవతా విద్యతే పరా |
ఏనామేవర్చయంత్యన్యే సర్వే శ్రీదేవతాం నృప || 3,40.93 ||

బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాద్యాః సస్త్రీకాః సర్వదా సదా |
నారికేలఫలాలీభిః పనసైః కదలీఫలైః || 3,40.94 ||

మధ్వాజ్యశర్కరాప్రాజ్యైర్మహాపాయసరాశిభిః |
సిద్ధద్రవ్యవిశేషైశ్చ పూజయేత్త్రిపురాంబికాం |
అభీష్టమచిరేణైవ సంప్రదాస్యతి సైవ నః || 3,40.95 ||

ఇత్యుక్తవంతమభ్యర్చ్య గురుమిష్టైరుపాయనైః |
స్వాంగజప్రాప్తయే భూయో విససర్జ విశాంపతిః || 3,40.96 ||

తతో గురూక్తరీత్యైవ లలితాం పరమేశ్వరీం |
అర్చయామాస రాజేంద్రో భక్త్యా పరమయా యుతః || 3,40.97 ||

ఏవం ప్రతిదినం పూజాం విధాయ ప్రీతమానసః |
అయోధ్యాదేవతాధామామశిషత్తత్ర సంగతః || 3,40.98 ||

అర్ధరాత్రే వ్యతీతే తు నిభృతోల్లాసదీపికే |
కించిన్నిద్రాలసస్యాస్య పురతస్త్రిపురాంబికా || 3,40.99 ||

పాశాంకుశధనుర్బాణపరిష్కృతచతుర్భుజా |
సర్వశృంగారవేషాఢ్యా సర్వాభరణభూషితా |
స్థిత్వా వాచమువాచేమాం మందమిందుమతీసుతం || 3,40.100 ||

అస్తి పంక్తిరథ శ్రీమన్పుత్రభాగ్యం తవానఘ |
విశ్వాసఘాతకర్మాణి సంతి పూర్వకృతాని తే || 3,40.101 ||

తాదృశాం కర్మణాం శాంత్యై గత్వా కాంచీపురం వరం |
స్నాత్వా కంపాసరస్యాం చ తత్ర మాం పశ్య పావనీం || 3,40.102 ||

మధ్యే కాంచీపురస్య త్వం కందరాకాశమధ్యగం |
కామకోష్ఠం విపాప్మాపి సప్తద్వారబిలాన్వితం || 3,40.103 ||

సామ్రాజ్యసూచకం పుంసాం త్రయాణామపి సిద్ధిదం |
ప్రాఙ్ముఖీ తత్ర వర్తేఽహం మహాసింహాసనేశ్వరీ || 3,40.104 ||

మహాలక్ష్మీస్వరూపేణ ద్విభుజా పద్మధారిణీ |
చక్రేశ్వరీ మహారాజ్ఞీ హ్యదృశ్యా స్థూలచక్షుషాం || 3,40.105 ||

మమాక్షిజా మహాగౌరీ వర్తతే మమ దక్షిణే |
సౌందర్యసారసీమా సా సర్వాభరణభూషితా || 3,40.106 ||

మయా చ కల్పితాఽవాసా ద్విభుజా పద్మధారిణీ |
మహాలక్ష్మీస్వరూపేణ కిం వా కృత్యాత్మనా స్థితా || 3,40.107 ||

ఆపీఠమౌలిపర్యంతం పశ్య తస్తాం మమాంశజాం |
పాతకాన్యాశు నశ్యంతి కిం పునస్తూపపాతకం || 3,40.108 ||

కువాసనా కుబుద్ధిశ్చ కుతర్కనిచయశ్చ యః |
కుదేహశ్చ కుభావశ్చ నాస్తికత్వం లయం వ్రజేత్ || 3,40.109 ||

కురుష్వ మే మహాపూజాం సితామధ్వాజ్యపాయసైః |
వివిధైర్భక్ష్యభోజ్యైశ్చ పదార్థైః షడ్రసాన్వితైః || 3,40.110 ||

తత్రైవ సుప్రసన్నాహం పూరయిష్యామి తే వరం |
ఉపదిశ్యేతి సమ్రాజ్ఞీ దివ్యమూర్తిస్తిరోదధే || 3,40.111 ||

రాజాపి సహసోత్థాయ కిమేతదితి విస్మితః |
దేవీముద్బోధ్య కౌసల్యాం శుభలక్షణలక్షితాం || 3,40.112 ||

తస్యై తద్రాత్రివృత్తాంతం కథయామాస సాదరం |
తత్సమా కర్ణ్య సా దేవీ సంతోషమభజత్తదా || 3,40.113 ||

ప్రాప్తహర్షో నృపః ప్రాతస్తయా దయితయా సహ |
అనీకసచివోపేతః కాంచీపురముపాగమత్ || 3,40.114 ||

స్నాత్వా కంపాతరంగిణ్యాం దృష్ట్వా దేవీం చ పావనీం |
పంచతీర్థే తతః స్నాత్వా దేవ్యా కౌసల్యయా నృపః || 3,40.115 ||

గోభూవస్త్ర హిరణ్యాద్యైస్తత్తీర్థక్షేత్రవాసినః |
ప్రీణయిత్వా సపత్నీకస్తథా తద్భక్తిపూజకాన్ || 3,40.116 ||

అథాలయం సమావిశ్య మహాభక్త్యా నృపోత్తమః |
ప్రదక్షిణత్రయం కృత్వా వినయేన సమన్వితః || 3,40.117 ||

తతః సంనిధిమాగత్య దేవ్యా కౌసల్యయా సహ |
శ్రీకామకోష్ఠనిలయం మహాత్రిపురసుందరీం || 3,40.118 ||

త్రిమూర్తిజననీమంబాం దృష్ట్వా శ్రీచక్రరూపిణీం |
ప్రణిపత్య తు సాష్టాంగం భార్యయా సహ భక్తిమాన్ || 3,40.119 ||

స్వపురే త్రైపురే ధామ్ని పురేక్ష్వాకుప్రవర్తితే |
దుర్వాసా సశిష్యేణ పూజార్థం పూర్వకల్పితే || 3,40.120 ||

దాసీదాసధ్వజారోహగృహోత్సవసమన్వితే |
తత్ర స్వగురుణోక్తం చ కృత్వా స్వాత్మార్ఘపూజనం || 3,40.121 ||

రాత్రౌ స్వప్నే తు యద్రూపం దృష్టవాన్స్వపురే మహః |
తదేవాత్రాపి సందధ్యౌ సన్నిధౌ రాజసత్తమః || 3,40.122 ||

చిరం ధ్యాత్వా మహారాజః సువాసాంసి బహూని చ |
దివ్యాన్యాయతనాన్యస్యై దత్త్వా స్తోత్రం చకార హ || 3,40.123 ||

పాదాగ్రలంబిపరమాభరణాభిరామేమంజీరరత్నరుచిమంజులపాదపద్మే |
పీతాంబరస్ఫురితపేశలహేమకాంచి కేయూరకంకణపరిష్కృతబాహువల్లి || 3,40.124 ||

పుండ్రేక్షుచాపవిలసన్మృదువామపాణే రత్నోర్మికాసుమశరాంచితదక్షహస్తే |
వక్షోజమండలవిలాసివలక్షహారి పాశాంకుశాంగదలసద్భుజశోభితాంగి || 3,40.125 ||

వక్త్రశ్రియా విజితశారదచంద్రబింబే తాటంకరత్నకరమండితగండభాగే |
వామే కరే సరసిజం సుబిసం దధానే కారుణ్యనిర్ఝరదపాంగయుతే మహేశి || 3,40.126 ||

మాణిక్యసూత్రమణిభాసురకంబుకంఠి భాలస్థచంద్రశకలోజ్జవలితాలకాఢ్యే |
మందస్మితస్ఫురణశాలిని మంజునాసే నేత్రశ్రియా విజితనీలసరోజపత్రే || 3,40.127 ||

సుభ్రూలతే సువదనే సులలాటచిత్రే యోగీంద్రమానససరోజనివాసహంసి |
రత్నానుబద్ధతపనీయమహాకిరీటే సర్వాంగసుందరి సమస్తసురేంద్రవంద్యే || 3,40.128 ||

కాంక్షానురూపవరదే కరుణార్ద్రచిత్తే సామ్రాజ్యసంపదభిమానిని చక్రనాథే |
ఇంద్రాదిదేవపరిసేవితపాదపద్మే సింహాసనేశ్వరీ పరే మయి సంనిదధ్యాః || 3,40.129 ||

ఇతి స్తత్వా స భూపాలో బహిర్నిర్గత్య భక్తితః |
తస్యాస్తు దక్షిణే భాగే మహాగౌరీం దదర్శ హ || 3,40.130 ||

ప్రణమ్య దండవద్భూమౌ కృత్వా చాస్యాః స్తుతిం పునః |
దత్త్వా చాస్యై మహార్హాణి వాసాంసి వివిధాని చ || 3,40.131 ||

అముల్యాని మహార్హాణి భూషణాని మహాంతి చ |
తతః ప్రదక్షిణీకృత్య నిర్గత్య సహ భార్యయా || 3,40.132 ||

స్వగురూక్తవిధానేన మహాపూజాం విధాయ చ |
తామేవ చింతయంస్తత్ర సప్తరాత్రమువాస సః || 3,40.133 ||

అష్టమే దివసే దేవీం నత్వా భక్త్యా విలోకయన్ |
అంబాభీష్టం ప్రదేహీతి ప్రార్థయామాస చేతసా || 3,40.134 ||

సుప్రసన్నా చ కామాక్షీ సాంతరిక్షగిరావదత్ |
భవిష్యంతి మదంశాస్తే చత్వారస్తనయా నృప || 3,40.135 ||

ఇత్యుదీరితమాకర్ణ్య ప్రమోదవికసన్ముఖః |
శ్రియం ప్రణమ్య సాష్టాంగమననన్యశరణః పరాం || 3,40.136 ||

ఆమంత్ర్య మనసైవాంబాం సస్త్రీకః సహ మంత్రిభిః |
అయోధ్యాం నగరీం ప్రాపదిందుమత్యాస్తు నందనః || 3,40.137 ||

ఏవం ప్రభావా కామాక్షీ సర్వలోకహితైషిణీ |
సర్వేషామపి భక్తానాం కాంక్షితం పూరయత్యలం || 3,40.138 ||

ఏనాం లోకేషు బహవః కామాక్షీం పరదేవతాం |
ఉపాస్య విధివద్భక్త్యా ప్రాప్తాః కామానశేషతః || 3,40.139 ||

అద్యాపి ప్రాప్నువంత్యేవ భక్తిమంతః ఫలం మునే |
అనేకే చ భవిష్యంతి కామాక్ష్యాః కరుణాదృశః || 3,40.140 ||

మాహాత్మ్యమస్యాః శ్రీదేవ్యాః కో వా వర్ణయితుం క్షమః |
నాహం న శంభుర్న బ్రహ్మా న విష్ణుః కిముతాపరే || 3,40.141 ||

ఇతి తే కథితం కించిత్కామాక్ష్యాః శీలముజ్జ్వలం |
శృణ్వతాం పఠతాం చాపి సర్వపాపహరం స్మృతం || 3,40.142 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండే మహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే చత్వారింశోఽధ్యాయః

లలితోపాఖ్యానే పంచత్రింశోధ్యాయః

అగస్త్య ఉవాచ
అనాద్యనంతమవ్యక్తం వ్యక్తానామాదికారణం |
ఆనందబోధైకరసం తన్మహన్మన్మహే మహః || 3,39.1 ||

అశ్వానన మహాప్రాజ్ఞ వేదవేదాంతవిత్తమ |
శ్రుతమేతన్మహాపుణ్యం లలితాఖ్యానముత్తమం || 3,39.2 ||

సర్వపూజ్యా త్వయా ప్రోక్తా త్రిపురా పరదేవతా |
పాశాంకుశధనుర్బాణ పరిష్కృతచతుర్భుజా || 3,39.3 ||

తస్యా మంత్రమితి ప్రోక్తం శ్రీచక్రం చక్రూషణం |
నవావరణమీశానీ శ్రీపరస్యాధిదైవతం || 3,39.4 ||

కాంచీపురే పవిత్రేఽస్మిన్మహీమండలమండలే |
కేయం విభాతి కల్యాణీ కామాక్షీత్యభివిశ్రుతా || 3,39.5 ||

ద్విభుజా వివిధోల్లాసవిలసత్తనువల్లరీ |
అదృష్టపూర్వసైందర్యా పరజ్యోతిర్మయీ పరా || 3,39.6 ||

సూత ఉవాచ
అగస్త్యేనైవముక్తః సన్పరానందాదృతేక్షణః |
ధ్యాయంస్తచ్చ పరం తేజో హయగ్రీవో మహామనాః |
ఇతి ధ్యాత్వా నమస్కృత్య తమగస్త్యమథాబ్రవీత్ || 3,39.7 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
రహస్యం సంప్రవక్ష్యామి లోపాముద్రాపతే శృణు || 3,39.8 ||

ఆద్యా యాణుతరా సా స్యాచ్చిత్పరా త్వాదికారణం |
అంతాఖ్యేతి తథా ప్రోక్తా స్వరూపాత్తత్త్వచింతకైః || 3,39.9 ||

ద్వితీయాభూత్తతః శుద్ధపరాద్విభుజసంయుతా |
దక్షహస్తే యోగముద్రాం వామహస్తే తు పుస్తకం || 3,39.10 ||

బిభ్రతీ హిమకుందేందుముక్తాసమవపుర్ద్యుతిః |
పరాపరా తృతీయా స్యాద్బా లార్కాయుతసంమితా || 3,39.11 ||

సర్వాభరణసంయుక్తా దశహస్తధృతాంబుజా |
వామోరున్యస్తహస్తా వా కిరీటార్ధేందుభూషణా || 3,39.12 ||

పశ్చాచ్చతుర్భుజా జాతా సా పరా త్రిపురారుణా |
పాశాంకుశేక్షుకోదండపంచబాణలసత్కరా || 3,39.13 ||

లలితా సైవ కామాక్షీ కాంచ్యాం వ్యక్తిముపాగతా |
సరస్వతీరమాగౌర్యస్తామేవాద్యాముపాసతే || 3,39.14 ||

నేత్రద్వయం మహేశస్య కాశీకాంజీపురద్వయం || 3,39.15 ||

విఖ్యాతం వైష్ణవం క్షేత్రం శివసాంనిధ్య కారకం |
కాంచీక్షేత్రే పురా ధాతా సర్వలోకపితామహః || 3,39.16 ||

శ్రీదేవీదర్శనాయైవ తపస్తేపే సుదుష్కరం |
ఆత్మైకధ్యానయుక్తస్య తస్యవ్రతవతో మునే || 3,39.17 ||

ప్రాదురాసీత్పురో లక్ష్మీః పద్మహస్తా పరాత్పరా |
పద్మాసనే చ తిష్ఠంతీ విష్ణునా జిష్ణునా సహ || 3,39.18 ||

సర్వశృంగారవేషాఢ్యా సర్వాభరణభూషితా |
సింహాసనేశ్వరీ ఖ్యాతా సర్వలోకైకరక్షిణీ || 3,39.19 ||

తాం దృష్ట్వాద్భుతసైందర్యాం పరజ్యోతిర్మయీం పరాం |
ఆదిలక్ష్మీమితి ఖ్యాతాం సర్వేషాం హృదయే స్థితాం || 3,39.20 ||

యామాహుస్త్రిపురామేవ బ్రహ్మవిష్ణవీశమాతరం |
కామాక్షీతి ప్రసిద్ధాం తామస్తౌ షీత్పుర్మభక్తిమాన్ || 3,39.21 ||

బ్రహ్మోవాచ |
జయ దేవి జగన్మాతర్జయ త్రిపురసుందరి |
జయ శ్రీనాథసహజే జయ శ్రీసర్వమంగలే || 3,39.22 ||

జయ శ్రీకరుణారాశే జయ శృంగారనాయికే |
జయజయేధికసిద్ధేశి జయ యోగీంద్రవందితే || 3,39.23 ||

జయజయ జగదంబ నిత్యరూపే జయజయ సన్నుతలోకసౌఖ్యదాత్రి |
జయజయ హిమశైలకీర్తనీయే జయజయ శంకరకామవామనేత్రి || 3,39.24 ||

జగజ్జన్మస్థితిధ్వంసపిధానానుగ్రహాన్ముహుః |
యా కరోతి స్వసంకల్పాత్తస్యై దేవ్యై నమోనమః || 3,39.25 ||

వర్ణాశ్రమాణాం సాంకర్యకారిణః పాపినో జనాన్ |
నిహంత్యాద్యాతితీక్ష్ణాస్త్రైస్తస్యై దేవ్యైదృ || 3,39.26 ||

నాగమైశ్చ న వేదైశ్చ న శాస్త్రైర్న చ యోగిభిః |
దేద్యా యా చ స్వసంవేద్యా తస్యై దేవ్యై నమోనమః || 3,39.27 ||

రహస్యామ్నాయవేదాంతైస్తత్త్వవిద్భిర్మునీశ్వరైః |
పరం బ్రహ్మేతి యా ఖ్యాతా తస్యైదృ || 3,39.28 ||

హృదయస్థాపి సర్వేషాం యా న కేనాపి దృశ్యతే |
సూక్ష్మవిజ్ఞానరూపాయైదృ || 3,39.29 ||

బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ ఈశ్వరశ్చ సదాశివః |
యద్ధ్యానైకపరా నిత్యం తస్యైదృ || 3,39.30 ||

యచ్చరణభక్తా ఇంద్రాద్యా యదాజ్ఞామేవ బిభ్రతి |
సామ్రాజ్యసంపదీశాయై తస్యైదృ || 3,39.31 ||

వేదా నిఃశ్వసితం యస్యా వీక్షితం భూతపంచకం |
స్మితం చరాచరం విశ్వం తస్యైదృ || 3,39.32 ||

సహస్రశీర్షా భోగీంద్రో ధరిత్రీం తు యదాజ్ఞయా |
ధత్తే సర్వజనాధారాం తస్యైదృ || 3,39.33 ||

జ్వలత్యగ్నిస్తపత్యర్కేవాతో వాతి యదాజ్ఞయా |
జ్ఞానశక్తిస్వరూపాయై తస్యైదృ || 3,39.34 ||

పంచవింశతితత్త్వాని మాయాకంచుకపంచకం |
యన్మయం మునయః ప్రాహుస్తస్యైదృ || 3,39.35 ||

శివశక్తీశ్వరాశ్చైవ శుద్ధబోధః సదాశివః |
యదున్మేషవిభేదాః స్యుస్తస్యైదృ || 3,39.36 ||

గురుర్మంత్రో దేవతా చ తథా ప్రాణాశ్చ పంచధా |
యా విరాజతి చిద్రూపా తస్యైదృ || 3,39.37 ||

సర్వాత్మనామంతరాత్మా పరమాందరూపిణీ |
శ్రీవిద్యేతి స్మృతా వా తు తస్యైదృ || 3,39.38 ||

దర్శనాని చ సర్వాణి యదంగాని విదుర్బుధాః |
తత్తన్నియమయూపాయై తస్యై దేవ్యై నమోనమః || 3,39.39 ||

యా భాతి సర్వలోకేషు మణిమంత్రౌష ధాత్మనా |
తత్త్వోపదేశరూపాయై తస్యైదృ || 3,39.40 ||

దేశకాలపదార్థాత్మా యద్యద్వస్తు యథా తథా |
తత్తద్రూపేణ యా భాతి తస్యైదృ || 3,39.41 ||

హే ప్రతిభటాకారా కల్యాణగుణశాలినీ |
విశ్వోత్తీర్ణేతి చాఖ్యాతా తస్యైదృ || 3,39.42 ||

ఇతి స్తుత్వా మహాదేవీం ధాతా లోకపితామహః |
భూయోభూయో నమస్కృత్య సహసా శరణం గతః || 3,39.43 ||

సంతుష్టా సా తదా దేవీ బ్రహ్మాణం ప్రేక్ష్య సంనతం |
వరదా సర్వలోకానాం వృణీష్వ వరమిత్యశాత్ || 3,39.44 ||

బ్రహ్మోవాచ |
భక్త్యా త్వద్దర్శనేనైవ కృతార్థోఽస్మి న సంశయః |
తథాపి ప్రార్థయే కించిల్లోకానుగ్రహకామ్యయా || 3,39.45 ||

కర్మభూమౌ తు లోకేఽస్మిన్ప్రాయో మూఢా ఇమే జనాః |
తేషామనుగ్రహార్థాయ నిత్యం కుర్వత్ర సంనిధిం || 3,39.46 ||

తథేతి తస్య తం కామం పూరయామాస వేధసః |
అథ ధాతా పునస్తస్యా దేవ్యా వాసమకల్పయత్ || 3,39.47 ||

శ్రీదేవీసోదరం నత్వా పుండరీకాక్షమచ్యుతం |
తత్సాంనిధ్యం సదా కాంచ్యాం ప్రార్థయామాస చాదృతః || 3,39.48 ||

తతస్తథా కరిష్యామీత్యబ్రవీత్తం జనార్దనః |
అథ తుష్టో జగద్ధాతా పునః ప్రాహ మహేశ్వరీం || 3,39.49 ||

శివోఽప్యత్రైవ సాంనిధ్యం తవ ప్రీత్యా కరోత్వితి |
అథ శ్రీత్రిపురాదక్షభాగాత్కామేశ్వరః పరః || 3,39.50 ||

ఈశానఃసర్వవిద్యా నామీశ్వరః సర్వదేహినాం |
ఆవిరాసీన్మహాదేవః సాక్షాచ్ఛృంగారనాయకః || 3,39.51 ||

తతః పునః శ్రీకామాక్షీభాలనేత్రకటాక్షతః |
కాచిద్బాలా ప్రాదురాసీన్మహాగౌరా మహోజ్జ్వలా || 3,39.52 ||

సర్వశృంగారవేషాఢ్యా మహాలావణ్యశేవధిః |
అథ శ్రీపుండరీకాక్షో బ్రహ్మణా సహ సాదరం || 3,39.53 ||

కారయామాస కల్యాణమాదిస్త్రీపుంసయోస్తయోః |
ఆఖండలాదయో దేవా వసురుద్రాదిదేవతాః || 3,39.54 ||

మార్కండేయాదిమునయో వసిష్ఠాదిమునీశ్వరాః |
యోగీంద్రాః సనకాద్యాశ్చ నారదాద్యాః సురర్షయః || 3,39.55 ||

వామదేవప్రభృతయో జీవన్ముక్తాః శుకాదయః |
యక్షకిన్నర గంధర్వసిద్ధవిద్యాధరోరగాః || 3,39.56 ||

గణాగ్రణీర్మహాశాస్తా దుర్గాద్యాశ్చైవ మాతరః |
యా యాస్తు దేవతాః ప్రోక్తాస్తాః సర్వాః పరమేశ్వరీం || 3,39.57 ||

భద్రాసనవిమానస్థా నేముః ప్రాంజలయస్తదా |
మనసా నిర్మితం ధాత్రా మధ్యే నగరమద్భుతం || 3,39.58 ||

మందిరం పరమేశాన్యా మనోహరతమం శుభం |
శ్రీమతా వాసుదేవేన సోదరేమ మహేశ్వరః || 3,39.59 ||

తత్రోదవోఢతాం గౌరీముపాగ్ని భగవాన్భవః |
దేవదుందుభయో నేదుః పుష్పవృష్టిః పపాత హ || 3,39.60 ||

దంపత్యోర్జగతాం పత్యోః పాణిగ్రహణమంగలం |
కో వా వర్ణయితుం శక్తో యది జిహ్వాసహస్రవాన్ || 3,39.61 ||

ఆదిశ్రీమందిరస్యాస్య వాయుభాగే మహేశితుః |
విస్తృతం భువనశ్రేష్ఠం కల్పితం పరమేష్ఠినా || 3,39.62 ||

శ్రీగృహస్యాగ్నిభాగే తు విచిత్రం విష్ణుమందిరం |
ఇత్థం తా దేవతాస్తత్ర తిస్రః సన్నిహితాః సదా || 3,39.63 ||

తదా ప్రదక్షిణీకృత్య తత్పరౌ దంపతీ తు తౌ |
ప్రాప్తౌ సభావనాగారం తదా విధిజనార్దనౌ || 3,39.64 ||

సమాగమ్య చ సభ్యానాం సమాస్తానాంయథావిధి |
సంస్కారం వైదికైర్మంత్రైః కథయామాసతుర్ముదా || 3,39.65 ||

ఆద్యాదిలక్ష్మీః సర్వేషాం పురతః శ్రీపరేశ్వరీ |
విరంచిం దక్షిణేనాక్ష్ణా వామేన హరిమైక్షత || 3,39.66 ||

కా నామ వాణీ మా నామ కమలా తే ఉభే తతః |
ప్రాదుర్భూతే ప్రభాపుంజే పంజరాంత ఇవ స్థితే || 3,39.67 ||

శ్రీదేవతానమచ్ఛీర్షబద్ధాంజలిపుటావుభౌ |
జయ కామాక్షికామాక్షీత్యూచతుస్తాం ప్రణేమతుః || 3,39.68 ||

మూర్తే చ గంగాయమునే తత్ర సేవార్థమాగతే |
తిస్రః కోట్యోర్ఽధకోటీ చ యా యాస్తీర్థాధిదేవతాః || 3,39.69 ||

సేవార్థం త్రిపురాంబా యాస్తాస్తాః సర్వాః సమాగతాః |
తదా కరాభ్యామాదాయ చామరే భారతీశ్రియౌ |
శ్రీదేవీముపతస్థాతే వీజయంత్యౌ యథోచితం || 3,39.70 ||

అనర్ఘ్యరత్నఖచితకింకిణీచితదోర్లతే |
ఆదిశ్రీనయనోత్పన్నే తే ఉభే భారతీశ్రియౌ || 3,39.71 ||

సంవీక్ష్య సర్వజనతా విశేషేణ విసిస్మియే |
తదా ప్రభృతి కల్యాణీ కామాక్షీత్యభిధామియాత్ |
తదుచ్చారణమాత్రేణ శ్రీదేవీ శం ప్రయచ్ఛతి || 3,39.72 ||

కామాక్షీతి త్రయో వర్ణాః సర్వమంగలహేతవః |
అథ సా జగదీశానీ వేదవేదాంగపారగే || 3,39.73 ||

విధౌ నిత్యం నిషీదేతి సందిదేశ సరస్వతీం |
సాపి వాణీశ్వరీ గంగాహస్తనిక్షిప్తచామరా |
పశ్యతాం సర్వదేవానాం విధాతుర్ముఖమావిశత్ || 3,39.74 ||

ఇందిరా చ మహాలక్ష్మ్యా సందిష్టా తుష్టయా తథా |
యథోచితనివాసాయ విష్ణోర్వక్షస్థలం ముదా |
తదాజ్ఞాం శిరసా ధృత్వా రమా విష్ణుశ్చ భక్తితః || 3,39.75 ||

తావుభౌ దంపతీ నత్వా మహాత్రిపురసుందరీం |
ప్రార్థయామాసతుర్భూయస్తదావరణదేవతాం || 3,39.76 ||

తథాస్త్వితి వరం దత్త్వా తాభ్యాం త్రిపురసుందరం |
తదావరణదేవత్వం ప్రాప్తౌ పద్మాచ్యుతౌ తదా || 3,39.77 ||

స్వపీఠోత్తరమాస్థాప్య దక్షిణే స్థితవాన్స్వయం |
అథోవాచ మహాగౌరీం త్వమన్యద్రూపమాచర |
తత్ర యాతో మహాగౌర్యాః ప్రతిబింబో మనోహరః || 3,39.78 ||

చకాసద్దివ్యదేహేన మహాగౌరీసమాకృతిః |
తరుణారుణరాజాభసైందర్యచరణద్వయః || 3,39.79 ||

క్వణత్కంకణమంజీరతిత్తిరీకృతపీఠకః |
విద్యుదుల్లాసితస్వానమనోజ్ఞమణిమేఖలః || 3,39.80 ||

రత్నకంకణకేయూరవిరాజితభుజద్వయః |
ముక్తావైదూర్యమాణిక్య నిబద్ధవరబంధనః || 3,39.81 ||

విభ్రాజమానో మధ్యేన వలిత్రితయశోభితః |
జాహ్నవీసరిదావర్తశోభినాభీవిభూషితః || 3,39.82 ||

పాటీరపంకకర్పూరకుంకుమాలంకృతస్తనః |
ఆముక్తముక్తాలంకారభాసురస్తనకుంచుకః || 3,39.83 ||

వినోదేన కటీదేశలంబమానసుశృంఖలః |
మాణిక్యశకలాబద్ధముద్రికాభిరలంకృతః || 3,39.84 ||

దక్షహస్తాంబుజాసక్తస్నిగ్ధోజ్జవలమనోహరః |
ఆభాత్యాప్రపదీనస్రగ్దివ్యాకల్పకదంబకైః || 3,39.85 ||

దీప్తభూషణరత్నాంశురాజిరాజితదిఙ్ముఖః |
తప్తహాటకసంకౢప్తరత్నగ్రీబోపశోభితః || 3,39.86 ||

మాంగల్యసూత్రరత్నాంశుశోణిమాధరకంధరః |
పాలీవతంసమాణిక్యతాటంకపరిభూషితః || 3,39.87 ||

జపావిద్రుమలావణ్యలలితాధరపల్లవః |
దాడిమీఫలబీజాభదంతపంక్తివిరాజితః || 3,39.88 ||

మందమందస్మితోల్లాసికపోలఫలకోమలః |
ఔపమ్యరహితోదారనాసామణిమనోహరః || 3,39.89 ||

విలసత్తిలపుష్పశ్రీవిమలోన్నత నాసికః |
ఈషదున్మేషమధురనీలోత్పలవిలోచనః || 3,39.90 ||

నవప్రసూనచాపశ్రీలలితభ్రూవికాశకః |
అర్ద్ధేందుతులితో భాలే పూర్ణేందురుచిరాననః || 3,39.91 ||

సాంద్రసౌరభసంపన్నకస్తూరీతిలకోజ్జ్వలః |
మత్తాలిమాలావిలసదలకాఢ్యముఖాంబుజః || 3,39.92 ||

పారిజాతప్రసూనస్రగ్వాహిధమ్మిల్లబంధనః |
అత్యర్థరత్నఖచితముకుటాంచితమస్తకః || 3,39.93 ||

సర్వలావణ్యవసతిర్భవనం విభ్రమాశ్రియః |
శివో విష్ణుశ్చ తత్రత్యాః సమస్తాశ్చ మహాజనాః || 3,39.94 ||

బింబస్య తస్య దేవ్యాశ్చ అభేదం జగృహుస్తదా |
అథ తర్హి మహేశానీ స్వతంత్రా ప్రవివేశ హ || 3,39.95 ||

అగ్రతః సర్బదేవానామాశ్రయేణ ప్రపశ్యతాం |
బింబం కృత్వాత్మనా బింబే సంప్రవిశ్య స్థితాం చ తాం |
దృష్ట్వా భూయో నమస్కృత్య పునః ప్రార్థితవాన్విధిః || 3,39.96 ||

పూర్ణబ్రహ్మే మహాశక్తే మహాత్రిపురసుందరి |
శ్రీకామాక్షీతి విఖ్యాతే నమస్తుభ్యం దినేదినే |
కించిద్విజ్ఞాపయామ్యద్య శృణు తత్కృపయా మమ || 3,39.97 ||

అత్రైవ తు మహాగౌర్యా మహేశస్యోభయోరపి |
శ్రీదేవి నిత్యకల్యాణి వివాహః ప్రతివత్సరం |
కర్తవ్యో జగతామృద్ధసేవాయై చ దివౌకసాం || 3,39.98 ||

భూలోకేఽస్మిన్మహాదేవి విమూఢా జనతా అపి |
తాం దృష్ట్వా భక్తితో నత్వా ప్రయాంతు పరమాం గతిం || 3,39.99 ||

తథేత్యాకాశవాణ్యా తు దదౌ తస్యౌత్తరం పరా |
విససర్జ చ సర్వాంస్తాన్స్వనికేతనివృత్తయే || 3,39.100 ||

తదద్భుతతమం శీలం స్మృత్వా స్మృత్వా ముహుర్ముహుః |
తాం నమస్కృత్య తే సర్వే తతో జగముర్యథాగతం || 3,39.101 ||

పితామహస్తు హృష్టాత్మా ముకుందేన శివేన చ |
సార్ధం శ్రీమందిరే తత్ర మంత్రోపేతాం నివేశ్య చ |
ఆరాధ్య వైదికైః స్తోత్రైః సాష్టాంగం ప్రణనామ సః || 3,39.102 ||

అథాకాశగిరా దేవీ బ్రహ్మాణమిదమబ్రవీత్ || 3,39.103 ||

విష్ణుం శివం చ స్వస్థానే సమాధాయ సమాహితః |
ప్రతిసంవత్సరం తత్ర సేవాం కురుదృఢాశయ || 3,39.104 ||

స్వయంవ్యక్తమిహ శ్రీశమిత్రేశాంబాసమన్వితం |
శ్రీకామగిరిపీఠం తు సాక్షాచ్ఛ్రీపురమధ్యగం || 3,39.105 ||

వామభాగే వృతం లక్ష్యం విష్ణునాన్యత్ర సేవినం || 3,39.106 ||

చిదానందాకారరూపం సర్వపీఠాధిదైవతం |
అదృశ్యమూర్తిమవ్యక్తమాదధార యథా విధి || 3,39.107 ||

శ్రీమనోజ్ఞే సునక్షత్రే దలానాం హీరకోరకైః |
అర్చిష్మద్భిరప్రధృష్యైర్ల్లోకానామభివృద్ధయే || 3,39.108 ||

ఇదానీం త్వం తదభ్యర్చ్య యధావిధి విధే ముదా |
మండలం త్వఖిలం కృత్వా నిజలోకం హి పాలయ || 3,39.109 ||

ఇత్యుక్తో భగవాన్బ్రహ్మా తథా కృత్వా తదీరితం |
నిక్షిప్య హృది తాం దేవీం నిజం ధామ జగామ సః || 3,39.110 ||

ఇతి తే తత్త్వతః ప్రోక్తం కామాక్షీశీలమద్భుతం |
సాక్షాదేవమహాలక్ష్మీమిమాం విద్ధి ఘటోద్భవ || 3,39.111 ||

య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యశ్చాపి ప్రయతః పఠేత్ |
తస్య భుక్తిశ్చ ముక్తిశ్చ కరస్థా నాత్ర సంశయః || 3,39.112 ||

బృహస్పతిసమో బుద్ధ్యా సర్వవిద్యాధిపో భవేత్ |
ఆదిర్నారాయణః శ్రీమాన్భగవాన్భక్తవత్సలః || 3,39.113 ||

తపసా తోషితః పూర్వం మయా చ చిరకాలతః |
సారూప్యముక్తిం కృపయా దత్త్వా పుత్రాయ మే ప్రభుః |
మహాత్రిపురసుందర్యా మహాత్మ్యం సముపాదిశత్ || 3,39.114 ||

తతస్తస్మాదహం కించిద్వేద్మి వక్ష్యే న చాన్యథా |
రహస్యమంత్రం సంవక్ష్యేశృణు తం త్వం సమాహితః || 3,39.115 ||

న బ్రహ్మా న చ విష్ణుర్వా న రుద్రశ్చ త్రయోఽప్యమీ |
మోహితా మాయయా యస్యాస్తురీయస్తు స చేశ్వరః |
సదాశివో న జానాతి కథం ప్రాకృతదేవతాః || 3,39.116 ||

సదాశివస్తు సర్వాత్మా సచ్చిదానందవిగ్రహః |
అకర్తుమన్యథా కర్తుం కర్తుమస్యా అనుగ్రహాత్ || 3,39.117 ||

సదా కశ్చిత్తదేవాహం మన్యమానో మహేశ్వరః |
తన్మాయామోహితో భూత్వా త్వవశః శవతామగాత్ || 3,39.118 ||

సైవ కారణమేతేషాముత్పత్తౌ చ లయేఽపి చ |
కశ్చిదత్ర విశేషోఽస్తి వక్తవ్యాంశోఽపి తం శృణు || 3,39.119 ||

బ్రహ్మాదీనాం త్రయాణాం చ తురీయస్త్వీశ్వరః ప్రభుః |
చతుర్ణామపి సర్వేషామాది కర్తా సదాశివః || 3,39.120 ||

ఏతద్రహస్యం కథితం తస్యాశ్చరితమద్భుతం |
భూయ ఏవ ప్రవక్ష్యామి సావధానమనాః శృణు || 3,39.121 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండే మహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే ఏకోనచత్వారింశోఽధ్యాయః

లలితోపాఖ్యానే చతుస్త్రింశోధ్యాయః

అగస్త్య ఉవాచ
శ్రుతమేతన్మహావృత్తమావిర్భావాదికం మహత్ |
భండాసురవధశ్చైవ దేవ్యాః శ్రీనగరస్థితిః || 3,38.1 ||

ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి తస్యా మంత్రస్య సాధనం |
తన్మంత్రాణాం లక్షణం చ సర్వమేతన్నివేదయ || 3,38.2 ||

హయగ్రీవ ఉవాచ
సర్వేభ్యోఽపి పదార్థేభ్యః శాబ్దం వస్తు మహత్తరం |
సర్వేభ్యోఽపి హి శబ్దేభ్యో వేదరాశిర్మహాన్మునే || 3,38.3 ||

సర్వేభ్యోఽపి హి వేదేభ్యో వేదమంత్రా మహత్తరాః |
సర్వేభ్యో వేదమంత్రేభ్యో విష్ణుమంత్రా మహత్తరాః || 3,38.4 ||

తేభ్యోఽపి దౌర్గమంత్రాస్తు మహాంతో మునిపుంగవ |
తేభ్యో గాణపతా మంత్రా మునే వీర్య మహత్తరాః || 3,38.5 ||

తేభ్యోఽప్యర్కస్య మంత్రాస్తు తేభ్యః శైవా మహత్తరాః |
తేభ్యోఽపి లక్ష్మీమంత్రాస్తు తేభ్యః సారస్వతా వరాః || 3,38.6 ||

తేభ్యోఽపి గిరిజామంత్రాస్తేభ్యశ్చామ్నాయభేదజాః |
సర్వామ్నాయమనుభ్యోఽపి వారాహా మనవో వరాః || 3,38.7 ||

తేభ్యః శ్యామామనువరా విశిష్టా ఇల్వలాంతక |
తేభ్యోఽపి లలితామంత్రా దశభేదవిభేదితాః || 3,38.8 ||

తేషు ద్వౌ మనురాజౌ తు వరిష్ఠౌ వింధ్యమర్దన |
లోపాముద్రా కామరాజ ఇతి ఖ్యాతిముపాగతౌ || 3,38.9 ||

హ్రాదిస్తు లోపాముద్రా స్యాత్కామరాజస్తు కాదికాః |
హంసాదేర్వాచ్యతాం యాతాః కామరాజో మహేస్వరః || 3,38.10 ||

స్మరాదేర్వాచ్యతాం యాతా దేవీ శ్రీలలితాంబికా |
హాదికాద్యోర్మంత్రయోస్తు భేదో వర్ణత్రయోద్భవః || 3,38.11 ||

త్యోశ్చ కామరాజోఽయం సిద్ధిదో భక్తిశాలినాం |
శివేన శక్త్యా కామేన క్షిత్యా చైవ తు మాయయా || 3,38.12 ||

హంసేన భృగుణా చైవ కామేన శశిమౌలినా |
శక్రేణ భువనేశేన చంద్రేణ చ మనోభువా || 3,38.13 ||

క్షిత్యా హృల్లేఖయా చైవ ప్రోక్తో హంసాదిమంత్రరాట్ |
కామాదిమంత్రరాజస్తు స్మరయోనిః శ్రియో ముఖే || 3,38.14 ||

పంచత్రికమహావిద్యా లలితాంబా ప్రవాచికాం |
యే యజంతి మహాభాగాస్తేషాం సర్వత్ర సిద్ధయే || 3,38.15 ||

సద్గురోస్తు మనుం ప్రాప్య త్రిపంచార్ణపరిష్కృతం |
సమ్యక్సంసాధయేద్విద్వాన్వక్ష్యమాణప్రకారతః || 3,38.16 ||

తత్క్రమేణ ప్రవక్ష్యామి సావధానో మునే శృణు |
ప్రాతరుత్థాయ శిరసిస్మృత్వా కమలముజ్జ్వలం || 3,38.17 ||

సహస్రపత్రశోభాఢ్యం సకేశరసుకర్ణికం |
తత్ర శ్రీమద్గురుం ధ్వాత్వా ప్రసన్నం కరుణామయం || 3,38.18 ||

తతోబహిర్వినిర్గత్య కుర్యాచ్ఛౌచాదికాః క్రియాః |
అథాగత్య చ తైలేన సామోదేన విలేపితః || 3,38.19 ||

ఉద్వర్తితశ్చ సుస్నాతః శుద్ధేనోష్ణేన వారిణా |
ఆపో నిసర్గతః పూతాః కిం పునర్వహ్నిసంయుతాః |
తస్మాదుష్ణోదకే స్నాయాత్తదభావే యథోదకం || 3,38.20 ||

పరిధాయ పటౌ శుద్ధే కౌసుంభౌ వాథ వారుణౌ |
ఆచమ్య ప్రయతో విద్వాన్హృది ధ్యాయన్పరాంబికాం || 3,38.21 ||

ఊర్ధ్వపుండ్రం త్రిపుండం వా పట్టవర్ధనమేవ వా |
అగస్త్యపత్రాకారం వా ధృత్వా భాలే నిజోచితం |
అంతర్హితశ్చ శుద్ధాత్మా సంధ్యావందనమాచరేత్ || 3,38.22 ||

అశ్వత్థపత్రాకారేణ పాత్రేణ సకుశాక్షతం |
సపుష్పచందనం చార్ధ్యం మార్తండాయ సముత్క్షిపేత్ || 3,38.23 ||

తథార్ధ్యభావదేవత్వాల్లలితాయై త్రిరర్ధ్యకం |
తర్ప్పయిత్వా యథాశక్తి మూలేన లలితేశ్వరీం || 3,38.24 ||

దేవర్షిపితృవర్గాంశ్చ తర్పయిత్వా విధానతః |
దివాకరముపాస్థాయ దేవీం చ రవిబింబగాం || 3,38.25 ||

మౌనీ విశుద్ధహృదయః ప్రవిశ్య మఖమందిరం |
చారుకర్పూరకస్తూరీచందనాదివిలేపితః || 3,38.26 ||

భూషణైర్భూషితాంగశ్చ చారుశృంగారవేషధృక్ |
ఆమోదికుసుమస్రగ్భిరవతంసితకుంతలః || 3,38.27 ||

సంకల్పభూషణో వాథ యథావిభవభూషణః |
పూజాఖండే వక్ష్యమాణాన్కృత్వా న్యాసాననుక్రమాత్ || 3,38.28 ||

మృద్వాసనే సమాసీనో ధ్యాయేచ్ఛ్రీనగరం మహత్ |
నానావృక్షమహోద్యానమారభ్య లలితావధి || 3,38.29 ||

ధ్యాయేచ్ఛ్రీనగరం దివ్యం బహిరంతరతః శుచిః |
పూజాఖండోక్తమార్గేమ పూజాం కృత్వా విలక్షణః || 3,38.30 ||

అక్షమాలాం సమాదాయ చంద్రకస్తూరివాసితాం |
ఉదఙ్ముఖః ప్రాంఖో వా జపేత్సింహాసనేశ్వరీం |
షట్త్రింశల్లక్షసంఖ్యాం తు జపేద్విద్యా ప్రసీదతి || 3,38.31 ||

తద్దశాంశస్తు హోమః స్యాత్తద్దశాంశం చ తర్పణం |
తద్దశాంశం బ్రాహ్మణానాం భోజనం సముదీరితం || 3,38.32 ||

ఏవం స సిద్ధమంత్రస్తు కుర్యాత్కామ్యజపం పునః |
లక్షమాత్రం జపిత్వా తు మనుష్యాన్వశమానయేత్ || 3,38.33 ||

లక్షద్వితయజాప్యేన నారీః సర్వా వశం నయేత్ |
లక్షత్రితయజాపేన సర్వాన్వశయతే నృపాన్ || 3,38.34 ||

చతుర్లక్షజపే జాతే క్షుభ్యంతి ఫణికన్యకాః |
పంచలక్షజపే జాతే సర్వాః పాతాలయోషితః || 3,38.35 ||

భూలోకసుందరీవర్గో వశ్యఃషడ్లక్షజాపతః |
క్షుభ్యంతి సప్త లక్షేణ స్వర్గలోకమృగీదృశః || 3,38.36 ||

దేవయోనిభవాః సర్వేఽప్యష్టలక్షజపాద్వశాః |
నవలక్షేణ గీర్వాణా నఖిలాన్వశమానయేత్ || 3,38.37 ||

లక్షైకాదశజాప్యేన బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాన్ |
లక్షద్వాదశజాపేన సిద్ధీరష్టౌ వశం నయేత్ || 3,38.38 ||

ఇంద్రస్యేంద్రత్వమేతేన మంత్రేణ హ్యభవత్పురా |
విష్ణోర్విష్ణుత్వమేతేన శివస్య శివతామునా || 3,38.39 ||

ఇందోశ్చంద్రత్వమేతేన భానోర్భాస్కరతామునా |
సర్వాసాం దేవతానాం చ తాస్తాః సిద్ధయ ఉజ్జ్వలాః |
అనేన మంత్రరాజేన జాతా ఇత్యవధారయ || 3,38.40 ||

ఏతన్మంత్రస్య జాపీ తు సర్వపాపవివర్జితః |
త్రైలోక్యసుందరాకారో మన్మథస్యాపి మోహకృత్ || 3,38.41 ||

సర్వాభిః సిద్ధిభిర్యుక్తః సర్వజ్ఞః సర్వపూజితః |
దర్శనాదేవ సర్వషామంతరాలస్య పూరకః || 3,38.42 ||

వాచా వాచస్పతిసమః శ్రియా శ్రీపతిసానభః |
బలే మరుత్సమానః స్యాత్స్థిరత్వే హిమవానివ || 3,38.43 ||

ఔన్నత్యే మేరుతుల్యః స్యాద్గాంభీర్యేణ మహార్ణవః |
క్షణాత్క్షోభకరో మూర్త్యా గ్రామపల్లీపురాదిషు || 3,38.44 ||

ఈషద్భూభంగమాత్రేణ స్తంభకో జృంభకస్తథా |
ఉచ్చాటకో మోహకశ్చ మారకో దుష్టచేతసాం || 3,38.45 ||

క్రుద్ధః ప్రసీదతి హఠాత్తస్య దర్శనహర్షితః |
అష్టాదశసు విద్యాసు నిరూఢిమభిగచ్ఛతి || 3,38.46 ||

మందాకినీపూరసమా మధురా తస్య భారతీ |
న తస్యావిదితం కించిత్సర్వశాస్త్రేషు కుంభజ || 3,38.47 ||

దర్శనాని చ సర్వాణి కర్తు ఖండయితుం పటుః |
తత్త్వంజానాతి నిఖిలం సర్వజ్ఞత్వం చ గచ్ఛతి || 3,38.48 ||

సదా దయార్ద్రహృదయం తస్య సర్వేషు జంతుషు |
తత్కోపాగ్నేర్విషయతాం గంతుం నాలం జగత్త్రయీ || 3,38.49 ||

తస్య దర్శనవేలాయాం శ్లథన్నీవీనిబంధనాః |
విశ్రస్తరశనాబంధా గలత్కుండలసంచయాః || 3,38.50 ||

ఘర్మవారికణశ్రేణీముక్తాభూషితమూర్తయః |
అత్యంతరాగతరలవ్యాపారనయనాంచలాః || 3,38.51 ||

స్రంసమానకరాంభోజమణికంకణపంక్తయః |
ఊరుస్తంభేన నిష్పందా నమితాస్యాశ్చ లజ్జయా || 3,38.52 ||

ద్రవత్కందర్పసదనాః పులకాంకురభూషణాః |
అన్యమాకారమివ చ ప్రాప్తా మానసజన్మనా || 3,38.53 ||

దీప్యమానా ఇవోద్దామరాగజ్వాలాకదంబకైః |
వీక్ష్యమాణా ఇవానంగశరపావకవృష్టిభిః || 3,38.54 ||

ఉత్కంఠయా తుద్యమానాః ఖిద్యమానా తనూష్మణా |
సిచ్యమానాః శ్రమజలైః శుచ్యమానాశ్చ లజ్జయా || 3,38.55 ||

కులం జాతిం చ శీలం చ లజ్జాం చ పరివారకం |
లోకాద్భయం బంధుభయం పరలోకభయే తథా || 3,38.56 ||

ముంచంత్యో హృది యాచంత్యో భవంతి హరిణీదృశః |
అరణ్యే పత్తనే వాపి దేవాలయమఠేషు వా |
యత్ర కుత్రాపి తిష్ఠంతం తం ధావంతి మృగీదృశః || 3,38.57 ||

అత్యాహతో యథైవాంభోబిందుర్భ్రమతి పుష్కరే |
తద్వద్భ్రమంతి చిత్తాని దర్శనే తస్య సుభ్రువాం || 3,38.58 ||

వినీతానవనీతానాం విద్రావణమహాఫలం |
తం సేవంతే సమస్తానాం విద్యానామపి పంక్తయః || 3,38.59 ||

చంద్రార్కమండలద్వంద్వకుచమండలశోభినీ |
త్రిలోకే లలనా తస్య దర్శనాదనురజ్యతి |
అన్యాసాం తు వరాకీణాం వక్తవ్యం కిం తపోధన || 3,38.60 ||

పత్తనేషు చ వీథీషు చత్వరేషు వనేషు చ |
తత్కీర్తిఘోషణా పుణ్యా సదా ద్యుసద్ద్రుమాయతే || 3,38.61 ||

తస్య దర్శనతః పాప జాలం నశ్యతి పాపినాం |
తద్గుణా ఏవ ఘోక్ష్యంతే సర్వత్ర కవిపుంగవైః || 3,38.62 ||

భిన్నైర్వర్ణైరాయుధైశ్చ భిన్నైర్వాహనభూషణైః |
యే ధ్యాయంతి మహాదేవీం తాస్తాః సిద్ధీర్భంజతి తే || 3,38.63 ||

మనోరాదిమఖండస్తు కుందేందుధవలద్యుతిః |
అహశ్చక్రే జ్వలజ్జ్వాలశ్చింతనీయస్తు మూలకే || 3,38.64 ||

ఇంద్రగోపక సంకాశో ద్వితీయో మనుఖండకః |
నీభాలనీయేఽహశ్చక్రే ఆబాలాంతజ్వలచ్ఛిఖః || 3,38.65 ||

అథ బాలాదిపద్మస్థద్విదలాంబుజకోటరే |
నీభాలనీయస్తార్తీయఖండో దురితఖండకః || 3,38.66 ||

ముక్తా ధ్యేయా శశిజోత్స్నా ధవలాకృతిరంబికా |
రక్తసంధ్యకరోచిః స్యాద్వశీకరణకర్మణి || 3,38.67 ||

సర్వసంపత్తిలాభే తు శ్యామలాంగీ విచింత్యతే |
నీలా చ మూకీకరణే పీతా స్తంభనకర్మణి || 3,38.68 ||

కవిత్వే విశదాకారా స్ఫటికోపలనిర్మలా |
ధనలాభే సువర్ణాభా చింత్యతే లలితాంబికా || 3,38.69 ||

ఆమూలమాబ్రహ్మబిలం జ్వలన్మాణిక్యదీపవత్ |
యే ధ్యాయంతి మహాపుంజం తే స్యుః సంసిద్ధసిద్ధయః || 3,38.70 ||

ఏవం బహుప్రకారేణ ధ్యానభేదేన కుంభజ |
నిభాలయంతః శ్రీదేవీం భజంతి మహతీం శ్రియం |
ప్రాప్యతే సద్భిరేవైషా నాసద్భిస్తు కదాచన || 3,38.71 ||

యైస్తు తప్తం తపస్తీవ్రం తైరేవాత్మని ధ్యాయతే |
తస్య నో పశ్చిమం జన్మ స్వయం యో వా న శంకరః |
న తేన లభ్యతే విద్యా లలితా పరమేశ్వరీ || 3,38.72 ||

వంశే తు యస్య కస్యాపి భవేదేష మనుర్యది |
తద్వంశ్యాః సర్వ ఏవ స్యుర్ముక్తాస్తృప్తా న సంశయః || 3,38.73 ||

గుప్తాద్గుప్తతరైవైషా సర్వశాస్త్రేషు నిశ్చితా |
వేదాః సమస్తశాస్త్రాణి స్తువంతి లలితేశ్వరీం || 3,38.74 ||

పరమాత్మేయమేవ స్యాదియమేవ పరా గతిః |
ఇయమేవ మహత్తీర్థమియమేవ మహత్ఫలం || 3,38.75 ||

ఇమాం గాయంతి మునయో ధ్యాయంతి సనకాదయః |
అర్చంతీమాం సురశ్రేష్ఠా బ్రహ్మాద్యాః పంచసిద్ధిదాం || 3,38.76 ||

న ప్రాప్యతే కుచారిత్రైః కుత్సితైః కుటిలాశయైః |
దైవబాహ్యైర్వృథాతర్కైర్వృథా విభ్రాంత బుద్ధిభిః || 3,38.77 ||

నష్టైరశీలైరుచ్ఛిష్టైః కులభ్రష్టైశ్చ నిష్ఠురైః |
దర్శనద్వేషిభిః పాపశీలైరాచారనిందకైః || 3,38.78 ||

ఉద్ధతైరుద్ధతాలాపైర్దాంభికైరతిమానిభిః |
ఏతాదృశానాం మర్త్యానాం దేవానాం చాతిదుర్లభా || 3,38.79 ||

దేవతానాం చ పూజ్యత్వమస్యాః ప్రోక్తం ఘటోద్భవ |
భండాసుర వధాయైషా ప్రాదుర్భూతా చిదగ్నితః || 3,38.80 ||

మహాత్రిపురసుందర్యా సూర్తిస్తేజోవిజృంభితా |
కామాక్షీతి విధాత్రా తు ప్రస్తుతా లలితేశ్వరీ || 3,38.81 ||

ధ్యాయతః పరయా భక్త్యా తాం పరాం లలితాంబికాం |
సదాశివస్య మనసో లాలనాల్లలితాభిధా || 3,38.82 ||

యద్యత్కృతవతీ కృత్యం తత్సర్వం వినివేదితం |
పూజావిధానమఖిలం శాస్త్రోక్తేనైవ వర్త్మనా |
ఖండాంతరే వదిష్యామి తద్విలాసం మహాద్భుతం || 3,38.83 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే మంత్రరాజసాధనప్రకారకథనన్నామాష్టత్రింశోఽధ్యాయః

లలితోపాఖ్యానే త్రయస్త్రింశోధ్యాయః

హయగ్రీవ ఉవాచ
సర్వజ్ఞద్యంతరాలస్యోపరిష్టాత్కలశోద్భవ |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం || 3,37.1 ||

వశిన్యాద్యంతరం జ్ఞేయం ప్రాగ్వత్సోపానమందిరం |
సర్వరోగహరం నామ్నా తచ్చక్రమితి విశ్రుతం || 3,37.2 ||

వశిన్యాద్యాస్తత్ర దేవ్యః పూర్వాదిదిగనుక్రమాత్ |
స్వరైస్తు రహితాస్తత్ర ప్రథమా వశినీశ్వరీ || 3,37.3 ||

కవర్గసహితా పశ్చాత్కామేశ్వర్యాఖ్యవాహ్మయీ |
చవర్గజుష్టా వాగీశీ మోదినీ స్యాత్తృతీయకా || 3,37.4 ||

టవర్గమండితాకారా విమలాఖ్యా సరస్వతీ |
తవర్గేణ తథోపేతా పంచమీ వాక్ప్రధారణా || 3,37.5 ||

పవర్గేణ పరిస్ఫీతా షష్ఠీ తు జయినీ మతా |
యాదివర్ణచతుష్కోణే సర్వైశ్వర్యాదివాఙ్మయీ || 3,37.6 ||

సాధికాక్షరషట్కేన కౌలినీ త్వష్టమీ మతా |
ఏతా దేవ్యో జపరతా ముక్తాభరణమండితాః || 3,37.7 ||

సదా స్ఫురద్గద్యపద్యలహరీలాలితా మతాః |
కావ్యైశ్చ నాటకైశ్చైవ మధురైః కర్ణహారిభిః |
వినోదయంత్యః శ్రీదేవీం వర్తంతే కుంభసంభవః || 3,37.8 ||

ఏతా రహస్యనామ్నైవ ఖ్యాతా వాతాపితాపన |
నాయికా స్వస్య చక్రస్య సిద్ధానామ్నా ప్రకీర్తితా || 3,37.9 ||

అస్య చక్రస్య సంరక్షాకారిణీ ఖేచరీ మతా |
వశిన్యాద్యంతరాలస్యోపరిష్టాద్వింధ్యమర్దన || 3,37.10 ||

హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
అస్త్రం చక్రమితిజ్ఞేయం తత్ర బాణాదిదేవతాః || 3,37.11 ||

పంచ బాణేశ్వరీదేవ్యః పంచ కామేశ్వరాశుగాః |
అంకుశద్వితయం దీప్తమాదిస్త్రీపుంసయోర్ద్వయోః || 3,37.12 ||

ధనుర్ద్వయం చ వింధ్యారే నవ పుండ్రేషు కల్పితం |
పాశద్వయం చ దీప్తాభం చత్వార్యస్త్రాణి కుంభజ || 3,37.13 ||

కామేశ్వర్యాస్తు చత్వారి చత్వారి శ్రీమహేశితుః |
ఆహత్యాష్టాయుధానీతి ప్రజ్వలంతి విభాంతి చ || 3,37.14 ||

భండాసురమహాయుద్ధే దుష్టదానవశోణితైః |
పీతైరతీవ తృప్తానిదివ్యాస్త్రాణ్యతి జాగ్రతి || 3,37.15 ||

ఏతేషామాయుధానాం తు పరివారాయుధాన్యలం |
వర్తంతేఽస్త్రాంతరే తత్ర తేషాం సంఖ్యా తు కోటిశః || 3,37.16 ||

వజ్రశక్తిః శతఘ్నీ చ భుశుండీ ముసలం తథా |
కృపాణః పట్టిశం చైవ ముద్గరం భిందిపాలకం || 3,37.17 ||

ఏవమాదీని శస్త్రాణి సహస్రాణాం సహస్రశః |
అష్టాయుధమహాశక్తీః సేవంతే మదవిహ్వలాః || 3,37.18 ||

అథ శస్త్రాంతరాలస్యోపరి వాతాపితాపన |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
ధిష్ణ్యం తు సమయేశీనాం స్థానం చ తిసృణాం మతం || 3,37.19 ||

కామేశాద్యాస్తత్ర దేవ్యస్తిస్రోఽన్యా తు చతుర్థికా |
సైవ నిఃశేషవిశ్వానాం సవిత్రీ లలితేశ్వరీ || 3,37.20 ||

తిసృణాం శృణు నామాని కామేశీ ప్రథమా మతా |
వజ్రేశీ భగమాలా చ తాః సేవంతే సహస్రశః || 3,37.21 ||

సర్వేషాం దర్శనానాం చ యా దేవ్యో వివిధాః స్మృతాః |
తాః సర్వాస్తత్ర సేవంతే కామేశాదిమహోదయాః || 3,37.22 ||

ఏతాసాంచ ప్రసంగేషు నిత్యానాం చ ప్రసంజనే |
చక్రిణీనాం యోగినీనాం శ్రీదేవీ పూరణాత్మికా || 3,37.23 ||

యా కామేశ్వరదేవాంకశాయినీ లలితాంబికా |
కామేశ్యాదిచతుర్థీ సా నిత్యానాం షోడశీ మతా || 3,37.24 ||

యోగినీ చక్రదేవీనాం నవమీ పరికీర్తితా |
సమయేశ్యంతరాలస్యోపరిష్టాదిల్వలాంతక || 3,37.25 ||

నాథాంతరమితి ప్రోక్తం హస్తవింశతిరున్నతం |
చతుర్నల్వప్రవిస్తారం ప్రాగ్వత్సోపానమండితం || 3,37.26 ||

తత్ర నాథామహాదేవ్యా యోగశాస్త్రప్రవర్త్తకాః |
సర్వేషాం మంత్రగురవః సర్వవిద్యామహార్ణవాః || 3,37.27 ||

చత్వారో యాగనాథాశ్చ లోకానామిహ గుప్తయే |
సృష్టాః కామంశదేవేన తేషాం నామాని మే శృణు || 3,37.28 ||

మిత్రీ చ శోడిశశ్చైవ చర్యాఖ్యః కుంభసంభవ |
తైః సృష్టా బహవో లోకారక్షార్థం పాదుకాత్మకాః || 3,37.29 ||

దివ్యవిద్యా మానవౌఘసిద్ధౌఘాః సురతాపసాః |
ప్రాప్తసాలోక్యసారూప్యసాయుజ్యాదికసిద్ధయః || 3,37.30 ||

మహాంతో గురవస్తాంస్తు సేవంతే ప్రచురా గురూన్ |
అథ నాథాంతరాలస్యోపరిష్టాద్ధిష్ణ్యముత్తమం || 3,37.31 ||

హస్తవింశతిరున్నమం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
నిత్యాంతరమితి ప్రోక్తం నిత్యాః పంచదశాత్ర వై || 3,37.32 ||

అథ కామేశ్వరీ నిత్యా నిత్యా చ భగమాలినీ |
నిత్యక్లిన్నా అపి తథా భేరుండా వహ్నివాసినీ || 3,37.33 ||

మహావజ్రేశ్వరీ దూతీ త్వరితా కులసుందరీ |
నిత్యా నీలపతాకా చ విజయా సర్వమంగలా || 3,37.34 ||

జ్వాలామాలినికా చిత్రేత్యేతాః పంచదశోదితాః |
ఏతా దేవీస్వరూపాః స్యుర్మహాబలపరాక్రమాః || 3,37.35 ||

ప్రథమా ముఖ్యతిథితాం ప్రాప్తా వ్యాప్య జగత్త్రయాః |
కాలత్రితయరూపాశ్చ కాలగ్రాసవిచక్షణాః || 3,37.36 ||

బ్రహ్మాదీనామశేషాణాం చిరకాలముపేయుషాం |
తత్తత్కాలశతాయుష్యరూపా దేవ్యాజ్ఞయా స్థితాః || 3,37.37 ||

నిత్యోద్యతా నిరాంతకాః శ్రీపరాంగసముద్భవాః |
సేవంతే జగతామృద్ధ్యై లలితాం చిత్స్వరూపిణీం || 3,37.38 ||

తాసాం భవనతాం ప్రాప్తా దీప్తాః పంచదశేశ్వరాః |
విసృష్టిబిందుచక్రే తు షోడశ్యా భవనం మతం || 3,37.39 ||

అథ నిత్యాంతరాలస్యోపరిష్టాత్కుంభసంభవ |
అంగదేవ్యంతరం ప్రోక్తం హస్తవింశాతిరున్నతం || 3,37.40 ||

చతుర్నల్వప్రవిస్తారం ప్రాగ్వత్సోపానమందిరం |
తస్మిన్హృదయదేవ్యాద్యాః శక్తయః సంతి వై మునే || 3,37.41 ||

హృద్దేవీ చ శిరోదేవీ శిఖాదేవీ తథైవ చ |
వర్మదేవీ దృష్టిదేవీ శస్త్రదేవీ షడీరితాః || 3,37.42 ||

అత్యంతసన్నికృష్టాస్తాః శ్రీకామేశ్వరసుభ్రువః |
నవలావణ్యపూర్ణాంగ్యః సావధానా ధృతాయుధాః || 3,37.43 ||

పరితో బిందుపీఠే చ భ్రామ్యంతో దృప్తమూర్తయః |
లలితాజ్ఞాప్రవర్తిన్యో వశీనాం పీఠవర్తికాః || 3,37.44 ||

అథాంగదేవ్యంతరస్యోపరిష్టాన్మండలాకృతి |
బిందునాద మహాపీఠం దశహస్తసమున్నతం || 3,37.45 ||

నల్వాష్టకప్రవిస్తారముద్యదాదిత్యసంనిభం |
బిందుపీఠమిదం జ్ఞేయం శ్రీపీఠమపి చేష్యతే || 3,37.46 ||

మహాపీఠమితి జ్ఞేయం విద్యాపీఠమపీష్యతే |
ఆనందపీఠమపి చ పంచాశత్పీఠరూపధృక్ || 3,37.47 ||

తత్ర శ్రీలలితాదేవ్యాః పంచబ్రహ్మమయే మహత్ |
జాగర్తి మంచరత్నం తు ప్రపంచత్రయమూలకం || 3,37.48 ||

తస్య మంచస్య పాదాస్తు చత్వారః పరికీర్తితాః |
దశహస్తసమున్నమ్రా హస్తత్రితయవిష్ఠితాః || 3,37.49 ||

బ్రహ్మవిష్ణుమహేశానేశ్వరరూపత్వమాగతాః |
శక్తిభావమనుప్రాప్తాః సదా శ్రీధ్యానయోగతః || 3,37.50 ||

ఏకస్తు పంచపాదః స్యాజ్జపాకుసుమసన్నిభః |
బ్రహ్మాత్మకః స విజ్ఞేయో వహ్నిదిగ్భాగమాశ్రితః || 3,37.51 ||

చతుర్థో మంచపాదస్తు కర్ణికారకసారరుక్ |
ఈశ్వరాత్మా స విజ్ఞేయ ఈశదిగ్భాగమాశ్రితః || 3,37.52 ||

ఏతే సర్వే సాయుధాశ్చ సర్వాలంకారభూషితాః |
ఉపర్యధఃస్తంభరూపా మధ్యే పురుషరూపిణః || 3,37.53 ||

శ్రీధ్యానమీలితాక్షాశ్చ శ్రీధ్యానాన్నిశ్చలాంగకాః |
తేషాముపరి మంచస్య ఫలకస్తు సదాశివః || 3,37.54 ||

వికాసిదాడిమచ్ఛాయశ్చతుర్నల్వప్రవిస్తరః |
నల్వషట్కాయామవాంశ్చ సదాభాస్వరమూర్తిమాన్ || 3,37.55 ||

అంగదేవ్యంతరారంభాన్మంచస్య ఫలకావధి |
చింతామణిమయాంగాని తత్త్వరూపాణి తాపస || 3,37.56 ||

సోపానాని విభాసంతే షట్త్రింశద్వై నివేశనైః |
ఆరోహస్య క్రమేణైవ సోపానాన్యభిదధ్మహే || 3,37.57 ||

భూమిరాపోఽనలో వాయురాకాశో గంధ ఏవ చ |
రసో రూపం స్పర్శసంబ్దోపస్థపాయుపదాని చ || 3,37.58 ||

పాణివాగ్ఘ్రాణజిహ్వాశ్చత్వక్చక్షుః శ్రోత్రమేవ చ |
అహంకారశ్చ బుద్ధిశ్చ మనః ప్రకృతిపూరుషౌ || 3,37.59 ||

నియతిః కాలరాగౌ చ కలా విద్యే చ మాయయా |
శుద్ధావిద్యేశ్వరసదాశివశక్తిః శివా ఇతి || 3,37.60 ||

ఏతాః షట్త్రింశదాఖ్యాతాస్తత్త్వసోపానపంక్తయః |
పూషా సోపానపంక్తిశ్చ మంచపూర్వదిశంశ్రితాః || 3,37.61 ||

అథ మంచస్యోపరిష్టాద్ధంసతూలికతల్పకః |
హస్తమాత్రం సమున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం || 3,37.62 ||

పాదోపధానమూర్ధోపధాన దంద్వవిరాజితం |
గడ్డకానాం చతుః షష్టిశోభితం పాటలత్విషా || 3,37.63 ||

తస్యోపరిష్టాత్కౌసుంభవసనేనోత్తరచ్ఛదః |
శుచినా మృదునా కౢప్తః పద్మరాగమణిత్విషా || 3,37.64 ||

తస్యోపరి వసన్పూర్వదిఙ్ముఖో దయయాన్వితః |
శృంగారవేషరుచిరస్సదా షోడశవార్షికః || 3,37.65 ||

ఉద్యద్భాస్కరబింబాభశ్చతుర్హస్తస్త్రిలోచనః |
హారకేయూరముకుటకటకాద్యైరలంకృతః || 3,37.66 ||

కమనీయస్మితజ్యోత్స్నామరిపూర్ణకపోలభూః |
జాగర్తి భగవానాదిదేవః కామేశ్వరః శివః || 3,37.67 ||

తస్యోత్సంగే సమాసీనా తరుణాదిత్యపాటలా |
సదా షోడశవర్షా చ నవయౌవనదర్పితా || 3,37.68 ||

అమృష్టపద్మరాగాభా చందనాబ్జనఖచ్ఛటా |
యావకశ్రీర్నిర్వ్యపేక్షా పాదలౌహిత్యవాహినీ || 3,37.69 ||

కలనిస్వానమంజీరపతత్కంకణమోహనా |
అనంగవరతూణీరదర్పోన్మథనజంఘికా || 3,37.70 ||

కరిశుండదోః కదలికాకాంతితుల్యోరుశోభినీ |
అరుణేన దుకూలేన సుస్పర్శేన తనీయసా |
అలంకృతనితంబాఢ్యా జఘనాభోగభాసురా || 3,37.71 ||

అర్ధోరుకగ్రంథిమతీ రత్నకాంచీవిరాజితా |
నతనాభిమహావర్తత్రి వల్యూర్మిప్రభాసరిత్ || 3,37.72 ||

స్తనకుడ్మలహిందోలముక్తాదామశతావృతా |
అతిపీవరవక్షోజభారభంగురమధ్యభూః || 3,37.73 ||

శిరీషదామమృదులచ్ఛదాభాంశ్చతురో భుజాన్ || 3,37.74 ||

కేయూరకంకణశ్రేణీమండితాన్సోర్మికాంగులీన్ |
వహంతీ పతిసంసృష్టశంఖసుందరకంధరా || 3,37.75 ||

ముఖదర్పణ వృత్తాభచిబుకా పాటలాధరా |
శుచిభిః పంక్తిశుద్ధైస్చ విద్యారూపైర్విభాస్వరైః |
కుందకుడ్మలలక్ష్మీకైర్దంతైర్దర్శితచంద్రికా || 3,37.76 ||

స్థూలమౌక్తికసనద్ధనానాభరణభాసురా |
కేతకాంతర్దలశ్రోణీ దీర్ఘదీర్ఘవిలోచనా || 3,37.77 ||

అర్ధేందులలితే భాలే సమ్యక్కౢప్తాలకచ్ఛటా |
పాలీవతం సమాణిక్యకుండలామండితశ్రుతిః || 3,37.78 ||

నవకర్పూరకస్తూరీసదామోదితవీటికా |
శరచ్చంచన్నిశానాథమండలీమధురాననా || 3,37.79 ||

చింతామణీనాం సారేణ కౢప్తచారుకిరీటికా |
స్ఫురత్తిలకరత్నాభభాలనేత్రవిరాజితా || 3,37.80 ||

గాఢాంధకారనిబిడక్షామకుంతలసంహతిః |
సీమంతరేశావిన్యస్తకిందూరశ్రేణిభాసురా || 3,37.81 ||

స్ఫురచ్చంద్రకలోత్తంసమదలోలవిలోచనా |
సర్వశృంగారవేషాఢ్యా సర్వాభరణభూషితా || 3,37.82 ||

సమస్తలోకమాతా చ సదానందవివర్ధినీ |
బ్రహ్మవిష్ణుగిరీశేశసదాశివనిదానభూః || 3,37.83 ||

అపాంగరింఖత్కరుణానిర్ఝరీతర్పితాఖిలా |
భాసతే సా భగవతీ పాపఘ్నీ లలితాంబికా || 3,37.84 ||

అన్యదైవతపూజానాం యస్యాః పూజాఫలం విదుః |
యస్యాః పూజాఫలం ప్రాహుయస్యా ఏవ హి పూజనం || 3,37.85 ||

తస్యాశ్చ లలితాదేవ్యా వర్ణయామి కథం పునః |
వర్షకోటిసహస్రేణాప్యేకాంశో వర్ణ్యతే న హి || 3,37.86 ||

వర్ణ్యమానా హ్యవాగ్రూపా వాచస్తస్యాం కుతో గతిః |
యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ || 3,37.87 ||

బహునా కిమిహోక్తేన తత్త్వభూతమిదం శృణు |
న పక్షపాతాన్న స్నేహాన్న మోహాద్వా మయోచ్యతే || 3,37.88 ||

సంతు కల్పతరోః శాఖా లేఖిన్యస్తపసాం నిధే |
మషీపాత్రాణి సర్వేఽపి సప్త సంతు మహార్ణవాః || 3,37.89 ||

పంచాశత్కోటివిస్తీర్ణా భూమిః పత్రత్వమృచ్ఛతు |
తస్య లేఖనకాలోఽస్తు పరార్ధ్యాధికవత్సరైః || 3,37.90 ||

లిఖంతు సర్వే లోకాశ్చ ప్రత్యేకం కోటిబాహవః |
సర్వే బృహస్పతిసమా వక్తారో యది కుంభజ || 3,37.91 ||

అథాపి తస్యాః శ్రీదేవ్యాః పాదాబ్జైకాంగులిద్యుతేః |
సహస్రాంశేష్వేకైకాంశవర్ణనా న హి జాయతే |
అథ వా వృత్తిరఖిలా నిష్ఫలా తద్గుణస్తుతౌ || 3,37.92 ||

బిందుపీఠస్య పరితశ్చతురస్రవయా స్థితా |
మహామాయాజవనికా లంబతే మేచకప్రభా || 3,37.93 ||

దేవ్యా ఉపరి హస్తానాం వింశతిద్వితయోర్ధ్వతః |
ఇంద్రగోపవితానం తు బద్ధం త్రైలోక్యదుర్లభం || 3,37.94 ||

తత్రాలంకారజాలం తు వర్తమానం సుదుర్లభం |
మద్వాణీ వర్ణయిష్యంతీ కంఠ ఏవ హ్రియా హతా || 3,37.95 ||

సైవ జానాతి తత్సర్వం తత్రత్యమఖిలం గుణం |
మనసోఽపి హి దూరే తత్సౌభాగ్యం కేనవర్ణ్యతే || 3,37.96 ||

ఇత్థం భండమహాదైత్యవధాయ లలితాంబికా |
ప్రాదుర్భుతా చిదనలాద్దగ్ధనిఃశేషదానవా || 3,37.97 ||

దివ్యశిల్పిజనైః కౢప్తం షోడశక్షేత్రవేశనం |
అధిష్ఠాయ శ్రీనగరం సదా రక్షతి విష్టపం || 3,37.98 ||

ఇత్థమేవ ప్రకారేణ శ్రీపురాణ్యన్యకాన్యపి |
న భేదకోఽపి విన్యాసో నామమాత్రం పురాం భిదా || 3,37.99 ||

నానావృక్షమహోద్యానమారభ్యేతిక్రమేణ యే |
వదంతి శ్రీపురకథాం తే యాంతి పరమాం గతిం || 3,37.100 ||

ఆకర్ణయంతి పృచ్ఛంతి విచిన్వంతి చ యే నరాః |
యే పుస్తకే ధారయంతి తే యాంతి పరమాం గతిం || 3,37.101 ||

యే శ్రీపురప్రకారేణ తత్తత్స్థానవిభేదతః |
కృత్వా శిల్పిజనైః సర్వం శ్రీదేవ్యాయతనం మహత్ |
సంపాదయంతి యే భక్తాస్తే యాంతి పరమాం గతిం || 3,37.102 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే గృహరాజాంతరకథనం నామ సప్తత్రింశోఽధ్యాయః

లలితోపాఖ్యానే ద్వాత్రింశోధ్యాయః

హయగ్రీవ ఉవాచ
చింతామణిగృహస్యాగ్నిదిగ్భాగే కుందమానకం |
యోజనాయామవిస్తారం యోజనోచ్ఛాసచాతకం || 3,36.1 ||

తత్ర జ్వలతి చిద్వహ్నిః సుధాధారాశతార్చితః |
పరమైశ్వర్యజనకః పావనో లలితాజ్ఞయా || 3,36.2 ||

అనింధనో మహాజ్వాలః సుధయా తర్పితాకృతిః |
కంకోలీపల్లవచ్ఛాయస్తత్ర జ్వలతి చిచ్ఛిఖీ || 3,36.3 ||

తత్ర హోత్రీ మహాదేవీ హోతా కామేశ్వరః పరః |
ఉభౌ తౌ నిత్యహోతారౌ రక్షతః సకలం జగత్ || 3,36.4 ||

అనుత్తరపరాధీనా లలితా సంప్రవర్తితా |
లలితాచోదితః కామః శంకరేణ ప్రవర్తితః || 3,36.5 ||

చింతామణిగృహేంద్రస్య రక్షోభాగేంబుజాటవౌ || 3,36.6 ||

చక్రరాజరథశ్రేష్ఠస్తిష్ఠత్యున్నతవిగ్రహః |
నవభిః పర్వభిర్యుక్తః సర్వరత్నమయాకృతిః || 3,36.7 ||

చతుర్యోజనవిస్తారో దశయోజనమున్నతః |
యథోత్తరే హ్రాసయుక్తః స్థూలతః కూబరోజ్జ్వలః || 3,36.8 ||

చతుర్వేదమహాచక్రః పురుషార్థమహాహయః |
తత్త్వైరు పచరద్భిశ్చ చామరైరభిమండితః || 3,36.9 ||

పూర్వోక్తలక్షణైర్యుక్తో ముక్తాచ్ఛత్రేణ శోభితః |
భండాసురమహాయుద్ధే కృతసాహసికక్రియః || 3,36.10 ||

వర్తతే రథమూర్ధన్యః శ్రీదేవ్యాసనపాటితః |
చింతామణిగృహేంద్రస్య వాయుభాగేంబుజాటవౌ || 3,36.11 ||

గేయచక్రరథేంద్రస్తు మంత్రిణ్యాః ప్రాంతతిష్ఠతి |
చింతామణిగృహేంద్రస్య రుద్రభాగేంబుజాటవౌ || 3,36.12 ||

వల్లభో దండనాథాయాః కిరిచక్రే మహారథః |
ఏతద్రథత్రయం సర్వక్షేత్రశ్రీపురపక్తిషు |
సమానమేవ విజ్ఞేయమంగస్థా దేవతా యథా || 3,36.13 ||

ఆనలం కుండమాగ్నేయే యత్తిష్ఠతి సదా జ్వలత్ |
తప్తమేతత్తు గాయత్రీ తప్తం స్యాద భయంకరం || 3,36.14 ||

ఘృణిసూర్యస్తు తత్పశ్చాదోంకారస్య చ మందిరం |
దేవీ తురీయగాయత్రీ చక్షుష్మత్యపి తాపస || 3,36.15 ||

అథ గంధర్వరాజశ్చ పరిషద్రుద్ర ఏవ చ |
తారాంబికా భగవతీ తత్పశ్చాద్భాగతః స్థితాః || 3,36.16 ||

చింతామణిగృహేంద్రస్య రక్షోభాగం సమాశ్రితః |
నామత్రయ పహామంత్రవాచ్యోఽస్తి భగవాన్హరిః || 3,36.17 ||

మహాగణపతిస్తస్యోత్తరసంశ్రితకేతనః |
పంచాక్షరీమంత్రవాచ్యస్తస్య చాప్యుత్తరే శివః || 3,36.18 ||

అథ మృత్యుంజయేశశ్చ వాచ్యర్త్ర్యక్షరమాత్రతః |
సరస్వతీ ధారణాఖ్యా హ్యస్య చోత్తరవాసినీ || 3,36.19 ||

అకారాదిక్షకారాంతవర్ణమూర్తేస్తు మందిరం |
మాతృకాయా ఉత్తరతస్తస్యాం వింధ్యనిషూదన || 3,36.20 ||

ఉత్తరే సంపదేశీ వై కాలసంకర్షణీ తథా |
శ్రీమహాశంభునాథా చ దేవ్యావిర్భావకారణం || 3,36.21 ||

శ్రీః పరాంబా చ విశదజ్యోత్స్నా నిర్మలవిగ్రహా |
ఉత్తరోత్తరమేతాస్తు దేవతాః కృతమందిరాః || 3,36.22 ||

బాలాచైవాన్నపూర్ణా చ హయారూఢా తథైవ చ |
శ్రీపాదుకాచతస్రస్తదుత్తరోత్తరమందిరాః || 3,36.23 ||

చింతామణిగృహేంద్రస్య వాయవ్యవసుధాదితః |
మహాపద్మాటవౌ త్వన్యా దేవతాః కృతమందిరాః || 3,36.24 ||

ఉన్మత్తభైరవీ చైవ స్వప్నవారాహికా పరా |
తిరస్కరణికాంబా చ తథాన్యా పంచమీ పరా || 3,36.25 ||

యథాపూర్వం కృతగృహా ఏతా దేవ్యో మహోదయాః |
శ్రీపూర్తిశ్చ మహాదేవీ శ్రీమహాపాదుకాపి చ || 3,36.26 ||

యథాపూర్వం కృతగృహే ద్వే ఏతే దేవతోత్తమే |
శంకరేణ షడామ్నాయసాగరే ప్రతిపాదితాః |
యా విద్యాస్తాః సమస్తాశ్చ మహాపద్మాటవీస్థలే || 3,36.27 ||

ఇత్థం శ్రీరశ్మిమాలాయా మణికౢప్తా గహాగృహాః |
ఉచ్చధ్వజా ఉచ్చశాలాస్ససోపానాస్తపోధన || 3,36.28 ||

చింతామణిగృహేంద్రస్య పూర్వద్వారే సముద్రప |
దక్షిణే పార్శ్వభాగేతు మంత్రినాథాగృహం మహత్ || 3,36.29 ||

వామభాగే దండనాథాభవనం రత్ననిర్మితం |
బ్రహ్మవిష్ణుమహేశానామర్ధ్యస్థానమ్య పూర్వతః || 3,36.30 ||

భవనం దీపితాశేషదిక్చక్రం రత్నరశ్మిభిః |
సమస్తా దేవతా ఏతా లలితాభక్తినిర్భరాః |
లలితామంత్రజాప్యాశ్చ శ్రీదేవీం సముపాసతే || 3,36.31 ||

పూర్వోక్త మర్ధ్యస్థానం చ పూర్వోక్తం చార్ధ్యకల్పనం |
యామ్యద్వారప్రభృతిషు సర్వేష్వపి సమం స్మృతం || 3,36.32 ||

అథ చింతామణిగృహం వక్ష్యే శృణు మహామునే |
తచ్ఛ్రీపట్టనమధ్యస్థం యోజనద్వయవిస్మృతం || 3,36.33 ||

తస్య చింతామణిభయీ భిత్తిః కోశసువిస్తృతా |
చింతామణిశిలాభిశ్చ చ్ఛాదినీభిస్తథోపరి || 3,36.34 ||

సంవృతా కూటరూపేణ తత్రతత్ర సమున్నతా |
గృహభిత్తిస్తథోన్నమ్రా చతుర్యోజనమానతః || 3,36.35 ||

వింశతిర్యోజనం తస్యాశ్చోన్నమ్రా భూమిరుచ్యతే |
తతోర్ధ్వం హ్రాససంయుక్తం స్థౌల్యత్రిముకుటోజ్జ్వలా || 3,36.36 ||

తాని చేచ్ఛాక్రియాజ్ఞానరూపాణి ముకుటాన్యృషే |
సదా దేదీప్యమానాని చింతామణిమయాన్యపి || 3,36.37 ||

చింతామణిగృహే సర్వం చింతామణిమయం స్మృతం |
యస్య ద్వారాణి చత్వారి క్రోశార్ధాయామభాంజి చ || 3,36.38 ||

క్రోశార్ద్ధార్ద్ధం చ విస్తారో ద్వారాణాం కథితో మునే |
ద్వారేషు సర్వేషు పునశ్చింతామణిగృహాంతరే || 3,36.39 ||

పిహితా లలితా దేవ్యా మూతర్లోహితసింధువత్ |
తరుణార్కసహస్రాభా చంద్రవచ్ఛీతలా హ్యపి |
ముహుః ప్రవాహరూపేణ ప్రసరంతీ మహామునే || 3,36.40 ||

పూర్వామ్నాయ మయం చైవ పూర్వద్వారం ప్రకీర్తితం |
దక్షిణద్వారదేశస్తు దక్షిణామ్నాయలక్షణః || 3,36.41 ||

పశ్చిమద్వారదేశస్తు పశ్చిమామ్నాయలక్షణః |
ఉత్తరద్వారదేశః స్యాదుత్తరామ్నాయలక్షణః || 3,36.42 ||

గృహరాజస్యాంతరాలే భిత్తౌ ఖచితదండకాః |
రత్నప్రదీపా భాస్వంతః కోట్యర్కసదృశత్విషః |
పరితస్తత్ర వర్తంతే భాసయంతో గృహాంతరం || 3,36.43 ||

చింతామణిగృహస్యాస్య మధ్యస్థానే మహీయసి |
అత్యుచ్చైర్వేదికాభాగే బిందుచక్రం మహాత్తరం || 3,36.44 ||

చింతారత్నగృహోత్తుంగభింత్తేర్బిందోశ్చ మధ్యభూః |
భిత్తిః క్రోశం పరిత్యజ్య క్రోశత్రయముదాహృతం || 3,36.45 ||

తత్ర క్రోశత్రయస్థానే హ్యణిమాద్యాత్మరోచిషా |
క్రోశత్రయం సమస్తం తద్ధస్తసంఖ్యాప్రకారతః |
చతుర్వింశతిసాహస్రహస్తైః సంమితముచ్యతే || 3,36.46 ||

బిందుపీఠేశపర్యమ్తం చతుర్దశవిభేదతః |
అంతరే భేదితే జాతే హస్తసంఖ్యా మయోచ్యతే || 3,36.47 ||

పద్మాటవీస్థలాచ్చింతామణివేశ్మాంతరం మునే |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం తత్ర స్యురణిమాదయః || 3,36.48 ||

అణిమాంతరవిస్తారశ్చతుర్నల్వసమన్వితః |
కిష్కుశ్చతుఃశతీ నల్వకిష్కుర్హస్త ఉదీర్యతే || 3,36.49 ||

తత్రాంతరేఽణిమాద్యాస్తు పూర్వాదికృతమందిరాః |
అణిమా మహిమా చైవ లఘిమా గరిమా తథా || 3,36.50 ||

ఈశిత్వం చ వశిత్వం చ ప్రాకామ్యం ముక్తిరేవ చ |
ఇచ్ఛా ప్రాప్తిః సర్వకామేత్యేతాః సిద్ధయ ఉత్తమాః || 3,36.51 ||

రససిద్ధిర్మోక్షసిద్ధిర్బలసిద్ధిస్తథైవ చ |
ఖడ్గసిద్ధిః పాదుకాయా సిద్ధిరంజనసిద్ధికః || 3,36.52 ||

వాక్సిద్ధిర్లోకసిద్ధిశ్చ దేహసిద్ధిరనంతరం |
ఏతా అష్టౌ సిద్ధయస్తు బహ్వ్యోఽన్యా యోగిసంమతాః || 3,36.53 ||

తత్రాంతరే తు పరితః సేవతే పరమేశ్వరీం |
కోటిశః సిద్ధయస్తస్మిన్నణిమాద్యంతరే మునే || 3,36.54 ||

నవలావణ్యసంపూర్ణాః స్మయమానముఖాంబుజాః |
జ్వలచ్చింతామణి కరాః మదా షోడశవర్షికాః |
అత్యుదారప్రకృతయః ఖేలంతి మదవిహ్వలాః || 3,36.55 ||

తస్యాణిమాద్యంతరస్యోపరిష్టాత్సుమనోహరం |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం || 3,36.56 ||

చతుర్దిక్షు చ సోపానపంక్తిభిః సుమనోహరం |
బ్రహ్మాద్యంబరధిష్ణ్యం స్యాత్తత్రదేవీః స్థితాః శృణు || 3,36.57 ||

బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైవ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా |
వారాహీ చైవ మాహేంద్రీ చాముండాప్యథ సప్తమీ |
మహాలక్ష్మీరష్టమీ తు తత్రైతాః కృతమందిరాః || 3,36.58 ||

నానావిధాయుధాఢ్యాశ్చ నానాశక్తిపరిచ్ఛదాః |
పూర్వాదిదిశమారభ్య ప్రాదక్షిణ్యకృతాలయాః || 3,36.59 ||

అథ బ్రాహ్యంతరా తస్యోపరిష్టాత్కుంభసంభవ |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
ముద్రాంతరమితి త్రైధం తత్ర ముద్రాః కృతాలయాః || 3,36.60 ||

సంక్షోభద్రావణాకర్షవశ్యోన్మాదమహాంకుశాః |
ఖేచరీ బీజయోన్యాఖ్యా త్రిఖండా దశమీ పునః || 3,36.61 ||

పూర్వాదిదిశమారభ్య ముద్రా ఏతాః ప్రతిష్ఠితాః |
అత్యంతసుందరాకారా నవయౌవనవిహ్వలాః || 3,36.62 ||

కాంతిభిః కమనీయాభిః పూరయంత్యో గృహాంతరం |
సేవంతే మునిశార్దూల లలితాపరమేశ్వరీం || 3,36.63 ||

అంతరం త్రయమేతత్తు చక్రం త్రైలోక్యమోహనం |
ఏతస్మింఛక్తయో యాసు తా ఉక్తాః ప్రకటాభిధాః || 3,36.64 ||

ఏతసాం సమధిష్ఠాత్రీ త్రిపురా చక్రనాయికా |
తచ్చక్రపాలనకరీ ముద్రాసంక్షోభణాత్మికా || 3,36.65 ||

అథ ముద్రాంతరస్యోర్ధ్వం ప్రోక్తా నిత్యాకలాం తరం |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
పర్వతశ్చైవ సోపానముత్తరోత్తరమిష్యతే || 3,36.66 ||

నిత్యాకలాంతరే తస్మిన్కామాకర్షణికాసుఖాః |
పరితః కృతసంస్థానాః షోడశేందుకలాత్మికాః || 3,36.67 ||

తర్పయంత్యో దిశాం చక్రం సుధాస్యందైః సుశీతలైః |
తాసాం నామాని మత్తస్త్వమవధారయ కుంభజ || 3,36.68 ||

కామాకర్షిణికా నిత్యా బుద్ధ్యాకర్షణికాపరా |
రసాకర్షణికా నిత్యా గంధాకర్షణికా కలా || 3,36.69 ||

చిత్తాకర్షణికా నిత్యా ధైర్యాకర్షణికా కలా |
స్మృత్యాకర్షణికా నిత్యా నామాకర్షణికా కలా || 3,36.70 ||

బీజాకర్షణికా నిత్యా చార్థాకర్షణికా కలా |
అమృతాకర్షణీ చాన్యా శరీరాకర్షణీ కలా || 3,36.71 ||

ఏతాస్తు గుప్తయోగిన్యస్త్రిపురేశీ తు చక్రిణీ |
సర్వాశాపూరికాభిఖ్యా చక్రాధిష్ఠానదేవతా || 3,36.72 ||

ఏతచ్చక్రే పాలికా తు ముద్రా ద్రావిణికాభిధా |
నిత్యా కలాంతరాదూర్ధ్వం ధిష్ణ్య మత్యంతసుందరం || 3,36.73 ||

హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
ప్రాగ్వత్సోపానసంయుక్తం సర్వసంక్షోభణాభిధం || 3,36.74 ||

తత్రాష్టౌ శక్తయస్తీవ్రా మదారుణవిలోచనాః |
నవతారుణ్యమచ్చాశ్చ సేవంతే పరమేశ్వరీం || 3,36.75 ||

కుసుమా మేఖలా చైవ మదనా మదనాతురా |
రేఖా వేగిన్యంకుశా చ మాలిన్యష్టౌ చ శక్తయః || 3,36.76 ||

కోటిశస్తత్పరీవారః శక్తయోఽనంగపూర్వికాః |
సర్వసంక్షోభమిదం చక్రం తదధిదేవతా || 3,36.77 ||

సుందరీ నామ విజ్ఞేయా నామ్నా గుప్తతరాపి సా |
తచ్చక్రపాలనకరీ ముద్రాకర్షణికా స్మృతా || 3,36.78 ||

అనంగశక్త్యంతరస్యోపరిష్టాత్కుంభసంభవ |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
సంక్షోభిణ్యాద్యంతరం స్యాత్సర్వసౌభాగ్యదాయకం || 3,36.79 ||

సర్వసంక్షోభిణీముఖ్యాస్తత్ర శక్తయ ఉద్ధతాః |
చతుర్దశ వసంత్యేవ తాసాం నామాని మచ్ఛృణు || 3,36.80 ||

సర్వసంక్షోభిణీ శక్తిః సర్వవిద్రావిణీ తథా |
సర్వాకర్షణికా శాక్తిః సర్వాహ్లాదనికా తథా || 3,36.81 ||

సర్వసంమోహినీ శక్తిః సర్వస్తంభనశక్తికా |
సర్వజృంభిణికా శక్తిస్తథా సర్వవశంకరీ || 3,36.82 ||

సర్వరంజనశక్తిశ్చ సర్వోన్మాదనిశక్తికా |
సర్వార్థసాధికా శక్తిః సర్వసంపత్తిపూరిణీ || 3,36.83 ||

సర్వమంత్రమయీ శక్తిః సర్వద్వంద్వక్షయంకరీ |
ఏతాశ్చ సంప్రదాయాఖ్యాశ్చక్రిణీపురవాసినీః || 3,36.84 ||

ముద్రాశ్చ సర్వవశ్యాఖ్యాస్తచ్చక్రే రక్షికా మతాః |
కోటిశః శక్తయస్తత్ర తాసాం కింకర్య్య ఉద్ధృతాః || 3,36.85 ||

సంక్షోభిణ్యాద్యంతరస్యోపరిష్టాత్కుంభసంభవ |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం |
సర్వసిద్ధాదికానాం తు మందిరం విష్ట్యముచ్యతే || 3,36.86 ||

సర్వసిద్ధిప్రదా చైవ సర్వసంపత్ప్రదా తథా |
సర్వప్రియంకరీ దేవీ సర్వమంగలకారిణీ || 3,36.87 ||

సర్వకామప్రదా దేవీ సర్వదుఃఖవిమోచనీ |
సర్వమృత్యుప్రశమినీ సర్వవిఘ్ననివారిణీ || 3,36.88 ||

సర్వాంగసుందరీ దేవీ సర్వసౌభాగ్యదాయినీ |
ఏతా దేవ్యః కలోత్కీర్ణా యోగిన్యో నామతః స్మృతాః || 3,36.89 ||

చక్రిణీ శ్రీశ్చ విజ్ఞేయా చక్రం సర్వార్థసాధకం |
సర్వోన్మాదనముద్రాశ్చ చక్రస్య పరిపాలికాః || 3,36.90 ||

సర్వసిద్ధ్యాద్యంతరస్యోపరిష్టాత్కుంభసంభవ |
హస్తవింశతిరున్నమ్రం చతుర్నల్వప్రవిస్తరం || 3,36.91 ||

సర్వజ్ఞాద్యంతరం నామ్నా సర్వరక్షాకరం స్మృతం |
చక్రం మహత్తరం దివ్యం సర్వజ్ఞాద్యాః ప్రకీర్తితాః || 3,36.92 ||

సర్వజ్ఞా సర్వశక్తిశ్చ సర్వైశ్వర్యప్రదాయినీ |
సర్వజ్ఞానమయీ దేవీ సర్వవ్యాధివినాశినీ || 3,36.93 ||

సర్వాధారస్వరూపా చ సర్వపాపహరీ తథా |
సర్వానందమయీ దేవీ సర్వరక్షాస్వరూపిణీ || 3,36.94 ||

సర్వేప్సితప్రదా చైతా నిర్గర్వా యోగినీశ్వరాః || 3,36.95 ||

మాలినీ చక్రిణీ ప్రోక్తా ముద్రా సర్వమహాంకుశా |
ఇతి చింతామణి గృహే సర్వజ్ఞాద్యంతరావధి |
చక్రాణి కానిచిత్ప్రోక్తాన్యన్యాన్యపి మునే శృణు || 3,36.96 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే చింతామణిగృహాంతరకథనం నామ షట్త్రింశోఽధ్యాయః

లలితోపాఖ్యానే ఏకత్రింశోధ్యాయః

హయగ్రీవ ఉవాచ
అథ వాపీత్ర యాదీనాం కక్ష్యాభేదాన్ప్రచక్ష్మహే |
ఏషాం శ్రవణమాత్రేణ జాయతే శ్రీమహోదయః || 3,35.1 ||

సహస్రస్తంభశాలస్యాతరమారుతయోజనే |
మనో నామ మహాశాలః సర్వరత్నవిచిత్రితః || 3,35.2 ||

పూర్వవద్గోపురద్వారకపాటార్గలసంయుతః |
తన్మధ్యకక్ష్యాభాగస్తు సర్వాప్యమృతవాపికా || 3,35.3 ||

యత్పీత్వా యోగినః సిద్ధా వజ్రకాయా మహాబలాః |
భవంతి పురుషాః ప్రాజ్ఞాస్తదేవ హి రసాయనం || 3,35.4 ||

వాప్యామమృతమయ్యాం తు వర్తతే తోయతాం గతం |
తద్గంధాఘ్రాణమాత్రేణ సిద్ధికాంతాపతిర్భవేత్ || 3,35.5 ||

అస్పృశన్నపి వింధయారే పురుషః క్షీణకల్మషః |
ఉభయోః శాలయోః పార్శ్వే సుధావాపీతటద్వయే || 3,35.6 ||

అధక్రోశసమాయామా అన్యాస్సర్వాశ్చ వాపికాః |
చతుర్యోజనదూరం తు తలం తస్యా జలాంతరే || 3,35.7 ||

సోపానావలయస్తస్యా నానారత్నవిచిత్రితాః |
స్వర్ణవర్ణా రత్నవర్ణాస్తస్యాం హంసాశ్చ సారసాః || 3,35.8 ||

ఆస్ఫోట్యతే తటద్వంద్వతరంగైర్మందచంచలైః |
పక్షిణస్తజ్జలం పీత్వా రసాయనమయం నవం || 3,35.9 ||

అజరామరతాం ప్రాప్తాస్తత్ర వింధ్యనిషూదన |
సదాకూజితలక్షేణ తత్ర కారండవద్విజాః || 3,35.10 ||

జపంతి లలితాదేవ్యా మంత్రమేవ మహత్తరం |
పరితో వాపికాచక్రపరివేషణభూయసా || 3,35.11 ||

న తత్ర గంతు మార్గోఽస్తి నౌకావాహనమంతరా |
ఆజ్ఞయా కేవలం తత్ర మంత్రిణీ దండనాథయోః |
తారా నామ మహాశక్తిర్వర్తతే తోరణేశ్వరీ || 3,35.12 ||

బహ్వ్యస్తత్రోత్పలశ్యామాస్తారాయాః పరిచారికాః |
రత్ననౌకాసహస్రేణ ఖేలంత్యో సరసీజలే || 3,35.13 ||

అపరం పారమాయాంతి పునర్యాంతి పరం తటం |
వీణావేణుమృదంగాది వాదయంత్యో ముహుర్ముహుః || 3,35.14 ||

కోటిశస్తత్ర తారాయా నావిక్యో నవయౌవనాః |
ముహుర్గాయంతి నృత్యంతి దేవ్యాః పుణ్యతమం యశః || 3,35.15 ||

అరిత్రపాణయః కాశ్చిత్కాశ్చిచ్ఛూగాంబుపాణయః |
పిబంత్యస్తత్సుధాతోయం సంచరంత్యస్తరీశతైః || 3,35.16 ||

తాసాం నౌకావాహికానాం శక్తీనాం శ్యామలత్విషాం |
ప్రధానభూతా తారాంబా జలౌఘశమనక్షమా || 3,35.17 ||

ఆజ్ఞాం వినా తయోస్తారా మంత్రిణీదండధారయోః |
త్రినేత్రస్యాపి నో దత్తే వాపికాంభసి సంతరం || 3,35.18 ||

గాయంతీనాం చలంతీనాం నౌకాభిర్మణిచారుభిః |
మహారాజ్ఞీ మహౌదార్యం పతంతీనాం పదేపదే || 3,35.19 ||

పిబంతీనాం మధు భృశం మాణిక్యచషకోదరైః |
ప్రతినౌకం మణిగృహే వసంతీనాం మనోహరే || 3,35.20 ||

తారాతరణిశక్తీనాం సమవాయోఽతిసుందరః |
కాశ్చిన్నౌకాః సువర్ణాఢ్యాః కాశ్చిద్రత్నకృతా మునే || 3,35.21 ||

మకరాకారమాపన్నాః కాశ్చిన్నౌకా మృగాననాః |
కాశ్చిత్సింహాసనా నావః కాశ్చిద్దంతావలాననాః || 3,35.22 ||

ఇత్థం విచిత్రరూపాభిర్నౌంకాభిః పరివేష్టితా |
తారాంబామహతీం నౌకామధిగమ్య విరాజతే || 3,35.23 ||

అనులోమవిలోమాభ్యాం సంచారం వాపికాజలే |
తన్వానా సతతం తారా కక్ష్యామేనాం హి రక్షతి || 3,35.24 ||

మనశాలస్యాంతరాలే సప్తయోజనదూరతః |
బుద్ధిశాల ఇతి ఖ్యాతశ్చతుర్యోజనముచ్ఛ్రితః || 3,35.25 ||

తన్మధ్యకక్ష్యాభాగేఽస్తి సర్వాప్యానందవాపికా |
తత్ర దివ్యం మహామద్యం బకులామోదమేదురం |
ప్రతప్తకనకచ్ఛాయం తజ్జలత్వేన వర్త్తతే || 3,35.26 ||

ఆనందవాపికాగాధాః పూర్వవత్పరికీర్త్తితాః |
సోపానాదిక్రమశ్చైవ పక్షిణాస్తత్ర పూర్వవత్ || 3,35.27 ||

తత్రత్యం సలిలం మద్యం పాయంపాయం తటస్థితాః |
విహరంతి మదోన్మత్తాః శక్తయో మదపాటలాః || 3,35.28 ||

సాక్షాచ్చ వారుణీ దేవీ తత్ర నౌకాధినాయికా |
యాం సుధామాలినీమాహుర్యామా హురమృతేశ్వరీం || 3,35.29 ||

సా తత్ర మణినౌకాస్థశక్తిసేనాసమావృతా |
ఈషదాలోకమాత్రేణ త్రైలోక్యమదదాయినీ || 3,35.30 ||

తరుణాదిత్య సంకాశ మదారక్తకపోలభూః |
పారిజాతప్రసూనస్రక్పరివీతకచాచితా || 3,35.31 ||

వహంతీ మదిరాపూర్ణం చషకం లోలదుత్పలం |
పక్వం పిశితఖండం చ మణిపాత్రే తథాన్యకే || 3,35.32 ||

వారుణీతరణిశ్రేణీనాయికా తత్ర రాజతే |
సాప్యాజ్ఞయైవ సర్వేషాం మంత్రిణీదండనాథయోః |
దదాతి వాపీతరణం త్రినేత్రస్యాపి నాన్యథా || 3,35.33 ||

అథ బుద్ధిమహాశాలాంతరే మారుతయోజనే |
అహంకారమహాశాలః పూర్వవద్గోపురాన్వితః || 3,35.34 ||

తయోస్తు శాలయోర్మధ్యే కక్ష్యాభూరఖిలా మునే |
విమర్శవాపికా నామ సౌషుమ్ణామృతరూపిణీ || 3,35.35 ||

తన్మహాయోగినామంతర్మనో మారుతపూరితం |
సుషుమ్ణదండవివరే జాగర్తి పరమామృతం || 3,35.36 ||

తదేవ తస్యాః సలిలం వాపికాయాస్తపోధన |
పూర్వవత్తటసోపానపక్షినౌకా హి తాః స్మృతాః || 3,35.37 ||

తత్ర నౌకేశ్వరీ దేవీ క్లరుకుల్లేతివిశ్రుతా |
తమాలశ్యామలాకారా శ్యామకంచుకధారిణీ || 3,35.38 ||

నౌకేశ్వరీభిరన్యాభిస్స్వసమానాభిరావృతా |
రత్నారిత్రకరా నిత్యముల్లసన్మదమాంసలా || 3,35.39 ||

పరితో భ్రామ్యతి మునే మణినౌకాధిరోహిణీ |
వాపికా పయసాగాధా పూర్వవత్పరికీర్తితా || 3,35.40 ||

అహంకారస్య శాలస్యాంతరే మారుతయోజనే |
సూర్యబింబమహాశాలశ్చతుర్యోజన ముచ్ఛ్రితః || 3,35.41 ||

సూర్యస్యాపి మహానాసీద్యదభూదరుణోదయః |
తన్మధ్యకక్ష్యా వసుధా ఖచితా కురవిందకైః || 3,35.42 ||

తత్ర బాలాతపోద్గారే లలితా పరమేశ్వరీ |
అతితీవ్రతపస్తప్త్వా సూర్యోఽలభత తాం ద్యుతిం || 3,35.43 ||

గ్రహరాశిగణాః సర్వే నక్షత్రాణ్యపి తారకాః |
తేఽత్రేవ హి తపస్తప్త్వా లోకభాసకతాం గతాః || 3,35.44 ||

మార్తండభైరవస్తత్ర భిన్నో ద్వాదశధా మునే |
శక్తిభిస్తైజసీభిశ్చ కోటిసంఖ్యాభిరన్వితః 35.45 |
మహాప్రకాశరూపశ్చ మదారుణవిలోచనః |
కంకోలితరుఖండేషు నిత్యం క్రీడారసోత్సుకః |
వర్తతే వింధ్యదర్పారే పారే యస్తన్మయస్థితః || 3,35.46 ||

మహాప్రకాశనామ్రాస్తి తస్య శక్తిర్మహీయసీ |
చక్షుష్మత్యపరాశక్తిశ్ఛాయా దేవీ పరా స్మృతా || 3,35.47 ||

ఇత్థం తిసృభి రిష్టాభిః శక్తిభిః పరివారితః |
లలితాయా మహేశాన్యాః సదా విద్యా హృదా జపన్ || 3,35.48 ||

తద్భక్తానామింద్రియాణి భాస్వరాణి ప్రకాశయన్ |
బహిరంతస్తమోజాలం సమూలమవమర్దయన్ || 3,35.49 ||

తత్ర బాలాతపోద్గారే భాతి మార్తండభైరవః |
సూర్యబింబమహాశాలాంతరే మారుతయోజనే || 3,35.50 ||

చంద్రబింబమయః శాలశ్చతుర్యోజనముచ్ఛ్రితః |
పూర్వవద్గోపురద్వారకపాటార్గలసంయుతః || 3,35.51 ||

తన్మధ్యభూః సమస్తాపి చంద్రికాద్వారముచ్యతే || 3,35.52 ||

తత్రైవ చంద్రికాద్వారే తపస్తప్త్వా సుదారుణం |
అత్రినేత్రసముత్పన్నశ్చంద్రమాః కాంతిమాయయౌ || 3,35.53 ||

అత్ర శ్రీసోమనాథాఖ్యో వర్తతే నిర్మలాకృతిః |
దేవస్త్రలోక్యతిమిరధ్వంసీ సంసారవర్తకః || 3,35.54 ||

పిబంచ షకసంపూర్ణం నిర్మలం చంద్రికామృతం |
సప్తవింశతినక్షత్రశక్తిభిః పరివారితః || 3,35.55 ||

సదా పూర్ణనిజాకారో నిష్కలంకో నిజాకృతిః |
తత్రైవ చంద్రికాద్వారే వర్తతే భగవాంఛశీ || 3,35.56 ||

లలితాయా జపైధ్యానైః స్తోత్రైః పూజాశతైరపి |
అశ్విన్యాదియుతస్తత్ర కాలం నయతి చంద్రమాః || 3,35.57 ||

అన్యాశ్చ శక్తయస్తారానామధేయాః సహస్రశః |
సంతి తస్యైవ నికటే సా కక్షా తత్ప్ర పూరితా || 3,35.58 ||

అథ చంద్రస్య శాలస్యాంతరే మారుతయోజనే |
శృంగారో నామ శాలోఽస్తి చతుర్యోజనముచ్ఛ్రితః || 3,35.59 ||

శృంగారాగారరూపైస్తు కౌస్తుభైరివ నిర్మితః |
మహాశృంగారపరిఖా తన్మధ్యే వసుధాఖిలా || 3,35.60 ||

పరిఖావలయే తత్ర శృంగారరసపూరితే |
శృంగారశక్తయః సంతి నానాభూషణభాసురాః || 3,35.61 ||

తత్ర నౌకాసహస్రేణ సంచరంత్యో మదోద్ధతాః |
ఉపాసతే సదా సత్తం నౌకాస్థం కుసుమాయుధం || 3,35.62 ||

స తు సంమోహయత్యేవ విశ్వం సమ్మోహనాదిభిః |
విశిఖైరఖిలాంల్లోకాంల్లలితాజ్ఞావశంవదః || 3,35.63 ||

తత్ప్రభావేణ సంమూఢా మహాపద్మాటవీస్థలం |
వనితుం శుద్ధవేషాశ్చ లలితాభక్తినిర్భరాః |
సావధానేన మనసా యాంతి పద్మాటదీస్థలం || 3,35.64 ||

న గంతుం పారయత్యేవ సురసిద్ధనరాః సురాః |
బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాస్తు శుద్ధచిత్తాః స్వభావతః |
తదాజ్ఞయా పరం యాంతి మహాపద్మాటవీస్థలం || 3,35.65 ||

సంసారిణశ్చ రాగాంధాబహుసంకల్పకల్పనాః |
మహాకులాశ్చ పురుషా వికల్పజ్ఞానధూసరాః || 3,35.66 ||

ప్రభూతరాగగహనాః ప్రౌఢవ్యామోహదాయినీం |
మహాశృంగారపరిఖాంతరితుం న విచక్షణాః || 3,35.67 ||

యస్మాదజేయసైందర్యస్త్రైలోక్యజనమోహనః |
మహాశృంగారపరిఖాధికారీ వర్తతే స్మరః || 3,35.68 ||

తస్య సర్వమతిక్రమ్య మహతామపి మోహనం |
మహాపద్మాటవీం గంతుం న కోఽపి భవతి క్షమః || 3,35.69 ||

అథ శృంగారశాలస్యాంతరాలే సప్తయోజనే |
చింతామణిగృహం నామ చక్రరాజమహాలయః || 3,35.70 ||

తన్మధ్యభూః సమస్తాపి పరితో రత్నభూషితా |
మహాపద్మాటవీ నామ సర్వసౌభాగ్యదాయినీ || 3,35.71 ||

శృంగారాఖ్యామహాకాలపర్యంతం గోపురం మునే |
చతుర్దిక్ష్వప్యేవమేవ గోపురాణాం వ్యవస్థితిః || 3,35.72 ||

సర్వదిక్షు తదుక్తాని గోపురాణిశత మునే |
శాలాస్తు వింశతిః ప్రోక్తాః పంచసంఖ్యాధికాః శుభాః || 3,35.73 ||

సర్వేషామపి శాలానాం మూలం యోజనసంమితం |
పద్మాటవీస్థలం వక్ష్యే సావధానో మునే శృణు || 3,35.74 ||

సమస్తరత్నఖచితే తత్ర షడ్యోజనాంతరే |
పరితస్థలపద్మాని మహాకాండాని సంతి వై || 3,35.75 ||

కాండాస్తు యోజనాయామా మృదుభిః కంటకైర్వృతాః |
పత్రాణి తాలదశకమాత్రాయామాని సంతి వై || 3,35.76 ||

కేసరాశ్చ సరోజానాం పంచతాలసమాయతాః |
దశతాలసమున్నమ్రః కర్ణికాః పరికీర్తితాః || 3,35.77 ||

అత్యంతకోమలాన్యత్ర సదా వికసితాని చ |
నవసౌరభహృద్యాని విశంకటదలాని చ |
బహుశః సంతి పద్మాని కోడీనామపి కోడిశః || 3,35.78 ||

మహాపద్మాడవీకక్ష్యాపూర్వభాగే ఘటోద్భవ |
క్రోశోన్నతో వహ్నిరూపో వర్తులాకారసంస్థితః || 3,35.79 ||

అర్ద్ధయోజనవిస్తారః కలాభిర్దశభిర్యుతః |
అర్ఘ్యపాత్రమహాధారో వర్తతే కుంభసంభవ || 3,35.80 ||

తదాధారస్య పరితః శక్తయోదీప్తవిగ్రహాః |
ధూమ్రార్చిఃప్రముఖా భాంతి కలా దశ విభావసోః || 3,35.81 ||

దీప్తతారుణ్యలక్ష్మీకా నానాలంకారభూషితాః |
ఆధారరూపం శ్రీమంతం భగవంతం హవిర్భుజం |
పరిష్వజ్యైవ పరితో వర్తంతే మన్మథాలసాః || 3,35.82 ||

ధూమ్రార్చిరుష్ణా జ్వలినీ జ్వాలినీ విస్ఫులింగినీ |
సుశ్రీఃసురూపా కపిలా హవ్యకవ్యవహేతిచ |
ఏతా దశకలాః ప్రోక్తా వహ్నేరాధారరూపిణః || 3,35.83 ||

తత్రాధారే స్థితో దేవః పాత్రరూపం సమాశ్రితః |
సూర్యస్త్రిలోకీతిమిరప్రధ్వంసప్రథితోదయః || 3,35.84 ||

సూర్యాత్మకం తు తత్పాత్రం సార్ద్ధయోజనమున్నతం |
యోజనాయామవిస్తారం మహాజ్యోతిః ప్రకాశితం || 3,35.85 ||

తత్పాత్రాత్పరితః సక్తవపుషః పుత్రికా ఇవ |
వర్తంతే ద్వాదశ కలా అతిభాస్వరరోచిషః || 3,35.86 ||

తపినీ తాపినీ ధూమ్రా మరీచిర్జ్వలినీ రుచిః |
సుషుమ్ణా భోగదా విశ్వా బోధినీ ధారిణీ క్షమా || 3,35.87 ||

తస్మిన్పాత్రే పరానందకారణం పరమామృతం |
సర్వౌంషధి రసాఢ్యం చ హృద్యసౌరభసంయుతం || 3,35.88 ||

నీలోత్పలైశ్చ కహ్లారైరమ్లానైరతిసౌరభైః |
వాస్యమానం సదా హృద్యం శీతలం లఘు నిర్మలం || 3,35.89 ||

చలద్వీచిశతోదారం లలితాబ్యర్చనోచితం |
సదా శబ్దాయమానం చ భాసతేర్ఽచనకారణం || 3,35.90 ||

తదర్ఘ్యమమృతం ప్రోక్తం నిశాకరకలామయం |
తస్మింస్తనీయసీర్నౌంకా మణికౢప్తాః సమాస్థితాః |
నిశాకరకలా హృద్యాః క్రీడంతి నవయౌవనాః || 3,35.91 ||

అమృతా మానదా పూష్ణా తుష్టిః పుష్టీ రతిర్ధృతిః |
శశినీ చంద్రికా కాంతిర్జ్యోత్స్నా శ్రీః ప్రీతిరంగదా || 3,35.92 ||

పూర్ణా పూర్ణామృతా చేతి కలాః పీయూష రోచిషః |
నవయౌవనసంపూర్ణాః సదా ప్రహసితాననాః || 3,35.93 ||

పుష్టిరృద్ధిః స్థితిర్మేధా కాంతిర్లక్ష్మీర్ద్యుతిర్ధృతిః |
జరా సిద్ధిరితి ప్రోక్తాః క్రీడంతి బ్రహ్మణః కలాః || 3,35.94 ||

స్థితిశ్చ పాలినీ శాంతిశ్చేశ్వరీ తతికామికే |
వరదాహ్లాదినీ ప్రీతిర్దీర్ఘా చేతి హరేః కలాః || 3,35.95 ||

తీక్ష్ణా రౌద్రీ భయా నిద్రా తంద్రా క్షుత్క్రోధినీ త్రపా |
ఉత్కారీ మృత్యురప్యేతా రోద్ధ్ర్యస్తత్ర స్థితాః కాలాః || 3,35.96 ||

ఈశ్వరస్య కలాః పీతాః శ్వేతాశ్చైవారుణాః సితాః |
చతస్రేవ ప్రోక్తాస్తు శంకరస్య కలా అథ || 3,35.97 ||

నివృత్తిశ్చ ప్రతిష్ఠా చ త్రిద్యా శాంతిస్తథైవ చ |
ఇందిరా దీపికా చైవ రేచికా చైవ మోచికా || 3,35.98 ||

పరా సూక్ష్మా చ వింధ్యారే తథా సూక్ష్మామృతా కలా |
జ్ఞానామృతా వ్యాధినీ చ వ్యాపినీ వ్యోమరూపికా |
ఏతాం షోడశ సంప్రోక్తాస్తత్ర క్రీడంతి శక్తయః || 3,35.99 ||

రుద్రనౌకాసమారూఢాస్తతశ్చేతశ్చ చంచలాః |
శక్తిరుపేణ ఖేలంతి తత్ర విద్యాః సహస్రశః || 3,35.100 ||

అర్ఘ్యసంశోధనార్థాయ కల్పితాః పరమేష్ఠినా |
తదర్ఘ్యమమృతం పీత్వా సదా మాద్యంతి శక్తయః || 3,35.101 ||

మహాపద్మాటవీవాసా మహాచక్రస్థితా అపి |
ముహుర్ముహుర్నవనవం ముహుస్చాబద్ధసౌరభం || 3,35.102 ||

రత్నకుంభసహస్రైశ్చ సువర్ణఘటకోటిభిః |
ఆపూర్యాపూర్య సతతం తదర్ఘ్యమమృతం మహత్ || 3,35.103 ||

చింతామణిగృహస్థానాం పరిచారకశక్తయః |
అణిమాదికశక్తీనామర్ఘ్యయంతి మదోద్ధతాః || 3,35.104 ||

మహాపద్మాటవీకక్ష్యాపూర్వభాగేర్ఽఘ్యకల్పనం |
ఇత్థ సమీరితం పశ్చాత్తత్రాన్యదపి కథ్యతే || 3,35.105 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండమహాపురాణే ఉత్తరభాగే హయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే లలితోపాఖ్యానే మహాపద్మాటవ్యార్ఘ్యస్థాపనకథనం నామ పంచత్రింశోఽధ్యాయః